СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу.

Теоретично обґрунтовані основні фізико-механічні властивості роз­чинних сумішей різної консистенції, які визначають характер взаємодії мас розчину з робочим органом змішувача. Шляхом проведення експеримен­тальних досліджень визначено, що основний фактор, який визначає названі фізико-механічні показники - рухливість розчинної суміші. За результата­ми проведення багатофакторного експерименту одержана адекватна регре - сійна модель, котра надає можливість розрахунковим шляхом оцінити ве­личину питомого тиску на робочий орган змішувача внаслідок дії сили гід­родинамічного опору розчину, залежно від рухливості суміші, швидкості руху робочого органа, його кута атаки та величини зазору між стінкою бу­нкера та робочим органом. При цьому було встановлено, що головним чи­ном на величину питомого тиску, а відповідно і на потужність, яка спожи­вається змішувачем штукатурної станції або агрегату, впливають кут ата­ки, зазор між робочим органом і бункером та головна характеристика роз­чинної суміші - її рухливість.

За результатами теоретичних досліджень із подальшою експеримен­тальною перевіркою обґрунтовані раціональні параметри робочого органа стрічкових змішувачів: кут нахилу стрічки шнека до площини обертання 25...300, співвідношення внутрішнього R1 та зовнішнього R2 радіусів стрі­чки R1 = (0,7.0,72)-R2.

Розроблений раціональний режим роботи стрічкового змішувача шту­катурної станції після приймання товарного розчину, який складається із плавного розгону робочого органа до кутової швидкості ~ 4 рад/с; інтенсив­ного перемішування та доведення до кондиції розчинної суміші з даною ку­товою швидкістю; побудження суміші під час роботи розчинонасоса шля­хом обертання стрічки шнека з кутовою швидкістю ~ 1 рад/с; при зниженні рівня суміші у бункері до величини, що дорівнює ширині стрічки шнека, за умови необхідності забезпечення максимальної подачі розчинонасоса - під­вищення кутової швидкості робочого органа змішувача до ~ 5 рад/с.

За допомогою розробленої та науково обґрунтованої методики оці­нювання якості доведеної до товарної кондиції розчинної суміші визначе - нии раціональний час інтенсивного перемішування t, який відповідає вирівнюванню значення рухливості розчину по всьому об’єму бункера в межах + 0,5 см, залежно від кутової швидкості ю обертання робочого орга­на змішувача. Установлено, що підвищення ю від 1 до 4 рад/с зменшує значення tопт від ~ 17 хв. до ~ 6 хв. Одержані дані підтверджені також за допомогою запису діаграм енергоспоживання привода змішувача штука­турної станції у виробничих умовах.

Розроблені й науково обґрунтовані основи проектування геометрич­них параметрів робочих органів, конструктивних і технологічних парамет­рів поворотних бункерів у складі штукатурних станцій.

Використання створеного обладнання надає можливість комплексно механізувати процес проведення робіт, пов’язаних із використання будіве­льних розчинів як за умов міського багатоповерхового, так і в умовах ко - теджного розосередженого будівництва.

ільніше; із переміщенням по осі ф

[1] цьому випадку на частку М діють наступні сили (рисунок 3.6): G — сила тяжіння; Niu, N6 - відповідно нормальні реакції шнека та бункера;

[2] Графіки побудовані за регресивною моделлю (3.81).

[3] Intemet-адреса ресурсу: www. ebicom. net [Цит. 20 березня 2010 р.].

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.