Металеві конструкції

НАВАНТАЖЕННЯ ВІД МОСТОВИХ КРАНІВ

Кожний проліт одноповерхової виробничої будів­лі може бути обладнаний кількома мостовими кранами різної вантажності. Однопролітні рами розраховують як на вертикальне, так і горизон­тальне навантаження від двох зближених кранів найбільшої вантажності. Рами багатопролітних будинків на вертикальне навантаження розрахо­вують від чотирьох кранів (по два в будь-яких двох прольотах і не обов'язково сусідніх), що спричиняють найбільші зусилля в рамі. Горизон­тальне кранове навантаження приймають від двох кранів незалежно від кількості прольотів.

Вертикальне кранове навантаження. Вертикальний опорний тиск на раму від кранів обчислюється за лініями впливу при невигідному для колони поздовжньому положенні коліс крана на підкранових балках. Розрахунковий тиск на колону, до якої наближений візок крана,

А,.ах = ThtfjLFimax • Уі + Gn.6Y/. (6.32)

На протилежну колону:

Стіп = nnY/2F, min • у{ + GtLfiY/. (6.33)

Тут пп — коефіцієнт поєднання, який прийма­ється при врахуванні навантаження (вертикаль­ного і горизонтального) від двох кранів легкого і середнього режимів роботи пп = 0,85, важкого п, г = 0,95; при врахуванні вертикального наван­таження від чотирьох кранів легкого й середньо­го режимів роботи пп = 0,7, важкого п„ = 0,8; для одного крана пп = 1; у^ = 1,1 — коефіцієнт надійності щодо навантаження; Fmax — макси­мальний нормативний тиск колеса крана, прий­мають за державним стандартом для стандарт­них кранів і з каталогів заводів для нестандарт­них; Т. уі — сума ординат ліній впливу для опорного тиску на колону; Gnr, — маса підкра­нової балки (приймають для кранів); Q = = (200...500) кН — 4...8 кН/м, для Q > 500 кН — 6... 12 кН/м.

Найменший тиск колеса крана:

_ Q + G _ F[t:in — Q Гу^ Fmax, (6.34)

Де Q — вантажність крана; G — маса крана з візком (за ГОСТ або каталогом); пк — кількість усіх коліс крана.

Кранові зосереджені моменти від позацентро - вого прикладання вертикального тиску відносно центральної осі перерізу колони:

М;?ах = Отах-е,£; (6.35)

МшРіп = Dmin • ek, (6.36)

Де ek — відстань від осі підкранової балки до центра ваги підкранової частини колони; для крайніх рядів е;с = (0,5...0,55)hH, середніх ек = 0,5 hH.

Поперечне гальмування кранів. Гори­зонтальний тиск від сил поперечного гальмування візка крана вздовж кранового моста може бути прикладений до будь-якої колони і направлений вправо або вліво незалежно від положення кра­нового візка.

Нормативна горизонтальна поперечна сила

П = № + G>07w', (6.37)

Де / = 0,1 — коефіцієнт тертя для кранів з гнуч­ким підвісом і / = 0,2 — для кранів з жорстким підвісом; Q — вантажність крана; GB — маса візка крана; п0' — кількість гальмівних коліс візка; п' — кількість усіх коліс візка (як правило, п0'/п' = 0,5 для чотириколісного візка при двох гальмівних колесах).

Нормативна горизонтальна сила на одне ко­лесо крана

П = ТЦ/0.5пК. (6.38)

Де щ — кількість коліс мостового крана.

Розрахунковий горизонтальний опорний тиск на колони рами буде гіри тому самому положенні, при якому обчислено

Ттах = ппУ/ХТЇ( ■ у, (6.39)

Силу Ттах прикладають до колони на рівні верх­нього поясу підкранової балки.

Приклад. Обчислити навантаження на раму прольотом І = 36 м від двох кранів середнього режиму роботи вантажністю Qj = 160/32 тс; Q2 ~ = 125/20 тс (довідкові дані для цих кранів на­ведені в табл. 6.8).

+ 0-933 + 0,733 + 0,717) + 350 • (0,59 +

+ 0,52 + 0,38 + 0,28) + 550 ■ (0,78 + 0,71) +

+ 580-(0,33 + 0,26)J + 1,1-72 = 3191 кН.

Навантаження від маси підкранової балки:

G„6 = gnSU = (600 • 10-2) • 12 = 72 кН,

Де ёпб = 600 кг/м — маса 1 м довжини підкра­нової балки; І = 12 м — її довжина.

Мінімальний нормативний тиск кранових коліс. Для крана КР-1 (Q = 1600):

Таблиця 6.S

Дані кранів, необхідні до розрахунку (витяг з ГОСТ 6711—70)

Кран

Вантажність, кН

Проліт крана LKp, м

Розміри, мм

Тиск коліс (максимальний), кН

Маса, кН

Кількість

Коліс крана, ilk

Головного

Гака

Допоміжного гака

В

А

Fi

F2

Візка GB

Крана з візком G

КР-1 КР-2

1600 1250

320 200

34 34

_

10 500

9350

1500 4600

350 550

370

580

650 430

2200 1750

16

8

Зближення кранів:

D, + d2 = 0,5(В - 4-800 - А) + (В - 2-800 - А) = 0,5(10 500 - 3200 - 3600 - - 1500) + (9350 - 1600 - 4600) = 2675 мм. Вертикальний тиск кранів обчислюємо за лі­нією впливу при найневигіднішому розташуванні зближених кранів (рис. 6.26).

Максимальний розрахунковий тиск на колону визначають за формулою

Dmax = nnyf [F2(y, + У2 + Уз + У і) + + + У і; + Уі + Уй) + F(.Ув + Ую) +

+ ЫУи + Уп) + ЧРп. б = 0,85 • 1,2[370 ■ (1 +

Fmin = (Q + G)/0,5nK — 0,5(F2 + FJ =

= (1600 + 2200)/0,5 • 16 - 0,5(370 + 350)= 115 кН.

Для крана КР-2 (Q = 1250):

Fmin = (1250 + 1750)/0,5 • 8 - 0,5(580 +

+ 550) = 185 кН.

Найменший розрахунковий опорний тиск на колону:

Anin = 0,85-1,2(115-5,2 + 185-2,08) +

+ 1,1-72 = 1074,5 кН.

НАВАНТАЖЕННЯ ВІД МОСТОВИХ КРАНІВ

Другий кран F2 F2 Fj ifj

Перший кран

І FJ Fі

Рис. 6.26. Визначення навантажень на раму від мостових кранів.

Горизонтальний нормативний тиск одного ко­леса крана:

Кран КР-1 "С = 0,1(1600 + 650)-0,5 = 112,5 кН;

= 112,5/0,5-16 = 14,06 кН; кран КР-2 ТІ = 0,1(1250 + 430) • 0,5 = 84 кН;

ТІ = 84/0,5-8 = 21 кН.

Розрахунковий горизонтальний опорний тиск на колону рами:

Ттах = 0,85 • 1,2 (14,06 • 5,2 + + 21-2,08) = 119,1 кН.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.