Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ КОЛЬОРОВОГО ДРУКУ ТА КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Важливим етапом друкарського процесу є виготовлення пробних ба­гатокольорових відбитків, за якими можна визначити якість кольоро - подільних операцій та затвердити для друкування тиражу еталонні зраз­ки. Протягом багатьох років кольоропробу здобували …

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, РОЗРІЗУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Виготовлена продукція має відповідати вимогам до якості, передба­чених технічною документацією. Оцінюють готову продукцію за об’єктивними якісними показниками з урахуванням вимог стандартів. Мета контролю виготовленої продукції — виявити дефекти (відхилення від …

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ . ПРИСТРОЇ’ДЛЯ АКЛІМАТИЗАЦІЇ ПАПЕРУ

Якщо папір знаходиться в середовищі з відносно високою вологістю, то внаслідок гігроскопічності та високої адсорбційної здатності до вологи він зволожується. При висиханні паперу в середовищі сухого повітря відновлюються міцні зв’язки …

ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ

Декоративне оздоблення — це процес нанесення спеціальних покриттів або образотворчих елементів з метою надання певних експлуа­таційних властивостей продукції та поліпшення її зовнішнього вигляду. Воно використовується при виготовленні листівок, обкладинок і …

Машини для припресовування плівки

Припресовують плівку на нескладній малогабаритній машині, створеній УНДШП ім. Т. Шевченка. В її робочій схемі використовується клеємастильна машина КМ (рис. 11.17). Друковані аркуші І подаються на клеємастильну секцію 2, звідки …

Полімерні плівки для припресовування

Часто використовують безклейовий спосіб припресовування із застосуванням полімерних плівок термочуливого покриття (ПНЛ, ПА­ПЕ). У таких плівках за основу беруться полімерні матеріали високої міцності (наприклад, поліетилентерефталатна чи поліамідна плівка), а як …

ПРИПРЕСОВУВАННЯ ПЛІВКИ ТА МАШИНИ ДЛЯ ПРИПРЕСОВУВАННЯ

Матеріали, що застосовують для оздоблення палітурок та обкладинок, повинні мати високу механічну міцність, стійкість до стирання, витри­мувати багаторазове згинання, бути світлостійкими (це запобігає пошкод­женню книг під час їх використання). Для …

Форми для лакування продукції

Для лакування всієї поверхні аркуша використовують звичайне ГТІ, яке закріплюють в планках циліндра лакувальної секції. Для вибіркового лакування використовують: ГТІ, на якому в потрібних місцях (наприклад, за допомогою виги - …

Лакування багатошарового картону на аркушевих офсетних друкарських машинах

Багатошарові картони, до яких слід віднести як глазуровані, так і непокриті двошарові картони (дуплекси), тришарові (триплекси) та най - популярніші останнім часом чотиришарові (очевидно, що шарів може бути й більше) …

Лакування задрукованого паперу на аркушевих офсетних друкарських машинах

Сьогодні лакування друкованої продукції безпосередньо на АРМ знаходить все більше поширення, що сприяє скороченню тривалості виготовлення та зменшення собівартості продукції. На сучасних багато - фарбових АРМ, зокрема, моделей «Speedmaster SM …

Лакувальні машини

Сучасні лакувальні машини призначені для нанесення покриттів з розчинів лаку або розплавів. Вони працюють за схемою, зображеною на рис. 11.1. і Т/ -—ъ □□ И= '-V"' Рис. 11.1. Схема сучасної …

Лаки

Лаки, що використовують, можна поділити на такі основні групи: друкарські; дисперсійні; фотополімеризаційноздатні, або УФ лаки. Друкарські лаки. Ці лаки, які називають ще олійними або офсетними, належать до найстаріших типів лаків. …

ПРОЦЕС ЛАКУВАННЯ ЗАДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЛАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Лакування поліграфічної продукції—це процес нанесення прозорих полімерних покриттів на відбиток, папір, картон. Лакування застосову­ють для оздоблювання суперобкладинок, обкладинок і палітурок книжок, брошур та журналів, плакатів, листівок, проспектів тощо. У процесі …

ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ ТА ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ОФСЕТНОГО ВИРОБНИЦТВА. ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Часто буває недостатньо тільки надрукувати продукцію, а пізніше виконати всі необхідні брошурувально-палітурні рботи для того, щоб книга, журнал, проспект, буклет, календар, різні пакувальні засоби тощо мали б свій остаточний вигляд …

СКЛАДАЛЬНО-ДРУКАРСЬКІ ЦИФРОВІ СИСТЕМИ

У травні 1988 р. в Бельгії було засновано виробництво з розробки, а потім і виготовлення друкарських пресів для випуску повнокольорової тиражної поліграфічної продукції без використання проміжних фото­форм і пластин. Друкарський …

ДРУКАРСЬКО-ОБРОБНІ ЛІНІЇ

На даний час у зарубіжній практиці використовують три типи дру­карсько-обробних ліній(ДОЛ), які різняться способом друку і будовою друкарських секцій. Високий спосіб друку застосовується в ДОЛ «Сате - ron-Scheridan», яка була …

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДРУКАРСЬКИХ ОФСЕТНИХ ПРОЦЕСІВ

Напрямами науково-технічного прогресу ОПД є підвищення швидко­сті друку, стабільності друкарського процесу та якості продукції завдяки оснащенню друкарських машин приладами контролю й автоматизації і, як наслідок, підвищення продуктивності. Останнім часом збільшується …

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОФСЕТНОГО ДРУКАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА . ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОФСЕТНИХ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН . СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ ДРУКОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Технологічні зміни в засобах комунікації безпосередньо торкнулися і видавничо-поліграфічного комплексу. Сьогодні домінують друковані засоби розповсюдження інформації, проте електронні методи проникають у все нові сфери інформаційних комунікацій. Невпинно зростають потужності комп’ютерних …

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ «СРТгопіс» і «Data Control»

Першу з них створено на основі систем СРС. Вона об’єднує в ціло­му електронним керуванням практично всі локальні пристрої друкарсь­кої машини. Система «СРТгопіс» виконує такі функції: Настроює друкарську машину на формат, …

СИСТЕМА СУМІЩЕННЯ РУБАННЯ РРС-3000Х

У PPM несуміщення надрукованого зображення перед рубанням по­стійно змінюється внаслідок дії багатьох факторів: зміни вологості па­перу, зміни швидкості його руху, автосклеювання, змивання ОЦ та ін. При одночасному обробленні багатьох паперових …

ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СУМІЩЕННЯ ФАРБ CPC-40, CPC-41 І СРС-42

Сім’я пристроїв CPC-40, СРС-41, СРС-42 виконує функції контро­лю і регулювання суміщення фарб у багатофарбових машинах з точні­стю близько 0,01 мм. Перші дві системи відносно прості й орієнтовані на ручний контроль …

ПРИСТРОЇ СРС-30. ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ ДРУКУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ФАРБОВИХ ЗОНАХ

Як зазначалося, ефективність роботи друкарських машин суттєво за­лежить від скорочення часу на підготовчі операції, зниження макула­турних відходів та ін. Вирішенню цих проблем якраз і сприяють при­строї СРС-30. Вони виконують функцію …

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВІ. ДБИТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИСТРОЇВ СРС-20

Виконане на стадії підготовки машини до друку попереднє налагод­ження загальної та зональної подач фарби суттєво поліпшує співвідно­шення продуктивних і непродуктивних затрат часу на виконання за­ Мовлення (особливо для малотиражної кольорової …

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ СРС-1

Удосконалення керування супроводжувалося (або диктувалося) вдос­коналенням конструкції машин. Найскладнішим аспектом керування дру­карською машиною, мабуть, є регулювання подачі фарби у процесі дру­кування, і перші комп’ютерні пристрої керування були розроблені сто­совно ФА …

КОМП’ЮТЕРНЕ КЕРУВАННЯ АРКУШЕВИМИ ТА РУЛОННИМИ ОФСЕТНИМИ ДРУКАРСЬКИМИ МАШИНАМИ

Сучасні аркушеві та рулонні машини ОПД оснащуються рузноман - ітними комп’ютерними пристроями — від невеликих пультів, що вста­новлюються безпосередньо на машині, до складних ієрархічних сис­тем, в яких керування машиною функціонує …

Машини акціонерного товариства «Рьібинск-Полиграфмаш»

Машина ПОГ-60. Ця машина випускається серійно з 1981 р., вона призначена для друкування газет формату 42x29,7 см, а також акциден­тно-бланкової продукції з виведенням на аркуш, прийманням з наступ­ним розрізуванням поза …

Машини фірми «Albert Frankenthal»

Фірма «Albert Frankenthal» (Німеччина) випускає газетний агрегат моделі «Alfa СХ», призначений для друкування одно - і багатофарбової газетної продукції способом анілоксового офсетного друку на папері ма­сою 1 м2 40...55 г. …

Машини компанії «The Printers House Ltd (ТРИ)»

Компанія ТРН випускає друкарські машини двох серій — «Orient Standard» і «Orient Super» (рис. 8.37 і рис. XXVII, а на кольоровій вклейці), які працюють з форматами рубання 508, 546, 560, …

Машини фірми «МивиЬівЬі»

Офсетні РРМ фірми «МкзиЫэЫ» призначені для друку кольорової газетно-журнальної продукції продуктивністю до 66 тис. відбитків/год. В нових машинах використовуються передові технологи електроніки, техніки і найсучасніші матеріали, які забезпечують високий рівень …

Машини фірми «Rockwell Systems»

Фірма «Rockwell Systems» (СІНА) виготовляє серію PPM «Goss» як Одинарної ширини — «Goss Community», «Goss Syper Gasett», «Goss Tribun», «Goss Urbanit», так і подвійної — «Goss Visa», «Goss Nedliner Offset …

Машини фірми «MAN-Roland»

Фірма «MAN-Roland» (Німеччина) випускає 15 конструктивних серій PPM для друкування газетної та ілюстративної продукції, зокрема: «Colorman, «Uniman», «Cromaman», «Cromoset», «Uiset», «Ecoman», «Lithoman», «Polyman», «Dluman», «Geoman», «Rotoman», «Octoman». Для друкування кольорових …

Машини фірми «VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen»

Фірма «VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen» (Німечина) спеціалізується на випуску PPM для друкування газет і жур­налів. Ці машини поділяють на три класи залежно від їх застосування. До першого класу належать …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua