Металеві конструкції

СТІЙКІСТЬ

Втрата стійкості спостерігається у позацентрово - стиснених та стиснено-згинаних елементах. При­чому порівняно з центрово-стисненими елемен­тами втрата стійкості відбувається при нижчих рівнях напружень. Це пояснюється тим, що зги­нальні моменти зумовлюють викривлення стерж­ня вже навіть при незначних початкових рівнях навантажень.

Як і в попередніх випадках, за рекомендаціями нормативних документів критичні напруження обчислюють, використовуючи значення розрахун­кового опору матеріалу:

Осг = Фе" Ry " Yc • (3.49)

N

Звідси умова перевірки стійкості:

N - D

0 = ~A фр yYc'

Де фг — коефіцієнт, яким розрахунковий опір приводиться до значення критичних напружень.

Величину ф(, приймають згідно з табл. 2 до­датка 8 залежно від зведеного відносного ексцент­риситету і умовної гнучкості. Зведений відносний ексцентриситет

Те[ = Г] • тп, (3.51)

Де 1"! — коефіцієнт впливу форми перерізу, який визначають за СНиП П-23-81*; m — відносний ексцентриситет.

Обчислюючи тп, значення ексцентриситету

М

Прикладення нормальної сили е = — порівнюють

З радіусом ядра найбільш стисненої частини пере-

W,.

Різу р = —р Таким чином, для перерізу зі суціль­ні

(3.52)

Ною стінкою

Е є • А

W=n= wT'

Де Wr — момент опору перерізу для найбільш стисненого волокна.

При наскрізних перерізах з решітками чи планками, розміщеними у площині дії згинального моменту, значення зведеного відносного ексцент­риситету визначають подібно:

Є"Л"а (3.53)

Т =

І

Де а — відстань від головної осі перерізу, пер­пендикулярної площині згину, до осі найбільш стисненої вітки, але не менше відстані до осі стінки цієї ж вітки.

Значення умовної гнучкості X визначають, як це наведено у параграфі 3.7, для центрово-стис­нених стержнів.

Треба зазначити, що при однакових гнучкос - тях коефіцієнт ф(, для стиснено-згинаних стержнів є меншим, ніж у випадку центрового стиску стержня (ф). Це очевидно, оскільки згинальний момент зумовлює деформацію осі стержня і, тим самим, погіршує його стійкість. Тому значення критичних напружень і критичної сили є ниж­чими. Можна також зазначити, що стиснено-зги­нані стержні дещо стійкіші, ніж позацентрово - стиснені (див. рис. 3.7, б), бо у першому випадку повнота епюри, а отже, і деформація стержня, нижчі. Але у нормативних документах ця неве­лика різниця не відображена і розрахунок для обох випадків однаковий.

(3.50)

При конструюванні, знаючи несприятливий вплив згинального моменту на стійкість, необхідно переріз орієнтувати так, щоб площина його най­більшої жорсткості співпадала чи була паралель­на площині дії згинального моменту. При цьому не виключена можливість втрати стійкості у на­прямку меншої жорсткості, тобто перпендикуляр­но до площини дії моменту. У цьому напрямку критичні напруження визначають як для цент­рово-стиснених елементів, оскільки згинальний момент у цій площині відсутній. Тоді перевірка матиме вигляд:

< аС1 = с • ф„ • Ry ■ у,,

Де с — коефіцієнт, який враховує негативний вплив згину в площині, перпендикулярній до тієї, яку розглядають; фц — коефіцієнт поздовж­нього згину в площині, перпендикулярній до пло­щини дії моменту.

Обчислення коефіцієнта с детально регламен­тується нормативними документами (наприклад, п. 5.31 і табл. 10 СНиП П-23-81*). Величину ф|/ приймають як для центрово-стиснених елементів,

- 1 lel, y

Відповідно до гнучкості Ку = у площині, яка

2 її

Розглядається.

За наявності згинальних моментів у обох пло­щинах стійкість стержня буде ще нижчою. Про­ектуючи такі стержні, керуються вказівками нор­мативних документів.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.