Металеві конструкції

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

Металомісткість ферм з гнутих профілів на 15...25 % менша від металомісткості ферм з пар­них кутників. Для легких сталевих ферм засто­совують гнуті зварні профілі квадратного або прямокутного перерізу згідно з сортаментом ТК 36-2287-80.

Товщину гнутозварних профілів для забезпе­чення зварюваності швів у вузлах приймають не менше 3 мм, причому різниця товщин профілів однакового розміру в одній фермі повинна бути не менша 2 мм.

Для стиснених поясів і розкосів доцільно за­стосовувати квадратні профілі, а при безпрогін - них покрівлях верхній пояс доцільно приймати з прямокутних профілів, встановлених з більшою жорсткістю у площині ферми. Для розтягнених елементів ферм застосовують як квадратні, так і прямокутні профілі, встановлені з більшою жорсткістю з площини ферми.

Вузли ферм з гнутозварних профілів показані на рис. 6.22—6.25.

Ширина поясів ферми з умови прикріплення елементів решітки у вузлах повинна бути на 61 (t — товщина стінок поясу) більшою за ширину розкосів і стояків. У фермах з гнутозварних про­філів більш доцільними є вузли з двох елементів решітки, що не призводить до концентрації місце­вих напружень. Проте вузол може мати трикутну решітку, яка включає також стояк, тобто у вузлі збігаються три стержні. У даному випадку до­пускається децентрування елементів решітки з розташуванням їх центра на зовнішньому боці поясу ферми. Це забезпечує достатній простір між торцями елементів решітки. Вузлові ексцент­риситети до 0,25h не враховують. При більших ексцентриситетах вважають, що вузловий момент сприймається тільки сусідніми панелями поясу.

У місцях прикладання зосередженого наван­таження на поясах передбачаються накладки, прокладки, ребра та інші деталі, які зменшують місцеві напруження і не допускають виникнення місцевих деформацій та пошкоджень.

Підбір поперечного перерізу розтяг­нених елементів із гнутозварних профілів ви­конують у такій послідовності:

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

----------- - U

No

А — опорнии;

Рис. 6.22. Вузли ферм із гнутозварних профілів: — трикутна решітка; в — розкісна решітка; г — з'єднання стояка з поясом ферми.

Винно перевищувати 5 % за умови, що найближ­ча менша товщина профілю прийнятого короб­частого перерізу має перенапруження.

Для стиснених елементів ферм підбір поперечного перерізу починається з попереднього вибору габаритів профілю. Висоту профілю стис­неного поясу ферми приймають h = (l/15—-1/25) І, у стиснених розкосах h = (1/25—1/40)і, стисне­них стояках h = (1/35—1/45)Z. Ширину b еле­ментів решітки приймають приблизно 0,85 ши­рини поясів і в усіх випадках не менше 0,6Ь. Ра­діус інерції гнутозварних елементів визначають наближено залежно від висоти та ширини профі­лю іх = 0,39h та іу = 0,39Ь. Далі знаходимо

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

Рис. 6.23. З'єднання елемента решітки з поясом ферми.

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

Гнучкість X = < А1іт, за гнучкістю із таблиць ви­значаємо коефіцієнт поздовжнього згину ф (табл. 1 лолатка 8).

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

Рис. 6.24. Опирання прогона на підкладку (а); на підкладку з ребрами (б). 3000

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

Рис. 6.25. Вузли кроквяних ферм з труб прямокутного перерізу.

Потрібну площу поперечного перерізу стисне­ного елемента визначаємо за формулою (6.5):

N

Л-al = -------------------------------------- •

УсФ Kj

За габаритами h, b та одержаною площею перерізу вибирають відповідний профіль з сор­таменту ТУ 36-2287-80 (табл. 1, 2 додатка 9) та перевіряють на стійкість при центральному стис­ку з урахуванням фактичних параметрів (А, і, X, ф) згідно з формулами нормативних вимог.

Вибір перерізу профілю вважають вдалим, тобто економічним, якщо недонагіруження не пе­ревищує 5 % за умови, що менший товщиною про­філь за сортаментом буде перенапружений.

У безфаєонкових вузлах ферм з гнутозварних профілів перевіряють міцність зварних швів, які прикріплюють елементи решітки до поясів.

Розрахункову довжину зварних швів прикріп­лення елементів решітки до поясу визначають за формулою

L

2

Hd — 6 td + l,5ntd

+ (bd - 6td + l,5Titd) - 1,

Sm a

(6.13)

Де hci, td, b(і — висота, товщина і ширина розкосу, а висота зварного шва

N

К( =

(6.14)

^КХР^ЇОУіо)

Якщо к^ > 1,21, необхідно передбачати збільшен­ня товщини стінок елементів решітки або підси­лення накладками.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.