Металеві конструкції

Конструктивне рішення попередньо напруже­ної сталебетонної балки порівняно зі залізобетон­ною балкою однакової міцності дає змогу одер­жати економію високоміцної арматури до 23,2 %, при загальному зменшенні витрат сталі 16,3 % на одиницю конструкції.. СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

У будівельній практиці достатньо широко засто­совують змішані системи, в яких поверх стале­вих несучих конструкцій вкладають залізобетон­ні настили, плити тощо. Об'єднання їх в єдину сталезалізобетонну конструкцію дає змогу у ба­гатьох випадках найповніше використовувати властивості сталі та бетону, зменшувати витрати будівельних матеріалів, підвищувати економічну ефективність. Сталезалізобетонні конструкції з'явилися пізніше, ніж сталеві та залізобетонні. Наприкінці XIX ст. серед будівельників побуту­вала думка, що залізні балки, личковані бетоном (з метою підвищення їх вогне - та корозійної стій­кості чи з конструктивних міркувань), мають під­вищену жорсткість і міцність. Експериментально це було підтверджено випробуваннями, проведе­ними в Англії у 1923 р. Вітчизняні мостобудів­ники також зазначали, що за наявності моноліт­ної проїзної частини, вкладеної на верхні полич­ки сталевих балок, реальні прогини та напру­ження значно менші за розрахункові. У 1929 р. Каугей і Скотт в Англії та в 1939 р. Фрейсіне у Франції вперше висловили думку про доціль­ність застосування спеціальних з'єднувальних деталей для забезпечення спільної роботи залізо­бетону та сталі. В 1939 р. у Швейцарії запатен­товано балки системи „Альфа" (рис. 11.1), в яких спільна робота сталі і залізобетону забезпечува­лася спіралями, привареними до верхньої поли­чки сталевої балки.

Ють решітчасті сталезалізобетонні пролітні сис­теми, в яких залізобетонні плити працюють разом з верхніми поясами ферм. При цьому прольоти сталезалізобетонних мостів постійно збільшува­лися. Наприклад, Київський Дорпроект у 1957 та 1961 pp. випустив серії типових проектів роз­різних і нерозрізних мостів прольотами від 40 до 80 метрів (рис. 11.2).

Розвиток сталезалізобетонних мостів пов'яза­ний зі застосуванням подібних конструкцій у ба­гатьох галузях будівництва. У сільськогосподар­ському будівництві доволі широко використову­ють сталезалізобетонні кроквяні ферми, складені з жорстких залізобетонних стиснених елементів (верхніх поясів та елементів решіток) і гнучких — розтягнених (нижніх поясів та решіток) (рис. 11.3).

Доволі ефективними є розроблені Г. Д. Попо­вим ще у 1958 р. великопролітні сегментні ста­лезалізобетонні покрівлі (рис. 11.4). В основу кон­струкції покладено сталеві решітчасті ферми, в яких верхній пояс складається з двох сталевих швелерів, а всі інші елементи виконані з пучків високоміцного дроту. Розтяг у всіх елементах решітки забезпечується формою нижнього поясу, опуклого вгору. На верхній пояс ферм вкладено збірні залізобетонні плити, що утворюють скле­піння, яке задяки жорстким упорам несе наван­таження спільно з фермами.

У покрівлях промислових будівель, що скла­даються зі сталевих решітчастих кроквяних ферм

Конструктивне рішення попередньо напруже­ної сталебетонної балки порівняно зі залізобетон­ною балкою однакової міцності дає змогу одер­жати економію високоміцної арматури до 23,2 %, при загальному зменшенні витрат сталі 16,3 % на одиницю конструкції.. СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Конструктивне рішення попередньо напруже­ної сталебетонної балки порівняно зі залізобетон­ною балкою однакової міцності дає змогу одер­жати економію високоміцної арматури до 23,2 %, при загальному зменшенні витрат сталі 16,3 % на одиницю конструкції.. СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Перші сталезалізобетонні мости системи „Альфа" побудовані у Нью-Йорку та Швейцарії. У роки другої світової війни та в повоєнні роки для з'єднання залізобетонної частини зі сталевою балкою почали використовувати гнучкі упори у вигляді відрізків швелерів і двотаврів та найріз­номанітніші конструкції жорстких упорів і стерж­невих анкерів. З середини 50-х років застосову - і залізобетонних плит, можливим є утворення ефективної сталезалізобетонної конструкції завдяки з'єднанню залізобетонних плит і ста­левих стиснених поясів (рис. 11.5). Таке рішення дає змогу передати на залізобетонні плити час­тину стискальних зусиль, що діють у верхніх поясах ферм, і зменшити масу поясів майже вдвічі.

.______________________ 8155___________

5 75 675 '

LO С) U5

/ї/1/і/і/і/^л^ L y-i

Ия nnnni V пппттт^пті

Конструктивне рішення попередньо напруже­ної сталебетонної балки порівняно зі залізобетон­ною балкою однакової міцності дає змогу одер­жати економію високоміцної арматури до 23,2 %, при загальному зменшенні витрат сталі 16,3 % на одиницю конструкції.. СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Рис. 11.2. Типовий переріз сталезалізобетонного моста.

Конструктивне рішення попередньо напруже­ної сталебетонної балки порівняно зі залізобетон­ною балкою однакової міцності дає змогу одер­жати економію високоміцної арматури до 23,2 %, при загальному зменшенні витрат сталі 16,3 % на одиницю конструкції.. СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Рис. 11.3. Схеми сталезалізобетонних кроквяних ферм для сільськогосподарського будівництва.

Конструктивне рішення попередньо напруже­ної сталебетонної балки порівняно зі залізобетон­ною балкою однакової міцності дає змогу одер­жати економію високоміцної арматури до 23,2 %, при загальному зменшенні витрат сталі 16,3 % на одиницю конструкції.. СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Рис. 11.4. Сегментна великопролітна сталезалізобетонна ферма.

Характеризуючи сталезалізобетонні конструк­ції, варто зазначити, що їх міцність і надійність залежать не тільки від властивостей матеріа­лів — сталі й бетону, а й від елементів, що з'єд­нують сталеву та залізобетонну частини в єдиний переріз. Адже застосування з'єднувальних анке­рів, гнучких і жорстких упорів недостатньої міц­ності та малої жорсткості зумовлює взаємне про­ковзування сталевої та залізобетонної частин пе­рерізу, зменшує несучу здатність і збільшує про­гини згинаної конструкції. Найбільша несуча здатність і жорсткість комплексної сталезалізо - бетонної конструкції досягається, коли з'єдну­вальні елементи здатні повністю сприймати й передавати зсувні зусилля, що виникають між частинами перерізу. Тому, проектуючи сталеза­лізобетонні конструкції, особливу увагу зверта­ють на забезпечення надійного та міцного взає­мозв'язку частин перерізу. Для податливих з'єд­нань недостатньої несучої здатності, коли повний взаємозв'язок частин перерізу забезпечити не вдається (з конструктивних чи інших міркувань), існують інші методики, не наведені у підручнику, що враховують деформації у шві між сталевою та залізобетонною частинами.

Ще однією особливістю сталезалізобетонних конструкцій є стадійність роботи, зумовлена особ­ливостями їх зведення. Найчастіше спочатку мон­тують сталеву конструкцію — балку, ферму то­що, і лише після цього бетонують чи монтують залізобетонні частини складеної конструкції. Тоб­то сталева частина має сприймати навантаження від власної маси, маси залізобетону та атмосфер­них впливів і навантажень під час монтажу. Лише після тверднення монолітного бетону чи замо- нолічування швів і анкерів збірного отримують цілісну сталезалізобетонну конструкцію, яка сприймає решту постійного та інших навантажень і впливів, а також корисне навантаження. При­кладом такого рішення може бути конструкція міжповерхового перекриття, зображена на рис. 11.6.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.