Металеві конструкції

ШАРНІР ПЛАСТИЧНОСТІ

(3.31)

Згинові елемента у межах пружності відповідає трикутна епюра нормальних напружень (див. рис. 3.4 та рис. 3.5). При цьому максимальними напруження є лише у крайніх шарах волокон, а в решті перерізу вони спадають. Цьому напру­женому стану відповідає згинальний момент М = = oW. Найбільше його значення при пружній ро­боті матеріалу (рис. 3.5, а):

Mel = o. rW.

Збільшуючи навантаження, можна досягнути такого стану, коли напруження у крайніх волок­нах відповідатимуть межі текучості і подальший їх ріст припиниться через текучість матеріалу (рис. 3.5, г). З ростом навантаження текучість ма­теріалу поширюватиметься вглиб перерізу від країв до нейтральної осі і тим глибше, чим вищий рівень навантаження (рис. 3.5, в, г). З огляду на спрощену ідеалізовану діаграму деформування сталі (рис. 3.5, б) можна отримати прямокутну епюру напружень (рис. 3.5, 5), що відповідає те­кучості матеріалу всього перерізу. У цьому ви­падку подальше деформування елемента відбу­вається без збільшення навантаження, оскільки матеріал тече. Тобто ліва і права частини балки повертаються одна відносно одної. Створюється враження, ніби у місці дії максимального моменту виник шарнір. Це явище називають шарніром пластичності. Ділянки текучості матеріалу в балці на рис. 3.5, а заштриховані.

ШАРНІР ПЛАСТИЧНОСТІ

В г д

Рис. 3.5. Послідовність розвитку напружень під дією згинального моменту: і — схема палки; б — ідеалізована діаграма розтягу сталі; «. г, <! — послідовні етапи зміни епюри напружень; і — епюра моментів; 2 — зони пластичних деформацій.

Де Wpi — пластичний момент опору.

Пластичний момент опору Wpl більший від зви­чайного W. Для прямокутного профілю Wpl =

Bh2

= —— = 1,5W. Для прокатних профілів, у яких

Основна маса металу зосереджена в поличках, це перевищення менше. Так, для двотаврів і шве­лерів, які згинаються у площині стінки, воно ста­новитиме відповідно 12 і 13 %.

Порівнюючи епюри нормальних і зведених на­пружень у пружній стадії (див. рис. 3.4), бачимо, що повнота егаори зведених напружень значно вища і ближча до епюри шарніра пластичності (див. рис. 3.5, д). Тому в місцях найбільших зги­нальних моментів недопустимі значні дотичні на­пруження, оскільки вони пришвидшують утво­рення шарніра пластичності.

1Ят ^

ГШ

Wn

От

Нормативні документи дають змогу врахувати розвиток пластичних деформацій в елементах, виконаних з пластичних сталей (от < 580 МПа) і завантажених статичним навантаженням. При цьому балки повинні бути стійкими. Коли в умо­вах плоского згину допускаються пластичні де­формації, перевірка міцності має вигляд згину дотичні напруження у стінці перерізу не повинні перевищувати 0,9Rs, а для косого — 0,5RS.

Нерозрізні й защемлені балки після угворення пластичних шарнірів повинні зберігати статичну незмінність. У цьому випадку також враховують перерозподіл моментів між опорними та проміж­ними ділянками балок (27], с. 86—88).

Окрім міцності та стійкості, що розраховують­ся за вимогами першої групи граничних станів (на дію розрахункових навантажень), вимоги дру­гої групи граничних станів обмежують прогини згинаних елементів. Прогини балки /, що вини­кають від нормативних навантажень, не повинні перевищувати граничних значень fu. Числові зна­чення граничних прогинів балок регламентуються СНиП2.01.07-85 (Доповнення. Розд. 10).

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.