Офсетний друк

Машини акціонерного товариства «Рьібинск-Полиграфмаш»

Машина ПОГ-60. Ця машина випускається серійно з 1981 р., вона призначена для друкування газет формату 42x29,7 см, а також акциден­тно-бланкової продукції з виведенням на аркуш, прийманням з наступ­ним розрізуванням поза машиною на аркуші менших розмірів. Вико­ристовується в районних, міських і відомчих друкарнях. Машина має: стрічкоживильний пристрій 1 зі стандартною рулонною установкою (рис. 8.39), друкарську секцію 5, фальцювальний апараті аркушевий прий­мально-вивідний пристрій 18. Стаціонарна рулонна установка має ван­тажопідіймальний пристрій для піднімання рулону в робоче положен­ня, шпиндельний пристрій для закріплення рулону й автоматичну сис­тему регулювання натягу паперової стрічки колодковим осьовим галь­мом, яким керує через систему важелів плаваючий валик 2.

Друкарський апарат машини складається з двох ОЦ 4, між якими проходить паперова стрічка, і трьох ФЦ З діаметром у два рази меншим від діаметра ОЦ. Один з ФЦ слугує для вдруковування допоміжної фар-

Машини акціонерного товариства «Рьібинск-Полиграфмаш»

Би без накладання. Вмикання та вимикання натиску здійснюються від індивідуального електродвигуна поворотом ексцентричних втулок, в яких обертаються цапфи ОЦ. ФА б — з дукгорною групою і двома накочу - вальними валиками.

До складу ЗА 7 входять: ящик, пелюстковий дукгорний циліндр, роз­кочувальний циліндр і один накочувальний валик. Кількість ЗР, що по­дається на форму, регулюється зміною частоти обертання дукгорного циліндра, який приводиться в рух від індивідуального електродвигуна.

Фальцювальний апарат забезпечує випуск продукції, сфальцьова­ної в два згини: на лійці та в клапанному пристрої.

Для розширення виробничих можливостей машину ПОГ-60 облад­нано аркушевим приймально-вивідним пристроєм, що забезпечує ви­ведення відбитків завдовжки 420 мм і укладання їх у стапель. Прийман­ня здійснюється за допомогою папероподавального й різального при­строїв, верхнього подавального конвеєра, приймально-передавального циліндра, нижнього подавального конвеєра, стапельного стола і механ­ізму його опускання.

Папероподавальний пристрій слугує для подачі паперової стрічки в різальний пристрій і складається з папероведучих циліндрів 13 та 15, яким надається примусове обертання, а також притискних роликів 14 і погумованого валика 12.

Різальний пристрій виконано у вигляді нерухомого ножа 16 та ножа 11, що обертається. Паперова стрічка розрізається після того, як пере­дня кромка паперу захопиться тасьмами верхнього конвеєра 10, лінійна швидкість яких на 27% більша від швидкості друку, завдяки чому між відрізаними аркушами утворюється інтервал. Відрубані аркуші з кон­веєра в захоплювачі приймально-передавального циліндра спрямову­ють верхні й нижні напрямні валики 9.

Приймально-передавальний циліндр 20 притискує аркуші з верхньо­го конвеєра 10, сповільнює і передає їх нижньому конвеєру 19, перетво­рюючи рух аркушів з послідовного на східчастий. Приймально-переда - вальний циліндр складається із середньої гладенької частини, яка має малу колову швидкість (0,14 іО, і встановлених по краях дисків, коло­ва швидкість яких становить 0,85 швидкості друку vпp; на кожному дис­ку є по три захоплювачі 21.

Відбитки сповільнюються і їх рух перетворюється із послідовного на східчастий у такий спосіб: захоплювачі 21 затискують передню кромку аркуша, зменшуючи його швидкість з 1,27 до 0,85 и^,. Як тільки із зони дії верхнього конвеєра 10 виходить хвіст наступного аркуша, його трохи піднімає друга пара захоплювачів, даючи змогу зайти під нього наступному аркушеві. Захоплювачі ведуть аркуш до зони зіткнення гла­денької частини циліндра з тасьмами нижнього конвеєра 19. Оскільки ця зона починається приблизно на рівні нижньої твірної циліндра, пе­редня кромка наступного аркуша залишається над задньою частиною попереднього; передній (нижній) аркуш, знаходячись майже повністю в зоні дії нижнього конвєера, має швидкість близько 0,14 и^,, тому пере­криття аркушів на цій ділянці руху збільшується. Аркуші виходять на приймальний стіл каскадом. Із збільшенням стопи приймальний стіл опускається.

В останніх моделях машини ПОГ-бО трохи змінено конфігурацію конвеєрів 10,17,19, немає циліндра 15 і валика 12, валики 14 розміще­но ближче до нижньої частини циліндра 13, на приймально-передаваль­ному циліндрі ділянки гладенької поверхні й диска із захоплювачами чергуються.

Машина має кілька модифікацій: з фальцювальним апаратом і арку­шевим прийманням (ПОГ-бО) або тільки з фальцювальним апаратом (2ПОГ-60) чи тільки з аркушевим прийманням (ЗПОГ-бО).

Машини ПОГ-66. їх побудовано на основі машини ПОГ-бО. Фар - бовість — 2+1 або 4+2. Стандартне виконання машин — два рулонних заряджання, дві друкарські секції, один фальцювальний апарат та арку­шевий приймальний пристрій. Фальцювальний апарат машин — уні­версальний, він дає змогу випускати і газету, і книжково-журнальну про­дукцію.

Машини ПОГ-90. Призначені для друкування газет форматів 42x59,4 і 29,7x42 см.

Базова модель — машина ПОГ-90-22 складається з двох частин, які містять відповідно два стрічкоподавальних пристрої 10, дві друкарські секції 11, два фальцювальних апарати 9 (рис. 8.40). Привід лівої та пра­вої частин мАшиНи ПОГ-90-22 — від окремих електродвигунів пост­ійного струму 8 і 13. Рух від електродвигунів через пасові передачі 7, 12 передається на горизонтальний вал б і з нього на друкарські секції та фальцювальні апарати. Вал б розміщено на рівні нижніх циліндрів ДА, завдяки чому зведені до мінімуму зазори в приводі. У разі обриву папе­рової стрічки машина автоматично зупиняється.

Машина ПОГ-90-11 — це ліва частина машини ПОГ-90-22. До складу

Машини акціонерного товариства «Рьібинск-Полиграфмаш»

Рис. 8.40. Схема газетних машин ПОГ-90-11 і ПОГ-90-22

Машини ПОГ-90-11 входять: один стрічкоподавальний пристрій, одна друкарська секція та один фальцювальний апарат. На ній можна дру­кувати газети формату 42x59,4 см в дві і чотири сторінки та формату 29x42 см в чотири і вісім сторінок з кількістю фарб 1:1.

Машина ГЮГ-90-22 може працювати в трьох режимах. Під час ро­боти окремої секції паперова стрічка з кожної рулонної установки спря­мовується безпосередньо в свою друкарську секцію і далі в свій фаль­цювальний апарат. На кожній частині машини з рулонами завширшки 840 мм друкуються газети формату 42x59,4 см обсягом у чотири сто­рінки, а під час поздовжнього розрізування стрічки навпіл (під лійкою фальцювального апарата) випускаються газети формату 29,7x42 см об­сягом у вісім сторінок або дві газети обсягом у чотири сторінки, вкла­дені одна в одну, з кількістю фарб 1:1. Машина ПОГ-90-22 працює при цьому, як дві машини ПОГ-90-11.

У другому режимі обидві частини машини ПОГ-90-22 працюють ра­зом, один з фальцювальних апаратів вимкнено. Паперові стрічки з кож­ної рулонної установки після проходження через свої друкарські секції спрямовуються в один фальцювальний апарат. При цьому, як і в першо­му режимі, газети друкуються також в одну фарбу тих самих форматів, але вдвічі більшого обсягу.

При встановленні рулонів завширшки 840 мм на перший стрічкопо­давальний пристрій 10 (ліворуч) і завширшки 420 мм на другий такий пристрій 10 (праворуч) можна друкувати газети формату 42x59,4 см обсягом у шість сторінок.

У третьому режимі обидві частини машини ПОГ-90-22 працюють одночасно, один стрічкоподавальний пристрій не використовується і один з фальцювальних апаратів вимкнено. Паперова стрічка спрямовується спочатку по черзі в обидві друкарські секції, а потім в один фальцю­вальний апарат. Випуск газет здійснюється в дві фарби (2:2) тих самих форматів, що й у першому режимі.

Рулонні установки належать до шпиндельного типу, вони стаціонарні, з автоматичною системою натягу паперової стрічки фрикційним осьо­вим гальмом колодкового типу. Гальмівний момент регулюється авто­матично за допомогою плаваючого валика, з’єднаного з гальмом систе­мою важелів з під пружиненою тягою. Шпиндельний пристрій'має ме­ханізм осьового переміщення рулону. Рулон закочується на візок, колеса якого встановлені на ексцентричних втулках. Це дає змогу завозити ру­лон у прохід машини, а потім у перпендикулярному напрямку переміщу­вати його між стінками рулонної установки до упора шпинделем у на­прямні. Рулон піднімають з візка і встановлюють в робоче положення за допомогою важелів гідропідйомника. Під час розмотування рулону його шпиндель лежить на роликах.

Друкарська секція складається з чотирициліндрового двобічного ДА, двох ФА З і двох ЗА 4. На станині друкарської секції розміщено стабіл - ізувальні пристрої 5, які складаються з привідного гладенького метале­вого циліндра і притиснутого до нього погумованого валика, між якими проходить папір. Валик зупиняється гідравлічним циліндром.

До складу ДА входять два формних 1 (див. рис. 8.40) та два офсет­них 2 циліндри однакового діаметра. Формні й офсетні циліндри, виго­товлені із стальних поковок, мають хромове покриття для захисту від корозії. Опорами для циліндрів є роликові підшипники.

Формний циліндр для суміщення фарб можна зміщувати в осьовому й радіальному напрямках вручну під час роботи машини. Вмикають і вимикають натиск гідроциліндри, які повертають ексцентричні втулки з розміщеними в них підшипниками ОЦ.

Зволожувальний апарат 4 складається: з дукгорного циліндра з гу­мовим покриттям, який обтягнуто тканиною; хромованого розкочуваль­ного циліндра, що має осьове переміщення; накочувального валика, по - гумованого й обтягнутого тканинною оболонкою. Регулювання подачі ЗР відбувається внаслідок зміни частоти обертання безступеневого ре­гулювального електродвигуна приводу дукгорного циліндра з пульта ке­рування.

Машини ЗПОГ-90. їх побудовано на основі машин ПОГ-90. Відмін­ність лише в тому, що в машинах ЗПОГ-90 можна агрегатувати до шес­ти друкарських секцій (в ПОГ-90 тільки дві), причому серед них може бути й секція з планетарною побудовою фарбовістю 4+0. В один фаль­цювальний апарат може бути подано до п’яти паперових стрічок. Цей апарат побудовано так само, як і в газетних машинах високого друку ПВГ-84. Поздовжній згин паперової стрічки утворюється на лійці, по­перечний — ударним механізмом.

Машини ЗПОГ-90 призначені для друкування та фальцювання га­зетної й книжково-журнальної продукції. Вони випускаються в різних варіантах. Кількість уніфікованих друкарських секцій може змінювати­ся від одній до п’яти. В машинах передбачено комплекс автоматичних і контрольно-блокувальних пристроїв, які забезпечують оптимальний тех­нологічний процес та безаварійний режим роботи.

Машини 4ІЮГ-90. Ці машини відрізняються від машин ЗПОГ-90 тим, що вони комплектуються тільки планетарними друкарськими сек­ціями (двома або чотирма) з можливістю одержання фарбовості 4+4.

Машина ПОУ-84. Цю машину створено на основі машини ПОГ - 84. Для неї розроблено чотирифарбову друкарську секцію планетарної побудови. Машина ПОУ-84 дає змогу друкувати не тільки газетну, а й книжково-журнальну продукцію з фарбовістю 4+4.

АТ «Рнбинск-Полиграфмаш» випускає моделі універсальних офсет­них машин типів ПОГ-66 фис. 8.41, а), ПОУ-84 (рис. 8.41, б), ЗПОГ-90 (рис. 8.41,в). Технічні характеристики їх наведено в табл. 8.21, 8.22.

Газетний агрегат ПОГ-168. Агрегат призначений для друкування газет формату 42x59,4 см з одного рулону — обсягом від 4 до 16 сто­рінок, з двох рулонів — обсягом від 4 до 32 сторінок. Обсяг додатків і газет формату 29,7x42 см відповідно вдвічі більший. Схему основного варіанта побудови агрегату балконного типу з двома друкарськими сек­ціями 3 та 5, двома стрічкоподавальними пристроями б і двома фаль­цювальними апаратами 4 показано на рис. 8.41, г

Другий варіант передбачає розміщення двох друкарських секцій по-

Машини акціонерного товариства «Рьібинск-Полиграфмаш»

Рис. 8.41. Схеми машин :а — ПОГ-66; б — ПОУ-84; « ЗГ10Г-90; г ПОГ-168

Ю 770

подпись: 
ю 770

A

подпись: a Машини акціонерного товариства «Рьібинск-Полиграфмаш»382

Показник

ПОГ-66

ПОУ-84

ЗПОГ-90

Формат паперу, мм

660x452

840x1156

900x578

Ширина рулоиу, мм

540...660

700, 840

840, 900

Діаметр рулону, мм

До 1000

До 1020

До 1000

Маса 1 м2 паперу, г

45...80

45...75

45...70

Довжина відрубаного аркуша, мм

452

578

578

Фарбовість

Від 1+1

Від 1+1

Від 1+1

До 4+2

До 5+1

До 5+1

Кількість сторінок при номінальному форматі полоси, мм:

420x578

8; 16

До 20

289x420

16; 32

До40

297x452

2; 4; 8

226x297

4; 8; 16

Кількість сторінок книжково-журнальних зошитів

16; 32

16; 32

16; 32

Максимальна швидкість, тис. об/год

25

25

ЗО

Габаритні розміри

Залежно від модифікації машини

Таблиця 8.22. Технічні характеристики машин серії ЗПОГ-90

Показник

Модифікація

561

451

341

231

121

Формат ЗМ, мм:

Максимальний

900x578

900x578

900x578

900x578

900x578

Мінімальний

700x578

700x578

700x578

700x578

700x578

Кількість сторінок газетної продукції :

Форматом сторінки, мм:

До 20

До 16

До 12

До 8

До 4

З50...450х578

До 40

До 32

До 24

До 16

До 8

289x450...350 Кількість сторінок книжково-журнально продукції з форматом сторінки, мм:

144,5x450...350

До 32

До 32

До 32

До 32

До 16

289x225...175

До 32

До 32

До 32

До 32

До 16

Кількість фарб

До 5+1

До5+1

До 5+1

До 5+1

До 5+1

Маса 1 м1 паперу, г

45...80

45...80

45...80

45...80

45...80

Друкарська форма, мм:

Товщина

0,35

0,35

0,35

035

0,35

Розмір

890x636

890x636

890x636

890x636

890x636

Загальна встановлена потужність, кВт

135

118

95

75

55

Габаритні розміри, м:

Довжина

23,150

20,121

16,355

12,590

8,365

Ширина

6

6

6

6

6

Висота

4

4

4

4

4

Маса машини, т

77,4

68,8

60,5

52,0

43,8

Руч, а фальцювальних апаратів — з обох боків; третій варіант — дру­карських секцій по краях, а фальцювальних апаратів між ними поруч.

Стрічкоподавальний пристрій має трипроменеву рулонну установ­ку, механізми автоматичного регулювання натягу паперової стрічки у вигляді периферійного та осьового гальм, пристрій для автоматичного

Склеювання стрічки. Пристрій для закріплення рулону — безшпиндель - ний, з пневматичним затискачем. Рулонну установку обладнано нейт­ралізатором статичної електрики і механізмом для відсмоктування пилу з паперової стрічки. Є також система, що сигналізує про проходження через машину склеєних ділянок стрічки і видає команду на відбраку­вання друкованої продукції на виході фальцювального апарата.

До складу ДА входять три формних 1 і три офсетних 2 циліндри однакового діаметра. Стрічка задруковується між ОЦ відразу з обох боків, однією фарбою — зі зворотного боку та двома — з лицьового. ФЦ ма­ють дистанційне регулювання суміщення фарб по колу й осі.

Офсетні циліндри змиваються спеціальним пристроєм без зупину машини. Натиск вмикають і вимикають пневмоциліндри.

Фарбовий апарат належить до дукторного типу, він має стаціонар­ний передавальний валик, дистанційне керування гвинтами місцевого регулювання подачі фарби. На пульті керування є індикація положення гвинтів. В апараті є два накочу вальних валики, які приставляються і відставляються пневмоциліндрами. Дукторний циліндр для загального регулювання подачі фарби має безступеневе дистанційне керування ча­стотою обертання.

Зволожувальний апарат містить один накочувальний валик й один розкочувальний циліндр. Регулювання подачі ЗР здійснюється дистан­ційно зміною частоти обертання індивідуального електродвигуна при­воду дукторного циліндра.

Фальцювальний апарат — лійковий, слугує для забезпечення пер­шого поздовжнього згину паперової стрічки клапанним механізмом із підбирранням двох зошитів або ні. Апарат оснащено пристроєм для кон­тролю та запобігання забиванню його папером і відсмоктування папе­рового пилу. Борти лійки та поворотні штанги для запобігання відма- рюванню фарби мають піддування повітря.

Автомат обриву стрічки зблокований з аварійним зупином мАїпини і механізмом рвання перед входом у ДА для запобігання намотуванню паперу на циліндр.

Дворулонна секція може працювати як один агрегат при проведенні двох паперових стрічок в один фальцювальний апарат або окремо, коли надруковані стрічки спрямовуються в свої фальцювальні апарати.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.