СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Гідроприводний штукатурний агрегат АШГ-4

Подальшим кроком у вдосконаленні малогабаритного штукатурно - змішувального обладнання стало застосування комплексного гідравлічного привода установок в цілому. Створений за таким підходом агрегат АШГ-4 має незначні габаритні розміри, є мобільними та дозволяє легко переміщу­вати його як безпосередньо по будівельному майданчику, так і з одного об’єкта до іншого.

Робочі елементи агрегату АШГ-4 приводяться в дію комплексним гі­дравлічним приводом розчинозмішувача та розчинонасоса від однієї мас - лонасосної установки. Це дозволяє здійснювати плавне регулювання час­тоти обертання робочого органу змішувача від нуля до максимального значення, тим самим впливаючи на тривалість та ефективність змішування компонентів будівельної розчинної суміші, а також рівень енергоспожи­вання.

У складі агрегату використаний широко апробований диференціаль­ний розчинонасос РНГ-4 подвійної дії, в якому застосовується проточний поршень і гідравлічний привід. Це дає можливість суттєво зменшити пуль­сацію подачі розчину, збільшити тиск подачі до 5...6 МПа, підвищити на­дійність насоса за рахунок повного усунення поперечних зусиль на тертьо­вих деталях поршневої групи, спростити та зробити більш надійною робо­ту пристрою захисту насоса від перевантажень шляхом перенесення запо­біжного пристрою з розчинної лінії на масляну, створити нескладну систе­му дистанційного плавного регулювання подачі.

Гідроприводний штукатурний агрегат АШГ-4 (рисунок 2.10, а) змон­тований на пневматичних шинах, тому зручний для швидкого переміщення з одного місця на інше в межах будівельного майданчика. Він має універ­сальне призначення, оскільки може готувати із сухих компонентів і води кладочні розчини й видавати їх через наявний затвор у спеціальну тару. У той же час містить камеру-живильник із проціджувальною решіткою та високоефективний гідроприводний розчинонасос, тому може подавати по трубопроводах будівельні розчинні суміші.

Агрегат АШГ-4 скомпонований таким чином. Все обладнання змон­товане на спільній рамі 1 (рисунок 2.10, б), котра встановлена на колісній рамі 12. Установка містить гідравлічний розчинонасос 8, котрий склада­ється з масляного насоса з баком, насосної колонки та привідного електро­двигуна.

Гідроприводний штукатурний агрегат АШГ-4

а - загальний вигляд; б - конструктивна схема:

1 - рама; 2 - бункер розчинозмішувача; 3 - комбінований змішувач; 4 - затвор; 5 - опора шнека торцева (з лабіринтовим ущільненням); 6 - опора шнека на­скрізна (з лабіринтовим ущільненням); 7 - редуктор; 8 - розчинонасос; 9 - регу­лятор тиску; 10 - розподільник; 11 - гідромотор; 12 - рама колісна; 13 - рукав армований; 14 - щиток захисний; 15 - стійка опорна; 16 - муфта втулково- пальцева; 17 - опора передня; 18 - опора задня висувна; 19 - трубопроводи гід­равлічні силові; 20 - хомут кріплення рукава

Комбінований змішувач 3 спирається за допомогою опор шнека 5 та 6 на стінки бункера 2. Він здійснює робочі обертові рухи наступним чи­ном. Гідромотор 11 одержує силовий потік мастила через трубопроводи гідравлічні силові 19. Його вал може обертатись як в один бік, так і в про­тилежний, що залежить від напрямку руху рідини в трубопроводах 19, ко­трий регулюється розподільником 10. Обертовий момент від гідравлічного двигуна 11 передається на черв’ячний редуктор 7 та далі, на вал змішува­ча 3 втулково-пальцевою муфтою 16.

Приготований розчин викачується із бункера через рукав армова­ний 13 і надходить до розчинонасоса 8. Після цього він нагнітається до на­пірного трубопроводу.

