СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ШТУКАТУРНО — ЗМІШУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

3.1 Якісні показники процесу перемішування розчинної

суміші

Якість процесу перемішування може бути оцінена за допомогою та­ких показників, як ступінь перемішування, інтенсивність та ефективність пе­ремішування [94].

Більшість відомих методів оцінки однорідності суміші (тобто ступе­ню перемішування) основана на методах статистичного аналізу [56, 89]. Для спрощення розрахунків усі суміші умовно вважають такими, що скла­даються з двох компонентів: ключового й умовного, який включає решту компонентів. Подібний метод дозволяє оцінити однорідність суміші за до­помогою параметрів розподілу однієї випадкової величини - складом клю­чового компонента в пробах суміші. Головним обирають той компонент, який легко аналізувати або розподіл його в суміші дуже важливий за тех­нічними вимогами. За такий критерій оцінки якості суміші приймається коефіцієнт варіації, %:

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ШТУКАТУРНО - ЗМІШУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ(3.1)

де c - середнє арифметичне значення концентрації ключового компонента в усіх п пробах суміші, %; с - концентрація ключового компонента в і-й пробі суміші, %.

Щодо змішування будівельних матеріалів, то цей критерій називають коефіцієнтом неоднорідності, оскільки з його збільшенням неоднорідність суміші зростає.

Але у випадку змішувача штукатурної станції застосування даної ме­тодики визначення коефіцієнту неоднорідності Kvar пов’язане з певними ускладненнями. Адже штукатурна станція приймає вже готовий товарний розчин, який виготовлений на розчинному вузлі із забезпеченням однорід­ності складу відповідно до ДСТУ Б В.2.7-23-95 "Розчини будівельні. Зага­льні технічні умови". При цьому основна задача змішувача штукатурної
станції - доведення суміші до необхідної для трубопровідного транспорту­вання рухливості. Тому тут, на нашу думку, більш доцільним буде контро­лювання постійності рухливості суміші по всьому об’єму розчину, що зна­ходиться у бункері штукатурної станції. Якщо позначити середню арифме­тичну рухливість розчинної суміші в усіх п пробах як й , см, а рухливість

/-тої проби як йрух і, см, то коефіцієнт неоднорідності рухливості розчинної суміші може бути визначений за формулою

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ШТУКАТУРНО - ЗМІШУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ(3.2)

Інтенсивність дії змішувача визначається часом досягнення конкрет­ного технологічного результату за умови постійної частоти обертання ро­бочого органа або частотою обертання перемішуючого пристрою за умови постійної тривалості процесу. У випадку змішувача штукатурної станції технологічним результатом буде мінімізація коефіцієнта Kvar неоднорідно­сті рухливості розчинної суміші. Зазвичай інтенсивність перемішування можна визначити за допомогою наступних величин [56, 89, 94]:

1) кутова швидкість робочого органа змішувача ю;

2) лінійна швидкість на зовнішньому діаметрі робочого органа и;

3) критерій Рейнольдса для процесів перемішування (див. нижче)

Л

Re = юД p/ц (де d - діаметр робочого органа змішувача; p - густи-

на суміші; ц - коефіцієнт структурованої в’язкості [31]);

4) потужність, що витрачається на перемішування, P, приведена до одиниці об’єму Q суміші, що перемішується (P/Q) або до одиниці маси суміші, що перемішується (P/Q-p).

Кожна з перерахованих вище величин є відповідною мірою інтенси­вності перемішування для конкретного змішувача, котрий працює за конк­ретною схемою. Відомо [56, 89, 94, 107], наприклад, що при ю2 > ю1 інтен­сивність перемішування при ю2 буде вище, ніж при ю1. Аналогічний ви­сновок можна зробити, якщо и2 > u1, Re2 > Re1 і т. д. Справа ускладнюється при порівнянні інтенсивності перемішування у двох змішувачах різних схем. У таких випадках жодна з перерахованих вище величин не є досить надійним критерієм для порівняння інтенсивності перемішування. Най­менш точні дані будуть у цьому випадку отримані за кутовою швидкістю
ю. Якщо ю2 > ©і, то це аж ніяк не означає, що інтенсивність перемішування в другому змішувачі буде вище, ніж в першому, тому що d1 може бути на­стільки більше d2, що перший змішувач буде працювати більш інтенсивно.

Більш доцільно для такого порівняння використати величини и та Re, але й вони не представляють універсальної міри інтенсивності, оскільки може виявитися, що и2 > u1 та Re2 > Re1, а інтенсивність першого змішува­ча буде більшою (залежно від виду й форми робочого органа).

Відносно більш точно про інтенсивність перемішування дозволяють судити значення P/Q і P/Q-p, але й вони не є універсальним критерієм ін­тенсивності перемішування. Ускладнюючим тут є той факт, що енергія в об’ємі розсіюється нерівномірно, а ця нерівномірність для різних типів змішувачів різна [56, 89, 107].

Визначення універсального критерію інтенсивності перемішування є однією з найбільш важких проблем техніки перемішування. Незважаючи на велику кількість досліджень, які ведуться в цьому напрямі [37, 107], ос­таточної єдиної думки з цього приводу немає. Відсутність такого критерію не дає можливості описати універсальними рівняннями процеси змішуван­ня у пристроях різних конструкцій, тому доводиться задовольнятися рів­няннями для окремих конструкцій змішувачів [87, 89, 94].

Можна припустити, що критерій інтенсивності перемішування пови­нен бути визначений як швидкість зміни ступеня перемішування в часі dKvar/dt або Kvar/t [94, 107]. Виявлення конкретної форми такої функції для різних типів змішувачів, а саме стрічкового шнекового розчинозмішувача, як у нашому випадку, вимагає проведення подальших досліджень.

Ефективність перемішування визначається кількістю енергії, що ви­трачається на перемішування, для досягнення необхідного технологічного результату. Таким чином, із двох змішувачів більш ефективно працює той, у якому досягається певний технологічний ефект при більш низькій витра­ті енергії. Ефективність перемішування є також основою для оцінки робо­ти одного й того самого змішувача (для вибору оптимального режиму його роботи й оптимальних його розмірів). Однак для того щоб розрахувати ефективність перемішування, необхідно знати рівняння, що визначають потужність, яка витрачається на перемішування, не тільки для типових си­стем, але й при змінних геометричних параметрах системи. Ця проблема в останні роки набуває все більшого значення [56, 89, 94].

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.