Офсетний друк

Машини фірми «VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen»

Фірма «VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen» (Німечина) спеціалізується на випуску PPM для друкування газет і жур­налів. Ці машини поділяють на три класи залежно від їх застосування.

До першого класу належать машини «Coroset» (рис. 8.22, а) та «Cronoset» (рис. 8.22, б), призначені для друкування газет з невеликою кількістю сторінок невеликим тиражем. Однакові за схемою машини різняться продуктивністю і рівнем автоматизації. Машини «Coroset» ма­ють двопроменеве рулонне заряджання з автоматичним склеювальним пристроєм. Продуктивність «Coroset» — 40 тис. примірників/год, а «Cronoset»— 18 тис. примірників/год. Ширина стрічки — 680...850 мм, довжина відрубуваного аркуша — 560 мм.

До другого класу належать машини «Rondoset Petit» (рис. 8.23, а) і «Tectoset» (рис. 8.23, б). Перша машина використовується в основному для друкування газет і журналів, рекламних матеріалів тощо.

Машину оснащено безшпиндельним двопроменевим зарядним при­строєм з автоматичним склеюванням стрічки. Є секції різних типів — V, H, D, S і Е, що забезпечує вільний маневр під час друкування різної продукції.

Фальцювальний апарат клапанного типу побудовано за схемою 2:3:2. Пристрій для третього згину й агрегат паралельного фальцювання роз­ширюють можливості машини. Фальцювальний апарат має підбираль-

Машини фірми «VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen»

Рис. 8.22. Схеми друкарських секцій і фальцювальних апаратів машии: а — «Сого8еЬ>; б — «СгопсвеЪ) (1 і 2 — друкарські секції; З — фальцювальний апарат, 4 — фальцювальний апарат з

Пристроєм для третього фальца)

Машини фірми «VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen»Ний пристрій. Продуктивність машини — 50 тис. примірників/год. Ширина стрічки — 760...965 мм, довжина рубання — 594 мм.

Машина «ТесЮзеІ» призначена для друкування з підбиранням газет, журналів, брошур і книжок великого тиражу. В машині використовується двопроменевий зарядний пристрій з автоматичним склеюванням стрічок, які проводяться в горизонтальному напрямку. Машини будують на ос­нові Н - і У-подібних друкарських секцій.

Керують друкарськими секціями, ФА і машиною в цілому з цент­рального пульта,,

А ц ЫП

JS

Ґ) ҐІ з

Машини фірми «VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen»(W А

Машини фірми «VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen»

А 5

Рис. 8.23. Схеми рулонного заряджання, друкарських секцій та фальцювальних апаратів иашии: а — «Rondoset Petit»; б — «Tectoset» (1,2 — двопромеиева рулоииа зірка з автоматичним склеюван­ням стрічки праворуч/ліворуч; 3 — амортизатор для однієї стрічки; 4 — подвійний амортизатор для двох стрічок; 5 — амортизатор для трьох стрічок; 6— друкарська секція типу V; 7 — друкарсь­ка секці типу V (багатоповерхова); 8—друкарська секція типів V і Е; 9 — друкарська секція типів V і D10 — друкарська секція типу Н; 11 — фальцювальний апарат з модулем поворотних штаиг; 12 — фальцювальний апарат з пристроями для третього та паралельного фальців; 13 — папероп- ровідна система; 14 — друкарська секція типу V; 15— друкарська секція типу S; 16 — модуль поворотних штаиг; 17,18 — фальцювальні апарати; 19 — другий поперечний фальц; 20— третій

Фальц)

Клапанний фальцювальний апарат (2:3:3) може бути доповнений пристроєм для третього або паралельного згину. На машині можна дру­кувати продукцію обсягом від 4 до 48 сторінок стандартного і до 96 сторінок газетного форматів з кількістю фарб 1+1, 2+1, 2+2, 4+1, 4+2 і 4+4. Продуктивність машини — 70 тис. примірників/год., ширина ру­лону— 700...850 мм, довжина рубання — 578 або 546 мм.

Машини третього класу — це машини «Яопсіозеї» (рис. 8.24, а) і «ИогазеІ» (рис. 8.24, б). Перша використовується для друкування газет, журналів, брошур та іншої поліграфічної продукції. Модульна побудо­ва, до якої входять різні варіанти друкарських секцій, фальцювальних апаратів, а також стрічкопровідних систем, дає змогу випускати 64-сто - рінкові зошити, газети з кількістю фарб 1+1, 2+1, 2+2, 4+2 і 4+4. Для цього застосовують шість різних видів друкарських секцій. Максимальна продуктивність машини — 70 тис. примірників/год. Ширина стрічки — 1260... 1680 мм, довжина відрубуваного. аркуша — 470, 510,560 і 594 мм.

Остання розробка фірми «РЬАМАС» — машина «Котазеї», призна­чена для друкування газет і журналів масовим тиражем. Машина має також модульну побудову. Виконання машини може бути партерне і бал­конне. Максимальна продуктивність її — 80 тис. примірників/год. Ши­рина стрічки— 1260...1680 мм, довжина відрубуваного аркуша — 470, 564 і 594 мм.

О/"

О

10

<2.

0

<3

Машини фірми &#171;VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen&#187;

,14

 

Рис. 8.24. Схеми рулонного заряджання, друкарських секцій та фальцювальних апаратів ма­шин: в — «Яоіикжй»; б — «№теЬ» (1 — трипроменева рулони» зірка); 2 — друкарська секція типу V; З — друкарська секція тип» V і Е; 4 — друкарська секція типів V і V; 4 — друкарська секція типу Н та апарат для вдруковування; б — фальцювальний апарат з поворотним пристроєм; 7 — простий фальцювальний апарат з пристроєм для третього фальца; і — подвійний фальцювальний апарат з пристроєм для третього фальца; 9, 11 — рулонні зірки; 10 — модуль галер опро - відноі системи; 12 — чотирициліндрова друкарська секція; 13 — шестициліндрова друкарська секція; 14 — пленетарна друкарська оеюдя з надбудовою; 15 — фальцювальний апарат; 16 — подвійний фальцювальний апарат; 17 — одинарний фальцювальний апарат з пристроєм для третього фальца

 

Машини фірми &#171;VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen&#187; Машини фірми &#171;VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen&#187; Машини фірми &#171;VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen&#187; Машини фірми &#171;VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen&#187;

Широкого застосування набули РРМ фірми «Vifag» (Швейцарія). ДА цих машин, схему яких зображено на рис. 8.25, а, можуть перенала­годжуватися, що дає змогу друкувати продукцію з різними варіантами кількості фарб (рис. 8.25, 6).

У машинах використано щітковий ЗА. Установлення ракеля віднос­но дуктора для зміни загальної подачі ЗР виконується вручну або за допомогою кнопок з допоміжного пульта керування машиною. Макси­мальна відстань підведення ракеля — 6 мм. У початковому положенні ракель відведено від дуктора на відстань 1 мм.

Положення проміжних валиків, установлених в ексцентричних втул­ках, регулюється відносно відповідних розкочувальних циліндрів.

Кожний ФА має пристрій для змивання валиків. Привід тримачів ракеля до відповідних розтиральних валиків і відведення від них здійсню­ється за допомогою кнопок керування.

Накочувальний валик ЗА змонтовано в опорах аналогічно обом на - кочувальним валикам ФА. Регулювання цього валика відносно розкочу­вального валика ЗА і ФЦ, а також пневматичне відведення й підведення здійснюються так само, як і операції з накочувальними валиками ФА.

Привід щіткового валика — від індивідуального електродвигуна. Вмикаються і вимикаються щіткові валики усіх ЗА окремо від приводу ДА з кнопкової станції.

Фарбовий апарат машин має два розтиральних циліндри, а ЗА — один розкочувальний валик. Розтиральні циліндри мають однаковий діа­метр і відполіровану пластмасову оболонку. Поверхню розкочувального валика ЗА меншого діаметра покрито твердим шаром хрому.

