Технологія будівельного виробництва

Виробництвл

1.1. Загальні відомості

Подпись: дівництво — це галузь матеріального виробництва, яка охоплює нове будівництво, реконструкцію, ремонт і реставрацію будинків і споруд.

Нове будівництво — зведення будинків і споруд за вперше розроб­леним проектом.

Реконструкція — перебудова раніше зведених будинків і споруд для поліпшення умов їх експлуатації або для використання їх за новим призначенням.

Ремонт — оновлення (часткове або повне) будинків і споруд із дотриманням основних рішень щодо первісного проекту, спрямоване на підтримання та підвищення їхніх експлуатаційних показників.

Існує два види ремонту — капітальний та поточний. Найчастіше ремонту підлягають опоряджувальні та гідрозахисні покриття.

Реставрація — відновлення, укріплення зруйнованих або пошкодже­них пам’яток історії та архітектури з метою збереження їхнього історич­ного та художнього значення.

Експлуатація будинку (споруди) — використання його за призначен­ням із виконанням низки технічних вимог, які гарантують його збережен­ня та захист від впливу руйнівних чинників.

Будівельне виробництво — комплекс взаємопов’язаних трудових процесів і виробничих відносин, спрямованих на отримання будівельної продукції.

Технологія будівельного виробництва — прикладна наукова дисцип­ліна про методи і режими виконання будівельних процесів в умовах будівельного майданчика.

У трудовому процесі беруть участь виконавці, засоби і предмети праці. Результатом трудового процесу є будівельна продукція (будинки і спо­руди). Характерні ознаки будівельного виробництва:

— будівельна продукція нерухома в процесі її створення та експлу­атації, тоді як робітники разом із технічними засобами переміщуються по фронту робіт;

— значна кількість трудових процесів у будівництві має технічні перерви (для висихання покриттів, набирання міцності тощо);

— більшість будівельних процесів виконується на відкритому повітрі, під впливом погодно-кліматичних чинників і природних процесів;

— будівельна продукція має значну довговічність, що потребує від виконавців дотримання певних вимог відповідно до чинних норма­тивів.

Будівельний об’єкт — будинок або споруда в процесі зведення на будівельному майданчику..

Будівельний майданчик — простір, у якому розміщені будівельні об’єкти, тимчасові споруди та будинки, інженерні мережі й матеріаль­но-технічні ресурси (конструкції, матеріали, комплектуючі та інші пред­мети праці).

Знаряддя праці — будівельні машини, механізований та ручний інструмент, за допомогою яких робітники з предметів праці створюють будівельну продукцію.

Будівельний інвентар — засоби технічного оснащення робочих місць, за допомогою яких забезпечуються: зручні й безпечні умови праці ро­бітників (освітлювальні пристрої, тимчасова огорожа); зберігання ма­теріалів та конструкцій (бункери, контейнери, касети); технологічні потреби в енергоносіях (водогрійні котли, трансформатори, зарядні апа­рати) та ін.

Будівельна оснастка — допоміжні технічні засоби для забезпечен­ня розміщення робітників, предметів та знарядь праці у просторі під час виконання будівельних процесів (риштування, помости, естакади тощо), або надання матеріальним елементам потрібної форми і по­ложення в просторі (траверси, стропи, причалки, розчалки, кондуктори і т. д.).

Технологія будівельного виробництва

Нормативна і проектна документація

Усі процеси в будівництві регламентуються системою законодавчих актів і нормативних документів, які в сукупності є його нормативною базою. Система нормативних документів у будівництві складається з буді­вельних норм і правил, державних …

Будівельники. Організація і продуктивність прдці, способи її ОПЛАТИ

Для створення високоякісної будівельної продукції потрібна певна категорія виконавців (робітників), які мають спеціальні знання і прак­тичні навички для ефективного та безпечного виконання будівельних процесів. Таких виконавців називають будівельниками. Будівельники ви­конують …

Будівельні процеси

Будівельна продукція створюється під час виконання будівельних процесів, які виконуються за технологічними правилами будівельного виробництва. Ці правила поділяють на дві групи. Перша визначає особливості підготовчих процесів — перевезення, перенесення, перемішування, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.