Металеві конструкції

ШЛЯХИ ЗДЕШЕВЛЕННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Основний шлях здешевлення загальної вартості металевих конструкцій полягає у зменшенні маси металу конструкцій.

Застосування ефективних сталей підвищеної міцності та прогресивних профілів прокату забез­печує економію сталі в основних несучих елемен­тах. При порівнянні ефективних марок сталей за основу приймають сталь марки С245, а за ха­рактеристику — коефіцієнт економії Ке. Він ха­рактеризує величину економії на 1 тонну ефек­тивної сталі з урахуванням рівня фактичного ви­користання розрахункового опору в розтягнених, стиснених, згинаних елементах. Значення ко­ефіцієнта Ке залежно від міцності може перебу­вати в межах від 0,06 до 0,6.

Економія металу шляхом застосування еко­номічних профілів визначається внаслідок по­рівняння з аналогічними конструкціями, що ви­конані з традиційних профілів. Наприклад, до­цільно порівняти такі профілі: широкополичкові, двотаври й таври зі звичайними прокатними дво - таврами, для віток підкранових частин колон зі спареними кутниками, в кроквяних фермах — зі зварними двотаврами, що складаються з трьох листів для згинаних елементів; холодногнуті відкриті профілі з гарячекатаними кутниками в ліхтарях, прогонах, переплетеннях; тонкостінні швелери та двотаври зі звичайними швелерами та двотаврами.

Коефіцієнт економії Ке для зазначених ефек­тивних профілів змінюється від 0,04 (для широ - кополичкових двотаврів) до 0,21 (для холодно - гнутих).

Зменшення вартості внаслідок застосування в конструкціях ефективних марок сталей і еко­номічних прокатних профілів визначають за фор­мулою

ДВ = В6( 1 + Ке) - Ве, (14.3)

Де Bfi — вартість конструкцій з базової марки сталі або з традиційних прокатних профілів; Вг — вартість конструкцій із ефективного про­кату.

Застосування сталей ефективних марок та економічних прокатних профілів впливає також на трудомісткість виготовлення і монтаж, бо при цьому умовно вивільнюється деяка кількість ро­бітників.

Наприклад, у сфері виготовлення конструкцій на заводах металоконструкцій з розрахунку річ­ного виробітку і з урахуванням більш складної обробки сталей підвищеної міцності умовно вивільнена кількість робітників:

Кр = AV/Ввирк, (14.4)

Де Кр — умовно вивільнена кількість робітників при виготовленні конструкції; AV — економія сталі, тонн; Ввир — виробіток на одного праців­ника, тонн/рік; тс — коефіцієнт, який перебуває в межах від 1 до 1,25 що враховує складність обробки ефективних сталей і економічних про­катних профілів.

У сфері монтажу зменшення витрат прокату мало позначається на трудомісткості процесу.

При середньому виробітку на одного праців­ника на рік Вмонт умовне вивільнення кількості робітників при монтажі

Кнонт. = 0,1AV/BMOHT (14.5)

Економія металу за рахунок удосконалення конструктивного рішення характеризується буді­вельним коефіцієнтом, який відображає якість конструктивної форми та компонування щодо ви­трат матеріалу, вартості, термінів будівництва та інших техніко-економічних показників. При цьому зменшення будівельного коефіцієнта впливає на трудомісткість і вартість більше, ніж зменшення маси. Це стосується не тільки будівельних ко­ефіцієнтів конструктивного елемента, але й усієї споруди загалом.

[1] поперечних сил; г — обриси поличок балки

Перерізу, залишивши незмінним переріз поличок, або зменшити полички при сталій висоті перерізу. Зміну висоти перерізу застосовують вкрай рідко, оскільки при цьому зростає трудомісткість і вартість виготовлення балки.

Широко застосовують лише зміну перерізу поличок, що пояснюється простотою конструктив­ного вирішення і високою його технологічністю. При цьому зміну перерізу виконують шляхом зменшення ширини поличок поблизу опор (рис. 5.9, г). Зменшення товщини недоцільне, оскільки ускладнює конструкцію перекритгя, зумовлює значну концентрацію напружень і вимагає ме­ханічного оброблення з'єднуваних елементів по­близу стику для плавного їх сполучення.

Зміну перерізу переважно виконують лише один раз. Економія сталі при цьому становить 10...12 % (див. рис. 5.9, г). Повторна зміна дає до­даткову економію сталі близько 3...4 %, що не окупає витрат праці на влаштування стиків по­личок.

Найчастіше, змінюючи переріз, ширину полич­ки зменшують удвоє. Але гіри цьому її ширина bfi не може бути меншою за 0,lh, бо порушиться загальна стійкість балки. Ширина bfX повинна за­лишатися достатньою для автоматизованого виконання поличкових швів, що залежить від наявного зварювального обладнання. При вико­ристанні зварювальних автоматів здебільшого betl > 100 мм, або by] > 200 + tw (мм). Зварювальні головки дають змогу проектувати полички вуж­чими.

За моментом опору Wi обчислюють несучу здатність зменшеного перерізу:

М[ = W, • Ry • у,., (5.44)

І за епюрою моментів чи аналітично визначають місце зміни перерізу.

Рис. 5.15. Розрахункова схема однобічного ребра.

[4] — ■ __ ^cf. if

Розрахункові довжини колони у

Площинах, перпендикулярних до осей х і у. Значення le( обчислюють за формулами:

16—25 0—6 10—-12 0—10 3—4 10—18

0—14 0—3

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.