Переналагодження слід проводити для кожного розтирального цил­індра окремо, оскільки хід розкочувального валика регулюють разом із одним з двох розтиральних циліндрів.

Машини фірми &#171;VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen&#187;

Рис. 8.23. Схема друкарської секції РРМ фірми «ЧУібіїр) (я), варіанти друкування на цих ма­шинах (б) та схема пристрою для попереднього натягу паперової стрічки («): 1 — ФА; 2 —

ЗА; З — ФЦ; 4 — ОЦ; 5 — ДЦ

Як декель рекомендують використовувати ГП завтовшки 1,95±0,02 мм. Декель встановлюють спочатку в планки, а потім на ОЦ.

Пристрій для встановлення друкарських форм складається з двох накладних лінійок, кожну з яких оснащено двома упорними кулачками й одним штифтом, а також однією натяжною планкою з натяжним ку­лачком. Пристрій має регулювання для паралельного виставляння дру­карської форми та її суміщення по колу і в поперечному напрямку.

Для регулювання суміщення між друкарськими секціями розміщено регістровий валик. Його положення змінюють механічно. На точне по­ложення регістрового валика вказує аналоговий індикатор на пульті керування.

Механізм натиску машини приводиться в дію пневматичною системою.

Натяг паперової стрічки, яка подається в друкарську секцію, регу­люється за допомогою пристрою попереднього натягу. Цей пристрій вми­кається автоматично за командою «Прискорення», а натяг здійснюється за допомогою регулювального клапана з електродвигуном.

Зусилля плаваючого валика регулюється клапаном. При ввімкнено­му пристрої попереднього натягу паперової стрічки плаваючий валик безперервно переміщується вгору і вниз. Швидкість його руху зростає зі збільшенням швидкості машини.

Паперова стрічка 15 (рис. 8.25, в) подається в пристрій її поперед­нього натягу за допомогою погумованого валика 16 зусиллям притис­нення до стального валика 14, який приводиться в рух зі швидкістю машини. Якщо це зусилля велике (ексцентричний важіль 13 в положенні А), то паперова стрічка 15 подається із запізненням. При цьому плаваю­чий валик 19, який є нагромаджувачем паперової стрічки і на який діє сталий пневматичний тиск, переміщується вгору. Вісь плаваючого ва­лика 19, що контактує із зубчастою рейкою і завдяки їй приводиться в рух ланцюгова передача б в напрямку А, повертається. Внаслідок цього палець 11 ковзної муфти 18 займає положення А.

Опора 5 плаваючого валика під час руху вгору приводить в дію верхній кінцевий вимикач 9, вмикаючи цим самим двигун із редукто­ром 12. Ексцентричний важіль 13 переміщується в напрямку В. Зусилля притиснення погумованого валика 16 до стального валика 14 зменшуєть­ся, а довжина паперової стрічки, що подається, збільшується.

Поступово папір надходитиме з випередженням, що приведе до зміни напрямку руху плаваючого валика. Зміниться також напрямок руху лан­цюгової передачі, що приведе палець 11 ковзної муфти 18 в положення В. Важіль діятиме на кінцевий вимикач 17 і з невеликим запізненням вимкне двигун 12.

Якщо система знаходиться в положенні В, то плаваючий валик пере­міщується вниз доти, доки нижній кінцевий вимикач 7 не виконає пов­торного реверсування напрямку його руху. Система перейде знову в по­ложення А.

Натяг паперової стрічки підтримується весь час завдяки тому, що на плаваючий валик діє пневматичний тиск. Для компенсації тертя в сис­темі під час переміщення плаваючого валика в пневмоциліндрах має

Виникати протитиск. Керування клапаном умикання та вимикання про­титиску здійснюється безпосередньо вимикачем 17 ковзної муфти 18.

Друкарська секція машини «Wоfag» може переналагоджуватися на такі варіанти друку: 1+1 і 2+0 (див. рис. 8.25, б). При переналагодженні одного варіанта друку на інший автоматично відбувається відповідне перемикання фарбових валиків, а також механізму натиску.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua