Офсетний друк

Машини фірми «Heidelberg»

Фірма «Heidelberg Web Systems» виготовляє офсетні PPM широкого спектра конфігурацій для газетної та журнальної продукції, серед яких

— «Heidelberg Harris Mercury», «Heidelberg Harris V030», «Heidelberg Harris M-600», «Heidelberg Harris Sunday» та ін.

Стабільна та надійна робота машин досягається завдяки інтеграції окремих простих у керуванні систем в єдину компактну систему. Систе­ма керування дає змогу оператору машини здійснювати попереднє нала­годження машин на тираж, стежити за процесом друкування, проведен­ням паперового полотна, роботою фальцювального апарата та іншими процесами.

Як приклад нижче наведено деякі технічні дані машини «Мег-сигу». Це чотиристорінкова газетна PPM для друкування газет тиражем від кількох тисяч до мільйона примірників. Машина постачається у вели­кому спектрі форматів і має багато варіантів конфігурації та оснащен­ня. Крім того, можливим є додаткове комплектування машини для друкування ілюстраційної журнальної продукції на крейдованому па­пері. Вертикальне проведення паперового полотна (баштова побудова) забезпечує легкий доступ до основних механізмів при обслуговуванні машини. Поєднання з друкарськими секціями машин серії V-30 та «Mercury Y» дає змогу одержувати багато варіантів конфігурацій та знач­но збільшити гнучкість випуску друкованої продукції.

Досконала система керування друкарською машиною «System 1™» скорочує час її підготовки і зводить до мінімуму кількість макулатурних відходів. Ця система дає змогу проводити дистанційне регулювання по­дачі фарби, зволоження, швидкості, суміщення, проводити підрахунок надрукованих примірників, здобувати інформацію про поточний стан машини та її агрегатів або можливі помилки, що виникають під час друкування тощо. Система керування кольором «Tele-Color II» є остан­ньою версією дистанційного керування фарбовими зонами. Цю систе­му було створено для нового покоління друкарських машин серії «Sunday™». Керування здійснюється з сенсорного монітора. Система дає змогу друкарю проводити оперативну зональну корекцію подачі фар­би та ЗР під час друкування. Всі настройки можуть бути занесені в па­м’ять комп’ютера і за потреби використані в будь-який час.

Виробнича гнучкість машини «Mercury» значною мірою залежить від гнучкості фальцювального апарата. При використанні барабанного апарата типу RB-2 або комбінованого клапаного фальцювального апа­рата JF-35 продуктивність машини може сягати 45 тис. примірників/год.

Фальцювальний апарат RB-2 застосовується для друкування газет з великою кількістю сторінок, дає змогу одночасно обробляти до 12 поло­тен і випускати продукцію форматів А2 та АЗ. Комбінований клапан­ний фальцювальий апарат JF-35 (рис. 8.21) придатний для випуску про­дукції як газетних, так і журнальних форматів. Цей апарат здатен об­робляти до 10 полотен при випуску зошитів формату А2 й АЗ зі сталою продуктивністю ЗО тис. примірників/год.

Друкарські секції в машині «Mercury» розташовано одну над одною, тобто паперове полотно рухається вертикально. Така побудова робить доступними всі секції навіть при заправленому полотні. Восьмивали - кові ФА мають погумовані фарбові валики, покриті нейлоном розпод­ільний та розкочувальний циліндри, дозувальний валик зі структурова - ною поверхнею і великий за об’ємом фарбовий ящик, що відкидається для очищення.

Чотириваликовий ЗА складається з окремого ящика для рідини з не­ржавіючої сталі та вала великого діаметра з ротаційною спіральною

Машини фірми «Heidelberg»

Рис. 8.21. Принципова схема комбінованого фальцапарата JF-35:1 — коротка або довга фальцю­вальна воронка; 2 — верхні та нижні фальцювальні валики; 3 — пристрій поперечної перфорації; 4 — різальний циліндр; 5 — фальцювально-ножовий циліндр; б — клапано-ножовий циліндр; 7 — клапаний циліндр; 8 — пристрій для ножового фальцювання; 9 — збирач; 10 — приймальний

Пристрій

Машини фірми «Heidelberg» Машини фірми «Heidelberg»Щіткою, що розбризкує ЗР безконтактним способом на розкочуваль­ний і накочувальний валики. Такий тип ЗА забезпечує стабільне та рівномірне зволоження друкарської форми і, головне, виключає заб­руднення апарата паперовим пилом та фарбою. Система керування зволоженням дає змогу швидко досягати стабільного балансу фарба - ЗР і забезпечує зволоження за найвищих швидкостей друку.

Для приводу друкарських секцій використовується жорсткий верти­кальний вал без будь-яких пасових передач. Формний та офсетний цил­індри оснащено широкими опорними кільцями з легованої загартова­ної сталі завширшки 32 мм.

Усе це разом забезпечує високу і стабільну якість друку при будь - яких швидкостях, так що машина «Mercury» успішно виконує най - жорсткіші виробничі плани за цілодобової роботи.

Для багатофарбового друку друкарські секції можуть встановлюва­тися одна над одною у вигляді башт. Фальцювальні апарати можна роз­ташувати як в кінці друкарської машини, так і в середині. За умови ос­нащення машини гарячою сушаркою її власник дістає можливість дру­кувати не лише газетну, а й високоякісну журнальну продукцію.

Комбінований фальцювальний апарат JF-35 призначений для фаль­цювання газет на папері масою 1 м2 від 40 г та комерційної продукції на папері масою 1 м2 до 100 г. При друці видань формату А2 або АЗ цей апарат здатен одночасно обробляти до 10 паперових полотен.

Фальцювальний апарат RB-2 може одночасно обробляти до 12 по­лотен і виготовляти газети формату А2 або АЗ з продуктивністю до 45 тис. примірників/год.

Створена на основі випробуваної друкарської секції серії V-30 ма­шина «Mercury Y» зберегла найкращі характеристики своєї попередниці та уможливила друк додатковою третьою фарбою в одній секції. Ця ма­шина дає змогу друкувати як прості двофарбові, так і чотирифарбові видання — до 48 сторінок формату А2. Друга її особливість — це мож­ливість об’єднання з з друкарськими секціями «Mercury» з вертикальним проведенням полотна, що суттєво розширює технологічні можливості цієї машини при друкуванні як газетної, так і акцидентної продукції.

На рис. XXVI (див. кольорову вклейку) показано схематичне зоб­раження друкарських секцій газетної машини «Mercury» фірми «Heidel­berg», а на рис. XXVII, б — загальний вигляд цієї машини.

Найшвидшою газетною машиною є машина «Heidelberg Harris М3000 Sundy Press» фірми «Heidelberg Harris». На цій машині можна друкувати 24-сторінкові брошури (на чотирьох друкарських секціях) з продуктивністю 100 тис. примірників/год. Це досягнуто завдяки освоє­нню нової безканальної технології. В її основі — безканальний ОЦ і гільза з гумової пластини. Відсутність каналу, який при кожному оберті циліндра створює стук, залИшАючи на відбитку видимий слід, а також застосування системи, що не має привідного вала, з цифровим керуван­ням окремими двигунами дають змогу досягти такої великої швидкості із збереженням високої якості друку.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua