СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Мобільна розчинозмішувальна установка УРЗ-3,8

Проведений економічний аналіз свідчить про те, що вартість розчи­ну, привезеного з розчинного вузла або заводу, в 1,5 - 2,5 рази більша від вартості розчину, який приготований безпосередньо на місці будівництва. Наприклад, під час сільськогосподарського будівництва або спорудження котеджів використання штукатурних станцій узагалі недоцільне внаслідок як незначного обсягу робіт, так і відсутності в сільській місцевості розчин­них вузлів. У той же час через відсутність ефективних малогабаритних мо­більних розчинозмішувальних установок приготування будівельних роз­чинів із сухих компонентів (цементу, вапна, піску і води) з подальшим їх транспортуванням по трубопроводах до місць використання є неможли­вим. Тому колективом галузевої науково-дослідницької лабораторії меха­нізації ручної праці у будівництві запропоновано як найбільш зручне для умов малого будівництва застосування розчинозмішувальних установок

-5

універсальної дії з об’ємом готового замісу до 0,5 м та встановленою по­тужністю до 10 кВт. Вони надають змогу готувати із сухих компонентів і води у невеликій кількості будь-які будівельні розчини безпосередньо на будівельному майданчику, а також транспортувати їх розчинонасосами з подальшим механічним соплуванням на оброблювані поверхні.

Конструктивне рішення мобільної розчинозмішувальної установки УРЗ-3,8 наведено на рисунку 2.6. На рамі 1 установки закріплений бун­кер 2 з механічним шнековим змішувачем 3. Реверсивний привод змішу­вача містить електродвигун із пружнопальцевою муфтою, черв’ячний ре­дуктор 4 марки 4-100-31,5 (ГОСТ 27701-88) і цівкову передачу 5. Наяв-

Мобільна розчинозмішувальна установка УРЗ-3,8Подпись:а)

б)

а - зовнішній вигляд, б - конструктивна схема:

1 - рама; 2 - бункер; 3 - змішувач; 4 - черв’ячний редуктор; 5 - цівкова передача; 6 - затвор; 7- камера-живильник; 8 - проціджувальна решітка; 9 - розчинонасос; 10 - комбінований компенсатор пульсації тиску; 11 - всмоктувальний патрубок; 12 - гумотканинний рукав; 13 - пневматичні шини; 14 - підставка; 15 - електро - шафа
ність останньої суттєво відрізняє дану конструкцію від існуючих анало­гів. На задньому торці бункера змішувача передбачений затвор 6 оригіна­льної конструкції, призначений для видачі розчинів у спеціальну тару. Також можливе транспортування розчинів гумотканинним розчинопро - водом до місць використання за допомогою однопоршневого розчинона­соса 9.

У передній частині днища бункера 2 закріплена камера-живильник 7 із проціджувальною решіткою 8. На рамі 1 змонтований однопоршневий розчинонасос 9 із максимальним тиском подачі розчину 2,5 МПа, обладна­ний комбінованим компенсатором пульсації тиску 10. Усмоктувальний па­трубок 11 розчинонасоса за допомогою рукава 12 з’єднаний із патрубком камери-живильника. Рама установки являє собою зварну конструкцію з ку­тиків 63^63x6 ГОСТ 8509-93, що змонтована на двох пневматичних шинах 13 (колеса В-19А, 500-10 ГОСТ 7463-80) і під час роботи спирається на пі­дставку 14.

Застосування цівкової передачі, зображеної на рисунку 2.7, створи­ло умови для того, щоб не виносити кінці вала змішувача за межі бунке­ра, що дозволило суттєво спростити його конструкцію та зробити герме­тичним.

Мобільна розчинозмішувальна установка УРЗ-3,8

Рисунок 2.7 - Загальний вигляд цівкової передачі

Робочим органом змішувача розчинозмішувальної установки УРЗ-3,8 є однозахідний змішувач шнекового типу довжиною 990 мм із зо­внішнім діаметром 480 мм, внутрішнім - 360 мм, кроком 420 мм, діамет­ром вала шнека 60 мм.

