Соняшник

ВИМОГИ ДО СОРТОВИХ I ПОС1ВНИХ ЯКОСТЕЙ

6.1 Для виФвання соняшнику використовують насжня пбрид1в, copTie 1 та 2 репродукфй, за - несених до Державного реестру copTiB рослин УкраУни [1], а також батьювських форм пбрид1в.

6.2 До насння батьювських форм соняшнику вщносять насжня самозапиленних лiнiй, Ух сте - рильних аналопв та закр'тлювач'ш стерильности лжж-вщновлювач'ш фертильност! пилку, простих стерильних пбрид1в, copTiB.

6.3 Сортов! якостт батьювських форм, г! бридia, copTiB соняшнику повинж вщповщати вимогам, наведеним в таблиф 2.

6.4 У докуиенти на сортов! якосл насжня соняшнику показники стерильносф фертильносл вносять за даними фунтконтролю, показники типовосл — за даними гфунтконтролю або за електро - форетичними спектрами бтюв, яю визначають методом електрофорезу.

6.5 Показники стерильности фертильности типовое^, яю визначеж жспектуванням nociBiB, використовують як допом1жн1 та попередж i заносять до аюпв польових обстежень та жспектування nocieiB.

11 На розгляд'1.

Таблиця 2 — Норми сортових якостей насжня батьювських форм, пбрид1в, 'copTie соняшнику, %, не менше

г

Категор1я

НЗС1ННЯ

Типовють* (сортова чистота)

т... ' ..... --

Стерильжсть

Фертильжсть

Типовють насжня за електрофоре - тичними спектрами заласних б 1лк! в, %. не менше

Обстеження

nOCIBiB,

жспектування, %, не менше

fрунтконт - роль, %, не менше

Обстеження, жспектування, %, не менше

tрунтконт - роль, %, не менше

Обстеження, жспектування, %, не менше

Г1 рунтконт - роль, %, не менше

Стерильн! аналоги материнсько) лжи

ОН

99,5

99,0 I 100.0

99,0 I —

96,0

ЕН

PH,

99,0

98,0 | 99,5

98,0

94,0

98,0

97,0

99,0

95,0

92,0

Закртлювач1 стерильносл материнсько) лжи

ОН

99,5

99,0

**

**

99,5

99,0

96,0

ЕН

99,0

___ 98.0

*•

1_. . ~ ..

**

99,0

98,0

94,0

PH,

98,0 | 97,0 | —**

**

99,0

96,0

92,0

! Лжн-вщновлювач1 фертильносл пилку

i ОН

99,5

99,0 —**

**

99,5

99,0

96,0

! ЕН

99,0

98,0 | —**

**

99,0

97,0

94,0

PH, ; 98,0

97,0

**

—**

98,0

92,0

92,0

Прост! стерильж пбриди

F,

96,0

95,0

99,0

95,0

— ! 90,0

1

ПpocTi м1жлiHinHi пбриди на товарж mini

F’

• •

95,0

- -

— 1 — ! 85,0

Трилжжж пбриди на товарж mini

F’

—** | 90,0 | — ! —

— I 75,0

Сорти

ОН

99,5

99,0

0,0

0,0

85,0

EH

99.0

98,0

0,0

0,0

80,0

PHr-2

98,0

97,0 i 0,0

1

0,0

75,0

* Типов1Сть визначають за морфолопчними ознаками рослин. ** Показник не визначають.

6.6 Панцирнють насжня визначають за материнськими формами i сортами соняшнику. Пан­цирнють насшння та норми типовосл Фм’янок соняшнику за Тх формою та забарвленням мають вщповщати показникам, наведеними у таблиц! 3.

Таблиця 3 — Норми панцирносл насжня та норми типовосл ам’янок

за Тх формою та забарвленням батьювських форм, лбрид1в i copTie соняшнику за категор1ями насжня, %, не менше

Категор1я насжня

Панцирнють насжня, %, не менше

Типовють Фм'янок за формою та забарвленням %, не менше

Стерильж аналоги материнсько)' лжи та лжн-закртлювач! стерильносл

ОН

99,0

99,9

ЕН

98,0

99,0

PH,

97,0

98,0

ШжТ-вщновлювач! фертильносл пилку

ОН

99,9

Кжець таблиц! 3

j Панциржсть насжня. Титв1Сть С1м'янок за формою %, не менше та забарвленням %, не менше

Лшм-вщновлюваш фертильносх пилку

ЕН

99,0 !

