Офсетний друк

МАШИНИ ФІРМИ «Adast»

Офсетні АРМ чеської фірми «Adast» добре відомі на території колиш­нього Радянського Союзу ще з 60-х років XX ст. Перші моделі «Romajor - 312» і «Dominant-713» були створені спеціально для пересувних військових друкарень країн Варшавського договору і відповідали всім вимогам військового часу: були міцними, надійними та зручними в експлуатації. Багато з них ще й досі успішно працюють у невеликих районних друкарнях України.

Поступово поліграфічні машини «Adast» вдосконавлювалися. З’яви­лася двофарбова машина «Dominant-724» з потужним ФА і накочу- вальною групою із чотирьох валиків. На цій машині вже можна друку­вати газети двобічним друком формату А2 за один прогін за схемою 1+1 або у дві фарби з одного боку за схемою 2+0. Ці три моделі стали базовими для багатьох друкарень під час переходу від високого до офсетного способу друку. Вони забезпечують стабільний якісний друк

Із точним суміщенням, їхній ФА не перегрівається під час друкування великих тиражів, викори-стовується ЗР поширених різновидів.

Фахівці фірми «Adast» постійно вдосконавлювали конструкцію своїх машин. Були випущені серії машин типів «Romajor-313» і «Romajor- 314». Остання і сьогодні постачається в Україну фірмою «Прес-Сервіс». Типовий ряд машин «Dominant» поповнився серіями 714, 724,715,725. Машини «Dominant» серій 715 і 725 нині фактично визначають рівень продажу фірми «Adast».

Машина «Romaj ог-314». Це однофарбова машина з трициліндровим ДА (рис. 6.25). Самонаклад 12 з послідовною подачею присосами 11 спрямовує аркуші на накладний стіл 10, на якому вони вирівнюються на верхніх передніх і і бічних 9 упорах. Вирівняний аркуш з накладного стола беруть захоплювачі ДЦ 3. Якщо аркуш не подається або подаються здвоєні аркуші, то машина вимикається. На ОЦ 4 закріплюється офсетне ГП завтовшки 1,9 мм, на ФЦ 6 за допомогою гачків через отвори закріп­люється друкарська форма завтовшки 0,1 мм. ФЦ можна переміщати по колу та в осьовому напрямку.

У механізмі натиску передбачено можливість регулювання положення циліндрів в разі зміни товщини тиражного паперу.

МАШИНИ ФІРМИ «Adast»

Рис. 6.25. Схема машннн «Romajor-314»

Фарбовий апарат 7 — апарат контактного типу з трьома накочуваль - ними валиками, він має загальне (завдяки зміні куга повороту дукторного циліндра) та місцеве регулювання подачі фарби.

Зволожувальний апарат 8 — апарат дукторного типу, з двома накочу - вальними валиками. Загальну кількість ЗР регулюють зміною часу висто­ювання передавального валика при дукторому циліндрі, місцеве регулю­вання здійснюють гумовими пластинками. Із захоплювачів ДЦ на прий­мальний стіл 1 відбитки виводяться ланцюговим конвеєром 2. Приймаль­ний стіл автоматично опускається доти, доки не досягне нижнього поло­ження, в якому кінцевий вимикач вимикає електродвигун приводу машини.

У табл. 6.20 наведено технічну характеристику машини «Romajor-314».

Машини «Dominant». Усі багатофарбові машини «Dominant» облад­нано аркушеперевертальним пристроєм. Одно - і двофарбові машини перших двох форматних рядів 506 та 705 можуть бути оснащені пристав­ками для нумерації, різання, перфорації, а також вдруковування додат­кової фарби.

Усі машини типу «Dominant» комплектуються протизабрудню - вальним пристроєм «Printax». Слід зазначити, що машини «Dominant» при правильній експлуатації забезпечують досить високу якість багато - фарбового друку.

Схему двофарбової машини «Dominant» зображено иа рис. 6.26. У

МАШИНИ ФІРМИ «Adast»

МАШИНИ ФІРМИ «Adast»

Рис. 6.26. Схема двофарбової машннн «Dominant»

Машині використано високостапельний самонаклад І зі східчастою пода­чею аркушів 2 по накладному столу 5. Аркушеподавальна й аркушеви - рівнювальна системи З, 4, б, 7,19 через верхній обертовий форгрейфер

8 З однією системою захоплювачів подають аркуші в захоплювачі ДЦ. ДА — трициліндровий, складається з друкарського 14, офсетного 12 і формного 11 циліндрів. Формну пластину закріплюють у планках, які її натягують. Щоб досягти точного суміщення, ФЦ можна переміщати по колу. Циліндри ДА мають антикорозійне покриття. На машині можна друкувати з алюмінієвих форм завтовшки 0,2...0,3 мм, з форм на алюмі­нієвій фользі та папері завтовшки 0,1... 0,12 мм. У двох останніх випадках використовуються підкладки, які доводять загальну товщину друкарської форми до 0,2...0,3 мм.

Загальну кількість ЗР, що подається ЗА 9, а також подачу фарби з ФА10 регулюють зміною часу вистоювання передавального валика при дукторному циліндрі.

Аркуш між друкарськими секціями передають три передавальні циліндри 18, 17, 13, один з яких (його діаметр у два раза більший) оснащено двома системами захоплювачів. Машину можна переналагод­жувати з двофарбового однобічного на однофарбове двобічне друку­вання. Відбитки виводить ланцюговий конвеєр 15 на низькостапельне приймання 16, де гальмівні ролики сповільнюють їхню швидкість, а зіштовхувачі точно викладають їх у стапель.

Розглянемо деякі особливості машин ряду «Dominant-715-755-856».

Фарбовий апарат машин «Dominant-715-755» (рис. 6.27) має чотири накочувальні валики. Основний потік фарби підводиться до першого накочувального валика. Три інші валики призначені для вирівнювання шару фарби. Загальне регулювання подачі фарби здійснюється завдяки

Переривчастому обертанню дукторного циліндра, поворот якого регулюється в межах 0...65 мм.

МАШИНИ ФІРМИ «Adast»Для змивання фарби використовується зми­вальний пристрій нової конструкції.

Модернізовано самонаклад машин ряду «Dominant-715-745Р». Піднімають стопи паперу електродвигуном потужністю 250 Вт. Нова конст­рукція аркушевідокремлювальної системи дає змогу регулювати силу притиснення клапанів залежно від типу та товщини ЗМ.

Особливу увагу приділено системі подачі Рис. 6.27. Схема фарбово - аркуша в ДА після його вирівнювання. Мала %^ПашТшоНтыГь інерційна маса форгрейферів разом з оптималь­ним прискоренням гарантує точність і стабіль­ність проведення аркуша.

Друкарську машину «Dominant-745Р» оснащено пристроями, які полегшують її обслуговування. Електронний пристрій контролює пра­вильність подачі аркуша до передніх упорів, електромеханічний пристрій попереджує подачу на конвеєр здвоєного аркуша, режим тиску для друку­вання від датчика вмикається автоматично. Машина може бути облад­нана автоматично регульованими електродвигунами ЗА. На машині вста­новлено дисплей із світловою сигналізацією про місце та причини несправності.

Високий ступінь автоматизації має п’ятифарбова машина «Dominant - 755». Пульт дає змогу керувати роботою ФА та ЗА; він містить систему автодіагностики. Систему автоматичного керування машиною оснащено пристроєм пам’яті, який забезпечує плавну зміну швидкості, а також її зменшення під час умикання і вимикання механізму натиску.

Усі типи малих офсетних машин, які випускаються в Чехії, за вимогою замовника можуть бути обладнані пристроями для нумерації в поздовжньому й поперечному напрямках, вдруковування додаткової інформації, перфорації та біговки аркушів.

Нові моделі машини «Dominant» мають ряд удосконалених систем, завдяки яким можна виконувати різноманітні друкарські роботи.

Плівкова система зволоження. На машинах «Dominant» плівкова система зволоження складається з п’яти валиків з незалежним приводом для дукторного валика від двигуна постійного струму, який дає змогу регулювати об’єм ЗР з панелі керування. Ця система забезпечує також режим прискореного зволоження друкарської форми з керуванням за допомогою спеціальних кнопок на панелях, розміщених на приймаль­ному пристрої та на кожній друкарській секції.

Фарбові ящики з секційними фарбовими ножами. Машини «Dominant» комплектуються суцільними фарбовими ножами, які мають 25 зональних гвинтів, що регулюють подачу фарби. Машини можуть бути оснащені секційними фарбовими ножами, де точніше здійснюється регулювання системою «lonkflow» подачі фарби на дукгорний валик ФА.

Система гідравліки й мащення. В обидві секції машини масло

Подається від спільного агрегату. ОЦ, фарбові накочувальні валики приставляються і відставляються за допомогою гідравлічних двигунів. Маслоагрегат забезпечує автоматичне мащення всіх навантажених вузлів машини завдяки регулярній подачі порцій масла в задані інтервали часу та в заданій кількості.

Система автоматичного керування функціями фарбових і зволожу­вальних апаратів. Ця система зв’язана із системою керування машиною. Приставляння і відставляння зволожувальних та фарбових валиків здій­снюються дистанційно на пультах керування кожної секції.

Система керування машинами. Всі найважливіші функції друкар­ських машин контролюються програмним мікропроцесором. Основним приводом керує система фірми «8ітот৻. Друкарські секції та вивідний приймальний пристрій оснащено системою слідкування, яка фіксує стан машини під час роботи і при появі порушень у робочих режимах або тоді, коли захисні кожухи відкрито. Закрите положення всіх функціональ­них кожухів фіксується кінцевими вимикачами. Перейти на кнопковий режим роботи машини можна з будь-якої друкарської секції, із самона­кладу або з приймача. Вимикачі термінового зупину машини є на кожній панелі керування. ФЦ оснащено осьовими й коловими регістрами. ОЦ мають незалежну систему регулювання натиснення для обох боків.

Головка самонакладу. Самонаклади оснащуються однією або двома вакуумно-розподільними штангами з чотирма присосами. Перша забез­печує відокремлення верхнього аркуша від поверхні стапеля паперу, друга

— подає аркуші під транспортні ролики. Головка самонакладу збільшує надійність його роботи на великих швидкостях при різній щільності паперу.

Присмоктування для вирівнювання задрукованого аркуша. Воно здійснюється у вивідному приймальному пристрої і призначене для вирівнювання аркушів, задрукованих з одного боку кількома шарами фарби. Вирівнюється аркуш під час протягування його над щілиною, в якій підтримується знижений тиск. При цьому аркуш присмоктується до щілини, попередньо вирівнюється в ній, а остаточно — у вивідному приймальному пристрої.

Система зволоження. ЗА складається з п’яти валиків з приводом дукгорного валика безпосередньо від приводу машини. Кількість ЗР регулюється зміною кроку переміщення коливального передавального валика на кожний оберт. До такої системи можна приєднати систему рециркуляції. Спиртовий ЗА «АІсотаНс» складається з чотирьох валиків, які працюють без змінних чохлів. Два з них (зволожувальний накочувальний і валик-вершник) об’єднують зволожувальний та фарбовий апарати.

Система 14 сушіння. Машини можуть оснащатися системою 14 сушіння. Це комбінована система: відбиток з підходом до стапеля приймального пристрою обдувається гарячим повітрям, після чого потрапяє в зону прямого опромінення панелі 14 сушіння і потім надходить у зону витягання. Систему оснащено датчиком температури з індикатором, який контролює температуру відбитка після сушіння.

Багатофарбові машини оснащують перевертальним пристроєм, а п’ятифарбові машини можуть мати два таких пристрої.

Секція лакування. Призначена вона для нанесення дисперсійних лаків на водяній основі. Кількість лаку, що наноситься на поверхню аркуша, регулюється зміною кількості обертів валика і сили притиснення накочу - вального валика. Для сушіння лаку використовують згадану вище комбі­новану систему.

Статичний заряд у машині знімається системою «Weco» для іонізова­ного зняття зарядів. З іонного генератора іонізоване повітря спеціаль­ними форсунками подається на паперовий аркуш, який виходить на приймальний пристрій.

Фірма «Adast» також випускала чотири - і п’ятифарбі машини типів «Dominant-745» і «Dominant-755», на яких можна якісно друкувати багатофарбові відбитки за схемами 4+0 (2+2), 5+0 (4+1). Машини такого типу можна оснащувати системами дистанційної настройки і керування ФА та суміщення фарб «Incflow-1» чи системами автоматичного регулю­вання ФА «Incflow-2» за допомогою автоматичних денситометрів фірми «X-Rait».

Слід зазначити, що типовий ряд машин «Dominant-745» і «Dominant - 755» виявився настільки вдалим, що на їх основі були створені цифрові друкарські машини формату А2 типу «Omni Adast Dominant-745 DI (755 DI), в яких експонування друкарських форм здійснюється за допомогою систем лазерних діодів безпосередньо у друкарській машині. Новий комплект друкарських форм виготовляється дуже швидко. 10... 12 хв — і можна друкувати нове замовлення. В основу роботи такої машини покладено технологію фірми «Presstec» (США), з якою співпрацювала фірма «Heidelberg», створюючи свої знамениті машини «GTO-52-4-DI» і «Quickmaster-46-4-DI».

Використовуючи свій багатий досвід, фірма «Adast» почав створю­вати офсетні АРМ формату A3 (381x520 мм) типу «Dominant-500» і формату В2 (520x740 мм) типу «Dominant-800».

Машини типу «Dominant-500» випускаються в одно-, дво-, чотири-і п’ятифарбовому варіантах (моделі 516, 526, 547 і 557). Вони призначені для високоякісного акцидентного друку, забезпечуючи точне суміщення, мають потужний ФА, що складається з 18 валиків, в тому числі чотирьох накочувальних.

Машини можна оснащувати приладами для нумерації та вдрукову­вання з кліше високого друку. Продуктивність машин у багатофарбовому варіанті — до 12 тис. відбитків/год. На нашому ринку машини цього формату ще не розповсюджені, а на Заході вони користуються попитом завдяки своїй невибагливості та прийнятному співвідношенню ціни і продуктивності.

Машини типу «Dominant-800» випускаються у дво-, чотири-, п’яти - і шестифарбовому виконаннях (моделі 826, 846, 856 і 866). Завдяки спрощеній конструкції та незначному застосуванню комп’ютерної техніки ці машини є найдешевшими серед моделей даного формату. В них використовуються лише високостапельні приймальні пристрої, які поліпшують умови виробництва. За бажанням можна встановити секції лакування, 14 сушарки і подовжене приймання, щоб створити умови для закріплення лаку на кольоровому відбитку.

Багатофарбові машини «Dominant» моделей 547, 557 і 846, 856, 866 можна оснащувати системами «Incflow» (1 і 2) для дистанційного чи автоматизованого керування подачею і розподілом фарби.

Усі машини «Dominant» оснащено гумованими валиками німецької фірми «Boetsher», компресорами «Becker», протизабруднювальними апа­ратами «Orafпx», системами 14 сушіння «Krelus».

У зв’язку з тим, що в Україні продаються друкарські машини з Чехії формату А2, виготовлені на інших заводах, хотілося б звернути увагу на те, що лише на машинах серії «Dominant 705» (моделей 715, 725, 745 і 755) можна встановити нумераційні прилади і лакувальну секцію. Тільки на машинах формату А2 фірми «Adast» можна застосовувати систему суміщення друкарських форм «Baher», яка широко використо­вується у формних процесах. Тільки на цих машинах можна встановити швидкозатискні планки для друкарських форм (зі зміною за допомогою механізму кріплення -— без використання викрутки для затягування численних гвинтів під час заміни кожної форми). Головний привід типу «Fanuc» фірми «General Electric» забезпечує високу надійність роботи машин фірми «Adast» за будь-яких умов.

Технічні характеристики офсетних АРМ ряду «Dominant» заводу «Adast» наведено в табл. 6.20.

Обладнання, що виробляється на заводі «Adast», є надійним для створення нових друкарень.

За угодою з фірмою «MAN-Roland» та «Центром Х. Г.С.» фірма «Прес-сервіс» постачає повний спектр машин заводу «Adast». Завдяки цьому було створено умови для утвердження офсетної технології в Україні, впровадження офсетних машин більш високого рівня (фірми «MAN - Roland»).

На новому етапі приватизації в Україні обладнання заводу «Adast» вигідне, насамперед, друкарням, що технічно переоснащуються. Доступні ціни, розгалужена сервісна система та технічна підтримка фірми «Прес-сервіс», досвід багатьох друкарів, добре обізнаних з технікою заводу «Adast», сприяють популяризації його виробів в Україні.

На рис. XXI і XXII (див. кольорову вклейку) показано загальний вигляд офсетних АРМ чеського заводу «Adast».

На виставці «Drupa 2000» завод «Adast» продемонстрував як тради­ційне своє обладнання, описане вище, так і новітнє. Короткий опис новітніх друкарських машин «Adast» наведено нижче.

«Adast Dominant AD 526 Р». Двофарбова аркушева офсетна друкар­ська машина формату ВЗ, обладнана системою зволоження «Varn Kom - рас» з циркуляцією ЗР, пристроєм для перевороту, приймання «non­stop», контрольним пультом «Inkdot» та 14 сушаркою, може використо­вуватися для друку на конвертах (за допомогою спеціального модуля «Justfeed»),

Показник

«Romajor

314»

316

526 Р

547 Р

715

725 PN (PV)

745 Р

755 Р

746 Р

756 Р

826 Р

846 Р

856 Р

Формат паперу, мм: максимальний

360x500

381x520

381x520

381x520

485x660

485x660

485x660

489х 660

485x660

485x660

520х 740

920x740

520x740

Мінімальний

155x210

105x148

105x148

100x148

290x310

290x310

290x310

290x330

280x310

280x310

280x310

280x400

280x400

Кількість фарб

1

1

2

4

1

2

4

5

4

5

2

4

5

Схема друкування

1/0

1/0

2/0, 1/1

4/0, 2/2

1/0

2/0, 1/1

4/0, 2/2

5/0, 1/4

4/0, 2/2

5/0, 1/4

1/1, 2/0

4/0, 2/2

5/0, 1/4

Формат друку, мм

331x483

370x515

370x515

370x515

475x650

475x650

475x650

475x650

473x650

473x650

508x735

508x735

508x735

Товщина ЗМ, мм

0,4

0.4

0,4

0,4

0,45

0,45

0,45

0,45

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Маса 1 м2 паперу, г

ЗО...350

30.350

30...350

30...350

30...350

30...350

30...350

30...350

ЗО...380

30..380

ЗО...380

30...380

30...380

Продуктивність, тне. аркушів/год

7,5

11

11

12

10

10

10

10

12

12

12

12

12

Висота стопи, м: у самонакладі

0,40

0,94

0,94

0,94

0,98

0,98

0,98

0,98

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

На приймальному пристрої

0,40

0,42

0,48

0,42

0,46

460/820

0,82

0,82

0,82

0,82

0,82

0,82

0,82

Формат друкарської форми, мм

370x490

415x521

415x521

415x521

530> 650

530x650

530x650

530x650

530x660

530х 660

575x740

575x740

575x740

Товщина друкарсь­кої форми, мм

0,1

0,15

0,15

0,15

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Формат офсетного ГП, мм

410x496

472х524

472x524

466x524

560x664

560x664

560x664

560x664

620x662

620х662

635x752

635x752

635x752

Товщина офсетного ГП, мм

1.9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1.9

Установлена потуж­ність, кВт

1.1

5.0

6,4

9,4

4,7

8,4

16,44

16,74

25,44

25,74

15,80

25,44

25,74

Габаритні розміри, м: довжина

1,40

1,675

2,520

4,35

2,100

2,950

5,650

6,500

6,490

7,480

4,510

6,490

7,480

Ширина

1,12

1,295

1,295

1,32

2,225

2.225

2,225

2.225

2,605

2,605

2,695

2,695

2,695

Висота

1,49

1.760

1,760

1,81

1,700

1,700

1,700

1,700

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

Маса, т

0,72

1.8

3,1

5,3

2,4

4,3

8,2

9,4

12,5

14,65

8,65

14,3

17,2

254

подпись: 254

«Adast 557A P V DI». П’ятифарбова аркушева машина офсетного друку формаїу ВЗ, обладнана системою прямого експонування формних пластин безпосередньо в машині («computer-to-press»), працює за технологією «сухого» офсету. Оснащення машини включає також пристрої для перевороту, змиванн офсетного ГП, високостапельне приймання, автоматичний ФЦ з системою перемотування друкарських форм з рулону на рулон, комп’ютерну систему «Autoplate» для виконання 40 друкарських замовлень та 14 сушаріу.

«Adast 315». Однофарбова аркушева офсетна друкарська машина формату A3 простої конструкції. Складається з трициліндрового модуля друку. Функціональні поверхні ФЦ захищено від корозії за допомогою покриття з плазмовим нанесенням шару керамічного матеріалу. Офсетний і друкарський циліндри хромовані. Раму машини посилено для забезпечення жорсткості.

Трифазний асинхронний двигун розташовано всередині рами. Ним керує частотний перетворювач, що дає змогу плавно регулювати продук­тивність у діапазоні від 2500 до 7500 аркушів/год.

Формний циліндр стандартно забезпечений планками для кріплення друкарської форми. Машину обладнано системою зволоження «Varn Kompac» аналогічно тій, що використовується в машині «Dominant» серії 506А.

Машину «Adast 315» укомплектовано компресором «Becker», який є джерелом стисненого повітря і вакууму, що розподіляються між функціональними частинами друкарської машини.

«Adast Dominant AD 725С Р V +NPI». Двофарбова аркушева офсетна друкарська машина формату А2 для випуску як звичайної, так і акци­дентної продукції, а також багатофарбової продукції за кілька прогонів. Ураховуючи оптимальність конструкції для невеликих друкарень, машину з низькостапельним прийманням можна обладнати пристроєм для перевороту, системою зволоження «Adamatic» (з валиками «Easylac» фірми «Verga»), додатковими пристроями для нумерації, поздовжньої і поперечної перфорації, різання, біговки. Суміщення регулюється за допомогою дистанційного контрольного пульта. За наявності високо стапельного приймального пристрою машину можна обладнати

14 сушаркою та лаку-вальним модулем.

«Adast Dominant AD 755С Р DI+L». П’ятифарбова аркушева офсетна друкарська машина формату А2, обладнана системою прямого експону­вання формних пластин безпосередньо в друкарській машині («computer- to-press»), Машину пристосовано для друку за технологією «сухого» офсету, обладнано пристроями для перевороту, змивання офсетного ГП, лакувальним модулем та 14 сушаркою.

«Adast Dominant AD 856A+L». П’ятифарбова аркушева офсетна друкарська машина формату В2, обладнана напівавтоматичною системою зміни друкарських форм, пристроєм для змивання офсетного ГП, системою зволоження «Adamatic», системою дистанційного керування ФА і суміщенням «Inkflow IV», лаковим модулем і сушаркою «Grafix».

На виставці в машині використовувалися друкарські форми «Gold», виготовлені на плейтсегері «Pearlsetter 74 Presstek», який був приєднаний до друкарської машини, а керування ним здійснювалося системою «Adast PrePress Studio».

«Adast Dominant 705С». Цей типоряд аркушевих офсетних друкарських машин задовольнить навіть найсуворіші вимоги до якості друку, надійності та терміну служби. Вдосконалена насиченість фонових друкарських поверхонь, точне відтворення растрових точок, добре сумі­щення фарб гарантують високоякісний багатофарбовий друк різноманітної продукції на будь-якому папері (максимальний формат — 485x660 мм).

Основні характеристики типажного ряду машин «Adast Dominant 705С»:

Автоматичне керування багатофарбовими машинами (вмикання та вимикання блока зволоження, ФА, натиску циліндрів і керування подачею фарби);

Жорсткі бічні стінки, ребра жорсткості по периметру гарантують високу стабільність і міцність конструкції машин. Максимальна продук­тивність — 10 тис. аркушів/год навіть при двобічному друці;

Оптична сигналізація правильної перестановки механізму однобіч­ного друку на режим двобічного і навпаки у машин із пристроєм перево­роту аркуша;

LED-дисплей полегшує обслуговування й підвищує продуктивність праці. Чотири - і п’ятифарбові машини оснащено діагностичним дис­плеєм з контактним монітором;

Наявність автоматизованих функцій (транспортування аркуша, нала­годження ФА і зволоження) полегшує обслуговування мшини;

Відповідність правилам техніки безпеки (машини безпечні для обслуговуючого персоналу);

Машини оснащено двосистемною вакуумною подавальною головкою з чотирма підіймальними і п’ятьма транспортними присосами, що підви­щують надійність подачі аркушів паперу самонакладом;

Можливість доукомплектування машини модулями для друку додатко­вою фарбою, нумерації, поздовжньої і поперечної перфорації, біговки та поздовжнього різання аркушів при низько стапельному виготовленні машини;

Машина з високостапельним приймальним пристроєм може бути дооснащена пристроєм для лакування дисперсійними лаками з 14 термоповітряною^шарками.

Самонаклад. Його оснащено обладнанням, яке дає змогу провести попереднє зіштовхування паперу по всій висоті сгпеля (980 мм). Несучий стіл стапеля аналогічний несучому столу приймального пристрою.

Фарбовий апарат. Потужний ФА включає 19 валиків (у тому числі чотири накочувальних, чотири розкочувальних й один допоміжний розкочувальний); можливе доукомплектування ще двома валиками, що поліпшують розподіл та інтенсивність фарби на відбитку. ФА обладнано зональним фарбовим ящиком з позиціонованим ножем. Окремими зонами керують важелі, які підтримують відповідну зону фарбового ящика в двох точках. Система дає змогу встановити дистанційне керування.

Циліндри друкарської групи. Формний та офсетний циліндри оснащено контактними кільцями, які підвищують взаємну жорсткість циліндрів, що забезпечує точний натиск. Поверхні формних та офсетних циліндрів мають покриття з плазмовим нанесенням шару керамічного матеріалу; це гарантує тривалий термін використання й високу стійкість до хімікатів. ФЦ оснащено планками для кріплення, натягування і навіть діагонального суміщення друкарської форми. Можливе переміщення ФЦ під час роботи машини в коловому та поперечному напрямках для сумі­щення регістра за допомогою дистанційного керування.

Новий спосіб простого і швидкого суміщення істотно скорочує час для встановлення друкарських форм. У стандартному виконанні ФЦ оснащено задніми розсувними планками, за допомогою яких можна злегка розтягнути друкарську форму і в такий спосіб обмежити вади друку, зумовлені розтягуванням паперу. Планки можна обладнати реєстраційними системами «Bacher-Control 2000», «Protocol», «Monta - loch». З усіма ними постачається перфоратор для пробивання отворів під суміщення, включаючи монтажні та копіювальні планки зі штифтами суміщення при монтажі і їх копіюванні. Радіальним та осьовим перемі­щеннями ФЦ можна керувати з панелі приймального пристрою або з пульта дистанційного керування фарбовими ящиками.

Зволоження. За бажанням замовника машини можуть оснащуватися різними системами зволоження. Однофарбові машини здебільшого осна­щуються п’ятиваликовою системою зволоження з двома накочувальними й одним розподільним валиком коливального руху. Дукгор зволоження рухається від приводу машини. Кількість ЗР регулюється за допомогою частоти коливань розподільного валика. ЗР подається у ванну з місцевого полімерного бачка або з циркуляційного пристрою зі своїм насосом, фільтрами та рівнеміром.

Плівкове зволоження. Добре відомою є п’ятиваликова система непе­рервного зволоження з двома накочувальними, одним розкочувальним й одним розподільним валиками. Кількість ЗР, що подається на друкарську форму, визначається зміною частоти обертання дуктора зволоження за допомогою регульованого двигуна постійного струму.

Кнопки форсованого зволоження розміщено на кожній друкарській секції та на панелі керування біля аркушевивідного пристрою разом із регулювальними потенціометрами окремих двигунів. Машину оснащено пристроєм для циркуляції ЗР з насосом, фільтрами і рівнеміром. Вона може бути доукомплектована накочувальними валиками збільшеного діаметра, які дають змогу застосовувати бавовняні чохли.

Спиртове зволоження «Adamatic». Воно відповідає сучасному рівню техніки й оснащення офсетних машин. Система складається з чотирьох валиків без чохлів (один валик — накочувальний, один — мостовий, що з’єднує систему зволоження і перший накочувальний валик ФА). Перевагами системи є рівномірне зволоження друкарської форми, обмежена кількість вологи, завдяки чому можна знизити загальну кількість води, що надходить під час друкування.

Машина оснащується циркуляційним агрегатом «Technotrans» з охолодженням ЗР і дозуванням спирту «Combicontrol» або агрегатом фірми MGE. Агрегат можна обладнати пристроєм для підтримання показника pH ЗР з приєднанням безпосередньо до розподільної системи. Переваги спиртового зволоження:

Істотно поліпшується якість друку, фарби більш яскраві й висихають швидше, оскільки кількість води, що подається в систему, обмежена;

Швидко досягається баланс «фарба—ЗР», завдяки чому мінімізується кількість макулатурних відбитків, економляться витратний матеріал і час;

Рівномірне, легко регульоване підведення вологи істотно обмежує інерційність системи зволоження;

Зменшується забруднення офсетного ГП і валиків ФА кальцієвим відкладанням та іншими речовинами, які під час друкування виділяються з паперу;

Можна використовувати більші швидкості друку, оскільки динамічна поведінка суміші спирту з водою позитивно впливає на процес друкування; обмежується небажане нагрівання друкарської форми і валиків ФА. Дистанційне керування ФА і системою суміщення регістрів. Чотири - і п’ятифарбові машини можуть бути укомплектовані дистанційцним керуванням ФА та суміщення регістрів. Система, що контролюється комп’ютером, полегшує обслуговування і суттєво скорочує час, потрібний для підготовки замовлення. В окремих зонах фарбових ящиків встанов­лено блоки сервоприводу, які використовуються замість ручного керу­вання. До цих блоків приєднано блоки керування кроками повороту дуктора, що регулює загальний потік фарби, яка надходить до ФА. Встановлення елементів регулювання за допомогою програми або клавіатури зменшує час налагодження ФА. Окремими діями можна керувати з пульта, де розміщено й інші елементи керування системою, включаючи монітор.

Можливість занести до 1000 параметрів керування машиною на одну дискету економить час при виконанні повторних замовлень. Ця швидка і потужна система полегшує роботу обслуговуючому персоналу, який може приділити більше часу перевірці якості друку.

Безпека праці. Ще на етапі проектування друкарських машин «Adast Dominant» особлива увага приділялася безпеці обслуговуючого персоналу. Машини оснащено незнімними огорожами (відчиняються лише за допомогою спеціальною інструмента) і відкидними кожухами. У місцях сходження циліндрів друкарських груп установлено запобіжні планки. Всі відкидні кожухи і захисні планки приєднано до захисної системи, яка, за потреби, негайно зупинить машину. Поточний стан захисного блока графічно відображається на контактному дисплеї. Ма­шини відповідають усім вимогам безпеки.

Лакувальний пристрій. За бажанням замовника машини можуть оснащуватися пристроєм для нанесення дисперсійного (водного) лаку. Кількість лаку регулюється обертами дукторного циліндра лакувального

Пристрою чи натиском накочувального валика на дозувальний валик або формний циліндр. Лак наноситься на папір між формним і друкар­ським циліндрами лакувального пристрою, який за допомогою переда­вального барабана відбирає аркуші з машини. Лакувальний пристрій сполучається з циркуляційним лакувальним агрегатом за допомогою спеціальних систем, одна з яких підводить, а інша забезпечує стікання лаку. Завдяки постійній циркуляції лак не висихає.

Після закінчення роботи лак відкачується. Пристрій змивання циркуляційного агрегату дає змогу очищати шланги, ванни і валики теплою водою, яка нагрівається автоматично. Пристрій лакування оснащено 14 та термоповітряною сушарками, що гарантують надійне сушіння лаку до виходу аркуша на приймальний пристрій. Приймання оснащено потужною вентиляційною системою відсмоктування парів, додатковими вентиляторами і пристроєм контролю температури в стапелі. Максимальну продуктивність машини в режимі лакування обмежено до 8 тис. аркушів/год.

Переваги лакування дисперсійними лаками; підвищений блиск друкарської продукції; підвищена зносостійкість відбитків;

Немає потреби наносити протизабруднювальний порошок; дає змогу формувати більш високі стапелі, зникає небезпека забруднення;

Скорочення терміну виконання замовлень; відбитки не жовтіють; забезпечується нейтральний запах; повне виключення пожежо - або вибухонебезпеки; за допомогою лакування бронзових фарб забезпечується їхня зносо­стійкість.

За бажанням замовника машину можна доукомплектувати модулями для друку додатковою фарбою, нумерації, поздовжньої та поперечної перфорації, біговки і поздовжнього різання аркушів.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай