СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Кутова швидкість робочого органа

Кутова швидкість ю обертання стрічкового вала змішувача суттєво впливає на величину потужності перемішування. Для одного й того ж ви­падку, коли змінним параметром є лише кутова швидкість ю, а всі інші па­раметри постійні, залежність потужності, яка витрачається на обертання одного витка шнекової стрічки, від кутової швидкості ю може бути записа­на у вигляді

(3.53)

де A3, B3, C3 - постійні коефіцієнти.

Ми бачимо, що із збільшення кутової швидкості обертання стрічки шнека потужність збільшується за законом увігнутої кривої (рисунок 3.14), проте кривизна лінії потужності незначна (графіки одержані чисельним методом за формулою (3.50) із використанням математичного пакету Maple).

Зрозуміло, що кутова швидкість стрічки шнека з точки зору інтен­сифікації процесу перемішування повинна бути найбільшою, так як із збільшенням кутової швидкості збільшується число перелопачувань стрічкою матеріалу в змішувачі за одиницю часу, а відповідно, приско­рюється процес перемішування, підвищується продуктивність приготу­вання розчинної суміші. Проте за великих значень кутової швидкості та завантаженні бункера нижче верхньої межі стрічки у момент виходу її з суміші окремі частки розчину відцентровою силою інерції можуть вики­датися із зони окружності, котра описується стрічкою шнека [ 56, 89]. Внаслідок різної маси цих часток вони відкидаються на різну відстань - може відбуватися розшарування суміші, від чого якість перемішування знижується.

Кутова швидкість робочого органа

Рисунок 3.14 - Теоретична залежність споживаної потужності від кутової швидкості шнека для розчинних сумішей різної рухливості

Розглянемо сили, що діють на частку розчину (див. рисунок 3.3). Ба­чимо, що зміщенню частки по стрічці шнека внаслідок дії відцентрової си­ли інерції перешкоджають сили тертя та складова її власної ваги. Прийме­мо наближено, що у момент виходу стрічки шнека із розчину сила тертя визначається лише тиском частки на стрічку від складової власної ваги. При цьому також слід урахувати нахил стрічки до площини обертання (кут 8). Маючи на увазі, що кутова швидкість стрічки повинна бути найбі­льшою та разом із тим такою, що розкидування суміші не відбуватиметься, правомірно записати:

F ^ G(sinа + kf cosа + kf cos8), (3.54)

де FiH - відцентрова сила інерції, Н; G - сила тяжіння, що діє на частку, Н; а - кут між радіус-вектором r, який проходить через частку та горизонтал­лю (кут а визначається коефіцієнтом заповнення бункера, адже частка ро­зчину, що нами розглядається, лежить на стрічці шнека у момент виходу останньої з розчину), °; kf - коефіцієнт тертя розчину по стрічці, °; 8 - кут нахилу стрічки шнека до площини обертання, °.

Ураховуючи, що відцентрова сила інерції F = m<$2r та сила тяжіння G = mg, де m - маса частки розчину, кг; r - радіус-вектор, що визначає по-

Подпись: ю < Кутова швидкість робочого органа Подпись: (3.55)

ложення частки розчину, м; g - прискорення вільного падіння, м/с2, одер­жуємо теоретичну залежність для критичної кутової швидкості обертання стрічки шнека змішувача:

Подпись: Рисунок 3.15 - Теоретична залежність величини критичної кутової швидкості від коефіцієнта заповнення бункера (кут а), рухливості суміші (коефіцієнт тертя kf), кута нахилу стрічки 8 та зовнішнього радіуса стрічки r

Дослідження останнього виразу (рисунок 3.15) показує, що найбіль­ше на величину критичної кутової швидкості впливають коефіцієнт запов­нення бункера, який входить до залежності (3.55) у вигляді кута а, та кое­фіцієнт тертя kf.

Отже ми бачимо, що значення кутової швидкості обертання стрічки шнека, при досягненні якої починає виникати явище розбризкування роз­чину, залежить як від фізико-механічних властивостей (коефіцієнт тертя kf) суміші, що перемішується, так і від конструктивних параметрів змішувача (кут нахилу стрічки шнека 8, зовнішній радіус r стрічки) та ступеня заван­таження бункера розчином (кут а). При цьому значною мірою впливають параметри а, kf і r, а кут 8 - меншою мірою.

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.