PH,

— | 98.0 j

I

Прост! стерильж пбриди |

F1

97,0

98,0 ;

Прост! М1жлiHiiHHi та трилш1йж пбриди на товарн! qini

F1

98,0 |

Сорти j

ОН

99,0

99,9 !

ЕН

98,0

99,8 !

РНп-2

96,0

98.0 i

I

6.7 У лш! й-вщновлювач! в фертильност! пилку, простих мжлшмних та трилшшних пбридах на товарн1 qmi панциржсть насшня не визначають.

6.8 За пос1вними якостями насшня батьювських форм, пбрид1в i copTiB соняшнику мае вщпо­вщати нормам, наведеним у таблиц! 4.

Таблиця 4 — Норми поФвноТ якосх насшня батьювських форм, ябрид! В сорхв соняшнику

I

| Категорж насжня

Фмзична чистота, %. не менше

! Зокрема : облущених ; насшин, %, не йльше

j

Bmict насжня жших BHAiB, шт/кг, не бшьше

I

! Енерпя npopic - тання. %.

1

не мемше

Схоябсть.

%.

не менше

i Волопсть,

%,

! не бшьше

Волопсть насшня страковогр фонду", %. не бшьше

культур-

них

бур’яжв

i

I

Батьювсью форми пбридт

; он

98,0

1,0

5

3

j 80.0

85,0

10,0

7,0

| ЕН

PH,

97,0

2,0

10

5

80.0

85,0

10,0

7,0

97,0

3,0

10

5

75,0

80,0

10,0

7,0

Прост! стерильж пбриди

! F'

97,0

2,0

10

5

80.0

85,0

10,0

7,0 1

Просх мижлшмж та трилштж г! бриди натоварн! qmi

L....

98,0

3,0

10

5

80.0

85,0

10,0

—-4

О

!

Сор

ти

■ -... ........ 1

он

100,0

1,0

0

0

87,0

92,0

ю. о :

7,0 !

X

Ш

99,0

1,0

3

2

87,0

92,0

10,0

7,0 1

PH 1-2 |

98,0

2,0

10

5

82,0

87,0

10,0

7,0 j

* До. страхового фонду взноситься насжня, призначене для тривалого зоертання i яке збертаеться лонад 1 pit

6.9 Масу 1000 насшин пбрид1в соняшнику та Тх батьювських форм не нормують.

6.10 Маса 1000 насшин copTiB соняшнику повинна бути не нижче 50 г.

6.11 Не допускають до с1вби насшня соняшнику, в якому виявлено:

— насшня отруйних бур’яжв (додаток А);

— насшня та плоди карантинних бур’яжв. шюдниюв та хзороб вщповщно до перел1ку, затвер - дженого MiHicTepcTBOM аграрно! пол1тики УкраТни;

— жив! шюдники та личинки амейства справжньоТ мот! (Tineidae), вогжвки (Puzalidae) та шших шюдниюв, як! пошкоджують насшня соняшнику.

6.12 Наявнють склесошй бтоТ та cipoT гнилей (KpiM орипнального) не повинна перевищува - ти 5 шт./кг — у ел1тному насжж, 10 шт./кг — у репродукцмному HaciHHi.'

6.13 Не допустима наявнють склерофй б! ло'Г та cipoT гнилей у орипнальному HaciHHi сорлз та батьювських форм пбридв соняшнику.

6.14 Для ciB6n соняшнику на товарж Ц1лi допускають лише насжня пбрид1в F-i та copTiB пер - шоТ репродукцп.

6.15 Для ciB6n соняшнику на KopMOBi qmi допускають насжня олшних copTiB другоТ репро­дукцп. Масу 1000 настин не нормують.

Соняшник

Обгрунтування ефективності ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ТОВАРНОГО СОНЯШНИКУ

Ефективність виробничо-комерційної діяльності аграрного підприємства, як було зазначено вище, визначається не лише результатами застосування тієї чи іншої системи технологій, а, в першу чергу, результативністю реалізації готової продукції. Використовуючи окреслений вище …

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Мілютін, Старобельський …

ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Відок, Мілютін, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай