СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Експериментальні дослідження робочих процесів стрічкового шнекового розчинозмішувача

3.7.1 Мета і завдання експериментальних досліджень

Вище нами на основі теоретичного обґрунтування механізмів взає­модії мас розчинної суміші з робочим органом розчинозмішувача та стін­ками бункера штукатурної станції або агрегату з урахуванням фізико - механічних властивостей середовища, що перемішується, визначені основ­ні характеристики процесу приготування розчинної суміші.

Для підтвердження достовірності запропонованого теоретичного аналізу, кількісної оцінки властивостей розчинної суміші, що перемішу­ється, визначення і обґрунтування раціональних параметрів і режимів ро­боти розчинозмішувача необхідно було виконати експериментальні дослі­дження в лабораторних умовах.

Основною метою експериментальних досліджень є оцінювання фак­торів взаємодії розчинної суміші з робочим органом розчинозмішувача у процесі перемішування на основі вивчення прояву фізико-механічних вла­стивостей середовища, що перемішується; обґрунтування за їх допомогою оптимальних кінематичних параметрів руху робочого органа з точки зору зменшення енергоспоживання, зниження динамічних навантажень на лан­ки привода, підвищення якості приготування суміші; підтвердження дос­товірності та ефективності запропонованих рекомендацій щодо під­вищення технологічних можливостей розчинозмішувача під час перемішу­вання будівельних сумішей.

У процесі експериментальних досліджень вирішенні наступні задачі:

- розроблення устаткування та підбір засобів для проведення вимірювань;

- обґрунтування методики та умов проведення експериментів;

- оцінювання фізико-механічних характеристик розчинних сумішей різної рухливості шляхом вивчення руху лопатки у суміші під дією постій­ної сили;

- вивчення гідродинамічної взаємодії лопатки з розчином залежно від швидкості руху останньої, рухливості розчинної суміші та кута атаки шляхом вимірювання сили гідродинамічного тиску, яка діє на лопатку з боку будівельного розчину;

- оцінювання величини потужності, котра споживається у процесі змішування розчинів різної рухливості при різних режимах руху робочого органа, шляхом запису діаграм енергоспоживання;

- розроблення рекомендацій по оцінці режимних параметрів змішу­вача гідроприводної штукатурної станції, які дозволяють зменшити вико­ристання потужності, що споживається змішувачем у процесі роботи.

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.