шлакоблок

Технічні умови ВИРОБИ БЕТОННІ СТІНОВІ

ДСТУ Б В.2.7-7-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
==============================

Будівельні матеріали

ВИРОБИ БЕТОННІ СТІНОВІ
ДРІБНОШТУЧНІ

Технічні умови

Видання офіційне

Державний комітет України
у справах містобудування і архітектури
Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним та
проектно-конструкторським інститутом
будівельних матеріалів та виробів
(НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНО

Управлінням державних нормативів та
стандартів Мінбудархітектури України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО У ДІЮ

Наказом Міністерства України у справах
будівництва і архітектури від 15.03.94 N 55
Стандарт відповідає ДСТУ 1.5-93
"ДСС. Загальні вимоги до побудови, викладу,
оформленню та змісту стандартів".

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Даний стандарт не може бути повністю або частково відтворений,
тиражований та розповсюджений без дозволу Держкоммістобуду-
вання України

ЗМІСТ

С.

1. Галузь застосування ................................. 1

2. Нормативні посилання ................................ 2

3. Основні параметри та розміри ........................ 5

4. Технічні вимоги ..................................... 8

5. Правила приймання ................................... 12

6. Методи контролю ..................................... 17

7. Транспортування та зберігання ....................... 19

8. Гарантії виробника .................................. 19

Додаток А
ПОРОЖНИСТІ ВИРОБИ ДЛЯ ОПАЛЮВАНИХ ТА
НЕОПАЛЮВАНИХ БУДИНКІВ ............................... 20

Додаток Б
ПОРОЖНИСТІ БЛОКИ ДЛЯ НЕОПАЛЮВАНИХ БУДИНКІВ, А
ТАКОЖ ОПАЛЮВАНИХ У ВИПАДКУ ЗАСИПКИ ПОРОЖНИН
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА БЕЗ ЗАСИПКИ -
ПРИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОМУ ОБГРУНТУВАННІ .............. 21

Додаток В
ПОРОЖНИСТІ БЛОКИ ІЗ НАСКРІЗНИМИ ПОРОЖНИНАМИ ДЛЯ
ПОДАЛЬШОГО ЗАМОНОЛІЧУВАННЯ КЛАДКИ ................... 21

Додаток Д
МАТЕРІАЛИ, ЗАСТОСОВАНІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОННИХ
СТІНОВИХ ДРІБНОШТУЧНИХ ВИРОБІВ ...................... 22

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
=========================================================

Будівельні матеріали

ВИРОБИ БЕТОННІ СТІНОВІ
ДРІБНОШТУЧНІ
Технічні умови

Строительные материалы

ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ
МЕЛКОШТУЧНЫЕ
Технические условия

Building materials
SMALL-SIZE CONCRETE WALL PRODUCTS
Specifications

ОКП 57 4107

--------------------------------------------------------------------------------
Чинний від 1994-04-01
----------

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Даний стандарт розповсюджується на дрібноштучні стінові
вироби (цегла, камені, блоки), повнотілі та порожнисті, рядові
та лицьові, які виготовляють вібраційним, вібропресовим або
іншими способами з легкого та важкого бетонів на цементному
в'яжучому.
Вироби застосовують у відповідності з будівельними нормами
та правилами для несучих і огороджувальних конструкцій житлових,
громадських та виробничих будинків. Проектування конструкцій
здійснюють у відповідності з СНиП ІІ-3, СНиП ІІ-22.
Вимоги даного стандарту обов'язкові.
Стандарт придатний для цілей сертифікації.

_________________________________________________________________
Видання офіційне

- 2 -

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі документи:

ГОСТ 12.1.005-88 |Общие санитарно-гигиенические
ССБТ. |требования к воздуху рабочей зоны
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 379-79 |Кирпич и камни силикатные.
|Технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 965-89 |Портландцемент белый. Технические
|условия.
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 2912-79 Е |Хрома окись техническая. Технические
|условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 4579-79 |Красители органические. Пигмент
|зеленый. Технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 5578-76 |Щебень из доменного шлака для бетона.
|Технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 6133-84 |Камни бетонные стеновые. Технические
|условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 7025-91 |Материалы стеновые и облицовочные.
|Методы определения водопоглощения и
|морозостойкости
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 8135-74 |Сурик железный. Технические условия.
------------------------------------------------------------------
ГОСТ 8267-82 |Щебень из природного камня для
|строительных работ. Технические
|условия.
------------------------------------------------------------------
ГОСТ 8268-82 |Гравий для строительных работ.
|Технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 8273-75 |Бумага оберточная. Технические условия
-----------------------------------------------------------------

- 3 -

ГОСТ 8462-85 |Материалы стеновые. Методы
|определения пределов прочности при
|сжатии и изгибе
------------------------------------------------------------------
ГОСТ 8462-85 |Материалы стеновые. Методы
|определения пределов прочности
|при сжатии и изгибе
----------------------------------------------------------------
ГОСТ 8736-85 |Песок для строительных работ.
|Технические условия
----------------------------------------------------------------
ГОСТ 9757-90 |Гравий, щебень и песок искусственные
|пористые. Технические условия
----------------------------------------------------------------
ГОСТ 10178-85 |Портландцемент и
|шлакопортландцемент. Технические
|условия
----------------------------------------------------------------
ГОСТ 10180-90 |Бетоны. Методы опрделения прочности
|по контрольным образцам
----------------------------------------------------------------
ГОСТ 10181.0-81 |Смеси бетонные. Общие требования к
|методам испытаний
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 10260-82 |Щебень из гравия для строительных
|работ. Технические условия
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 12730.1-78 |Бетоны. Методы определения плотности
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 12730.2-78 |Бетоны. Методы определения влажности
----------------------------------------------------------------
ГОСТ 12730.3-78 |Бетоны. Методы определения
|водопоглощения
----------------------------------------------------------------
ГОСТ 13015.0-83 |Конструкции и изделия бетонные и
|железобетонные сборные. Общие
|технические требования
----------------------------------------------------------------
ГОСТ 13015.1-81 |Конструкции и изделия бетонные и
|железобетонные сборные. Приемка
----------------------------------------------------------------

- 4 -

ГОСТ 13015.2-81 |Конструкции и изделия бетонные и
|железобетонные сборные. Маркировка
----------------------------------------------------------------
ГОСТ 13015.3-81 |Конструкции и изделия бетонные и
|железобетонные сборные. Документы о
|качестве
----------------------------------------------------------------
ГОСТ 14192-77 |Маркировка грузов
|
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 15825-80 | Портландцемент цветной. Технические
| условия
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 18172-80 | Пигмент желтый железоокисный.
| Технические условия
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 21121-75 | Лазурь железная. Технические условия
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных
| пород. Технические условия
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 22266-76 | Цементы сульфатостойкие. Технические
| условия.
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 23009-78 | Конструкция и изделия бетонные и
| железобетонные сборные. Условные
| обозначения (марки)
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 23254-78 | Щебень для строительных работ из
| попутнодобываемых пород и отходов
| горно-обогатительных предприятий.
| Технические условия
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 23616-79 | Система обеспечения точности
| геометрических параметров в
| строительстве. Контроль точности
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 24211-91 | Добавки для бетонов. Классификация
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 25592-91 | Смесь золошлаковая тепловых
| электростанций для бетона. Технические
| условия
--------------------------------------------------------------

- 5 -

ГОСТ 25818-91 | Зола-унос тепловых электростанций для
| бетона. Технические условия.
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 25820-83 | Бетоны легкие. Технические условия
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые.
| Технические условия
---------------------------------------------------------------
ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых
| электростанций для бетона. Технические
| условия
---------------------------------------------------------------
СНиП ІІ-3-79 | Строительная теплотехника
----------------------------------------------------------------
СНиП ІІ-22-81 | Каменные и армокаменные конструкции
---------------------------------------------------------------
ОНТП-07-86 | Общесоюзные нормы технологического
| проектирования предприятий машино-
| строения, приборостроения и
| металлообработки. Литейные цехи и
| склады шихтовых и формовочных
| материалов. Гипроавтопром
---------------------------------------------------------------
РСН356-91 | Положение о радиационном контроле
| на обЪектах строительства и
| предприятиях стройиндустрии и
| стройматериалов Украины.

3. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

3.1 Стінові дрібноштучні бетонні вироби поділяють на цеглу,
камінь, блоки (далі за текстом - вироби) таких типів:
- СЦО-Р - цегла одинарна рядова;
- СЦО-Л - цегла одинарна лицьова;
- СЦП-Р - цегла потовщена рядова;
- СЦП-ПР - цегла потовщена порожниста рядова;
- СЦП-Л - цегла потовщена лицьова;
- СЦП-ПЛ - цегла потовщена порожниста лицьова;
- СК-Р - камінь рядовий;
- СК-ПР - камінь порожнистий рядовий;
- СК-Л - камінь лицьовий;

- 6 -

- СК-ПЛ - камінь порожнистий лицьовий;
- СБ-Р - блок рядовий;
- СБ-ПР - блок порожнистий рядовий;
- СБ-Л - блок лицьовий;
- СБ-ПЛ - блок порожнистий лицьовий;
- СБ-НР - блок із наскрізними порожнинами рядовий;
- СБ-НЛ - блок із наскрізними порожнинами лицьовий.

3.2. Розміри виробів і допустимі відхилення повинні відпо-
відати вказаним у таблиці 1.

Таблиця 1
у міліметрах
-----------------------------------------------------------------
| |Довжи-|Шири-|Висота | Допустимі граничні |
| Тип виробів | на | на | | відхилення |
| | | | |-----------------------|
| | | | | по | по | по |
| | | | |довжині| ширині| висоті|
|---------------------------------------------------------------|
|Цегла одинарна | | | | | | |
|повнотіла | 250 | 120 | 65 | +-3 | +-2 | +-2 |
|---------------------------------------------------------------|
|Цегла потовщена | | | | | | |
|повнотіла або | 250 | 120 | 88 | +-3 | +-2 | +-2 |
|порожниста | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|
|Камінь повнотілий | | | | | | |
|або порожнистий | 250 | 120 | 138 | +-3 | +-2 | +-3 |
|---------------------------------------------------------------|
|Блок повнотілий | | | | | | |
|або порожнистий | 390 | 190 | 188 | +-4 | +-3 | +-4 |
|---------------------------------------------------------------|
| | 390 | 90 | 188 | +-4 | +-2 | +-4 |
| |--------------------------------------------|
| | 590 | 90 | 188 | +-4 | +-2 | +-4 |
| |--------------------------------------------|
| | 290 | 300 | 188 | +-3 | +-3 | +-4 |
| |--------------------------------------------|
| | 290 | 350 | 188 | +-3 | +-3 | +-4 |
-----------------------------------------------------------------

- 7 -

Продовження таблиці 1
-----------------------------------------------------------------
| |Довжи-|Шири-|Висота | Допустимі граничні |
| Тип виробів | на | на | | відхилення |
| | | | |-----------------------|
| | | | | по | по | по |
| | | | |довжині| ширині| висоті|
|---------------------------------------------------------------|
| | 290 | 400 | 188 | +-3 | +-3 | +-4 |
| |--------------------------------------------|
| | 140 | 300 | 188 | +-3 | +-3 | +-4 |
| |--------------------------------------------|
| | 140 | 350 | 188 | +-3 | +-3 | +-4 |
| |--------------------------------------------|
| | 140 | 400 | 188 | +-3 | +-3 | +-4 |
|---------------------------------------------------------------|
|Блок с наскрізни- | | | | | | |
|ми порожнинами | 390 | 200 | 188 | +-4 | +-3 | +-4 |
| |--------------------------------------------|
| | 390 | 300 | 188 | +-4 | +-3 | +-4 |
-----------------------------------------------------------------

Форма та розміщення порожнин порожнистих виробів наведені в
рекомендованих додатках А, Б, В.
Допускаються за узгодженням з базовою організацією по
стандартизації та споживачем інші розміри виробів, число, форма
та розташування порожнин.
Товщина зовнішніх стінок порожнистих виробів повинна
бути не менше 20 мм, горизонтальної діафрагми в найбільш тон-
кій частині - не менше 10 мм.

3.3 По середній щільності у сухому стані вироби поділяють
на легкі - щільністю до 1400 кг/м.куб., полегшені - щільністю
від 1401 до 1650 кг/м.куб., важкі - щільністю вище 1650 кг/м.куб.
Середня щільність потовщеної цегли, каменів та блоків не
повинна перевищувати 1650, одинарної цегли - 1950 кг/м.куб.
Допускається виготовляти одинарну лицьову цеглу середньою
щільністю не вище 2200 кг/м.куб.

3.4 Маса однієї цеглини не повинна перевищувати 4,4, каме-
ня - 12, блока - 36 кг.

- 8 -

3.5 По міцності на стиск вироби поділяють на марки: М 200,
М 150, М 125, М 100, М 75, М 50, М 35, М 25, М 15, М 10.
Цегла повинна мати марку не нижче М 75.
Лицьові камені і блоки повинні мати марку не нижче М 75,
лицьова цегла - не нижче М 100.

3.6. По морозостійкості вироби поділяють на марки F 50,
F 35, F 25, F 15.
Лицьові вироби повинні мати марку по морозостійкості не
нижче F 25.
Вироби позначають марками за ГОСТ 23009, складеними з
літерно-цифрових груп, поділених дефісом. Перша група, яка
починається з літери "С" (стіновий), містить в собі літерне поз-
начення типу виробу; у другій групі уточнюється вид виробу
(наявність порожнин, рядовий чи лицьовий); третя група (засто-
совується для блоків) характеризує координаційні ( з урахуван-
ням розчинових швів) габаритні розміри блока в сантиметрах;
четверта група характеризує марку виробу по міцності на стиск,
середню щільність у сухому стані в кг/м.куб. та марку по моро-
зостійкості; у п'ятій групі позначається даний стандарт.

3.7 Приклад умовного позначення при замовленні цегли по-
товщеної порожнистої лицьової марки М 100 середньою щільністю
1600 кг/м.куб., морозостійкістю F 35;

СЦП-ПЛ-100/1600/35 ДСТУ Б В.2.7-7-94

Те саме, каменя порожнистого рядового марки М 75, серед-
ньою щільністю 1500 кг/м.куб., морозостійкістю F 25;

СК-ПР-75/1500/25-ДСТУ Б В.2.7-7-94

Те саме, блока порожнистого рядового завдовжки 390, зав-
ширшки 190, висотою 188 мм, марки М 50, середньою щільністю
1200 кг/м.куб., морозостійкістю F 25:

СБ-ПР40.20.2050/1200/25 ДСТУ Б В.2.7-7-94.

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Вироби виготовляють у відповідності з вимогами ГОСТ
13015.0 та даного стандарту за технологічною документацією,

- 9 -

затвердженою в установленому порядку.
4.2 Матеріали для виготовлення виробів повинні відповідати
вимогам стандартів і норм, перелік яких приведений у довідковому
додатку Д.
Допускається застосовувати інші матеріали, які відповідають
вимогам нормативної документації, затвердженої у встановленому
порядку.

4.3 Відхилення від прямолінійності ребер і площинності
граней, показників зовнішнього вигляду виробів не повинні пере-
вищувати вказаних у таблиці 2.

Таблиця 2
----------------------------------------------------------------
| | Значення відхилень |
| Найменування показників |-----------------------------|
| | рядових | лицьових |
|--------------------------------------------------------------|
|Відхилення від прямолінійності | | |
|ребер і площинності граней, мм | | |
| цегли або каменя | 3 | 2 |
| блока | 6 | 4 |
|--------------------------------------------------------------|
|Відбитості кутів завглибшки від | | |
|10 до 15 мм на цеглі або камені,| 3 | 1 |
|шт. | | |
|--------------------------------------------------------------|
|Відбитості і притуплення ребер | | |
|завглибшки від 5 до 10 мм на | | |
|цеглі або камені, шт. | 3 | 1 |
|--------------------------------------------------------------|
|Відбитості і притуплення ребер | | |
|і кутів на блоці, завглибшки до | | |
|20 мм і протяжністю по ребру до | | |
|100 мм, шт. | 3 | 2 |
|--------------------------------------------------------------|
|Загальна кількість виробів з | | |
|тріщинами, які перетинають | | |
|ребро,і половняка, % від партії,| | |
|не більше | 10 | 4 |
----------------------------------------------------------------

- 10 -

4.4 Розміри раковин, місцевих напливів і западин на лицьо-
вих поверхнях лицьових виробів повинні відповідати вимогам
ГОСТ 13015.0 для категорії поверхні А 6; діаметр раковин - не
більше 6 мм, глибина раковин, западин і висота напливів - не
більше 3 мм.

4.5. Колір і тон лицьових поверхень лицьових виробів повинні
відповідати зразкам-еталонам, затвердженим в установленому поряд-
ку. Плями на лицьових поверхнях не допускаються.
Міцність зчеплення оздоблювального покриття з поверхнею
виробу повинна бути не менше 0,6 МПа (6 кгс/см.кв.).

4.6 Границя міцності виробів при стиску в залежності від
марки повинна бути не менше значень, вказаних у таблиці 3.

Таблиця 3

-----------------------------------------------------------------
| |Границя міцності при стис- | |
| |ку по перерізу (без відра- | МПа,(кгс/см.кв.), |
| |хування площі порожнин для | не менше, |
| Марка |порожнистих виробів) | |
| виробів |------------------------------------------------|
| | середня для трьох |найменша для окремих|
| | випробувань | випробувань |
|---------------------------------------------------------------|
| 200 | 20,0 (200) | 15,0 (150) |
|---------------------------------------------------------------|
| 150 | 15,0 (150) | 12,5 (125) |
|---------------------------------------------------------------|
| 125 | 12,5 (125) | 10,0 (100) |
|---------------------------------------------------------------|
| 100 | 10,0 (100) | 7,5 (75) |
|---------------------------------------------------------------|
| 75 | 7,5 (75) | 5,0 (50) |
|---------------------------------------------------------------|
| 50 | 5,0 (50) | 3,5 (35) |
|---------------------------------------------------------------|
| 35 | 3,5 (35) | 2,8 (28) |
|---------------------------------------------------------------|
| 25 | 2,5 (25) | 2,0 (20) |
-----------------------------------------------------------------

- 11 -

Продовження таблиці 3
-----------------------------------------------------------------
| |Границя міцності при стис- | |
| |ку по перерізу (без відра- | МПа,(кгс/см.кв.), |
| |хування площі порожнин для | не менше, |
| Марка |порожнистих виробів) | |
| виробів |------------------------------------------------|
| | середня для трьох |найменша для окремих|
| | випробувань | випробувань |
|---------------------------------------------------------------|
| 15 | 1,5 (15) | 1,2 (12) |
|---------------------------------------------------------------|
| 10 | 1,0 (10) | 0,8 (8 ) |
-----------------------------------------------------------------

4.7 Відпуск виробів споживачеві здійснюють тільки після до-
сягнення ними відпускної міцності. При цьому границя міцності
при стиску у відсотках від значень, які наведені у таблиці 3,
повинна бути не менше:

50 - для виробів марок М 100 та вище;
75 - для виробів марок М 75 та нижче.

Виготовлювач при відпуску виробів з міцністю, нижчою за їх
проектну марку, повинен гарантувати досягнення ними проектної
марки у віці 28 діб з дня виготовлення.

4.8 В залежності від марок по морозостійкості, вказаних у п.
3.6, вироби або зразки-куби повинні витримувати у насиченому
водою стані не менше 50, 35, 25, 15 циклів заморожування і
відтавання відповідно.
Втрата маси зразків, випробуваних на морозостійкість, не
повинна перевищувати 5%, втрата міцності при стиску не повинна
перевищувати 15% для рядових виробів і 5% - для лицьових.

4.9 Водовбирання виробів повинно бути не менше 6% по масі.
Водовбирання лицьових виробів не повинно перевищувати 15%
по масі.

4.10 Вимоги безпеки при виробництві виробів і охорони на-
вколишнього середовища повинні відповідати СНиП 3.09.01 та нор-
мам технологічного проектування підприємств збірного залізобето-

- 12 -

ну (ОНТП - 07), узгодженим з Міністерством охорони здоров'я, з
такими доповненнями:
- контроль за змістом шкідливих речовин у повітрі робочої
зони здійснюється у відповідності з ГОСТ 12.1.005;
- оцінка радіаційної активності сировини та матеріалів, а
також методи радіаційного контролю повинні відповідати
положенню про радіаційний контроль на об'єктах будів-
ництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів
України (РСН 356), при цьому сумарна питома активність
природних радіонуклідів не повинна перевищувати
370 Вк/кг (клас будівельних матеріалів, які використову-
ються для всіх видів будівництва без обмежень).

4.11 Вироби повинні маркіруватися за ГОСТ 13015.2 у кожному
штабелі по одному у верхньому, середньому та нижньому рядах або
у кожному пакеті, піддоні, контейнері по одному у верхньому і
нижньому рядах шляхом нанесення на видиму поверхню незмивною фар-
бою при допомозі штампу або трафарету товарного знаку підприємст-
ва-виготовлювача.

4.12 Транспортна маркіровка повинна відповідати ГОСТ 14192.

5. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

5.1. Вироби приймають партіями за ГОСТ 13015.1 та даному
стандарту.
У склад партії включають вироби одного типу, одної марки по
міцності і морозостійкості, виготовлені за однією технологією
з матеріалів одного виду і якості протягом однієї зміни.
Допускається при невеликому змінному виробітку, який не пе-
ревищує 30 м.куб. виробів, включати до складу партії вироби, ви-
готовлені протягом декількох змін, але не більше одного тижня.
Обсяг партії не повинен перевищувати 250 м.куб.

5.2 Вироби при приймальному контролі приймають за результа-
тами періодичних і приймально-здавальних випробувань, здійснюва-
них у строки, вказані у таблиці 4.

- 13 -

Таблиця 4
-----------------------------------------------------------------
| Вид приймаль- | Визначувані | |
| ного контролю | параметри виробів | Строки випробувань |
|---------------------------------------------------------------|
|Періодичні |Марка по міцності |Один раз на тиждень та |
|випробування | |при зміні виду, якості |
| | |матеріалів, складу |
| | |бетону, технологічних |
| | |параметрів |
| |-----------------------------------------------|
| |Середня щільність у |Те саме |
| |сухому стані | |
| |-----------------------------------------------|
| |Морозостійкість |Один раз на шість |
| | |місяців та при зміні |
| | |виду, якості матеріалів, |
| | |складу бетону, техно- |
| | |логічних параметрів |
|---------------------------------------------------------------|
| |Водовбирання |Те саме |
|---------------------------------------------------------------|
| |Міцність зчеплення |Один раз на місяць та |
| |оздоблювального |при зміні виду, якості |
| |покриття з поверхнею |матеріалів, складу |
| |лицьових виробів |бетону, технологічних |
| | |параметрів |
|---------------------------------------------------------------|
|Приймально- |Зовнішній вигляд, |Для кожної партії |
|здавальні |геометричні парамет- | |
|випробування |ри, якість лицьових | |
|і контроль |поверхень лицьових | |
| |виробів, колір (для | |
| |кольорових лицьових | |
| |виробів) | |
|---------------------------------------------------------------|
| |Відпускна міцність |Те саме |
-----------------------------------------------------------------

5.3. Вироби по показниках зовнішнього вигляду і геометрич-
них параметрів, якості лицьових поверхень ( в лицьових виробах),
кількості в партії рядових виробів з тріщинами, які перетинають

- 14 -

ребро, і половняка слід приймати за результатами вибіркового
контролю у відповідності з таблицею 5, а кількості в партії
лицьових виробів з тріщинами, що перетинають ребро, і половня-
ка - у відповідності з таблицею 6.

Таблиця 5
у штуках
-----------------------------------------------------------------
| Обсяг партії | Обсяг | Приймальне | Бракувальне |
| виробів | вибірки | число | число |
|---------------------------------------------------------------|
|281-500 | 20 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------------------|
|501-1200 | 32 | 7 | 8 |
|---------------------------------------------------------------|
|1201-3200 | 50 | 10 | 11 |
|---------------------------------------------------------------|
|3201-10000 | 80 | 14 | 15 |
|---------------------------------------------------------------|
|10001-35000 | 125 | 21 | 22 |
|---------------------------------------------------------------|
|Більше 35000 | 200 | 21 | 22 |
-----------------------------------------------------------------

Таблиця 6
у штуках
-----------------------------------------------------------------
| Обсяг партії | Обсяг | Приймальне | Бракувальне |
| виробів | вибірки | число | число |
|---------------------------------------------------------------|
|281-500 | 20 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------------|
|501-1200 | 32 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------------|
|1201-3200 | 50 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------------------|
|3201-10000 | 80 | 7 | 8 |
|---------------------------------------------------------------|
|10001-35000 | 125 | 10 | 11 |
|---------------------------------------------------------------|
|Більше 35000 | 200 | 14 | 15 |
-----------------------------------------------------------------

- 15 -

5.4 Вибірковий контроль здійснюють за ГОСТ 23616.
Внаслідок поштучної перевірки виробів, які входять у вибір-
ку, повинна бути виявлена кількість дефектних виробів по кожному
показнику.
Виріб слід вважати дефектним за даним показником, якщо він
не відповідає вимогам даного стандарту по цьому показнику.
Партію виробів приймають по кожному з показників, якщо чис-
ло дефектних виробів у вибірці менше або дорівнює приймальному
числу, та бракують, якщо число дефектних виробів більше або до-
рівнює бракувальному числу.

5.5 Вироби з партії, не прийнятої внаслідок вибіркового
контролю, повинні прийматися поштучно. При цьому слід перевіряти
додержання показників, за якими партія не була прийнята.

5.6 Колір і тон кольорових лицьових виробів та оздоблюваль-
них покриттів перевіряють за результатами суцільного контролю
оглядом партії.

5.7 Відпускну міцність і марку виробів визначають для кож-
ного показника випробуванням 3 контрольних каменів або блоків
або 6 цеглин з числа вибраних (границю міцності при стиску
цегли визначають на зразках, виготовлених з двох цеглин).
Допускається визначати відпускну міцність блоків по трьох
зразках-кубах, застосовуючи перехідні коефіцієнти за ГОСТ 6133.
Контрольні зразки повинні тверднути в однакових з виробами
партії умовах до визначення відпускної міцності. Подальше тверд-
нення зразків, призначених для визначення марочної
міцності у віці 28 діб з дня виготовлення, повинно провадитися
за нормальних умов у камері нормального твердіння при темпера-
турі 20+-2) град.С та відносній вологості повітря не менше 95%.

5.8 Середню щільність у сухому стані визначають випробу-
ванням 3 виробів, призначених для визначення відпускної або ма-
рочної міцності.

5.9. Морозостійкість виробів визначають випробуванням десяти
зразків-кубів (5 основних та 5 контрольних) з ребром 70 або 100
мм, які досягли 28-добового віку.
Відбір проб бетонної суміші, виготовлення зразків здійсню-
ється у відповідності з ГОСТ 10181.0 і ГОСТ 10180. Формування
зразків-кубів слід провадити за тією ж технологією, з бетонної

- 16 -

суміші того ж складу і з тими ж параметрами ущільнювання, що
й вироби. Середня щільність бетону зразків не повинна відрізня-
тися від щільності бетону партії виробів більше, ніж на 3%.
Допускається визначати морозостійкість цегли та порожнистих
каменів випробуванням десяти виробів, відібраних з партії, якщо
опорні поверхні виробів для визначення втрати міцності не потре-
бують вирівнювання цементним розчином.
Основні та контрольні зразки повинні тверднути в однакових
з виробами партії умовах до здобуття відпускної міцності. В
подальшому основні зразки до початку випробування на морозо-
стійкість і контрольні - до кінця випробування повинні тверднути
у нормальних умовах у камері нормального тверднення при темпера-
турі (20+-2)град.С та відносній вологості повітря не менше 95%.

5.10 Водовбирання визначають випробуванням трьох виробів
у віці 28 діб, відібраних з партії.
Допускається використовувати зразки неправильної форми, ви-
ламані з виробів після визначення їх марочної міцності.

5.11 Міцність зчеплення оздоблювального покриття з поверх-
нею лицьових виробів визначають випробуванням трьох виробів,
відібраних з партії.

5.12 Споживач має право провадити контрольну перевірку
відповідності виробів вимогам даного стандарту, застосовуючи
для цієї мети правила приймання та методи випробувань, передба-
чені даним стандартом.

5.13 Підприємство-виробник зобов'язане супроводити кожну
партію виробів або частину партії, яку відправляє споживачу,
документом про якість за ГОСТ 13015.3, у яому вказують:
- найменування та адресу підприємства-виробника;
- номер і дату видачі документу;
- найменування та умовне позначення виробів;
- номер партії, дату виготовлення та кількість відванта-
жуваної продукції;
- результати контролю;
- позначення даного стандарту.

- 17 -

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

6.1 Зовнішній вигляд, геометричні параметри, якість повер-
хень, тон та рівномірність фарбування виробів визначають за
ГОСТ 6133.

6.2 Границю міцності при стиску виробів для визначення
відпускної міцності та марки визначають за ГОСТ 8462 як для
виробів пластичного формування, а границю міцності зразків-
кубів - за ГОСТ 10180.

6.3 Для визначення середньої щільності вироби, призначені
для випробування відпускної або марочної міцності, попередньо
зважують, обмірюють та визначають за ГОСТ 12730.1 їх середню
щільність у вологому стані у момент випробування, Pw, в кг/м.куб.
Обсяг виробів при обчисленні середньої щільності визначають з
порожнинами.
Після випробування виробів на міцність їх дроблять та виз-
начають за ГОСТ 12730.2 середню вологість у момент випробування,
W, у відсотках по масі.
Середню щільність виробів у сухому стані, Рс, у кг/м.куб.
обчислюють за формулою:
Р
w
Рс = ------------ (1)
W
1 + -----
100

6.4 Морозостійкість визначають за ГОСТ 7025 при об'ємному
заморожуванні основних зразків.
Після проведення потрібного числа циклів заморожування-
відтавання основні та контрольні зразки насичують водою у відпо-
відності з розд. 2 ГОСТ 7025.
При оцінці морозостійкості за втратою маси втрату маси
Dm з точністю до 1% обчислюють за формулою:

m1 - m2
Dm = ------------ x 100 (2)
m1

де m1 - середня арифметична маса основних зразків, насичених

- 18 -

водою, до випробування на морозостійкість, г;

m2 - середня арифметична маса основних зразків, насичених
водою, після потрібного числа циклів заморожування-
відтавання, г

При оцінці морозостійкості за втратою міцності основні
зразки після визначення втрати маси та контрольні зразки випро-
бовують на стиск за ГОСТ 10180 у насиченому водою стані.
Втрату міцності R з точністю до 1% обчислюють за формулою:

Rк - Rо
DR = ------------ x 100 (3)

де Rк - середнє арифметичне границь міцності контрольних
зразків, МПа;
Rо - середнє арифметичне границь міцності основних
зразків після потрібного числа циклів заморожування-
відтавання, Мпа.

6.5 Водовбирання виробів визначають за ГОСТ 12730.3, випро-
бовуючи зразки у стані природної вологості.
Водовбирання по масі Wв з точністю 1% обчислюють за форму-
лою:
m1 - m
Wв = ------------- x 100 (4)
m

дe m1 - середня арифметична маса зразків, насичених водою,
г;

m - середня арифметична маса зразків, висушених до
постійної маси, г

6.6 Міцність зчеплення оздоблювального покриття з поверх-
нею лицьових виробів визначають за ГОСТ 379.

- 19 -

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Вироби транспортують на піддонах, у контейнерах або
пакетами автомобільним, залізничним, морським та річним тран-
спортом у відповідності з Правилами перевезень вантажів, що
діють на даному виді транспорту.

7.2 При транспортуванні та зберіганні піддони та пакети
установлюють по вертикалі не більше, ніж у два ряди.

7.3 При навантаженні, транспортуванні та вивантаженні
виробів повинно бути забезпечене їх зберігання від пошкоджень.

7.4 Навантаження та вивантаження виробів повинно здійсню-
ватись механізованим способом за допомогою спеціальних захва-
тів та механізмів.
Забороняється навантаження виробів навалом та розванта-
ження їх скиданням.

7.5 Вироби повинні зберігатися на піддонах, у контейне-
рах, пакетами або у штабелях на площадках з твердим покриттям
окремо за типами, марками, а лицьові вироби і по кольору.
При зберіганні в штабелях висота штабеля не повинна пере-
вищувати 2,5 м.
Верхній ряд порожнистих каменів укладають порожнинами
униз.
При укладанні лицьових виробів з оздоблювальним покриттям
у пакети, контейнери або на піддони на замовлення споживача
між лицьовими поверхнями прокладають цупкий папір за ГОСТ 8273.

8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність виробів
вимогам даного стандарту при додержанні умов транспортування,
зберігання та застосування, встановлених даним стандартом.

- 20 -

Додаток А
(рекомендований)

- 21 -

Додаток Б
(Рекомендований)

ПОРОЖНИСТІ БЛОКИ ДЛЯ НЕОПАЛЮВАНИХ
БУДИНКІВ, А ТАКОЖ ОПАЛЮВАНИХ У ВИПАДКУ
ЗАСИПКИ ПОРОЖНИН ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙННИМИ
МАТЕРІАЛАМИ ТА БЕЗ ЗАСИПКИ - ПРИ
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОМУ ОБГРУНТУВАННІ

Рисунок Б.4

Рисунок Б.5

Рисунок Б.6

Рисунок Б.7

Додаток В
(Рекомендований)

ПОРОЖНИСТІ БЛОКИ ІЗ НАСКРІЗНИМИ ПОРОЖНИНАМИ
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАМОНОЛІЧУВАННЯ КЛАДКИ

Рисунок В.1

Рисунок В.2

- 22 -

Додаток Д
(Довідковий)

МАТЕРІАЛИ, ЗАСТОСОВУВАНІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
БЕТОННИХ СТІНОВИХ ДРІБНОШТУЧНИХ ВИРОБІВ

Цементи

Портландцемент та шлакопортландцемент за ГОСТ 10178
Портландцмент білий за ГОСТ 965.
Портландцемент кольоровий за ГОСТ 15825
Цемент сульфатостійкий за ГОСТ 22266

Заповнювачі

Щебінь, гравій та пісок з гірських порід за ГОСТ 8267, ГОСТ
10260, ГОСТ 23254, ГОСТ 8268, ГОСТ 8736.
Заповнювачі з доменного шлаку, золи, шлаку та золошлакової
суміші теплових електростанцій за ГОСТ 5578, ГОСТ 25592,
ГОСТ 25818, ГОСТ 26644
Пористі заповнювачі за ГОСТ 9757, 22263
Заповнювачі для важкого та легкого бетону застосовують у
відповідності з ГОСТ 26633, ГОСТ 25820.

Хімічні добавки

Повітровтягувальні, піноутворюючі, пластифікуючі добавки,
прискорювачі тверднення за ГОСТ 24211 та посібником по
застосуванню хімічних добавок (до СНиП 3.09.01-85)

Пігменти для виготовлення
кольорових виробів

Пігмент жовтий залізоокисний за ГОСТ 18172.
Сурик залізний червоного кольору за ГОСТ 8135.
Блакить залізна синього кольору за ГОСТ 21121.
Окис хрому зеленого кольору за ГОСТ 2912.
Пігмент зелений органічний за ГОСТ 4579.
Зола-унос теплових електростанцій сірого кольору по ГОСТ
25818.

- 23 -

УДК 691.022 Группа Ж11

Ключові слова:

цегла, камені, блоки, середня щільність, міцність на
стиск, морозостійкість, марка виробів, цемент,
заповнювачі, хімічні добавки, пігменти.

ПРИМІТКА.

В зв'язку з підготовкою документа на ПЕОМ в формулах
зроблені зміни, а саме:

- "дельта" велика замінена на "D";
- "ро" мала замінена на "Р";
- нижні індекси написані поряд з основними
символами.

шлакоблок

Гараж из шлакоблока

Гараж из шлакоблока Не многие позволяют себе оставлять собственный автомобиль на улице каждую ночь. Часто возникает необходимость в строительстве гаража. Приобрести готовый гараж не всегда позволяют финансы. Строительство гаража собственными …

Матрицы для вибропрессов: что это и для чего оно служит?

В настоящее время основными методами производства мелкоштучных бетонных строительных изделий являются вибропрессование и вибролитьё. Благодаря особенностям технологической оснастки вибропрессов, выпускаемые с их помощью материалы имеют более высокое качество, прочность и …

Технология прессования

Традиционное применение технологии полусухого прессования Полусухое прессование применяется в различных технологических процессах изготовления изделий, в том числе и строительных материалов. Приведём наиболее распространённые технологии производства стеновых материалов с применением полусухого …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай