СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Коефіцієнт заповнення бункера

Залежності (3.47), (3.50) для визначення потужності перемішування були одержані для випадку, коли бункер заповнений сумішшю до осі вала змішувача. Під час перемішування бункер може бути заповнений на різну висоту: на рівень вала, вище або нижче цього рівня. Також під час роботи розчинонасоса рівень суміші у бункері поступово зменшується. Назвемо відношення фактичного об’єму суміші у змішувачі до об’єму її при запов­ненні на рівень вала коефіцієнтом заповнення бункера К. Зрозуміло, що цей коефіцієнт може бути меншим, рівним або більшим за одиницю. Тобто формули (3.47) і (3.50) відповідають коефіцієнту К = 1,0.

За умови різних ступенів заповнення бункера суміш розміщується по лініях 1, 2 або 3 (рисунок 3.12). Склад та характер сил опорів рухові стріч­ки шнека за умови того чи іншого ступеня заповнення бункера не зміню­ється, але переміщення, яке здійснюється елементарною ділянкою стрічки у суміші, а відповідно й шлях сил та величина роботи будуть різними. Цей шлях за умови К > 1,0 буде більшим, ніж за умови К < 1,0. Відповідно до цього буде змінюватися й величина роботи. Такий стан має місце для про­цесу перемішування, коли змінним параметром є лише величина запов­нення змішувача розчинною сумішшю. За умови коефіцієнта заповнення К = 1,0 (лінія 2, рисунок 3.12) шлях більшості сил, які ми враховували під час одержання формули (3.47), визначається величиною кута а2 = ф4 - ф3 (див. рисунок 3.10). Відповідно для випадків К > 1,0 та К < 1,0 шлях сил опору рухові стрічки шнека буде визначатися кутами а1 та а3 (див. рису­нок 3.12).

Величину потужності, яка необхідна для руху стрічки шнека РСТР, за умови різних ступенів заповнення бункера можна визначити шляхом мно­ження потужності, знайденої за умови К = 1,0 (залежність (3.47)), на кое­фіцієнт К' = а1/а2 при К > 1,0 та на К' = а3/а2 при К < 1,0.

На відміну від залежності (3.47) формула (3.50) враховує також і площу стрічки шнека, котра занурена у суміш. Зрозуміло, що за умови К > 1,0 занурена площа стрічки буде більшою по відношенню до площі за умови К = 1,0 і, вочевидь, прямо пропорційно К = а1/а2, а за умови К < 1,0 - прямо пропорційно К = а3/а2.

Коефіцієнт заповнення бункера

Рисунок 3.12 - Схема до визначення потужності за умови різних ступенів

заповнення змішувача

Так як потужність пропорційна площі стрічки шнека, котра занурена у розчинну суміш, то зміна цієї площі у зв’язку з різним ступенем запов­нення бункера змішувача, а відповідно й зміна потужності, може бути вра­хована також шляхом множення величини потужності, визначеної за фор­мулою (3.50) за умови К = 1,0 на коефіцієнт К Відповідно, з урахуванням величини роботи сил опорів та площі стрічки шнека, котра занурена у су­міш, при різному заповненні змішувача необхідно потужність, що визнача­ється за вказаними вище формулами, помножити на коефіцієнт К2.

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua