СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Аналіз складових вузлів штукатурно-змішувального обладнання

Аналіз існуючого обладнання показує, що більшість конструктивних рішень розчинозмішувачів у складі штукатурних агрегатів і станцій не ма­ють принципових відмінностей та являють собою видозмінені варіанти тих чи інших типів машин.

Для визначення кращих технічних рішень був виконаний аналіз ос­новних конструктивних рішень окремих вузлів і механізмів штукатурних станцій, котрий показав наступне.

Бункери та ємності для розчинних сумішей застосовуються таких видів:

1) нерухомий призматичний бункер. Він простий у виготовленні, але для подачі розчину до змішувача необхідні спеціальні пристрої, наприклад вібростіл;

2) циліндрична нерухома ємність, яка працює під тиском повітря. У такій ємності суміщені розчинозмішувач та пневматичний резервуар. Ця ємність трудомістка у виготовленні, має складний механізм закривання люка і не пристосована для прийому розчину з автотранспорту;

3) циліндрична ємність, що обертається, котра працює під тиском повітря. У цій ємності також поєднані розчинозмішувач та пневматичний резервуар, як і попередня, вона трудомістка у виготовленні, має складний механізм закривання люка й не пристосована для прийому розчину з авто­транспорту. Перевага порівняно з попередньою конструкцією полягає в тому, що підшипники осей обертання не знаходяться під тиском розчинної суміші;

4) призматичний поворотний бункер. Він не потребує спеціальних пристроїв для подачі розчину до змішувача - це досягається шляхом пово­роту бункера. Для завантаження розчину не потрібна естакада, тому що бункер опускається вниз у положення завантаження;

5) роль бункера виконує ємність стаціонарної розчиномішалки. Ста­ціонарні розчиномішалки не призначені для прийому розчину з автотранс­порту, а використовуються із завантаженням сухих складників, потребують затрат ручної праці;

6) бункер із рухомою передньою стінкою. У цьому бункері для подачі розчину до змішувача не потрібні спеціальні пристрої, але виникають ускла­днення при ущільненні рухомої стінки бункера з нерухомою частиною.

Основні змішувальні пристрої, котрі зустрічаються у конструкціях штукатурно-змішувального обладнання, містять один або два горизонта­льних вала з встановленими на них робочими органами у вигляді стрічки шнека або фігурних лопатей (рисунок 1.9).

Аналіз складових вузлів штукатурно-змішувального обладнання

Рисунок 1.9 - Класифікація змішувальних пристроїв штукатурно-

змішувального обладнання

До переваг роторних змішувачів у вигляді колеса Тольмера можна віднести простоту конструктивного рішення; відсутність складних сальни­кових ущільнень; високу надійність у роботі; можливість суміщення опе­рацій змішування і видачі розчину в лоток за допомогою ковшів, приваре­них до колеса; підйом розчинної суміші на певну висоту, що дозволяє роз­ташувати бункер нижче. Недоліками цих конструкцій є їх громіздкість та значна вага.

Перевагами дискових змішувачів еліптичної форми є простота виго­товлення та ремонту; невеликі витрати електроенергії; добре перемішу­вання розчинної суміші. До недоліків можна віднести необхідність встано­влення надійних сальникових ущільнень, а також відсутність переміщення розчинної суміші у напрямку видачі.

Шнек являє собою стрічкову коноїдальну поверхню, яка за допомо­гою кронштейнів жорстко зв’язана з валом. Вал шнека обертається у двох опорах. Переваги шнекових стрічкових змішувачів: компактність, простота обслуговування, добре перемішування матеріалів із переміщенням до люка видачі, різноманітність конструктивних рішень. До недоліків цього типу змішувачів можна віднести складність виготовлення і ремонту, необхід­ність використання складних сальникових пристроїв. Знайшли застосуван­ня наступні конструкції шнекових стрічок: шнекова стрічка з одним вит­ком (розвантаження розчинної суміші здійснюється з торця шнека); шне­кова стрічка із двома зустрічними витками (розвантаження розчину здійс­нюється у середній частині шнека); конічний шнек із двома витками; шнек, який має суцільну робочу поверхню.

Переваги змішувачів у вигляді фігурних лопатей: простота виготов­лення і ремонту; порівняно невеликі витрати електроенергії; забезпечення доброго перемішування й одночасної подачі розчинної суміші у напрямку видачі; забезпечення тривалої роботи без заклинювання твердими доміш­ками; можливість застосування пружинних амортизаторів, котрі захища­ють лопаті від руйнування при заїданні твердих включень. Недоліком да­ної конструкції є наявність складних сальникових вузлів.

У комбінованих змішувачах для перемішування розчинної суміші за­стосовуються шнеки, лопатеві мішалки тощо, а для додаткового перемішу­вання і видачі розчинної суміші використовується колесо Тольмера (рото­рне колесо). До переваг даної конструкції можна віднести: забезпечення однорідності розчинної суміші; можливість підйому розчину, котрий вида­ється, на певну висоту, що дозволяє бункер розташувати нижче; перемі­щення розчинної суміші у напрямку видачі; різноманітність варіантів ком­бінування робочих органів (роторного колеса). Недоліком є громіздкість конструкції.

Для подачі розчинної суміші до змішувального органа використову­ються такі методи:

1) застосування вібростола. Перевага даного рішення полягає у про­стоті конструкції; недоліком є те, що розчинна суміш витікає під вібростіл, твердіє й у подальшому вібрація передається на бункер, привод, змішувач;

2) подача розчину до змішувача вручну. Цей спосіб простий, але трудомісткий і небезпечний;

3) обладнання поворотного бункера;

4) обладнання струга. До переваг можна віднести: можливість низь­кого розташування бункера; відсутність шуму й вібрації; легкість керуван­ня з пульта. Негативними ознаками є низька надійність у роботі; необхід­ність встановлення гідроциліндрів і масло - чи пневмостанції; пожежна не­безпечність; металомісткість конструкції.

5) встановлення живильного бункера. Живильні бункери застосову­ються для прийому розчину з автотранспорту та порційного завантаження змішувального бункера невеликої ємності. Перевагою є відсутність під’їзної естакади. Недоліки: громіздкість конструкції; при довгому збері­ганні у прийомному бункері розчинна суміш твердіє і бункер повністю не очищується від розчину.

Проаналізувавши розглянуті конструкції розчинозмішувальних вуз­лів штукатурних агрегатів і станцій, можна зробити висновок, що най­більш вдалі конструктивні рішення властиві таким пристроям.

Бункери - призматичні поворотні, котрі дозволяють без особливих конструктивних ускладнень подавати розчинну суміш і уникати обладнан­ня під’їзної естакади.

Змішувачі - стрічкові шнекові з розвантаженням розчинної суміші з торця шнека.

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.