Металеві конструкції

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У будівництві використовуються такі основні ви­ди з'єднань: за допомогою зварювання, болтові, на заклепках.

Найпоширенішими є зварні з'єднання (близько 95 % усіх з'єднань), хоча болтові та за­клепкові з'єднання відомі раніше. Винахідником зварювання є вітчизняний вчений М. М. Бернар - дос. У 1882 р. він запатентував "Спосіб з'єднання і роз'єднання металів дією електричного струму", в якому запропоновано розігрівати метал елект­ричною дугою з використанням неплавких вугіль­них електродів. Метал, потрібний для заповнення об'єму шва, отримували за рахунок присадкового стержня, що плавився в електричній дузі.

Цей процес був удосконалений російським вче­ним М. Г. Слав'яновим, який у 1888 р. запропо­нував спосіб зварювання електродом, що плавить­ся. У 20-х роках нашого століття ідеї зварювання розробляв Д. А. Дульчевський, а з кінця 30-х ро­ків — акад. Є. О. Патон, який запровадив біль­шість із сучасних методів зварювання. Нині спра­ву акад. Є. О. Патона продовжують вчені Укра­їнського інституту електрозварювання, який віді­грає роль провідної науково-дослідної установи світового масштабу.

Широке застосування зварних з'єднань забез­печують такі їхні переваги:

Висока міцність та надійність; відсутність проміжних деталей та отворів (що спрощує конструкцію); простота виконання;

Економія металу на 10...20 % порівняно з бол­товими та заклепковими з'єднаннями (через від­сутність ослаблень та проміжних деталей);

Високий рівень механізації та автоматизації процесів зварювання.

Водночас зварні з'єднання мають певні недоліки: залишкові деформації та напруження внаслідок нерівномірного нагрівання та вистигання металу;

Значні концентрації напружень поблизу та без­посередньо у швах, що зумовлює зниження міцності при повторних і вібраційних навантаженнях;

У навколошовній зоні термічно та механічно зміцнені метали відпускаються;

Для виконання зварного з'єднання потрібне спеціальне обладнання.

У будівництві найширше використовують електродугове зварювання. За рівнем механізації та автоматизації процесів розрізняють такі його види: ручне, напівавтоматичне (автоматизована подача зварювальних матеріалів і ручне перемі­щення дуги вздовж шва) та автоматизоване зва­рювання (всі операції автоматизовано).

За способом заповнення шва металом та тех­нологічними ознаками розрізняють:

Зварювання електродом, що плавиться; зварювання неплавким електродом (вугільним чи вольфрамовим із введенням у дугу присад­кового стержня для отримання необхідного об'єму рідкого металу і заповнення шва).

Розплавлений метал ізолюється від дії атмо­сферного повітря шаром шлаку, флюсу чи стру­менем захисного газу.

З'єднання за допомогою заклепок використовують у металевих конструкціях з 20-х років XIX сторіччя. Болтові з'єднання з'я­вилися практично одночасно з чавунними кон­струкціями (близько середини XVIII ст.). Бага­торічна практика використання таких з'єднань свідчить про їхню високу надійність.

Болти широко використовують під час мон­тажу конструкцій, що зумовлено простотою їх встановлення. Вони не потребують спеціалізова­ного обладнання. Відсутність термічної дії дає змогу уникнути залишкових напружень та де­формацій. Отвори під болти чи заклепки є віднос­но невеликими концентраторами напружень. Цим забезпечується необхідна надійність конструкцій при несприятливому характері навантажень. Тому при інтенсивних динамічних, вібраційних та повторних навантаженнях доцільно використову­вати заклепкові та болтові з'єднання.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.