Офсетний друк

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення

1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів

Дефект, причина

Спосіб усунення

Подавач слабко притиснутий

Гумова накладка подавача стала гладкою

Папір жорсткий, подавач знаходиться дуже

Близько від затримної скоби

Папір заряджений статичною електрикою

Збільшити тиск пружини Обробити накладку наждачним папером або замінити на нову При важкому папері відстань збільшити, при тонкому — зменшити, а тиск знизити Бічні поверхні паперу стопи злегка зволо­жити і добре струсити, паперу дати виле­жатися

2. Біле нашарування на ГП декеля

Поява нальоту частіше спостерігається під час друкування на крейдо­ваному папері. Це явище значно погіршує якість відбитків, тому що уск­ладнює передачу фарби на ГП, а з нього — на папір. Знижується тира- жостійкість друкарських форм.

Дефект, причина

Спосіб усунення

У покривиому шарі крейдованого паперу містяться частинки, що розчиняються ЗР, а потім осідають на ГП декеля

Замінити папір. Якщо друкування продов­жується на цьому папері, то потрібно яко­мога частіше змивати ГП декеля

3. Вищипування (висмикування) паперу

Відривання волокон або частинок поверхні паперу під час друкуван­ня. Це явище можна спостерігати як на звичайному папері, так і на крей­дованому, коли механічна дія на папір вища, ніж механічна міцність його поверхні.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Низька міцність поверхневого шару папе­ру. Погане проклеювання

Багаторазове зволоження паперового ар­куша на чотнрифарбовій машині Підвищена липкість фарби

Замінити папір. Якщо це зробити немож­ливо, то задрукувати його поверхню тон­ким шаром слабкої оліфи. Це приведе до підвищення міцності поверхні паперу. Якщо друк однобічний, то спробувати дру­кувати з іншого боку паперу, можливо там поверхня міцніша. Знизити липкість фар­би. Перед початком друку напилити на ФА освіжні засоби

Відрегулювати зволоження. Друкувати за схемою 2+2

Відкоригувати липкість фарби введенням

Дефект, причина

Спосіб усунення

Підвищена липкість ГП через набрякання його поверхні в розчинниках і зв’язуючо­му фарби

Друкування починають «холодною» фар­бою на «холодній» машині

Дуже великий тиск між офсетним і дру­карським циліндрами

Спеціальних паст, що поліпшують дру - карські властивості фарби, чи розріджу­вачів

Змивальним розчином змити поверхню ГП, обробити спиртом, просушити та при­пудрити тальком. Якщо липкість ГП не знизилася, то потрібно його замінити Фарба має бути акліматизована, друкарсь­ку машину перед початком друкування потрібно «розігріти», ввімкнувши її для роботи на холостому ходу Перевірити зазори між циліндрами (пере­вищення форми та декеля над контрольни­ми кільцями). Встановити мінімальний технологічно необхідний тиск

4. Відмарювання

Явище переходу фарби з задрукованого боку аркуша на зворотний бік наступного відбитка.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Висока гладкість паперу (крейдований папір) при низькій вбирній здатності

Неправильно відрегульований противід - марювальний апарат

Друкування починають «холодною» фар­бою на «холодній» машині

Неправильно відкориговані властивості фарби для друкування тиражу

Надмірна товщина фарби

Погано зіштовхнуті відбитки на прий­мальному столі

Необережне поводження зі свіжонадруко - ваною стопою відбитків Опресування відбитків у стопі

Сповільнене початкове закріплення фарби

Використовувати фарби, призначені тільки для друкування на крейдованому папері. Працювати з противідмарювальним апа­ратом. При друкуванні на високогладкому папері відбитки розкладати невеликими стопами на спеціальних стелажах Відрегулювати за допомогою аркуша, зад­рукованого чорною фарбою, розпилення противідмарювального порошку по всій поверхні відбитка

Фарба має бути акліматизована, друкарсь­ку машину перед початком друкування потрібно «розігріти», ввімкнувши її для роботи на холостому ходу Найкраще друкувати нерозведеними фар­бами. В разі необхідності коригувати влас­тивості фарб тільки з дозволу майстра або технолога цеху

Друкувати, дотримуючись денситометрич - них норм

Встановити зіштовхувачі приймального пристрою так, щоб відбитки не зсувалися і не злипалися

Стопу з відбитками вивести з машини, за­побігаючи ударам та зсувам. Зберігати сто­пу з відбитками, не допускаючи сторонніх навантажень. Доки фарба не закріпилася, не накладати олну стопу на іншу.

Внести у фарбу сикатив для прискорення її закріплення

Дефект, причина

Спосіб усунення

Хвилястість паперу Статична електрика ЗМ

Чотирифарбовий друк «по сирому»

Див. п. 57 «Хвилястість країв паперу» Сильне притягування аркушів один до од­ного витісняє з поміж них повітря Див. п. 53 «Статична електрика на папері» При друкуванні перших двох фарб особ­ливих проблем не виникає. Третя і четвер­та фарби лягають практично на повністю закритий фарбою ЗМ. Це потребує засто­сування противідмарювального порошку. Бажано уникати накладання фарб багато­разово. Переробити фотоформи за мето­дом «віднімання з-під чорного»

5. Вішерна структура відбитка

Відповідає структурі поверхні зволожувальних валиків.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Забруднені чохли зволожувальних валиків Неправильний напрямок волокон обтяжки зволожувальних валиків Мало ЗР на формі Нові чохли

Промити зволожувальні валики Замінити валики

Збільшити подачу ЗР

Використовувати для невідповідальних

Робіт

6. Водяне склеювання паперу

Дефект, причина

Спосіб усунення

Надмірна кількість води на папері під час друкування

Висока вологість у приміщенні цеху

Надмірна подача ЗР, брудний ЗА, непра­вильно виставлені валики призводять до сильного зволоження паперу і розчинення покриття. Після висихання в стосі може відбутися склеювання аркушів. Менша подача ЗР. Чистий ЗА. Правильно відре­гульовані валики

Призводить до зволоження покриття папе­ру з подальшим його злипанням. Дотри­муватись правильних кліматичних умов

7. Двоїння (дублювання, дроблення) ДЕ„ в офсетних АРМ

Під цим розуміють часткове дублювання растрової точки (збільше­ний розмір точки в одному або всіх напрямках) чи повне її двоїння. Зоб­раження стає перенасиченим, неконтрастним. Це стосується як штрихо­вого, так і растрового зображень.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Занадто великий тиск між офсетним і дру­карським циліндрами

Перевірити тиск. Якщо він перевищує до - мустимі значення, то зменшити ТИСК

Дефект, причина

Спосіб усунення

Неправильне обкочування циліндрів ДА

ГП слабко натягнуто на ОЦ

Неправильно розміщено ГП на ОЦ

Занадто довге ГП Биття ФЦ

Покриття ДЦ забруднено

Захоплювачі слабко утримують папір Виникає його проковзування

Папір погано підготовлений до друку, має хвилясті краї, опуклості та вм’ятиии, пога­но підрізаний

Для друкування застосовано «поперечний» папір

Набрякання поверхні ГП з утворенням на ньому рельєфу від постійної дії змивально­го розчину

Перевищення товщини форми веде до ут­ворення опуклості (хвилі) на офсетиому ГП перед зоною ДК і дублювання в напрямку до передньої кромки аркуша.

Зменшення товщини офсетного декеля веде до тих самих наслідків Збільшення товщиии офсетного декеля веде до протилежних наслідків. Хвиля иа ГП ви­никає за лінією ДК. Дублювання утво­рюється в напрямку задньої кромки арку­ша. Виправити товщину форми (підкладки) і декеля

Це призводить до збільшення опуклості ГП за лінією ДК і дублювання в напрямку зад­ньої кромки аркуша. ГП иатягиути сильні­ше і через 100, 500, 1000 і 5000 обертів під тиском підтягувати

Осиова-иитка иа ОЦ має розміщатися в на­прямку друку (радіально). Якшо ГП розмі­щено неправильно, то виникає сильна опуклість за лінією ДК, що веде до дублю­вання в напрямку задньої кромки аркуша При цьому можливість його натягування обмежено і маємо ті самі наслідки, як і при слабко натягнутому ГП Слабко зафіксовано складові частини ФЦ. Дублювання виникає в напрямку задньої кромки аркуша

Залишки фарби, іржа призводять до не­рівномірного деформування паперу підтис­ком. Дублювання виникає в різиих напрям­ках. ДЦ має бути чистим, поверхня оброб­лена препаратами, що утруднюють прили­пання фарби

Дублювання в напрямку лінії захоплю­вачів. Відрегулювати рівиомірие притис­нення захоплювачів

Перед початком друкування тиражу пере­вірити вологість паперу, його підрізування. Акліматизувати папір. Якщо можливо, то знову підрізати його

У секціях чотирифарбових машии він де­формується неоднаково, як наслідок цього, — двоїиия ДЕ„. Замінити «поперечний» папір иа «поздовжній». У випадку, якщо ти­раж невеликий, а іншого паперу немає, можна пропустити його через машину із ввімкненим зволоженням, для того щоб за­побігти наступній деформації паперу під час друкування

Замінити ГП ка нове. Старе старанно зми­ти, припудрити тальком і повісити у темно­му приміщенні на зберігання. Через 1—1,5 міс рельєф зникне і полотио можна буде ви­користовувати на нескладних роботах

Дефект, причина

Спосіб усунення

Електростатичний папір. Виникає при транспортуванні аркуша в машині через тертя з циліндрами його хвостової частини Слабко затиснуто ГП в затискних планках

У цих місцях аркуша дублювання в усіх на­прямках. Заходи, як у п. 53 «Статична елек­трика на папері»

Затискні гвинти перфорують ГП, яке витя­гується з планок. Дублювання в хвостово­му напрямку. Якщо ГП розірвано, то зам­інити його новим

8. Двоїння під час роботи на офсетних машинах плоского типу

Дефект, причина

Спосіб усунення

Неправильне обкочування

Великий тиск на талер Липка фарба

Спрацьовані пружини захоплювачів пога­но тримають аркуш

Рідка фарба

Формна пластина пружинить

ГП слабко натягнуто або неправильно

Розміщено на ОЦ

Забруднений талер

Папір погано підготовлений до друку

Якщо декель занадто товстий, то дублю­вання буде в напрямку задньої кромки ар­куша, а якщо декель занадто тонкий, то — в напрямку передньої кромки.

Правильно встановити декель

Випинання ГП зумовлює. сильне розтягу­вання паперу. Дублювання в усіх напрям­ках. Нормалізувати тиск на талер

Липка або швидкосохнуча фарба збільшує силу відокремлення паперу від ГП. Може виникати виривання паперу із захоплю­вачів і його прилипання до ГП Фарбу Пом’якшити пастою. Тиск зменши­ти. Замінити фарбу

Дублювання в напрямку захоплювачів. Замінити пружини на сильніші. В захоплю­вачі підкласти гумові прокладки

При ручному накочуванні фарби валик ковзає по формі. Дублювання в усіх на­прямках. Менше накочувати фарбу, силь­ніше притискати валик. Використовувати свіжу фарбу, підкріпити її оліфою

Дублювання в обидва боки. Приклеїти форму до талера, щоб вона не торкалася ОЦ. Форма в затискних планках має лежа­ти на одному рівні з поверхнею талера Якщо цього немає, то виправити недолік за допомогою прокладок

Наслідки і допомога, як в АРМ

Те саме

— « —

9. Довжина зображення на відбитку не збігається з довжиною зобра­ження на друкарській формі в напрямку подачі аркушів

Дефект, причина

Спосіб усунення

Неоднакові діаметри ФЦ з формою і ДІД з папером (або не відповідають паспортним даним)

Встановити діаметри згідно з паспортни­ми даними. Зменшення діаметра ФЦ веде до збільшення довжини зображення і на­впаки

10. Емульгування фарби

Фарба «йде на воду», знижується її інтенсивність, фарба стає більш короткою, накопичується на фарбових валиках, переходить на зволожу­вальні валики, поверхня фарби на відбитку стає матовою, погано сохне і закріплюється на папері.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Невідповідний склад ЗР

Фарба містить мало масляного зв’язуючого

Дуже рідка фарба Кислий ЗР

Покривні білила

Папір підвищеної лужності або містить ком­поненти, що розчиняються в ЗР і призводять до емульгування фарби На друкарську форму подається надлишок ЗР

Друкують тільки-що відкоректованою фар­бою

Наслідком є затінення. Склад ЗР контролю­вати. Воду (або ЗР) замінити. ЗА помити Слабкокислий ЗР змішується з фарбою. Оліфи відокремлюються, а пігменти осіда­ють в ЗА. Виникає тонування. Додати у фарбу 5—10% льняної оліфи, контролюва­ти показник рН ЗР, підкислити його Додати у фарбу оліфу або свіжу нерозбав- ленуфарбу

Кислота знежирює фарбу. Наслідки, як при нежирній фарбі. Встановити значення по­казника рН ЗР на рівні 5,5—6 Внаслідок особливостей будови пігменту вони сильно йдуть на воду. В офсеті вико­ристовувати не більше 5%

Замінити папір, у ЗР ввести домішки типу «Аквастабіл»

Друкувати з мінімально необхідною пода­чею ЗР

Витримати фарбу до друку протягом 4—6 год

11. Загинання кутів аркушів

Дефект, причина

Спосіб усунення

Підігнуті вгору або вниз краї аркушів

Сильно притиснуті захоплювачі відкрива­ються пізніше

Вручну вирівняти краї паперу. Правильно виставити прихилювачі Через ранню передачу аркуші не встигають увійти в захоплвачі або зминаються Відрегулювати захоплювачі

12. Замаслювання форм

Поява фарбових плям або смуг на друкарських відбитках у процесі друкування.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Забруднені фарбою дуктор, розкочувальний циліндр та накочувальні валики зволожу­вальної системи

Рвані чохли зволожувальних валиків, спра­цьовані валики

Неправильно прилагоджені зволожувальні та передавальні валики Спрацьовані опори зволожувальних валиків У корито ЗА не надходить ЗР

Недостатня подача ЗР на друкарську форму ЗР має низьку кислотність

Надмірна подача фарби у фарбову систему та на друкарську форму

У фарбу введено надмірну кількість допомі­жних речовин

Фарба дуже рідка чи розріджується, нагріва­ючись у розкочувальній фарбовій системі Під час коригування у фарбу введено над­мірну кількість сикативу

Фарба недостатньо гідрофобна

Температура в машині підвищена

Швидке руйнування поверхні друкарської форми через сильне притиснення до неї фар­бових накочувальних і зволожувальних ва­ликів

Підвищена кислотність паперу Забагато гуміарабіку в ЗР Мийний розчин у ЗА

Забруднені валики вийняти із ЗА, промити уайт-спірітом та гарячою водою вручну чи на спеціальній промивній машині. Старанно змити розкочувальний циліндр. Забруднені та спрацьовані чохли на зволожувальних ва­ликах (якщо вони є) замінити Постійно стежити за станом чохлів і валиків. Своєчасно їх заміняти

Перевірити та правильно прилагодити вали­ки

Замінити опори

Промити шланги і перевірити роботу систе­ми подачі ЗР Збільшити подачу ЗР

Регулярно перевіряти значення показника рН і підтримувати його на технологічно необхі­дному рівні

Вимкнути на певний час подачу фарби, щоб їі надлишок зійшов з валиків. Зменшити кут повороту дукторного циліндра, відрегулюва­ти місцевими гвинтами ФА, товщину шару фарби, що переходить на дукторний циліндр Видалити фарбу з фарбового ящика та зак­ласти нову, друкувати нсрозведеними фарба­ми. Уникати введення у фарбу надмірної кількості допоміжних речовин Ввести у фарбу оліфу або іншу спеціальну добавку

При введенні сикативу у фарбу потрібно па­м’ятати, що в чорну фарбу потрібно додава­ти не більш як 3%, а в кольорову — 2% маси фарби

Для підвищення гідрофобності ввести у фар­бу оліфу чи іншу спеціальну добавку ЗР швидко випаровується. Збільшити пода­чу ЗР

Під час прилагодження накочувальних ва­ликів запобігати сильному притисненнюїх до друкарської форми. Регулярно перевіряти прилагодження валиків Зробити аналіз паперу. Якщо підтвердиться його підвищена кислотність (рН < 5), то замі­нити папір

Заклеюється, шліфується, стає гладкою і твер­дою общивка валиків. Уміст ЗР поліпшити. Промити валики

Якщо ФА змивають надмірно, то мнйний розчин може потрапити в ЗА і замаслити ва­лики. Помити ЗА

I Дефект, причина

Спосіб усунення

Недостатній рівень води в ящику Мало спирту в спиртовому ЗР

Дуктор менше занурюється у воду. Шлях її передачі збільшується, через що тоншає плівка ЗР. Доповнити ящик ЗР, тримати його рівень незмінним або збільшити по­дачу ЗР

Збільшити вміст спирту в ЗР

13. Затінення

Поява на друкарському відбитку легкої суцільної кольорової «тіні», яку можна спостерігати також на друкарській формі. При обробленні вологим тампоном або губкою «тінь» на деякий час зникає на ПЕф.

На відміну від замаслювання затінення не є таким інтенсивним. Крім того, затінення має зовсім інші причини.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Неправильне співвідношення між подачею ЗР та подачею фарби

Неправильне значення показника рН ЗР

Недостатня гідролізація форми під час ви­готовлення

Слабко притиснуто накочувальні фарбові валики до форми

Фарбові накочувальні валики занадто силь­но притиснуто до розтирального циліндра

Фарбові накочувальні валики сильно при­тиснуто до форми, поверхня форми руй­нується

Швидко випаровується ЗР з форми. Це веде до замаслювання і затінення форми

Папір має підвищену лужність або містить речовини, що стимулюють емульгування фарби

Папір має підвищену кислотність

Завжди намагатися працювати з мінімаль­но необхідною, але достатньою подачею ЗР і фарби

Наприклад, якщо рН>7, то лужний ЗР сприяє замаслюванню ПЕф, які стають во­довідштовхувальними. Значення рН пере­вірити і довести до 5,5—6,0. Легким підкис­ленням фосфорною або лимонною кислотою чи відповідними фірмовими домішками під­вищити гідрофільність форми

Повторно гідрофілізувати ПЕф або вигото­вити нову форму

Це потребує збільшення подачі фарби, отже, і ЗР, що призводить до затінення. Відрегу­лювати притиснення валиків Лінійні швидкості поверхні форми і накочу- вальних валиків мають збігатися Сильне притиснення накочувальних валиків до циліндра пригальмовує їх, форма шліфується. Послабити притиснення валиків Сильне тертя призводить до проскакування валиків і внаслідок цього до відхилень у то - нопередачі у вигляді смуг, паралельних осі циліндра. Валики відрегулювати Контролювати кліматичні умови цеху. Нор­ма— 20—23°С і відносна вологість 50—65%. Якщо це неможливо, то додати до ЗР гліце­рин

Якщо можливо, термостату вати форму Замінити папір. Працювати із ЗР при рН = = 5+5,5 (див. п. 10 «Емульгування фарби»)

Встановити значення показника рН ЗР на 6,5—7. ЗР частіше міняти

Дефект, причина

Спосіб усунення

Емульгування фарби із ЗР

Неправильно прилагоджено валики ЗА

Руйнування поверхні друкарської форми паперовим пилом

На друкарську форму подасться підвище­на кількість ЗР

При коригуванні фарби знижено ії в’язкість Забагато масляних домішок у фарбі

Пігмент вимивається з фарби ЗР

Брудні губки, тампони, мийні розчини в посуді

Встановити причину емульгування (див. п. 10 «Емульгування фарби»), вжити заходів для усунення цього явища Перевірити правильність встановлення і прилагодження валиків Встановити причину пиління (див. п.32 «Пиліня паперу») та вжити заходів для усу­нення цього явища

Зменшити подачу ЗР. Друкувати з мінімальною подачею ЗР Це призводить до проковзування валиків Увести у фарбу оліфу або інші спеціальні до­бавки, але краще замінити фарбу і друку­вати нерозведеною фарбою Регулярно перевіряти значення показника рН ЗР та підримувати його на технологіч­но необхідному рівні

Використовувати чисту воду. Воду в посуді часто заміняти, губки часто мити. Не зми­вати ними офсетне ГП

14. Здіймання (набрякання) поверхні крейдованого паперу

Поява бульбашок у місцях нанесення шару фарби.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Низька міцність поверхні крейдованого паперу

Фарба «довга», лигжа

Друкувати якомога тоншим шаром фарби. Я кщо друк однобічний, то спробувати дру­кувати з іншого боку паперу — можливо, там його поверхня міцніша. Замінити папір на інший з міцнішою поверхнею Відкоригувати властивості фарби введен­ням спеціальних паст для зниження липкості фарби, зменшення висмикування паперу

15. Зменшення насиченості фарби на відбитках

У світлих місцях зникають растрові елементи та тонкі лінії.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Надмірна подача ЗР на друкарську форму

Емульгування фарби під час друкування У фарбову систему та на друкарську фор­му потрапляє мало фарби

Зменшити подачу ЗР на друкарську фор - му. Друкування вести при мінімальній по­дачі ЗР на друкарську форму Див. п.10 «Емульгування фарби» Місцевими гвинтами ФА збільшити пода­чу фарби у фарбову систему, а відповідно й на друкарську форму. Збільшити кут по­вороту дукторного циліндра

Дефект, причина

Спосіб усунення

Мала липкість фарби. Фарба повільно обертається у фарбовому ящику, погано розкочується фарбовими валиками і недо - сить добре переходить на друкарську фор­му, ГП та папір

Перед друкуванням погано оброблено ДЕф

Малий тиск між офсетним і друкарським циліндрами

Підвищити липкість фарби введенням олі­фи чи інших спеціальних добавок. У разі необхідності замінити фарбу

Повторно обробити ДЕф спеціальним роз­чином

Перевірити та відрегулювати тиск між оф­сетним і друкарським циліндрами

16. Ілюстрація повна, Неконтрастна. Світлі поля надруковано сильніше

Дефект, причина

Спосіб усунення

Велика кількість фарби подасться у фарбо­ву систему і, відповідно, на друкарську фор­му та ГП Рідка фарба

При коригуванні властивостей фарби вве­дено надмірну кількість розріджувача Слабкий натяг ГП декеля

Збільшення растрових елементів при виго­товленні друкарської форми Друкування ведеться із застосуванням м’я­кого декеля

Фарбові та зволожувальні валики сильно притиснуто до розкочувального циліндра Спостерігається осьове зміщення валиків Фарбові валики слабко притиснуто до фор­ми

Фарбові валики сильно притиснуто до фор­ми

Паперовий пил

Багато проивідмарювального порошку в першому прогоні

Двоїння (дублювання)

Замаслювання і затінення

За допомогою макулатурних аркушів папе­ру скатати надлишок фарби з валиків. Змен­шити подачу фарби у фарбову систему Змити фарбову систему машини, замінити фарбу і друкувати нерозведеною фарбою

Перевірити натяг ГП й у разі його послаб­лення — підтягнути. Якщо встановлено нове ГП, то необхідно кілька разів за зміну перевірити його натяг, тому що під час ро­боти натяг нового полотна може послаблю­ватися

Див. п. 31 «Перенасичене, повне неконтра - стне растрове зображення»

Установити напівжорсткий або жорсткий декель

Перевірити прилагодження валиків, посла­бити їх притиснення до розкочувального циліндра

Вони погано обкочують форму, проковзу­ють і деформують, змазують растрову точ­ку. Правильно виставити валики Валики розтискують і змазують растрову точку

Правильно виставити валики Прогнати папір «на воду» чи «на оліфу» або залакувати його Замінити папір

Зробити сухий прогін при трохи збільшено­му тиску для того, щоб впресувати порошок у папір

Будь-яке деформування растрової точки змінює, погіршує тонопередачу Див. п. 7 «Двоїння...»

Ці причини завжди негативно впливають на растрове зображення Див. відповідні пункти

Дефект, причина

Спосіб усунення

Висока температура Невідповідний папір

При збільшенні температури у ФА в’язкість фарби зменшується. Завантажувати фарбо­вий ящик на 1/4 його об’єму і часто допов­нювати свіжою фарбою Папір з розвиненою иезамкненою поверх­нею мало придатний для растрових робіт. На ньому растрова точка завжди повніша і нечітка. 3 поліпшенням якості поверхні па­перу з’являється можливість використову­вати вищу лініатуру растра ег такій по­слідовність папір машинної гладкості — до 48 ліній/см, сатинований папір — до 54 ліній/см, папір для високохудожніх видань і хромопапір — до 80 ліній/см, папір лито­го крейдування — до 120 ліній/см

17. Коробления Паперу

Хвилястість паперу в середині аркуша і на деякій відстані від його країв.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Вологий папір або низька вологість повітря Однобічне покриття паперу

Краї паперу віддають вологу і він коро­биться

Акліматизувати папір Те саме

18. Краплі, цятки на плашках

Поверхня плашок не гладка, не рівна, друкується погано.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Рідка фарба. Багато фарби. Мало пігменту у фарбі

Невідповідний напір. Сильно проклеєний або пересушений папір має погане фарбос - прийняття

Сильно притиснуто накочувальні валики

Занадто рідка фарба призводить до таких наслідків. Додати у фарбу 5—15% білил, 0,5 — 1% рідкого скла або аналогічних до­мішок для підсилення консистенції Додати свіжої фарби або міцної чи серед­ньої оліфи

Прогнати папір «на воду»

Сильно здеформовано фарбу на формі. Ви­ставити нормально валики (смужка ДК має дорівнювати 4 мм)

Дефект, причина

Спосіб усунення

Папір хвилястий через погані умови його зберігання

Папір акліматизований, але при друку­ванні вбирає вологу та стає хвилястим по краях, під тиском у цих місцях утворюють­ся зморшки

Погано відрегульовано захоплювачі. Змор­шки утворюються біля переднього краю аркуша

Статична електрика на папері

До початку друкування перевірити во­логість і зовнішній вигляд паперу. Якщо во­логість паперу не відповідає допустимим значенням і він хвилястий, то його слід акліматизувати, зменшити тиск і швидкість друку

Якщо зображення на відбитку розташова­но не по краях, то можна зменшити товщи­ну піддекельного матеріалу ГП з країв. Ус­тановити напівжорсткий декель Перевірити та відрегулювати захоплювачі форгрейфера

Див. п.53 «Статична електрика на папері»

20. Нашарування фарби на валиках

Дефект, причина

Спосіб усунення

Фарба з низьким умістом масляних компо­нентів сильно сприймає воду

Занадто концентрована з великим умістом пігменту фарба

Металізовані фарби (бронза, срібло тощо)

Погано проклеєний папір. Паперовий нил змішується з фарбою й осідає на валиках Старі спрацьовані валики

Пігмент вимивається й осідає на валиках у вигляді білого шару. Нанести на валики олі­фу. Додати оліфу у фарбу. Зменшити пода­чу ЗР

Пігмент слабко утримується зв’язуючим Додати у фарбу оліфу Ці фарби нашаровуються швидко через слабкий зв’язок між пігментом і зв’язуючим Додати оліфу

Прогнати папір «на воду» або «на оліфу» Пом’якшити фарбу пастою Вони слабко утримують фарбу, а натомість передають ЗР у ФА. Пігмент вимивається Валики регенерувати. Зменшити подачу ЗР

21. Нашарування фарби на ГП

Явище, що виникає як на багатофарбових машинах під час друку «по сирому», так і на однофарбових.

Дефект, причина

Спосіб усунення

У фарбову систему подається надмірна кількість фарби Підвищена липкість фарби

Потрапляння паперового пилу у фарбу

Зменшити подачу фарби у фарбову систему

Знизити липкість фарби введенням спеціаль­них паст

Замінити папір иа такий, що менше пилить Якщо аркушевий папір немає можливості замінити, то його можна спочатку задруку - вати оліфою

Дефект, причина

Спосіб усунення

Друкування починають «холодною» фар­бою иа «холодній» машині

На друкарську форму подається надмірна кількість ЗР

Замінити фарбу у фарбовому ящику на свіжу, промити фарбову систему Фарба має бути акліматизована, друкарсь­ку машину перед початком друкування по­трібно «розігріти», ввімкнувши її для робо­ти на холостому ходу Зменшити подачу ЗР на друкарську форму

22. Недостатньо повне, контрастне растрове зображення

Машину налагоджено правильно, немає розтискування растрових точок, проковзування, дроблення, але відбиток не відповідає оригіналу, всі растрові поля мають недостатню оптичну густину.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Зменшено растрові точки при кольоро­поділі або при виготовленні форми

Збільшити подачу фарби. Відрегулювати водно-фарбовий баланс. Контролювати тиск та оброблення форми

23. Невисихання фарби

Фарба залишається на відбитку тривалий час сирою.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Підвищена кислотність ЗР

Кислий папір Невідповідна фарба

Низька температура приміщення Занадто великий вміст сикативів

При рН <5 нейтралізуються складові части­ни фарби, що стимулюють окислювальну полімеризацію. Кислота може потрапити у фарбу при обробленні друкарських форм Частіше контролювати показник рН ЗР. Коли тираж надруковано, може допомогти покриття відбитків оліфою або лаком Застосувати домішки, які нейтралізують кис­лотність. Допомагає покриття відбитків олі­фою

Замінити папір

Якщо на пористому пухкому папері друку­ють фарбами, в основі механізму закріплен­ня яких є всмоктування, то на непористому щільному папері друкувати лише фарбами з окислювально-полімеризаційним механіз­мом закріплення

При низькій температурі процеси окислен­ня і полімеризації сповільнюються. Встано­вити правильні кліматичні умови. Часто вен­тилювати стіс ЗМ

Перевищення вмісту сикативів у фарбі зни­жує швидкість окислювально-полімеризац - ійних процесів. Зменшити вміст сикативів у фарбі і ЗР

Дефект, причина

Спосіб усунення

Рідко розбавлена фарба

Завелика товщина фарби на відбитку

Якщо тираж надруковано, то допомагає додаткове задруковування оліфою Багато домішок знижують відносний вміст сушильних компонентів. Можна додати у фарбу сикативи, але це стосується фарб окислювально-полімеризаційних Замінити фарбу

Відрегулювати подачу фарби на друкарсь­ку форму, ЗМ

24. Неконтрастне, в’яле зображення

Малоконтрастне, неспокійне зображення на відбитку. Сіра рвана ра­строва точка.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Велика подача ЗР Низький тиск у ДА

Недостача тиску в деяких місцях через пошкодження або порожнини декеля Утомлюваність ГП. При тривалому вико­ристанні ГП стає гладким і твердим, втра­чає пори

Недостатній тиск через різнотовщинність картону від аркуша до аркуша або в межах одного аркуша

Погана якість поверхні паперу

Нерівномірний розподіл складових речо­вин паперу при його виготовленні Один або більше фарбових накочувальних валиків виставлено слабко В’язка, густа фарба

Мало фарби

Зменшується інтенсивність фарби. ДЕф деп - ресуються на краях. Знизити подачу ЗР. Прогнати деяку кількість макулатури. Зас­тосувати ЗР, що потребує меншої подачі Проконтролювати і правильно відрегулю­вати тиск

Замінити підкладку під ГП. Зробити при­ладження, вирівняти декель ГП погано сприймає фарбу. Обробити ГП тонким абразивним порошком, рекомендо­ваними регенеруючими засобами, промити Дати ГП відлежатися кілька днів Проконтролювати, друкуючи плашку Збільшити натиск в парі ОЦ-ДЦ

Натуральний необроблений папір мас шор­стку розвинену поверхню і розчленовує, розбілює фарбу. Він малопридатний для ра­стрового друку

Погано проклеєний папір і папір з поганим покриттям призводить до накопичення його частинок на ГП (див. п. 32 «Пиління паперу»)

Замінити папір

Проконтролювати і правильно виставити валики

Фарба погано заповнює мікронерівності шорсткого паперу і призводить до неспок­ійного друкованого зображення. Привести властивості фарби у відповідність паперу, додаючи пасту чи оліфу Контролювати якість надрукованих еле­ментів при збільшенні. Вони мають бути

Дефект, причина

Спосіб усунення

Неправильний бік паперу

Гладкими, нерозчленованими, повністю покритими фарбою

Друкують головним чином на лицьовому боці паперу. Зворотний сітковий його бік менш придатний до друку. При двобічно­му друкуванні на лицьовому боці друку­вати плашки і растрові зображенням. При розрізуванні паперу слідкувати, щоб час­тини стосу не були перевернуті

25. Непродруковування на Відбитку окремих деталей зображення

Дефект, причина

Спосіб усунення

На окремих ділянках друкарської форми с ДЕф, що погано сприймають фарбу

На друкарській формі с сліди погано зми­того захисного шару Нерівномірна товщина ГП

У процесі друкування на ГП утворилися вм'ятини або продавлені ділянки

На поверхні накочувальних фарбових ва­ликів є вм'ятини, тріщини, заглиблення

Налипання друкарської фарби на ДЦ

Якщо друкування відбувається з мономета­левих форм, то їх потрібно замінити. При друкуванні з поліметалевих форм обробити ділянки, що не сприймають фарбу, спеціаль­ним розчином. Потім гідрофілізувати про­міжні елементи та розпочати друкування Добре змити водою друкарську форму, ви­далити залишки захисного шару Перевірити в кількох місцях товщину ГП за допомогою мікрометра чи товщинометра Перевірку товщини краще здійснювати до встановлення на ОЦ. Якщо нерівномірність ГП за товщиною перевищує допустимі зна­чення, то замінити полотно Якщо терміново потрібно виправити дефект, то можна переставити ГП по поверхні оф­сетного циліндра «у клапан» чи «з клапана». При маленькому пошкодженні (вм’ятині) обробити пошкоджену ділянку спеціальним розчином, що сприяє набуханню гумового шару та вирівнюванню продавленої ділянки Якщо продавлені ділянки мають більшу пло­щу, то їх виклеюють папером зі зворотного боку

Перевірити накочувальні фарбові валики і якщо вони мають вказаний дефект, заміни­ти їх. У крайньому випадку можна викорис­товувати валики з дефектом, перевернувши їх іншим боком за умов, що дефектні місця не збігаються з ДЕф

Постійно слідкувати за чистотою ДЦ і зми­вати їх

26. Нестійкість відбитка до стирання

Фарба на відбитку легко стирається при подальших викінчувальних і оздоблювальних операціях.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Недостатнє закріплення фарби на відбитку

Інтенсивне розпилення противідмарюваль - ного порошку на відбитки; в цьому разі він діє як наждачний порошок

Крихка, неміцна структура закріплення фар­бового шару

Низька міцність паперу до стирання або ви­сокі вимоги в наступних операціях

Див. п. 23 «Невисихання фарби», не почи­нати наступні операції до повного закріп­лення фарби

Розпиляти мінімум противідмарювального порошку, а при можливості не застосовува­ти його зовсім

Зробити додатковий прогіи під тиском без фарби, щоб запресувати порошок Увести у фарбу відповідну кількість лаку

Погане покриття паперу. Якщо це відомо пе­ред друкуванням, то застосовувати фарби, стійкі до стирання, або покрити відбитки ла­ком, стійким до стирання. Фарби мають бутиокислювально-полімеризаційними

27. Несуміїцення зображень на відбитку

Є такі види несуміїцення зображень на відбитку: несуміщення одно - фарбового зображення відносно ЗМ, радіальне, поздовжнє і діагональне несуміщення багатофарбових зображень, несуміщення зображень з лиця

І звороту ЗМ, локальне несуміщення зображень.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Неправильно розміщено зображення на фото - і друкарських формах

Неточно розмічено друкарську форму пе­ред установленням у машину

Погано прилагоджено друкарські форми

Порушення в роботі самонакладу, аркуше - подавальноїта аркушеживильноїсистем

Перевірити монтажі та друкарські форми і, якщо неможливо виправити несуміщення в друкарській машині, переробити їх Приділяти більше уваги правильній розмітці друкарських форм і точному їх установлен­ню на загинальному верстаті Ретельно перевірити встановлення друкарсь­ких форм на ФЦ. За надрукованим відбит­ком встановити, які фарби не суміщуються, зробити додаткове прилагодження Перевірити правильність підходу аркушів до передніх упорів. Відрегулювати підхід ар­кушів до передніх упорів механізмом спо­вільнення руху аркушів та регулювання при - хилювачів

Перевірити та відреі'улювати механізм базо­вого вирівнювання аркуша; з'єднання та рівномірності натягу тасьм конвеєра, їх пе­рекіс; притиск і рівномірність обертання ро­ликів конвеєра; захоплювачі форгренфера, друкарського та передавального циліндрів

Дефект, причини

Спосіб усунення

Косе підрізування паперу, краї із задирками

Друкують на папері, що сильно де­формується, слабко проклеєний

Погано організовано зберігання надруко­ваних відбитків між прогонами

Слабкі захоплювачі ДЦ Сильна (липка) фарба

Передні упори встановлено високо

Багато регенеруючих засобів, частих зми­вань ГП, фарборозчинних мийних засобів Порушено співвідношення між діаметрами циліндрів ДА (неправильне обкочування) Слабкий натяг ГП

ГП основою-питкою розміщено вздовжОЦ Тиск між офсетними та друкарськими цилі­ндрами перевищує допустимі значення, папір деформується нерівномірно в різних напрямках Невідповідний папір

Неправильний напрямок волокон паперу

Перед початком друкування перевірити ко - сину аркуша паперу (склавши його навпіл), а також якість підрізування. Якщо папір ко­сий і краї із задирками, то потрібно ще раз підрізати папір. Якщо це неможливо зро­бити, то папір треба замінити Для того щоб компенсувати деформацію паперу, під час першого прогону підкласти аркуш паперу під друкарську форму, тим самим збільшивши діаметр ФЦ Надруковані відбитки між прогонами не­обхідно зберігати в необхідних кліматич­них умовах

Відбиток висовується з них і прилипає до ГП. Контролювати та регулювати силу при­тиснення в захоплювачах Її дія проявляється особливо сильно при друкуванні плашок. Пом’якшити фарбу введенням пасти. Цим досягається також більш спокійний друк Захоплювачі будуть тримати аркуш за вузь­ку смужку, з недостатньою силою, іцо при­зведе до їх висовування силами прилипан­ня до ГП

Збільшується липкість ГП. Застосовувати водоемульсійні мийні засоби Відновити правильне співвідношення між діаметрами циліндрів Перевірити натяг ГП й у разі його послаб­лення — підтягнути. Якщо встановлено нове ГП. то небхідно кілька разів за зміну перевіряти його натяг, тому що у процесі роботи натяг нового полотна може послаб­люватися

ГП встановити правильно Зменшити тиск між офсетними і друкарсь­кими циліндрами

Якщо друкують на тонкому папері велико­го формату з великими площами ДЕ„ навіть при добре налагодженому ДА, то великі зусилля при відокремленні від ГП сильно деформують його. Друкувати на товсті­шому і міцнішому папері В ОПД, як правило, друкують на папері з паралельним розміщенням волокон віднос­но ОЦ. При цьому компенсувати деформа­цію паперу в напрямку друку можна обко­чуванням, міняючи товщину підкладки під форму або натяг паперу У другому випадку, коли напрямок воло­кон збігається з напрямом друку, такої мож­ливості немає. Вирішенню проблеми допо-

Дефект, причина

Спосіб усунення

Друкування ведеться на пересушеному або на перезволоженому папері Друкування відбувається на папері зі зни­женою вологістю при дуже сильній подачі ЗР на друкарську форму

Хвилястий, нерівний папір Неоднакове виставлення передніх упорів у разі друкування на двох однотипних маши­нах

Магає: попередній прогін зі зволоженням па­перу; можна перший прогін друкувати нор- мально, а потім за відбитком монтувати на­ступні фарби; якщо в машині є спеціальні формні планки, окремі частини яких можуть переміщуватися в протилежних напрямках, то суміщення деякою мірою можна відко - ректувати розтягуванням форми Акліматизувати папір у приміщенні дру­карського цеху

Папір зі зниженою вологістю буде дуже швидко вбирати вологу і розміри його збільшаться, що спричинить потім несумі - щення зображень на відбитку під час на­ступних прогонів. Для того щоб запобігти цьому, необхідно добре акліматизувати папір. Друкувати з мінімальною подачею ЗР на друкарську форму Те саме

У першому та наступному прогонах передні упори виставити однаково в одних і тих са­мих місцях паперу

28. Оголення розкочувальних циліндрів, несприйняття ними фарби

Погіршується рівномірність перенесення фарби на друкарську форму і, як наслідок, якість відбитків.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Емульгування фарби

ЗР має підвищену кислотність

Фарба «коротка»

Неправильно встановлено розкочувальні валики

Див. п. 10 «Емульгування фарби»

Регулярно перевіряти значення показника рН ЗР та підтримувати його на технологі­чно необхідному рівні

Відкоректувати властивості фарби введен­ням спеціальних добавок

Перевірити контакт між розкочувальними циліндрами та розкочувальними валиками

29. Осипання фарби

Суха фарба легко стирається після закінчення нормального процесу сушіння. __________

Дефект, причина

Спосіб усунення

Занадто рідка фарба

При цьому можливе швидке, та інтенсивне проникнення рідкого компонента фарби в папір. Пігмент фарби не зв’язаний і зали­шається на поверхні паперу

Дефект, причина

Спосіб усунення

Погано проклеєний напір

Занадто мало зв’язуючого у фарбі Занадто сильна подача ЗР Підвищена кислотність ЗР

Фарбу за допомогою оліфи підсилити. В критичних випадках допомагає прогін «на оліфу», щоб закріпити нігмент Такий папір швидко всмоктує зв’язуюче фарби, залишаючи пігмент без нього. До­помагає перед тиражним друком прогін «на оліфу». Тираж друкувати оксилювально - полімеризаційними фарбами Якщо тираж надруковано, то допомагає додаткове задруковуваиня оліфою, відпо­відною пастою або лаками Додати оліфу у фарбу. Додатковий прогін «иа оліфу»

Друкувати з мінімально необхідною кількістю ЗР

Регулярно контролювати показник рН ЗР. Вводити необхідну кількість буферних до­мішок

ЗО. Передчасне спрацювання друкарських форм

Втрати деталей зображення. Спрацювання зерна. Подряпини, пошкод­ження.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Неправильне обкочування, різні швидкості циліндрів, шліфування форми Великий натиск

Недбале оброблення друкарської форми, часте оброблення кислотами

Неправильна подача ЗР і фарби Порушено рівновагу (баланс) подачі

Неправильно розміщено ГП (впоперек)

Кислий ЗР Кислий папір

Сильно притиснуті накочувальні валики до форми шліфують її

Смуги, паралельні осі циліндра. Перевіри­ти і коректувати налагодження ФЦ та ОЦ Працювати з меншим натиском. Зробити прилагодження під ГП, щоб уникнути місце­вого перевищення натиску При обробленні друкарської форми корис­туватися тільки розчинами, що рекоменду­ються технологічними інструкціями. Мате­ріали для оброблення (губки, ганчірки та ін.) не повинні містити складові, які дряпають форму

Надмірна подача ЗР депресує ДЕф Недостатня подача фарби при нормально­му зволоженні спричинює те саме. Збільши­ти подачу фарби або зменшити її інтенсив­ність, щоб звести подачу фарби до норми Велика хвиля (випучування ГП) шліфує форму

Замінити ГП і правильно виставити його Кислота депресує ДЕф. Перевірити рН ЗР і довести до норми

Кислі речовини вимиваються з паперу, по­трапляють у ЗА і підкислюютьЗР Замінити ЗР, значення показника рН має бути в межах 6—6,5

Контролювати і корегувати виставлення ва­ликів

Дефект, причина

Спосіб усунення

Погане обкочування і циліндричність нако - чувальних валиків

Старі та тверді накочувальні валики з тріщинами і залишками засохлої фарби сти­рають форму

Накочувальні фарбові або зволожувальні валики б’ють по друкарській формі

Наявність абразивних вкраплень у папері або фарбі

Необережне змивання валиків Необережне змивання ЗА

Паперовий пил шліфує форму

Багато противідмарювального порошку в

Перших прогонах

Забруднення під формою, ГП

Товстий захисний гумуючий шар на формі

Інші причини спрацювання форми

Перевірити накочування фарби по всій площі форми. Не повинно бути полошіння фарби. Якщо валики неякісні, то замінити їх новими

Регенерувати валики

Перевірити спрацювання шийок, справність валиків. Спрацьовані валики та підшипни­ки замінити

Див. п. ЗО «Передчасне спрацювання дру­карських форм»

Залишки сильних змивних речовин руйну­ють елементи зображення на формі. Не до­пускати потрапляння їх на форму Якщо змивають ЗА фарборозчинними речо­винами, то вони можуть залишитися на ва­ликах і потім розчиняти робочі покриття форми. Не допускати потрапляння їх на форму

Див. п. 32 «Пиління паперу»

Діє так само, як паперовий пил. Зробити сухий прогін з трохи підвищеним тиском Порошок запресується в папір Перед налагодженням форми і декеля ре­тельно оглянути й очистити їх При змиванні покриття залишаються потов­щення, які важко видаляються. При цьому можливе пошкодження форми їх дуже багато: забруднені препарати для виготовлення форми, забруднені тампони, ракелі, виступні деталі машини, які можуть дряпати форму при її прилагодженні. Під час знімання форми з машини, якщо ФА зверху, то спочатку відпускають передню кромку форми і проводять її над ФА: а якщо ФА знизу, то відпускають задню кромку і проводять її над ЗА. Подряпини на формі, якщо вони неглибокі, можна вирівняти ко­ректувальними засобами

31. Перенасичене, повне неконтрастне растрове зображення

Машину налагоджено правильно, немає розтискування растрових точок, проковзування, дроблення, але відбиток не відповідає оригіналу, всі растрові поля зсунуті в бік тіней.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Збільшено растрові точки при ко­льороподілі або при виготовленні форми

Подавати менше фарби. Змити ГП. Відре­гулювати водно-фарбовий баланс. Заміни­ти ГП. Контролювати тиск

Дефект, причина

Спосіб усунення

Погане проклеювання паперу. Великий вміст деревної маси, слабкозв'язаних напов­нювачів

Папір підрізали тупим ножем

Замінити папір. Прогнати в машині зі ЗР. Задрукувати оліфою. Застосувати в машині пристрої для видалення пилу. Часто змива­ти ГП

Слідкувати за правильною підготовкою паперу. Якщо є така можливість, то підріза­ти папір ще раз гострим ножем. Протерти підрізані краї стосу паперу ганчіркою, змо­ченою у гліцерині

33. Пиління фарби

Сильне забруднення машини в зоні ФА, сірі краї навколо текстових і штрихових елементів.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Рідка фарба або багато фарби Тверді гладкі валики

Зменшити подачу фарби. Підсилити фар­бу оліфою. Знизити швидкість машини Такі валики при великих швидкостях ма­шини погано утримують фарбу Валики регенерувати або промити. Змен­шити швидкість машини. Друкувати більш концентрованою фарбою

34. Плямистість

Нерівномірний розподіл фарби на фонових відбитках. При багато - фарбовому друці наступні фарби наносяться на попередні з нерівномір­ним блиском. Плямистість полягає у чергуванні темних і світлих смуг на відбитку за напрямком обертання ДЦ.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Необертанпя фарби у фарбовому ящику

Низька липкість або велика в’язкість фарби

Надмірне зволоження друкарських форм Неякісний, нерівномірний папір

Див. п. 55 «Фарба не обертається у фарбово­му ящику»

Коригувати властивості фарби введенням відповідної домішки Друкувати з мінімальним зволоженням Замінити папір

35. Побічний ефект

(додаткове, зайве зображення)

Проникнення випаровувань (у стопі) з нижнього аркуша у верхній, небажана локальна зміна глянцю. Плямистість зображення.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Вологий папір Високий стіс на прийманні

Високий вміст оптичних відбілювачів у во­логому папері веде до цього ефекту Кліматизувати папір у малих стосах, часто вентилювати його

Кожний відбиток, особливо багатофарбо - вий, приносить у стіс додаткову кількість води. Високий стіс своєю масою витісняє 3 поміж аркушів повітря, збільшується кон­такт аркушів, ефект проявляється сильніше Викладати аркуші в малі стоси. Часто вен­тилювати. Працювати з меншою подачею ЗР і фарби

36. Погане накладання фарби на фарбу при друкуванні «по сирому»

Дефект, причина

Спосіб усунення

Велика товщина шару фарби при друку­ванні першою фарбою

Порушено правило про липкість фарби при друкуванні на багатофарбових машинах

Зменшити подачу фарби на друкарську фор­му. Друкування вести при мінімально не­обхідній подачі фарби на друкарську форму При друкуванні на багатофарбових офсет­них машинах потрібно, щоб липкість кож­ної наступної фарби була меншою, ніж по­передньої. Липкість фарб знижують уведен­ням спеціальних паст

У складних випадках перейти на друк «по сухому». В разі необхідності відкоректувати тонопередачу фотоформ

37. Подається зразу кілька аркушів

Дефект, причина

Спосіб усунення

Не працює щуп подачі аркуша

Бічні обмежувачі затискують стопу

Пружини сильно натягнуто

При тонкому папері відстань між подава-

Чем і затримною скобою велика

Папір підрізано з зазублинами

Перевірити роботу щупа. Встановити обме­жувачі точно за форматом Пружиии послабити

Виміряти відстань між затримною скобою та подавачем і відрегулювати її Папір перевернути і струснути Пінцетом видалити паперові залишки

38. Полиск на відбитку після висихання фарби дуже нерівномірний або зникає зовсім

Дефект, причина

Спосіб усунення

Залишки паперу застряли під щупом

Для друкування використовується матовий

Папір

Папір має надмірну вбирну здатність

П ри друкуванні глянцевими фарбами вико­ристовувати крейдований папір Замінити папір. Якщо такої можливості не­має, то потрібно чадрукуиати його тонким шаром оліфи

39. Полошіння

Поява на відбитку фарбових смуг, паралельних осі циліндра.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Неправильне обкочування Погано виставлено дуктор

Биття накочувальних фарбових або зволо­жувальних валиків по друкарській формі

Накочувальні фарбові валики прилагодже - по з сильним притиском до друкарської форми і зі слабким —до розкочувального фарбового циліндра

Зволожувальні розкочувальні валики слаб­ко притиснуто до друкарської форми, че­рез що вони недостатньо змочують її по­верхню.

На поверхні зволожувальних валиків є грубі шви

У шестернях розкочувальних фарбових циліндрів спостерігається люфт

Зішліфовування поверхні друкарської форми

Нерівності в місцях згину друкарської фор­ми па краях ФЦ

Фарбові накочувальні валики сильно при­тиснуто до форми (скачуть) Зволожувальні накочувальні валики силь­но притиснуто до форми (скачуть)

Подача ЗР завелика

Перевірити налагодження ДА, відкоректу - вати його

Якщо він подає нешироку, але товсту сму­гу фарби, то вона не встигає рівномірно розкочуватися у ФА Збільшити кут повороту дуктора Перевірити спрацювання шийок і справність підшипників валиків. Спра­цьовані валики та підшипники замінити Правильно прилагодити валики відносно друкарської форми і розкочувального фар­бового циліндра

Перевірити і правильно прилагодити зво­ложувальні розкочувальні валики

Замінити чохли на зволожувальних вали­ках. Установити новий валик з запасного комплекту

Перевірити спрацювання шпонок розкочу­вальних фарбових циліндрів. Якщо необ­хідно, то замінити шпонки Обробляти друкарську форму розчином для оброблення ПЕф. Якщо неможливо усунути дефект, то замінити друкарську форму

Підтягнути друкарську форму і вирівняти нерівності, обстукуючи краї форми спеці­альним дерев’яним молотком Див. п. ІЗ «Затінення»

Див. п. 12 «Замаслювання форм»

Зменшити подачу ЗР

40. Порушення подачі аркушів самонакладом

Дефект, причина

Спосіб усунення

Аркуш не береться присосами, а якщо бе­реться, то відразу ж падає

Задні присоси беруть одночасно кілька ар­кушів

Аркуш підходить косо до передніх упорів

Відрегулювати вакуум у присосах за допо­могою клапана повітряного насоса. При хвилястості паперу вирівняти задній край стопи підкладанням дерев’яних клинів Збільшити роздування стопи Під час заряджання стапеля самонакладу струсити аркуші для створення між ними по­вітряного шару

Зменшити вакуум у присосах. Підсилити роздування стопи

До початку друкування тиражу перевірити правильність обрізування переднього краю на формат паперу, перевірити встановлен­ня присосів й у разі необхідності відрегулю­вати їхню висоту. Перевірити якість склею­вання чи зшивання тасьм. Якщо у місці їх з’єднання вони накладені одна на одну про­ти руху аркуша, то їх необхідно знову пере­шити або переклеїти. Встановити тасьму однакової товщини, перевірити і відрегулю­вати рівномірний притиск вивідних роликів та гумових роликів на накладному столі по всій поверхні аркуша. Перевірити встанов­лення напрямних і притиснення колових во­лосяних щіток, кульок притиску

41. Пошкодження ГП по периметру аркуша ЗМ

Дефект, причина

Спосіб усунення

Великий тиск при друкуванні на товстому картоні

Паперовий пил

ГП зминається і руйнується краями карто­ну. Це потім проявляється при друкуванні на більшому форматі ЗМ. Зменшити розмі­ри підкладки під ГП

Тупі ножі при обрізуванні паперу. Перед друкуванням торці стосу обробити гліцери­ном. Зменшити підкладку під ГП. Частіше змивати ГП

42. Прилипання відбитків до ГП

Дефект, причина

Спосіб усунення

Підсихання окислювально-полімеризацій - них фарб

Це явище відбувається під час приладжу - вальних робіт. Машина прокручується вхо­лосту, відбитки не виходять, фарба більше окислюється, стає липкою. Перед друкуван­ням тиражу пропустити 40—50 аркушів ма­кулатури. Обробити ГП антиоксидантом або тальком

Дефект, причина

Спосіб усунення

Тривалі простої машини при друкуванні швидковисихаючими фарбами

Під час нетривалих зупинів машини на по­верхню фарбових валиків і розкочувальних циліндрів аерозолем нанести антиоксидан­тну речовину. Під час тривалих зупинів ма­шини фарбову систему необхідно змити Фарбу поза машиною зберігати в закритих банках

43. Проковзування (змазування)

Растрові елементи на відбитку витягнуті в одному напрямку.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Друкування ведеться з надмірною подачею фарби на друкарську форму Високий тиск у контактних зонах ДА

Слабко натягнуто ГП Перекіс ГП

Передній край аркушів находить на передні упори

Передній край аркуша не доходить до пе­редніх упорів

Відрегулювати подачу фарби і ЗР на дру­карську форму

Перевірити зазори між контрольними кільцями циліндрів і встановити їх згідно з технічним паспортом машини. Перевірити перевищення друкарської форми і декеля над контрольними кільцями, і, якщо необ­хідно, замінити товшину декеля або підкладку під друкарську форму Підтягнути ГП. Періодично перевіряти його натяг Замінити ГП

Перевірити встановлення прихилювачів Вони мають підвищуватися над накладним столом на товщину двох-трьох аркушів ти­ражного паперу

Встановити передні ролики притиснення так, щоб у момент вирівнювання аркуша задній край знаходився на відстані 2—3 мм від цих роликів. Відрегулювати положен­ня колових волосяних щіток і кульок при­тиску, щоб вони легко торкалися аркуша та запобігали його відходу від передніх упорів

44. Просвічування зображення

Зображення занадто сильно просвічується на зворотний бік аркуша.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Невідповідний папір

Папір містить мало наповнювачів або занад­то тонкий. Замінити папір Використовувати інтенсивні фарби Працювати з меншою подачею фарби

45. Просочування фарби

Сильне просочування фарби в папір аж на його зворотний бік.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Невідповідний папір Рідка фарба

Товстий шар фарби на відбитку

Папір занадто тонкий і мало проклеєний, сильно вбирає фарбу, яка просочується на зворотний бік аркуша Використовувати товстіший і краще про­клеєний папір, густіші фарби Задруковувати папір тонким шаром оліфи Підсилити фарбу оліфою Рідку фарбу видалити. Не застосовувати розріджувальних домішок Зменшити подачу фарби на відбиток

46. Радіальні (в напрямку друку) смуги на ЗМ

Дефект, причина

Спосіб усунення

Вивідні ролики роблять смуги

Ролики контролю здвоєного аркуша роб­лять смуги

Свіжа, незакріплена фарба перед другим прогоном

Притискні кульки роблять смуги Передні упори роблять смуги при друку­ванні на товстому негнучкому картоні Вакуумні ролики гальмівних валиків роб­лять смуги

Аркушепровідні кільця на барабанах роб­лять смуги на свіжозадрукованій фарбі Перехід фарби на ДЦ при другому прогоні на зворотному боці ЗМ

Сильно притиснуто і/або перекошено роли­ки. Послабити притиснення Послабити притиснення роликів

Усі контактуючі ролики можуть робити сму­ги. Почекати з другим прогоном Замінити на щіткові Заклеїти краї упорів плівкою

Відрегулювати валики. Приклеїти до ро­ликів плівку. Прошліфувати, заполірувати ролики

Виставити кільця в місцях, вільних від фар­би, на лініях різання або фальцювання Обробити Д Ц противідмарювальними засо­бами. Чистити ДЦ частіше

47. Різновідтінковість відбитків у процесі друкування тиражу

Дефект, причина

Спосіб усунення

Дуже часті зупинки друкарської машини в процесі друкування тиражу

Недосить добре змито фарбу попереднього тиражу з фарбової системи

Перед початком друкування великого ти­ражу проводити ретельну технологічну підготовку вузлів машини до друку. Зупи­няти машину в процесі друкування слід тільки в разі технічної необхідності, тому іцо кожен новий пуск машини супровод­жується здобуттям різновідтінкових відбитків

При зміні кольору фарби особливо ретель­но треба змивати фарбову систему маши­ни

Якщо після друкування темною фарбою не-

Дефект, причина

Спосіб усунення

Недосить добре відрегульовано подачу фарби у фарбову систему

Нерівномірна подача ЗР на друкарську форму

Емульгування фарбн із ЗР у процесі друку­вання тиражу

Друкування ведеться на папері різного відтінку

Обхідно друкувати світлою фарбою, то змивання проводять два рази. Після пер­шого змивання фарбові валики закатують білилами або фарбою і змивають їх по­вторно. Якщо на машині довгий час дру­кували темними фарбами (наприклад, чор - ною) і при переході на друкування світли­ми фарбами, навіть при ретельному зми­ванні, все-таки змінюється відтінок, то не­обхідно замінити фарбові валики Встановити причину поганого регулюван­ня подачі фарби у фарбову систему (див. п. 56 «Фарба погано розподіляється в роз­кочувальній та накочувальній системах») і вжити заходів для усунення цього явища Перевірити встановлення і прилагодження зволожувальних валиків, дукторного ци­ліндра, збереженість чохлів. Якщо дуктор - ний циліндр пелюстковий, то перевірити, щоб отвори на пелюстках не були забиті паперовим пилом з фарбою. В процесі дру­кування тиражу не змінювати встановле­ний режим подачі ЗР, тому що при зміні кількості ЗР змінюється кількість шару фарби на відбитку

Встановити причину емульгування (див. п. 10 «Емульгування фарби») і вжити заходів для усунення цього явища ‘ Друкувати весь тираж на папері одного відтінку

48. Розшарування поверхні ГП - утворення бульбашок, хвилясті краї

Дефект, причина

Спосіб усунення

При змиванні ГП користуються рочином, який руйнує робочу поверхню ГП Проколи і розрізи на поверхні робочого шару ГП, в які потрапляє рочинник

Змивальний та інші розчини потрапляють між верхнім робочим шаром і шаром ткани­ни на торці ГП

Змивати ГП тільки рекомендованим зми­вальним розчином

При встановленні друкарської форми ретель­но видалити зачіпки на її краях і штифтових отворах

Зменшити ширину піддекельного матеріалу, щоб верхнє ГП щільно прилягало до по­верхні ОЦ

49. Склеювання аркушів у стосі

Відбитки в стосі склеюються повністю або частково. При їх відокрем­ленні вириваються волокна паперу або покриття.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Багато фарбн на відбитку, папір погано вбирає фарбу

Заходи для усунення цього явища такі самі, як у п. 4 «Відмарювання»

Дефект, причина

Спосіб усунення

Високий стіс Багатофарбовий друк

Електростатичний папір Лакування відбитків

Викладати тираж в невеликі стоси Вентилювати. Додавати у фарби оптималь­ну кількість сикативів Див. п. 53 «Статична електрика на папері» При великих товщинах лаку збільшується ймовірність склеювання відбитків Вентилювати відбитки. Менші стоси При товстому картоні стоси можуть бути більші. Проте після виведення з прийман­ня їх треба перевернути на бік і в такому положенні досушувати

§0. Склоподібна фарба

На попередньо надруковану фарбу не лягають наступні при друку­ванні «по сухому».

Дефект, причина

Спосіб усунення

Фарбу занадто сильно висушено Занадто багато сикативів, воску і паст у фарбі, великий проміжок часу між прого­нами

Недотримання порядку накладання фарб Велика товщина шару фарби при друку­ванні перших прогонів

Прогнати тираж «на оліфу»

Не вводити у фарбу сикативи для її поверх­невого закріплення

Рекомендований порядок: Б-П-Ч-Ж або Ч - Б-П-Ж

Друкувати при мінімальній, але достатній подачі фарби

51. Скручування аркушів на виході з машини

Скручування заднього або/і переднього краю аркуша паперу. Скру­чування аркушів ускладнює стапелювання паперу на прийманні, веде до відмарювання відбитків.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Підвищена липкість ГП у зв'язку з набухан­ням його поверхні в розчинниках і зв'язу­ючому фарби

Велике зусилля відокремлення аркуша від поверхні ГП:

А) ГП має низький показник відокрем­лення;

Б) друкування проводиться дуже в’яз­кою і липкою фарбою на тонкому папері Підвищена чутливість паперу до вологи че­рез погане його проклеювання, що веде до скручування паперу при друкуванні на чотирифарбовій машині

На друкарській формі велика кількість сю­жетів у вигляді смуг, паралельних осі циліндрів

Змити поверхню ГП змивальним розчином, обробити етиловим спиртом, просушити і припудрити тальком

Частіше припудрювати тальком і замінити ГП

Відкоригувати в’язкість і липкість фарби введенням пасти, оліфи або розріджувача Задруковувати матеріал на двофарбовій машині

Під час монтажу по можливості уникати розміщення сюжетів у вигляді смуг, пара­лельних осі циліндрів, хоча б у задній тре-

Дефект, иричина

Спосіб усунення

Дуже великий тиск між офсетним і друкарсь­ким циліндрами

Тині аркуша. Якщо це зробити неможливо, то застосувати для друкування «попереч­ний» папір

Послабити тиск або зменшити товщину де­келя

52. Сліди або надриви від захоплювачів на передній кромці надрукова­них аркушів

Дефекі. причина

Спосіб усунення

Передні упори встановлено низько Погано відрегульовано захоплювачі папе- ропровідної системи, друкарського та пере­давального циліндрів і кареток конвеєра

Сильне натиснення захоплювачів

Встановити упори на відстані 5—6 мм З’ясувати, який із захоплювачів надриває кромку аркуша, і відрегулювати його Якщо надриви кромки знаходяться під усі­ма захоплювачами, то необхідно перевіри­ти систему передачі аркуша захоплювача­ми та правильність взаємного розташуван­ня захоплювачів у момент передачі аркуша Якщо надриви і сліди від захоплювачів з’яв­ляються не на кожному аркуші, то треба перевірити та відрегулювати захоплювачі кареток конвеєра

Вони не встигають вчасно відкритися і при передачі аркуша рвуть його Правильно встановити захоплювачі

53. Статична електрика на папері

Аркуші злипаються, прилипають до деталей мащини. Це є причиною труднощів в аркушепроведенні, стапелюванні, призводить до дублюван­ня зображення, утворення зморщок, несуміщення.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Низька вологість паперу

Мікроклімат у приміщенні друкарського цеху не відповідає технологічним вимогам (низька відносна вологість і висока темпе­ратура повітря)

При низькій відносній вологості робочого приміщення папір віддає власну вологу повітрю і при цьому заряджається Застосовувати в машині прнстрої-іонізато - ри повітря. Працювати з невисокими сто­сами на широких піддонах Постійно перевіряти і підтримувати мікро­клімат у цеху на рекомендованому рівні Підвищити вологість та знизити темпера­туру в приміщенні цеху до рекомендовано­го рівня

54. Утворення рельєфу на ГГТ

Дефект, причина

Спосіб усунення

Невідповідний змивальний розчин

До складу фарби введено велику кількість розчинника чи сикативу

Для змивання поверхні ГП використовува­ти тільки рекомендовані змивальні розчини Не вводити до складу фарби допоміжні ре­човини в кількостях більших, ніж рекомен­довано

55. Фарба не обертається у фарбовому ящику

Фарба не забирається дуктором і не передається з фарбового ящика.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Фарба занадто концентрована або підсуше­на

Фарба тиксотропна Фарба «коротка»

Знижена липкість фарби

Фарба зберігалася в холодному примі­щенні, мас низьку температуру

Під час коригування до фарби введено над­мірну кількість паст, внаслідок чого зниже­но її липкість

У фарбовий яшик потрапив ЗР

Фарбу розрідити за допомогою оліфи і ча­сто перемішувати шпателем Перед пуском машини фарбу ретельно пе­ремішати у фарбовому ящику і продовжу­вати помішувати в процесі роботи Відкоригувати властивості фарби введен­ням спеціальних паст для поліпшення коге - зійних властивостей фарби, тобто для підви­щення сил внутрішнього зчеплення. Часті­ше перемішувати фарбу Підвищити липкість фарби введенням олі­фи або спеціальних добавок Друкарську фарбу акліматизувати у при­міщенні друкарського цеху протягом 24 год (не менше) до початку друкування Пасти вводити у співвідношенні не більше 5% загальної маси фарби. Підвищити липкість фарби. Якщо це неможливо, то за­мінити фарбу на нову Видалити фарбу з фарбового ящика, змити фарбову систему. Закласти у фарбовий яіцик свіжу фарбу. З’ясувати причину по­трапляння ЗР у фарбовий ящик

56. Фарба погано розподіляється в розкочувальній та накочувальній системах

Нерівномірний розподіл шару фарби на друкарському відбитку.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Передавальний валик установлено з пере­косом

Неправильно встановлено і прилагоджено фарбові розкочувальні та накочувальні ва­лики

Позбутися перекосу. Необхідно, щоб пере­давальний валик рівномірно притискував­ся до дукториого та розкочувального ци­ліндрів

Перевірити правильність встановлення і прилагодження фарбових валиків

Дефект, причина

Спосіб усунення

Передній край фарбового ножа став хвиля­стим і фарба нерівномірно розподіляється по поверхні дукторного циліндра За твірною дукторного циліндра утворили­ся глибокі подряпини відсильного притис­нення до нього місцевих регулювальних гвинтів

Розкочувальний циліндр утратив осьове переміщення

Фарбовий ніж з хвилястим краєм необхідно замінити

Подряпини по колу дукторного циліндра — явище небажане, тому що для ліквідації їх потрібно виймати дукторний циліндр і про­точувати його поверхню. Для того щоб за - побіїти цій трудомісткій роботі, треба пра­вильно встановлювати фарбовий ніж, слідкувати за його збереженістю та не затя­гувати сильно регулювальні гвинти фарбо­вого ящика

Пошкодження в механізмі осьового пере­міщення. Відремонтувати механізм

57. Хвилястість країв паперу

Дефект, причина

Спосіб усунення

Дуже низька вологість паперу та висока во­логість у виробничому приміщенні

Папір переохолоджено під час транспорту­вання. тому при: розпаковуванні в теплому приміщенні на бічних поверхнях стопи кон­денсується волога

Постійно контролювати та підтримувати технологічно необхідні кліматичні умови у виробничому приміщенні, для того щоб до­могтися однакової вологості повітря і папе­ру. Якщо дозволяє формат, то підрізати папір з чотирьох боків Переохолоджений папір потрібно розпаку­вати після того, як його температура зрівняється з температурою приміщення (після двох діб)

58. Чорниші

Сторонні частинки потрапляють на друкарську форму або на ГП і погіршують якість зображення на відбитку.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Слабка міцність поверхні паперу (осипання крейдованого шару, випадання смітинок з паперу та ін.)

Тупі ножі під час обрізування паперу Поганий догляд за ФА. Погано змитий ФА. на краях валиків є засохла фарба, яка при друкуванні потрапляє на форму

Знизити липкість фарби введенням спеці­альних наст, що поліпшують друкарські властивості фарби Частіше змивати ГП

Для очищення поверхні паперу від сто­ронніх частинок пропустити цапір «на воду» чи «па оліфу» для закріплення по­верхні паперу

Якщо вказані заходи не допоможуть, то за­мінити папір

Див. п. 32 «Пиління паперу»

Ретельно змити й очистити фарбову систе­му

Дефект, причина

Спосіб усунення

У фарбі утворилися фарбові плівки

Зволожувальні валики обтягнуто новими трикотажними чохлами

Забруднений ЗА залишками фарби

Під час відкривання банки з фарбою ретель­но зібрати з поверхні фарбову плівку Під час нетривалих зупинів машиии на по­верхню фарбових валиків і розкочувальних циліндрів аерозолем нанести антиоксидан­тну речовину. Під час тривалих зуиинів ма­шини фарбову систему змити. Фарбу збері­гати у закритих банках Якщо у фарбовому ящику є фарба з фарбо­вою плівкою, то необхідно видалити таку фарбу з фарбового ящика, фарбову систему змити, а для продовження друкування зак­ласти нову фарбу

Мати на машині два комплекти зволожу­вальних валиків. Припрацювання нових чохлів проводити на нескладних роботах ЗА частіше ретельно змивати

59. Шаблонування

Поява на плашках додатково частин зображень, розміщених на цій самій формі.

Дефект, причина

Спосіб усунення

Розтирання фарби слабке Велика подача ЗР

Невдалий монтаж зображень иа формі

Збільшити розтирання фарби Регулювати подачу ЗР Плашки мають бути, як правило, розміщені на передній частині форми

Додаток 2. Типові дефекти та неполадки під час друкування на РРМ і способи їх усунення

1. Забивання фальцювального апарата напівфабрикатами

Дефект, причина

Спосіб усунення

Несвоєчасне відпускання зошитів графей - ками, тупі ножі, погнуті пера збирача, за­надто розведено фальцювальні валики

Усунути названі причини несправності

2. Зображення змазується на фальцювальній лійці

Дефект, причина

Спосіб усунення

Недостатня повітряна подушка на лійці Невисихання фарби на відбитку Не працює протизабруднювальний пристрій

Збільшити подачу повітря на лійку

Ввести у фарбу сикатив

Увімкнути протизабруднювальний пристрій

3. Неправильні рубання стрічки і розрізування зошитів

Дефекі, причина

Спосіб усунення

Тупі ножі, спрацьований марзан, непра­вильно виставлено ніж Тупі дискові ножі

Замінити ножі, виставити їх правильно Замінити дискові ножі

4. Обривання паиеровоі стрічки в друкарській секції

Дефект, причина

Спосіб усунення

Занадто великий натяг стрічки Перекіс стрічки при її проведенні Надмірне зволоження друкарських форм

Послабити натяг, відрегулювати рулонне гальмо

Вирівняти положення (паралельність) на­прямних валиків Зменшити подачу ЗР

5. Перекіс зошитів на другому згині

Дефект, причина

Спосіб усунення

Зошит з високою швидкістю вдаряється в упор і відскакує

Відрегулювати момент торкання зошита і фальцювального ножа так, щоб він раніше торкався зошита і гальмував його

6. Підвищені витрати паперу

Дефект, причина

Спосіб усунення

Часті обривання паперової стрічки, биття рулону

Замінити рулон, знизити швидкість роботи машини. Зменшити натяг паперової стрічки або подачу ЗР

7. Утворення складок і зморщок на стрічці

Дефект, причина

Спосіб усунення

Занадто великий натяг стрічки Конусність рулону

Неправильна робота тягових валиків під лійкою фальцювального апарата Неправильне встановлення лійки фальцю; вального апарата

Послабити натяг, відрегулювати рулонне гальмо

Замінити рулон

Відрег улювати притиснення стрічки тягови­ми валиками

Відрегулювати кут нахилу лійки

Примітка. В дод. 2 наведено тільки ті дефекти і неполадки, які характерні для РРМ. Інші дефекти та неполадки аналогічні АРМ (див. дод. 1).

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua