Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ШТУКАТУРНИХ АГРЕГАТІВ І СТАНЦІЙ

4.1 Розрахунок основних параметрів мобільних розчино - змішувальних установок У процесі розроблення мобільного розчинозмішувального обладнан­ня запропоновано наступну методику розрахунку основних конструктив­но-технологічних параметрів. Вона розроблена на основі досвіду створен­ня та дослідження …

Дослідження якості процесу інтенсивного перемішування розчинів у змішувачах штукатурних станцій

Відповідно до методики, запропонованої вище, для оцінювання якос­ті процесу змішування у бункері штукатурної станції нами прийнятий кое­фіцієнт неоднорідності рухливості розчинної суміші Kvar по об’єму бункера (вираз (3.1)). Визначення залежності коефіцієнту …

Визначення шляхів зниження енергоспоживання змішува­чів штукатурних станцій

Як уже зазначалося вище, зазвичай робочий цикл бункера - змішувача штукатурної станції складається із наступних технологічних операцій: приймання товарного розчину з автосамоскиду; інтенсивного перемішування суміші з метою доведення її до …

Дослідження рівня енергоспоживання стрічкового шнеко­вого розчинозмішувача

Практичні задачі процесів змішування у більшості випадків не вда­ється розв’язати аналітично тому, що їх механізм носить складний харак­тер [47, 94, 107]. У таких випадках задачу необхідно розв’язувати дослід­ним шляхом на …

Дослідження впливу властивостей будівельних розчинів та конструктивних параметрів змішувачів на силу гідро­динамічного опору руху робочого органа

Величина потужності, що споживається у процесі змішування, мо­же бути визначена за величиною сил гідродинамічного опору F£ ГД, котрі діють на робочий орган розчинозмішувача [94]. У зв’язку з цим виникає необхідність …

Експериментальне дослідження фізико-механічних харак­теристик розчинної суміші

Згідно із запропонованим і теоретично обґрунтованим у п. 3.6 меха­нізмом взаємодії прямокутної лопатки із розчинною сумішшю при її відно­сному переміщенні, визначення величини коефіцієнта тертя розчину по лопатці kf і питомого …

Експериментальні дослідження робочих процесів стрічкового шнекового розчинозмішувача

3.7.1 Мета і завдання експериментальних досліджень Вище нами на основі теоретичного обґрунтування механізмів взає­модії мас розчинної суміші з робочим органом розчинозмішувача та стін­ками бункера штукатурної станції або агрегату з урахуванням …

Обґрунтування методики визначення коефіцієнтів тертя kf та питомого опору зсування kT будівельно­го розчину

Для визначення коефіцієнта тертя kf та питомого опору kx зсування розчину у даній роботі запропонована методика на основі дослідження ру­ху прямокутної плоскої лопатки у ємності, яка заповнена розчинною сумі - …

Оцінювання впливу геометричних параметрів стріч­ки шнека на показники ефективності роботи розчи­нозмішувача

Основними геометричними параметрами робочого органу стрічково­го шнекового типу є зовнішній та внутрішній діаметри стрічки та крок гвинтової лінії стрічки шнека, котрий визначається кутом нахилу шнекової стрічки 5. Причому зміна кута …

Кутова швидкість робочого органа

Кутова швидкість ю обертання стрічкового вала змішувача суттєво впливає на величину потужності перемішування. Для одного й того ж ви­падку, коли змінним параметром є лише кутова швидкість ю, а всі інші …

Кут нахилу стрічки шнека до площини обертання

Кут нахилу стрічки 5 до площини обертання (а відповідно й крок шнекової стрічки h) є одним із факторів, які впливають на величну потуж­ності, котра витрачається на перемішування. Розглянемо випадок перемішування, …

Коефіцієнт заповнення бункера

Залежності (3.47), (3.50) для визначення потужності перемішування були одержані для випадку, коли бункер заповнений сумішшю до осі вала змішувача. Під час перемішування бункер може бути заповнений на різну висоту: на …

Фізико-механічні властивості розчинної суміші

Як видно із залежності (3.50) фізико-механічні властивості суміші (а саме густина р, коефіцієнт тертя по стрічці kf та питомого опору зсування kx) є основними факторами, від яких залежить величина потужності, …

Оцінювання впливу різних факторів на величину по­тужності перемішування

Із одержаних вище формул (3.47), (3.50) можна побачити, що опір просуванню робочого органа змішувача у будівельному розчині та, відпо­відно, потужність перемішування залежать від ряду факторів: фізико - механічних властивостей суміші, …

Обґрунтування механізму динамічної об’ємно-масової взаємодії будівельного розчину зі стрічкою шнека та визначення споживаної потужності

Під час руху шнекової стрічки змішувача у масі розчинної суміші виникають досить складні фізичні явища. Стрічка, що має кут нахилу до напряму обертання, виконує переміщення розчинної суміші як за напря­мом …

Дослідження руху часток будівельного розчину при їх взаємодії’ зі стрічкою шнека та стінками бункера

Для опису роботи шнекових змішувальних пристроїв загальноприй­нято [14] розглядати рух ізольованої матеріальної точки на стрічці робочо­го органа з урахуванням впливу стінок бункера. Як зазначається у літера­турі [56, 89, 90], розчинні …

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ШТУКАТУРНО — ЗМІШУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

3.1 Якісні показники процесу перемішування розчинної суміші Якість процесу перемішування може бути оцінена за допомогою та­ких показників, як ступінь перемішування, інтенсивність та ефективність пе­ремішування [94]. Більшість відомих методів оцінки однорідності …

Гідроприводний штукатурний агрегат АШГ-4

Подальшим кроком у вдосконаленні малогабаритного штукатурно - змішувального обладнання стало застосування комплексного гідравлічного привода установок в цілому. Створений за таким підходом агрегат АШГ-4 має незначні габаритні розміри, є мобільними та …

Мобільна розчинозмішувальна установка УРЗ-3,8

Проведений економічний аналіз свідчить про те, що вартість розчи­ну, привезеного з розчинного вузла або заводу, в 1,5 - 2,5 рази більша від вартості розчину, який приготований безпосередньо на місці будівництва. …

Штукатурна станція СШ-4Г

Для забезпечення відповідності умов приймання, доведення до кон­диції товарних розчинів та трубопровідного транспортування до робочих місць штукатурів вимогам сучасної комплексно механізованої технології виконання штукатурних робіт і підвищення ефективності використання електроенергії …

Штукатурна станція СШ-6

Штукатурна станція СШ-6 (рисунок 2.2) має продуктивність у 1,5 ра­зи більшу ніж станція СШ-4 і забезпечує роботу в практично повністю ав­томатизованому режимі. Для приймання товарного розчину з кузова автосамоскида бункер …

Штукатурна станція СШ-4

Станція типу СШ-4 конструкції Полтавського технічного універси­тету (рисунок 2.1) випускається серійно (у будівельне виробництво було впроваджено понад 450 штукатурних станцій даної конструкції) і викорис­товується для приймання товарних розчинів безпосередньо з …

НОВІ КОНСТРУКЦІЇ ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ, УПРОВАДЖЕНІ В БУДІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Протягом декількох десятиліть колективом галузевої науково- дослідницької лабораторії механізації ручної праці у будівництві Полтав­ського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (до 1994 р. - Полтавський інженерно-будівельний інститут) під керівництвом д. …

Аналіз складових вузлів штукатурно-змішувального обладнання

Аналіз існуючого обладнання показує, що більшість конструктивних рішень розчинозмішувачів у складі штукатурних агрегатів і станцій не ма­ють принципових відмінностей та являють собою видозмінені варіанти тих чи інших типів машин. Для …

Огляд існуючих конструкцій штукатурних агрегатів

На сьогодні в Україні малогабаритні штукатурно-змішувальні уста­новки з розчинонасосами серійно не випускаються. У Росії значного по­ширення при виконанні невеликого обсягу штукатурних робіт традицій­ним "мокрим" способом набули штукатурно-змішувальні агрегати типу СО-57Б …

Огляд існуючих конструкцій штукатурних станцій

Як правило, пересувні штукатурні станції установлюють безпосеред­ньо біля споруджуваного об’єкта, працюють вони при централізованому по­стачанні із заводу або вузла товарного розчину. Слід відзначити їх достатню мобільність (переміщуються за допомогою автомобільного …

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ШТУКАТУРНИХ АГРЕГАТІВ І СТАНЦІЙ

1.1 Машини для механізації робіт, пов’язаних із викорис­танням будівельних розчинів У процесі виконання штукатурних робіт машини використовуються для приготування розчинів, подачі їх до опоряджуваних поверхонь, нане­сення на них та оброблення …

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Будівельно-опоряджувальні роботи за своєю трудомісткістю та пи­томою вагою у загальному обсязі робіт у будівництві займають особливе місце. Слід відзначити, що цим роботам властива велика різноманітність матеріалів, які застосовуються, а також …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.