Регулятор 9 дозволяє здійснювати регулювання частоти обертання вала змішувача 3 та величини обертового моменту на ньому. При цьому регулятором 9 можна також проводити зміну основних робочих параметрів гідроприводу розчинонасоса 8. Кількість робочої рідини, яка надходить або до шнекового змішувача, або до розчинонасоса регулюється за допо­могою дроселів.

Подпись: Рисунок 2.11 — Блок-схема компонування робочих органів малогабаритного розчино- змішувального агрегату АШГ-4 В установці АШГ-4 електроенергія перетворюється в механічну енергію одним електродвигуном, котрий приводить в дію гідравлічний насос (рису­нок 2.11). Далі вона єдиним потоком прямує до розподільчої апаратури. І, ли­ше після цього, залежно від потреб, в необхідній кількості спрямовується до виконавчих органів.

Цим досягається оптимі- зація робочих режимів приготування та механізо­ваного транспортування будівельних розчинів.

Розглядувана уста­новка АШГ-4 з диферен­ціальним розчинонасо­сом подвійної дії працює таким чином. Вмикаєть­ся обертання вала розчи­нозмішувача. До бункера
завантажуються сухі компоненти або суха будівельна суміш із одночасною подачею необхідної кількості води. Приготована будівельна розчинна су­міш видається через затвор у спеціальну тару чи за допомогою розчинона­соса трубопроводами подається до робочого місця штукатура. При перека­чуванні розчин із бункера змішувача подається до всмоктувального патру­бка розчинонасоса, а також проходить при цьому крізь змінну проціджува- льну решітку (залежно від крупності фракції наповнювачів суміші). Після того як вся будівельна суміш із бункера викачана, розчинонасос вимика­ють і установка готова до приготування чергової порції.

Технічна характеристика штукатурного агрегату АШГ-4:

- рухливість будівельних розчинних сумішей,

що перекачуються, за ДСТУ Б В.2.7-23-95 (см).............. П12 (8... 12);

- розчинозмішувач:

-5

ємність бункера, м............................................. 0,43,

-5

об’єм готового замісу, м................................... 0,35,

частота обертання змішувального вала, об/хв.. 0.60;

- розчинонасос:

тип........................................................................ РНГ-4,

-5

максимальна подача, м /год............................... 4,0,

максимальний тиск подачі розчину, МПа......... 5,0,

дальність подачі, м:

по вертикалі............................................... 50,

по горизонталі........................................... 200,

діаметр поршня, мм............................................ 100,

хід поршня, мм................................................... 90,

частота подвійних ходів поршня, 1/хв.............. 110;

- гідродвигун привода змішувача:

тип........................................................................ Г15-23Р,

номінальна ефективна потужність, кВт.............. 3,4;

- гідронасос:

тип........................................................................ НШ-32,

-5

робочий об’єм, см............................................... 31,7,

мінімальна частота обертання вала, об/хв........ 980;

- електродвигун:

тип........................................................................ AKP100L2,

потужність, кВт................................................... 7,5,

частота обертання вала, об/хв........................... 2850;

- редуктор............................................................................. Ч 100-31,5;

- габаритні розміри агрегату, мм:

довжина............................................................... 2550,

ширина................................................................ 1215,

висота.................................................................. 1615;

- маса (без масла і розчинопроводів), кг............................ 800.

Таким чином, колективом галузевої науково-дослідницької лабора­торії механізації ручної праці у будівництві Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка під керівництвом доктора технічних наук, професора Онищенка О. Г. створені машини та обладнання нового покоління як із гідравлічним, так і з електромеханічним приводом, призначені для комплексної механізації робіт, пов’язаних із використання будівельних розчинів як за умов міського багатоповерхового, так і в умо­вах котеджного розосередженого будівництва.

Гідроприводний штукатурний агрегат АШГ-4

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.