СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Штукатурна станція СШ-4Г

Для забезпечення відповідності умов приймання, доведення до кон­диції товарних розчинів та трубопровідного транспортування до робочих місць штукатурів вимогам сучасної комплексно механізованої технології виконання штукатурних робіт і підвищення ефективності використання електроенергії на основі теоретичних обґрунтувань та експериментальних досліджень запропонована й створена гідроприводна штукатурна станція із поворотним бункером та стрічковим шнековим змішувачем.

Штукатурна станція СШ-4Г (рисунок 2.3) містить раму 1, на якій змонтований поворотний бункер 2 зі стрічковим шнековим змішувачем 3 та його приводом 4. Поворот бункера здійснюється за допомогою двох гід­роциліндрів 5. На рамі встановлені також гідроприводний розчинонасос 6 з маслонасосною установкою 7. Все основне обладнання розміщене в кабі­ні 8. В нижній частині по обох торцях бункера є дві цапфи для монтажу бункера на опорах рами. При цьому передня цапфа гідравлічно з’єднана з

Штукатурна станція СШ-4Г
а - зовнішній вигляд, б - конструктивна схема:

1 - рама; 2 - поворотний бункер; 3 - стрічковий шнековий змішувач; 4 - редуктор привода змішувача; 5 - гідроциліндри; 6 - гідроприводний розчинонасос РНГ-4; 7 - маслонасосна установка; 8 - кабіна; 9 - живильна камера розчинонасоса; 10 - проціджувальна решітка; 11 - пластина зі щіткою; 12 - гідромотор; 13 - гумотка- нинний рукав; 1 4 - патрубок

живильною камерою 9 і з розчинонасосом. У днищі бункера над живиль­ною камерою встановлена знімна решітка 10 зі ступінчатими отворами, які

служать для проціджування розчину, що подається в розчинонасос. Поряд із решіткою в днищі бункера передбачено вікно з кришкою, через яке на­прикінці зміни має видалятися накопичений шлам.

Усередині бункера змонтований змішувач, який являє собою стріч­ковий шнек. На витках змішувача, що обертаються над проціджувальною решіткою, приварена пластина 11, до якої за допомогою болтів кріпиться металева щітка, яка видаляє шлам із поверхні решітки. Обидва кінці вала змішувача виходять за межі бункера. При цьому задній кінець вала вста­новлений на кульковому підшипникові, а передній за допомогою муфти втулкового типу жорстко з’єднаний з валом редуктора. В місцях виходу кінців вала за межі торцевих стінок бункера встановлені ущільнювальні пристрої. Гідравлічний привод змішувача складається з реверсивного швидкохідного маломоментного гідромотора 12 і двоступінчатого цилін­дричного редуктора типу Ц2У-160. Гідравлічна схема станції дає змогу здійснювати реверсивну роботу змішувача, що необхідно для підвищення ефективності перемішування розчинів під час їх доведення до потрібних кондицій.

Усмоктувальний патрубок гідроприводного розчинонасоса гідравлі­чно з’єднаний з живильною камерою бункера-змішувача за допомогою гу - мотканинного рукава 13, який по обох кінцях з метою герметизації з’єднань обтиснутий спеціальними хомутами.

Для того, щоб при поворотах бункера рукав 13 не зазнавав крутних деформацій, з’єднання цього рукава з передньою цапфою бункера викона­но через проміжний патрубок 14, котрий герметично вгвинчений в цапфу із застосуванням гумового ущільнюючого кільця та гальмується від пово­ротів за допомогою спеціального пальця, жорстко закріпленого на рамі.

Робота штукатурної станції починається з приймання розчину, який доставляється на будівельний майданчик з розчинного вузла в кузові само­скида. Для цього необхідно перевести двоходовий кран 1 (рисунок 2.4) в положення подачі масла високого тиску до гідроциліндрів 2 (як це показа­но на схемі), відкрити дросель 3, ввімкнути електродвигун привода масло­насоса 4 та за допомогою гідророзподільника 5 з’єднати штокові порожни­ни гідроциліндрів 2 з напірною магістраллю й опустити таким чином бун­кер у крайнє нижнє положення. При цьому необхідний тиск масла на пор­шні гідроциліндрів забезпечується перекриттям дроселя 3 після запуску електродвигуна привода.

Штукатурна станція СШ-4Г

Рисунок 2.4 - Гідравлічна схема гідроприводної штукатурної станції СШ-4Г:

1 - кран двоходовий; 2 - гідроциліндри; 3 - дросель; 4 - маслонасос; 5, 7 - гід - ророзподільники; 6 - гідромотор; 8, 9 - клапани запобіжні; 10 - розчинонасос РНГ-4; 11 - поршень гідроциліндра розчинонасоса; 12 - шток гідроциліндра ро­зчинонасоса; 13, 14 - робочі пояски золотника керування; 15, 16 - робочі пояски основного золотника; 17 - штокова порожнина гідроциліндра розчинонасоса; 18 - порожнина керування основного золотника; 19 - регулятор потоку; 20, 21 - манометри для визначення тиску відповідно у гідросистемі та у розчинопроводі; 22 - фільтр

Після цього золотник гідророзподільника 5 встановлюється у серед­нє положення, й весь поток масла від маслонасоса 4 спрямовується до гід­ромотора 6 привода змішувача через гідророзподільник 7. За допомогою дроселя 3 встановлюється необхідна швидкість обертання вала гідромото­ра 6. Для запобігання виходу гідромотора з ладу внаслідок перевантажень встановлені запобіжні клапани 8.

Після приймання розчину з кузова самоскида гідророзподільник 5 перемикається в друге крайнє положення, при якому поршневі порожнини гідроциліндрів повороту бункера з’єднуються з лінією напору масла, а штокові, навпаки, - з лінією зливу, при цьому відбувається піднімання бу­нкера в робоче положення. Якщо в крайньому верхньому (або в крайньому нижньому) положенні оператор станції не встигне перемкнути золотник гідророзподільника 5 в середнє положення, то тиск масла в лініях напору перевищить допустимий рівень, і спрацює запобіжний клапан 9. Підви­щення тиску масла наприкінці піднімання бункера зумовлений тим, що по­ршні гідроциліндрів 2 упруться в кришки цих гідроциліндрів.

Слід відзначити, що використання конструктивного рішення поворо­тного бункера значно скорочує час переміщення розчинної суміші в актив­ну зону змішувача. Це дуже добре видно у порівнянні зі станціями, облад­наними нерухомим бункером ("Киевлянка", "Салют-3"), у яких для пере­міщення розчину в активну зону використаний вібратор.

Далі у випадку необхідності в розчин, який знаходиться в змішувачі, додаються вода або інші компоненти, і розчин доводиться до потрібної кон­диції. При цьому з метою інтенсифікації перемішування розчину може засто­совуватися реверсивне обертання змішувача. Зміна напряму обертання вала гідромотора 6 здійснюється переміщенням золотника гідророзподільника 7 у відповідне положення.

Якщо будівельний розчин був залишений у бункері від попередньої зміни й утратив рухливість, то перед вмиканням привода змішувача здійс­нюється його "оживлення". З цією метою виконується почергове опускан­ня та піднімання бункера. Дана можливість теж ефективно відрізняє стан­цію СШ-4Г від інших конструкцій, обладнаних стаціонарним нерухомим бункером. Після "оживлення" розчину бункер знову повертається в робоче положення, і вмикається привод змішувача.

Коли розчин у змішувачі доведений до потрібної кондиції, двоходо­вий кран 1 поворотом пробки на 90° проти годинникової стрілки перемика­ється в положення подачі масла до гідропривода розчинонасоса 10. При цьому поршень 11 гідроциліндра привода розчинонасоса разом зі штоком 12 буде автоматично здійснювати зворотно-поступальний рух, а за допо­могою дроселя 3 встановлюється необхідна для побудження розчину (зни­жена) швидкість обертання стрічки шнека.

У створеній на базі досліджень штукатурній станції СШ-4Г вперше використана нова, розроблена лабораторією механізації ручної праці у бу­дівництві Полтавського національного технічного університету, конструк­ція гідроприводного розчинонасоса РНГ-4 (рисунок 2.5). Вертикальна на­сосна колонка автоматичної дії містить поршень 11 зі штоком 12 (див. ри­сунок 2.4). Співвісно з поршнем розташований диференціальний золотник керування з робочими поясками 13 і 14 різного діаметра. Цей золотник кі­нематично пов’язаний з поршнем 11 за допомогою хвостовика, який ниж­ньою частиною входить в отвір поршня й штока. Основний золотник та­кож має диференціальну будову. Його робочі пояски 15 і 16 мають різні діаметри.

Штукатурна станція СШ-4Г

Рисунок 2.5 - Розчинонасос РНГ-4 у складі штукатурної станції СШ-4Г

Штокова порожнина 17 гідроциліндра постійно з’єднана з лінією на­пору масла, а порожнина 18 керування роботою основного золотника може за допомогою пояска 14 золотника керування з’єднуватися з лініями напо­ру або зливу масла залежно від положення поршня 11.

Насосна колонка працює таким чином. У даному положенні (див. ри­сунок 2.4) її поршнева порожнина з’єднана з лінією зливу масла. Тому під дією масла високого тиску в штоковій порожнині поршень 11 рухається вгору й в кінці ходу натискує на золотник керування, робочий поясок 14 якого з’єднує порожнину 18 керування роботою основного золотника з лі­нією напору масла. При цьому під дією масла в порожнині 18 основний зо­лотник, подолавши диференціальну дію масла високого тиску в порожнині між робочими поясками 15 і 16, переміщується ліворуч, з’єднуючи за до­помогою пояска 16 поршневу порожнину з лінією напору масла. Поршень 11 буде рухатися вниз, а золотник керування тиском масла з боку поршне­вої порожнини до кінця ходу поршня вниз буде утримуватися в крайньому верхньому положенні. Наприкінці ходу поршня вниз він натисне на головку хвостовика й перемістить золотник керування вниз. У той момент, коли по­ясок 14 з’єднує порожнину 18 з лінією зливу масла, основний золотник під дією диференціальної сили тиску масла між поясками 15 і 16 перейде вліво та з’єднає поршневу порожнину гідроциліндра з лінією зливу масла. Тоді поршень 11 під дією масла високого тиску в штоковій порожнині буде руха­тися вгору, а золотник керування під дією диференціальної сили між пояс­ками 13 і 14 до кінця ходу поршня вгору надійно утримуватиметься в край­ньому нижньому положенні. Після досягнення поршнем верхнього поло­ження цикл повторюється, й гідроциліндр працює автоматично.

Залежно від виду опоряджувальної операції, яка виконується будіве­льниками, оператор штукатурної станції може швидко й плавно відрегу­лювати продуктивність розчинонасоса шляхом зміни подачі масла високо­го тиску за допомогою регулятора потоку 19. Якщо тиск розчину в розчи - нопроводі за будь-якою причиною зросте вище від допустимого рівня (на­приклад, при утворенні піщаної пробки), то у складі регулятора потоку спрацює запобіжний клапан, який відведе масло високого тиску до лінії зливу.

Рівень тиску масла в гідросистемі визначається за манометром 20. Оскільки тиск розчину на виході з розчинонасоса прямо пропорційний ти­ску масла в напірній лінії, для вимірювання тиску розчину встановлений манометр 21. Необхідний рівень чистоти масла в гідросистемі забезпечу­ється фільтром 22, встановленим перед маслонасосом 4.

Під час роботи штукатурної станції розчин із змішувача через живи­льну камеру, змонтовану під днищем бункера, подається до всмоктуваль­ного патрубка розчинонасоса. При цьому розчин проходить крізь проці - джувальну решітку.

Після того, як весь розчин у бункері витрачено, видаляється шлам, що накопичився над проціджувальною решіткою. Для цього відкривають вікно у днищі бункера й вмикають змішувач зі щіткою. За допомогою щіт­ки більша частина шламу викидається в спеціальне корито, встановлене під вікном видалення шламу в обшивці рами.

Таким чином, запропонована конструкція гідроприводної штукатур­ної станції із поворотним бункером та стрічковим шнековим змішувачем і гідравлічним розчинонасосом РНГ-4, як показали її виробничі випробу­вання, задовольняє вимоги, що ставляться до обладнання для комплексної механізації опоряджувальних робіт. Адже використання даної станції до­зволяє:

1) приймати готовий товарний розчин за допомогою поворотного бункера;

2) за допомогою інтенсивного перемішування доводити до кондиції, "оживляти" та перемішувати будівельний розчин до всмоктувального патру­бка розчинонасоса;

3) транспортувати будівельний розчин трубопроводами до робочих місць штукатурів за допомогою малоімпульсного диференціального гідро - приводного розчинонасоса РНГ-4 із можливістю безкомпресорного соплу - вання за рахунок низької пульсації розчину на виході з розчинопровода.

Застосування поворотного бункера та стрічкового змішувача дозво­ляє виконувати ефективне перемішування прийнятого товарного розчину, а також надійно переміщувати суміш у напрямі приймальної камери роз­чинонасоса під час роботи останнього.

Технічна характеристика штукатурної станції СШ-4Г:

-5

- об’єм бункера змішувача, м............................................ 3,2;

- зовнішній діаметр стрічки шнека, мм............................... 650;

- кутова швидкість обертання вала змішувача, рад/с........ 1 ... 4;

- кількість витків стрічки змішувача, шт............................ 4,5;

- максимальний розмір фракції заповнювача суміші, мм. 7;

- діаметр поршнів гідроциліндрів повороту бункера, мм. 100;

- максимальний хід поршня гідроциліндрів, мм................. 800;

- мінімальна рухливість перекачуваних будівельних

розчинів за ДСТУ Б В.2.7-23-95, см................................. 8;

- максимальний тиск подачі розчинів розчино­насосом, МПа 5;

-5

- межі регулювання подачі розчинонасоса, м /год............. 0,5 ... 4;

- установлена потужність штукатурної станції, кВт........... 11,5;

- габаритні розміри, мм:

довжина.............................................................. 4400,

ширина................................................................ 2000,

висота.................................................................. 2300;

- маса (без розчинопроводів), кг........................................ 2900.

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.