Металеві конструкції

РОБОТА МЕТАЛУ ПРИ ПОВТОРНИХ ТА ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Навантаження та розвантаження металу в ме­жах пружності не зумовлює пластичних дефор­мацій і графіки деформацій в обох випадках є прямолінійними та збігаються. Коли ж метал піддати пластичним деформаціям і розвантажи­ти, то діаграма розвантаження піде паралельно до лінії пружних деформацій. Під час "відпочин­ку" внаслідок зрівноваження і перерозподілу де­формацій у структурі металу між окремими зер­нами відновлюється деяка незначна частина пластичних деформацій. Діаграма повторного за­вантаження піде паралельно лінії пружних де­формацій і далі за діаграмою одноразового за­вантаження (рис. 2.7). Якщо розглядати лише діаграму повторного завантаження, то можна за­значити, що деформаційність металу зменшила­ся (є — Є; < є), а умовна межа текучості зросла до рівня cit досягнутого гіри першому заванта­женні. Це явище називається наклепуванням ме­талу і використовується для підвищення показ­ників міцності сталевої арматури залізобетонних конструкцій (наприклад, арматура класу А-ІІІв) та алюмінієвих сплавів. У металах, які не мають достатнього запасу пластичних деформацій, на­клепування може зумовити крихке руйнування.

Як побічне явище, наклепування спостері-

РОБОТА МЕТАЛУ ПРИ ПОВТОРНИХ ТА ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Рис. 2.7. Діаграма деформування сталі з розвантаженням.

Заної з пластичним деформуванням металу (різання, пробивання отворів, гнуття).

Багаторазові повторні завантаження до рівня напружень, вищих за межу пропорційності, але менших за межу міцності, зумовлюють накопи­чення пластичних деформацій (рис. 2.8) і руйну­вання металу внаслідок вичерпання запасу де - формаційності.

Руйнування металу за повторних навантажень при напруженнях, нижчих за межу міцності, на­зивається втомою металу, а напруження, при яких відбувається руйнування,— втомною, чи вібраційною міцністю. Здатність металу протис­тояти такому руйнуванню називають витриваліс­тю. При цьому важливе значення має рівень на­пружень, характер завантаження та інші факто­ри. Чим вищі напруження досягаються при за­вантаженні, тим швидше руйнується метал. Наприклад, при завантаженні вище межі теку­чості руйнування починається через кілька де­сятків або сотень циклів і має назву пружно-плас- тичноі малоциклової втоми. Зразок, навантаже­ний нижче межі текучості, витримує мільйони циклів навантаження.

РОБОТА МЕТАЛУ ПРИ ПОВТОРНИХ ТА ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Рис. 2.8. Діаграма деформування при повторних навантаженнях.

Для сталі крива втомної міцності (рис. 2.9) асимптотично наближається до деякого гранич­ного значення R„ — опору сталі втомі. В алюмінієвих сплавах втомна міцність знижується безперервно.

РОБОТА МЕТАЛУ ПРИ ПОВТОРНИХ ТА ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

С, МПа 400

От

200

Ry*l 70

100

10 12 N=10'6

Рис. 2.9. Зміна втомної міцності сталі Сто залежно від кількості циклів навантаження N.

РОБОТА МЕТАЛУ ПРИ ПОВТОРНИХ ТА ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Р=0

Отах>0/ о тіп-0

-1<р<0 O/na. v >0; amin<0

A 0<Р<І

0 ; о ті п >0

Рис. 2.10. Характери циклів навантажень.

Руйнування металу від втоми має крихкий ха­рактер і відбувається у такій послідовності: біля дефектів кристалічної гратки, порушень струк­тури, концентраторів чи дефектів в окремих кристалах з'являються мікротріщини. Мікротрі - щини є дуже гострими концентраторами. Кон­центрації напружень біля них зумовлюють роз­ростання мікротріщин у макротріщини. При по­дальших циклах завантаження макротріщини збільшуються аж до руйнування.

Враховуючи негативний вплив концентраторів напружень на втомну міцність металу, гіри кон­струюванні металевих конструкцій необхідно всі­ма можливими засобами їх уникати або забез­печувати плавну зміну форми.

Металеві конструкції

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Кованые козырьки, перила, навесы

Кованые конструкции для оригинальных архитектурных решений   Изящные кованые козырьки, перила, навесы придают неповторимость фасадам домов, площадкам перед зданиями, зонам отдыха. Изготовленные по заказам в специализированной компании, они надежно служат …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.