Технологія будівельного виробництва

Будівельні процеси

Будівельна продукція створюється під час виконання будівельних процесів, які виконуються за технологічними правилами будівельного виробництва.

Ці правила поділяють на дві групи.

Перша визначає особливості підготовчих процесів — перевезення, перенесення, перемішування, укладання, стикування тощо.

Друга визначає особливості основних процесів — перетворення, що відбуваються в будівельних матеріалах, які змінюють їхні власти­вості: щільність, міцність, стійкість, теплопровідність, водонепроникність і т. д.

Отже, будівельними процесами називають виробничі процеси, спрямовані на отримання будівельної продукції у вигляді готових про­мислових корпусів, житлових будинків, інженерних споруд тощо або у вигляді окремих їх частин.

Будівельні процеси

Робочі операції

Рис. 1.1. Схема комплексного процесу

Характерними ознаками будівельних процесів є те, що їх виконують здебільшого на відкритому повітрі під впливом різних природно-кліма­тичних явищ, і те, що робоче місце в процесі створення будівельної продукції переміщується в просторі (із захватки на захватку, з одного будівельного майданчика на інший і т. д.).

За ступенем технологічної складності будівельні процеси поділяють на прості й складні (комплексні) процеси, які, у свою чергу, поділяють на операції.

Робоча операція — це технологічно однорідний і організаційно неподільний елемент будівельного процесу, що забезпечує створення пер­винної будівельної продукції. Робочу операцію виконує постійний склад виконавців зі сталим складом предметів і знарядь праці. Кожна робоча операція складається з робочих прийомів і робочих рухів, які виконує один робітник. Чим вони простіші й ритмічніші, чим менше зайвих опе­рацій виконує робітник, тим менше він стомлюється, тим вища продук­тивність його праці. Отже, завершений послідовний комплекс рухів на­зивають операцією, в результаті виконання якої отримують продукцію.

Простий робочий процес — це сукупність технологічно пов’яза­них робочих операцій, які виконує один (незмінний) склад виконавців (ланка чи бригада). Простий процес виконується зі змінним складом предметів та знарядь праці. Наприклад, одна ланка чи бригада може виконувати роботу з монтажу колон, ригелів, плит перекриття, тобто, не змінюючи свого складу, міняти предмети та знаряддя праці.

Складний (комплексний) процес — це сукупність простих ро­бочих процесів, які технологічно й організаційно пов’язані єдиною кінце­вою продукцією (рис. 1.1), наприклад, кладка стін з усіма супутніми допоміжними роботами, монтаж каркаса будівлі, бетонування каркаса, опоряджувальні роботи тощо. Комплексні процеси характеризуються змінним складом виконавців, предметів і знарядь праці.

За технологічними ознаками будівельні процеси поді­ляють на: заготівельні, транспортні та монтажно-укладальні.

Заготівельні процеси — це процеси виготовлення будівельних ви­робів і напівфабрикатів (розчину, бетонних сумішей, арматури, збірних конструкцій тощо) на спеціалізованих підприємствах будіндустрії, заво­дах збірного залізобетону, деревообробних комбінатах та безпосередньо на будівельному майданчику.

Транспортні процеси пов’язані з доставкою будівельних вантажів на будівельний майданчик та подаванням їх до місць використання, тобто до робочих місць.

Монтажно-укладальні — це процеси, пов’язані з переробкою, зміною стану, властивостей, форми або положення предметів праці, вна­слідок чого створюється будівельна продукція.

Монтажно-укладальні процеси виконуються безпосередньо на буді­вельному майданчику. За призначенням їх поділяють на основні (кладка стін, бетонування конструкцій, монтаж збірних залізобетонних деталей) і допоміжні. Допоміжні процеси виконують перед або одночасно з мон­тажно-укладальними. Вони забезпечують ефективне виконання основ­них процесів, поліпшення якості продукції або підвищення ступеня безпеки виконання робіт. Це можуть бути контрольно-вимірювальні операції та робочі процеси й операції, які забезпечують безпечні норма­тивні умови праці, поліпшують технологічні властивості предметів праці.

За технологічними особливостями монтажно - укладальні процеси поділяють на безперервні, коли виробничі процеси виконують послідовно один за одним, без зупинок незалежно від місце­вих виробничих умов (наприклад, монтаж конструкцій, кам’яна клад­ка), та переривчасті процеси, виконання яких пов’язане з наявністю технологічних чи організаційних перерв між окремими операціями або процесами.

За значенням у виробництві процеси можуть бути ведучими та сумісними.

Ведучі (провідні) — це процеси, від яких залежить технологічна послідовність виконання робіт і загальний термін будівництва.

Сумісні — це процеси, що виконуються паралельно з ведучими. Суміщення процесів із дотриманням технологічних умов і правил без­пеки праці дає змогу значно скоротити терміни будівництва. Зведення будь-якого об’єкта пов’язано з виконанням комплексу різних робіт, які умовно можна поділити на загальнобудівельні (земляні, монтажні, опо­ряджувальні, покрівельні, кам’яні) та спеціальні (сантехнічні, електро­монтажні, монтаж технологічного обладнання тощо).

Для виконання будівельного процесу потрібно правильно організу­вати робоче місце — простір, де перебувають працівники, з потрібним оснащенням, знаряддям і предметами праці. Характерною ознакою ро­бочого місця є те, що воно переміщується по фронту робіт у процесі створення будівельної продукції. Простір, який виділяється бригаді для безперебійного виконання технологічного процесу впродовж тривало­го часу, називають фронтом робіт.

Частину будівлі, яку виділено бригаді для виконання технологічного процесу, називають захваткою. Розмір захватки має забезпечити достатній фронт робіт, що дає можливість бригаді продуктивно й без­печно працювати упродовж тривалого часу (не менше ніж півзміни) без переходу на нове робоче місце.

Частина захватки, виділена для роботи окремої ланки, називається ділянкою. Сукупність будівельних процесів, у результаті яких ство­рюється будівельна продукція у вигляді частин будинків або заверше­них конструкцій, називають будівельними роботами. Окремі види будівельних робіт дістали назву залежно від виду матеріалу, який пере­роблюється (земляні, бетонні, кам’яні), інші — відповідно до конструк­тивних елементів, які є результатом цих робіт (покрівельні, ізоляційні тощо). Зводячи будь-який об’єкт, будівельні процеси об’єднують за виробничими стадіями.

Стадія виробництва — це комплекс технологічно завершених робіт, пов’язаних зі зведенням окремої частини будівлі. Умовно відокрем­люють три стадії: до першої належать роботи зі зведення підзем­ної частини будівлі; до другої — роботи зі зведення наземної частини будівлі; до третьої — покрівельні, опоряджувальні, внутрішні, сані­тарно-технічні та електромонтажні роботи, монтаж технологічного облад­нання та ін.

Технологія будівельного виробництва

Нормативна і проектна документація

Усі процеси в будівництві регламентуються системою законодавчих актів і нормативних документів, які в сукупності є його нормативною базою. Система нормативних документів у будівництві складається з буді­вельних норм і правил, державних …

Будівельники. Організація і продуктивність прдці, способи її ОПЛАТИ

Для створення високоякісної будівельної продукції потрібна певна категорія виконавців (робітників), які мають спеціальні знання і прак­тичні навички для ефективного та безпечного виконання будівельних процесів. Таких виконавців називають будівельниками. Будівельники ви­конують …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.