Металеві конструкції

ЕЛЕМЕНТИ, НА ЯКІ ДІЮТЬ ОСЬОВІ СИЛИ ТА ЗГИНАЛЬНІ МОМЕНТИ

ЕЛЕМЕНТИ, НА ЯКІ ДІЮТЬ ОСЬОВІ СИЛИ ТА ЗГИНАЛЬНІ МОМЕНТИ

Рис. 3.8. Епюри напружень від одночасної дії осьових сил і згинальних моментів: а—г — послідовні етапи утворення шарніра пластичності; д — розрахункова схема.

Розглядаючи одночасну дію на стержень осьової стискальної сили і згинального моменту, скорис­таємося принципом незалежності їх дії. Від обох навантажень у перерізах елемента виникатимуть нормальні напруження. Епюра напружень від дії

Розрахункова схема для обчислення несучої здатності у цьому випадку зображена на рис. 3.8, д. Згинальний момент М, який діє у перерізі, можна замінити парою сил NM, прикладених з плечем 2. Ці сили є рівнодійними силами частин 1 епюри напружень.

Рівнодійна частини епюри 2 (заштрихована) відповідає нормальній силі N. Розглянемо прямо­кутний переріз розмірами bx h. Висота частини перерізу 1 становить (] — £,) h, де — відносна висота стисненої зони перерізу.

Таким чином,

N„ = Ь-(1 - Q ■ h ■ а,. = b - h-(1 - І;)-аг, М = NM ■ z = Ь ■ h ■ (1 - £) • а.,. • • h = = b - h2 ■ £,(1 - l)a. r, N = Ъ (1 - 2І;) - h ■ стт = b ■ h ■ (1 - • ст.,,. Позначивши

И,

W„

N M

= v,

A„ ■ стт

' n, pl ^T

N

= 1

І,1 =

А„ст. г М

W„ р1 • ст. г

B ■ h" ■ ст..

Де An ■ Gr — осьове зусилля, при якому досяга­ються напруження текучості за відсутності зги­нальних моментів; W„ pi - о.,. — те ж, згинальний момент за відсутності осьової сили. Обчислимо

B-h-(l - 2Е,) - ст.,.

(3.43)

B - h - стт

= 4Ј(1

4 (3.44)

Де W„ p| = b ■ h2 — пластичний момент опору. Визначаємо t, з (3.43):

R v + 1

Далі, підставляючи в (3.44), отримуємо гг + р = 1,

Або

М

(3.45)

-А-п" ст..

Замінюючи о.,, на значення розрахункового опору металу, приймаючи Wn р1 = ct ■ W„ і вводячи коефіцієнт умов роботи конструкції, отримуємо умову міцності для прямокутного перерізу:

М

(3.46)

Ап ■ Rv ■ Yr

С, • Wn - Ry-Ус

/

Відповідно до форми перерізу показник степеня при першому доданку матиме інші значення.

У загальному вигляді норми рекомендують таку форму запису умови міцності позацентро - во-стиснених і стиснено-згинаних елементів при допущенні пластичних деформацій:

М

<1, (3.47)

An -Ry - Yc

С, ■ Wn ■ Ry ■ Yc

Де n — коефіцієнт, що залежить від форми пере­різу.

Наприклад, для двотаврових симетричних перерізів, замкнутих прямокутних профілів і труб його значення становитиме 1,5.

N

^х * wm Ry Yc

При наявності згинальних моментів у двох площинах умова міцності матиме вигляд

М,

Ry Yc

М„

< 1.

(3.48)

С • W • R ■ v

У v* yn 1С

Елементи зі сталей підвищеної і високої міц­ності, межа текучості яких перевищує 580 МПа, через нижчі пластичні якості матеріалу необхідно розраховувати лише в пружній стадії (3.42). Еле­менти з м'яких, пластичних сталей, при стт < 580 МПа розраховують у пружно-пластичній стадії за формулами (3.47), (3.48). Це стосується і ха­рактеру навантажень. У випадку навантажень, які сприяють крихкому руйнуванню (динамічний характер навантаження, наявність великих пере - різувальних сил і > 0,5Rs тощо), необхідно ко­ристуватися формулою (3.42).

Нормативні документи накладають також об­меження на використання виразів (3.47) і (3.48) N

< 0,1.

AnRy

Розраховуючи міцність елементів, на які діють осьова розтягувальна сила і згинальний момент, використовують ті ж формули, що й для стиску зі згином (3.42), (3.47) і (3.48), оскільки характер їх роботи та епюри напружень подібні.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.