Зображений на рисунку 2.8 однопоршневий розчинонасос із комбі­нованим компенсатором пульсації тиску містить горизонтально розташо­ваний робочий циліндр 1 із поршнем 2, повзун 3 котрого шарнірно з’єднаний із шатуном 4 кривошипно-шатунного механізму. Поршень 2 ви­конаний у вигляді корпусу, обвареного твердою гумою. Вона забезпечує циліндро-поршневій групі підвищений ресурс роботи в умовах постійного контакту тертьових деталей цієї групи з будівельним розчином, що виріз­няється підвищеними абразивними властивостями. Вісь колінчастого ва­ла 5 кривошипно-шатунного механізму зміщена вниз відносно осі поршня. Це зроблено для того, щоб знизити (не менше ніж удвічі) величину бічних зусиль, які діють на повзун 3 під час роботи розчинонасоса в такті нагні­тання. Разом із тим буде зростати кут нахилу шатуна 4 в такті всмоктуван­ня, але це не спричинятиме появу значних бічних зусиль на повзуні, оскі­льки тиск усмоктування набагато менший від тиску нагнітання. На осі ко­лінчастого вала закріплено зубчасте колесо 6, котре разом із валом - шестірнею 7 утворює зубчасту циліндричну передачу. Для привода шесті­рні 7 від електродвигуна 8 передбачено клинопасову передачу 9. Вона складається з двох шківів та трьох пасів перерізу Б (ГОСТ 1284-89).

Рухомі частини привода поршня 2 (шатун 4, колінчастий вал 5, зуб­часте колесо 6 та шестірня 7) розміщені в замкненій камері 10, яка запов­нюється мастилом. Штокова порожнина 11 поєднана із замкненою каме­рою 12, в яку заливається промивна рідина, наприклад вода з розчиненим у ній шматочком мила. Обидві камери 10 і 12 змонтовані на рамі 13. Насосна частина розчинонасоса містить також усмоктувальний патрубок 14, робочу камеру 15 із всмоктувальним 16 та нагнітальним 17 кульковими клапана­ми, кришку 18 для доступу до клапанів і поршня, нагнітальний патрубок 19 із краном зменшення тиску 20.

Нагнітальний патрубок 19 розчинонасоса приєднується до насосної колонки за допомогою приєднувального фланця з ущільнювальним гумо­вим кільцем та двох болтів М12. Патрубок містить діафрагмову камеру, кран зменшення тиску 20 і швидкознімну головку.

Мобільна розчинозмішувальна установка УРЗ-3,8

Рисунок 2.8 - Конструктивна схема та зовнішній вигляд однопоршневого розчинонасоса з комбінованим компенсатором пульсації тиску:

1 - робочий циліндр; 2 - поршень; 3 - повзун; 4 - шатун; 5 - вісь колінчастого вала; 6 - зубчасте колесо; 7 - вал-шестірня; 8 - електродвигун; 9 - клинопасова передача; 10, 12 - замкнені камери; 11 - штокова порожнина; 13 - рама; 14 - всмоктувальний патрубок; 15 - робоча камера; 16, 17 - кульові клапани; 18 - кришка; 19 - нагнітальний патрубок; 20 - кран зменшення тиску; 21, 22 - за­мкнені камери компенсатора; 23, 24 - деталі тарілчастої форми; 25 - гумотка - нинна діафрагма; 26 - манометр; 27 - ніпель

Діафрагмова камера призначена для підключення манометра, що ви­мірює тиск розчину, який подається, а також реле тиску. Воно автоматично вимикає електродвигун насоса у випадку перебільшення тиску розчину ви­ще допустимого. Кран скидання призначений для зливання розчину з нагні­тального розчинопровода під час аварійних та інших зупинок насоса, пов’язаних із його розбиранням. За допомогою швидкознімної головки здій­снюється оперативне з’єднання або роз’єднання насоса з розчинопроводом.

Комбінований компенсатор пульсації тиску складається з двох ка­мер - циліндричної 21, що до початку роботи розчинонасоса заповнюється вільним повітрям, та замкненої камери 22, в яку перед використанням роз­чинонасоса закачується стиснуте повітря під тиском 0,5... 1,0 МПа. Ця ка­мера містить нижню 23 і верхню 24 деталі тарілчастої форми, між котрими герметично затиснута гумотканинна діафрагма 25. У верхній частині зам­кненої камери 22 розташовано манометр 26 для визначення попереднього тиску повітря та тиску розчину під час роботи розчинонасоса, а також ні­пель 27 для закачування стиснутого повітря в замкнену камеру. Нижня ча­стина камери 22 в днищі містить отвори для проходження розчину під час роботи насоса.

Як відомо, важливими деталями циліндропоршневої групи, що за­знають тертя, є гільзи поршня і штока. Найбільш високу зносостійкість в умовах контакту з абразивомісткими будівельними розчинами забезпечу­ють гільзи з твердим хромовим покриттям товщиною 0,3...0,5 мм. На жаль, в умовах підприємств, які виготовляють будівельно-оздоблювальні машини, отримати якісне гальванічне покриття зносостійкого хрому потрі­бної товщини є досить проблематичним. Тому в запропонованій конструк­ції насоса для виготовлення гільз поршня і штока вибрана хромована нер­жавіюча сталь мартенситного класу марки 40Х13. Гільзи із цієї сталі після загартовування в мастилі при температурі 1000.1050 °С та низькотемпера­турного відпуску при 180.200 °С мають твердість HRCg 52...54, задовільно працюють при безпосередньому контакті з будівельними розчинами різно­го складу.

На рисунку 2.9, б наведений схематичний переріз розробленої оригі­нальної конструкції конічного підшипника ковзання, що використовується у якості опори для шнекового вала. Він має корпус 7, цапфу 12, притиск­ний гвинт 1, фланець 3, регулювальні гвинти 8, ущільнювальні кільця 2, 9, 10, а також шпильки 14, гайки 15 та шайби 16.

Подпись: Рисунок 2.9 - Конічний підшипник ковзання, що регулюється:

Подпись: а)
Мобільна розчинозмішувальна установка УРЗ-3,8

б)

а - зовнішній вигляд, б - конструктивна схема:

1 - притискний гвинт; 2, 9, 10 - ущільнювальні кільця; 3, 4 - фланці; 5 - вставка; 6 - гвинт; 7 - корпус; 8 - регулювальний гвинт; 11 - стінка бункера; 12 - цапфа; 13 - вал механічного змішувача; 14 - шпилька; 15 - гайка; 16 - шайба

Запроектований авторами підшипник має таку будову. У корпус під­шипника 7, до якого приварено фланець 3, вставляється цапфа 12. В отво­ри корпуса підшипника 7 вкручуються два гвинти 8, призначені для фікса­ції та переміщення цапфи в осьовому напрямі. Через різьбовий отвір у ко­рпус підшипника 7 вкручується притискний гвинт 1, який своїм правим кі­
нцем входить у отвір цапфи 12 і також впливає на величину її осьового пе­реміщення. Гумові ущільнення 2, 9, 10 призначені для надання підшипни­ку герметичності. У свою чергу конічна поверхня цапфи 12 сполучається з конічним отвором вставки 5. Вона закріплюється на кінці вала механічного змішувача 13 за допомогою гвинтів 6, встановлених під кутом 180 градусів один до одного. Корпус 7 конічного підшипника ковзання закріплюється за допомогою чотирьох шпильок 14, гайок 15 та шайб 16 на торцевій стінці бункера змішувача 11, до якої приварено фланець 4.

Під час обертання вала 13 механічного змішувача разом із ним обер­тається вставка 5, що у свою чергу ковзає по конічній поверхні цапфи 12, для конусної поверхні якої призначена конусність 40 градусів. Цей кут за­безпечує найбільш сприятливе для роботи конічного підшипника ковзання співвідношення необхідних радіальних та осьових зусиль.

Характерною ознакою даного підшипника є те, що в міру зношуван­ня контактуючих поверхонь цапфи 12 і вставки 5 за допомогою двох гвин­тів 8 та притискного гвинта 1 можна проводити осьове регулювання, тим самим продовжуючи термін експлуатації підшипника. При складанні в кі­нці вала змішувача 13 закладається солідол УС-1 (ГОСТ 4366-76). Опори вала відрегульовані таким чином, щоб повністю виключити осьовий люфт змішувача.

Отже, універсальна розчинозмішувальна установка УРЗ-3,8 (рисунок 2.6) працює таким чином. Під час приготування будівельних розчинів за­глушка камери-живильника притискається до проціджувальної решітки з таким розрахунком, щоб розчин не потрапляв усередину камери - живильника. У бункер змішувача завантажуються сухі компоненти з одно­часною подачею потрібної кількості води та вмикається привод механічно­го змішувача. Щоб уникнути перевантажень змішувача в початковий пері­од змішування, привод вмикається відразу ж після завантаження першої порції сухих компонентів і води. Для поліпшення змішування розчину пе­ріодично застосовується реверсування обертання шнека. Коли розчин буде доведений до потрібних кондицій, він видається через затвор у спеціальну тару.

Під час виконання опоряджувальних робіт за необхідності транспор­тування розчину на певну відстань після приготування чергової його пор­ції заглушка відводиться від проціджувальної решітки, вмикається розчи­нонасос із комбінованим компенсатором пульсації тиску, будівельний роз­чин подається трубопроводом до робочого місця й шляхом соплування на­носиться на оброблювані поверхні будівель.

Розчинонасос установки завдяки дуже малому шкідливому об’єму робочої камери характеризується високою всмоктувальною спроможністю і тому здатний перекачувати не лише вапняно-піщані штукатурні розчини зниженої рухливості, але й жорсткі цементно-піщані розчини, які викорис­товують для виконання наливних стяжок підлог.

Особливістю установки, по-перше, є те, що ведуча зірочка цівкової передачі закріплена безпосередньо на вихідному валу черв’ячного редук­тора. Це спрощує конструкцію привода механічного змішувача, а викорис­тання загартованих цівок на колесі, що обертаються навколо власних осей, зменшує величину контактних напружень і, як наслідок, знижує їх абрази­вне зношування разом із зубцями колеса. Передача працює безпосередньо в будівельному розчині й тим самим інтенсифікує процес змішування.

По-друге, в якості шарнірних опор кінців вала змішувача використа­ні конічні підшипники ковзання, в котрих проміжки, що утворюються вна­слідок абразивного зношування поверхонь тертя, усуваються шляхом зме­ншення відстані між конічними елементами підшипників. Розроблена та впроваджена технологія підвищення зносостійкості деталей тертя підшип­ника ковзання із застосування твердого сплаву.

По-третє, у складі установки використаний спеціально розроблений із цією метою малогабаритний однопоршневий розчинонасос спрощеної конструкції, в якому застосовані основні досягнення останніх десятиріч, а саме: суцільнообварений поршень, зміщення вниз приблизно на половину радіуса кривошипа осі колінчастого вала відносно осі поршня, що майже вдвічі зменшує шкідливі поперечні зусилля на тертьових деталях поршне­вої групи; заповнення штокової порожнини промивною рідиною; застосу­вання у складі розчинонасоса комбінованого компенсатора пульсації тис­ку, котрий складається з двох камер - із вільним та стиснутим повітрям, що дало змогу збільшити сумарний приведений об’єм повітря в компенса-

-5

торі до 26 дм і тим самим суттєво поліпшити ефективність його роботи.

Мобільна розчинозмішувальна установка УРЗ-3,8 з однопоршневим розчинонасосом змонтована на пневматичних шинах, тому зручна для швидкого переміщення з одного місця на інше в межах будівельного май­данчика. Вона має універсальне призначення, оскільки може готувати із сухих компонентів і води кладочні розчини й видавати їх через наявний за­твор у спеціальну тару. У той же час ця установка містить камеру - живильник із проціджувальною решіткою та високоефективний розчинона­сос, тому може подавати по трубопроводах штукатурні розчини. Викорис­тання цівкової передачі, затвору й конічних підшипників ковзання оригіна­льних конструкцій дало змогу поліпшити герметичність бункера розчиноз - мішувальної установки, отримати найбільш сприятливе співвідношення ра­діальних і осьових зусиль, підвищити зносостійкість поверхонь тертя, роз­ташувати кінці вала механічного змішувача із внутрішніх торцевих сторін стінок бункера. Це суттєво спростило його конструкцію, зменшило габарит­ні розміри та підвищило ефективність роботи установки в цілому.

Технічна характеристика розчинозмішувальної установки УРЗ-3,8:

- продуктивність при перекачуванні вапняно-піщаного

-5

розчину складу 1:3 рухливістю 10 см, м /год.................. 3,8;

- розчинозмішувач:

ємність бункера, л............................................... 430,

частота обертання змішувального вала, об/хв.. 40;

- розчинонасос:

тип........................................................................ РН-3,8,

-5

подача, м /год...................................................... 3,8,

максимальний робочий тиск, МПа..................... 2,5,

діаметр поршня, мм............................................ 90,

хід поршня, мм.................................................... 80,

частота подвійних ходів поршня, 1/хв............... 154;

- рухливість розчинних сумішей, що перекачуються,

за ДСТУ Б В.2.7-23-95 (см)............................................... П12 (8... 12);

- дальність подачі розчину, м:

по горизонталі..................................................... 200,

по вертикалі......................................................... 50;

- встановлена потужність, кВт............................................. 7,7;

- габаритні розміри, мм:

довжина............................................................... 2370,

ширина................................................................ 1020,

висота................................................................... 1120;

- маса (без розчинопроводів), кг......................................... 540.

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.