Металеві конструкції

СТІЙКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ

Елементи, що згинаються, можуть втратити не­сучу здатність внаслідок порушення стійкості. При досягненні критичного навантаження згин супро­воджується закручуванням стержня (рис. 3.6) у площині, перпендикулярній до площини згину. Як наслідок у поясах балки з'являються плас­тичні деформації, що швидко поширюються на весь переріз, і елемент втрачає несучу здатність.

(3.35)

Е-1,

/2 ef

Ейлер запропонував такий вираз для обчис­лення критичної сили:

Л • Е -1„.

G-It +

'ef

Де с — коефіцієнт, якии залежить від розміщен­ня навантаження на балці (на верхньому чи ниж­ньому поясі) і її закріплення; ief — вільна дов­жина (між закріпленнями) стисненого поясу балки; Ely — жорсткість перерізу балки при згині відносно осі, перпендикулярної до площин к1 ■ Е - Iw

Згину; GIt н---------- J----- — жорсткість при утруд-

Еї

Неному крученні; G — модуль зсуву; Iw — сек - торіальний момент інерції; It — момент інерції при крученні.

СТІЙКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ

I F

Рис. 3.6. Втрата стійкості елементом, що згинається.

(3.33)

М <Ґ D

М„

<Ryус.

(3.34)

+

Те ж саме для косого згину:

Мх

С W

Vv уп

C,.W„

Коефіцієнти сь сх, Су (а також с1лі, схм, сум для зон чистого згину) враховують вищу несучу здатність згинаного елемента у пружно-пластич­ній стадії порівняно з пружною і обчислюють їх за рекомендаціями норм. При цьому для плоского

Якщо позначити

А

Де

_ - J lit' є - т

EL '

G = — (1 + v) — модуль пружності при зсуві; v — коефіцієнт Пуассона, то з (3.35) отримаємо осьової сили cN — прямокутна, а від моменту см — трикутна (рис. 3.7, в).

(3.41)

О = aN + ам

Аналітично результуючу епюру (рис. 3.7, в та рис. 3.8, а) можна описати як суму:

N_ М-у An L

E-Iy-G-It-

F = —

Сг,2 ef

Відповідні критичні напруження: Mcr _ Fcr - і]-І W W '

А,.,. =

Де і") — коефіцієнт, який залежить від положення Fcr на довжині балки.

2 ■ Іх

1 +

Сг

Прийнявши W = —^— у розгорнутому вигляді

(3.38)

А-

Як і для стиснених елементів, з метою спро­щення зручно подати значення критичних напру­жень через розрахунковий опір:

ОСІ. = Ц>іДуЧс. (3.39)

Згідно з нормами коефіцієнт фг, обчислюють залежно від коефіцієнтів а (значення якого на­ведено вище) та

9

І

V У

R„

Е

H fh" Фі = V, ■ н

Де ц/ — приймають за таолицями норм згідно з характером навантаження і значенням коефі­цієнта а.

Таким чином, перевірка стійкості елементів, що згинаються, має вигляд

(3.36)

(3.37)

1 + —

А

М ^ D

А = w -

(3.40)

Де перший доданок описує епюру напружень, зу­мовлених нормальною силою, а другий — зги­нальним моментом.

Аналогічно при наявності згинальних моментів у площинах обох головних осей перерізу отри­муємо умову міцності в пружній стадії:

N М ■ у А~ + ~1 + ~ І

А ХГ> L г Г> * гі

< R„Ус,

У,71

Му ■ х

(3.42)

О

Де Мх, Му — згинальні моменти у площинах, перпендикулярних до головних осей перерізу, відповідно X, Y; х та у — координати відносно головних осей точки перерізу, в якій сумарні на­пруження досягають найбільших значень.

.V М-УФ

Для елементів з пластичних сталей, що мають добре виявлену ділянку текучості, міцність пере­різу цим не вичерпується, оскільки значна час­тина перерізу працює при напруженнях, менших за межу текучості. Збільшення навантаження зу­мовлює текучість матеріалу спочатку лише на не­великій ділянці перерізу (рис. 3.8, б), яка посту­пово розширюється разом зі зростанням зовніш­нього навантаження (рис. 3.8, е), аж поки не охо­пить усю площу перерізу (рис. 3.8, г).

І Л' L N М=Н-с

Ті

Л*


Перевіряти стійкість елементів при згині нема потреби, якщо стиснений пояс неперервно і надій­но закріплений жорстким настилом, а також при малих відношеннях розрахункової довжини Іеі до ширини верхнього поясу Ь. Залежності для об­числення найбільших значень Іе{/Ь подані в нор­мативних документах.

Рис. 3.7. Стержні, на які діють осьова сила і згинальний момент: а — позацентрово-стиснені; б — стиснено-згинані; « — епюри нормальних напружень від нормальних сил (/); від згинальних моментів (2); результуюча епюра (,'і).

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.