Соняшник

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

Сорти групують за найвідмітнішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіюють або дуже слабко варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або у комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- Листок: інтенсивність зеленого забарвлення (ознака 4);

- Листок: пухирчатість (ознака 5);

- Час цвітіння (ознака 14);

- Рослина: за висотою (ознака 28);

- Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) (ознака 29);

- Сім’янка: смугастість на краях (ознака 39);

- Сім’янка: смугастість між краями (ознака 40).

5.2 Для чіткої реєстрації виявлення ознаки в Таблиці ознак вказано сорти-еталони, які необхідно висівати поряд із сортами-кандидатами.

5. Умовні позначення

(*) - ознаки, позначені зірочкою, завжди залучають до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами УПОВ, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливлюють;

(+) - вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці

ознак.

7. Таблиця ознак сортів соняшника однорічного

Ознаки

Ступені виявлення ознак

Коди

Сорти-еталони

1

2

3

4

5

1.

Гіпокотиль: антоціанове

відсутнє

1

HA 850, Захват

QL

забарвлення

наявне

9

RHA 271, Дарій, Сап­

VG

фир, Завіт

А2

2.

Гіпокотиль: інтенсивність

слабка

3

H 52.6.3, Олівер 90

QN

антоціанового забарвлен­

помірна

5

HA 290, Сапфир

ня

сильна

7

RHA 271, Дарій, Сим-

VG

вол

А2

3.

Листок: за розміром

малий

3

HA 124

(*)

MG

середній

5

HA 821, Харківський

QN

Е4

7, DK 3790, Дарій

великий

7

Злива

4.

Листок: інтенсивність зе-

світле

3

Н 52.9.1.1, Вранац

(*)

леного забарвлення

помірне

5

НА 821, Дарій, Завіт

QN

VG

темне

7

НА 303

Е4

5.

Листок: пухирчатість

відсутня або дуже

(*)

VG

слабка

1

HA 342, RHA 273,

QN

Е4

Президент

слабка

3

Місцевий 4, Дарій

помірна

5

HA 291, Стиль,

Харківський 7

сильна

7

HA 303, RHA 361,

Трудовик, Загадка

дуже сильна

9

6.

Листок: зубці

окремі або дуже дріб-

(*)

VG

ні

1

HA 393

(+)

Е4

дрібні

3

HA 124, Місцевий 5,

QN

Дарій

помірні

5

RHA 271, Харківський

7, Символ, Захват

грубі

7

RHA 299, Вранац

дуже грубі

9

Сапфир

7.

Листок: форма у попереч-

сильно увігнута

1

Дарій, Захват

(+)

ному перерізі

слабко увігнута

2

RHA 273, Вранац

PQ

VG

плеската

3

H 55.9.2.1.1, Олівер 90

Е4

слабко випукла

4

HA 303

сильно випукла

5

1

2

3

4

5

8.

Листок: форма верхівки

ланцетна

1

(+)

VG

від ланцетної до

PQ

Е4

вузькотрикутної

2

вузькотрикутна

3

RHA 855

від вузькотрикутної

до широкотрикутної

4

Президент

широкотрикутна

5

HA 821, Вранац

від широкотрикутної

до загостреної

6

Модерн

від широкотрикутної

до округлої

7

HA 303, Сяйво

загострена

8

HA 124, Дарій

округла

9

HA 234

9.

Листок: наявність вушок

відсутні або дуже ма-

(*)

VG

лі

1

HA 290

(+)

Е4

малі

3

QN

помірні

5

HA 852, Дарій

великі

7

HA 89, Захват

дуже великі

9

HA 303, Вранац

10.

Листок: крила

відсутні або слабко

(+)

VG

виражені

1

HA 89, Дарій

QL

Е4

слабко виражені

2

RHA 274, RHA 348,

Символ

сильно виражені

3

Фрагмент

11.

Листок: кут між найниж-

гострий

1

HA 290, RHA 295,

(*)

чими бічними жилками

Президент

(+)

MS

прямий або близький

2

HA 89, Харківський 7,

QN

Е4

до прямого

Дарій, Вранац

тупий

3

HA 303, Сапфир

12.

Листок: положення верхі-

нижче

3

RHA 275, Анонс, Зли-

(+)

вки листка відносно місця

ва

QN

прикріплення пластинки

на рівні

5

RHA 274, Символ,

(на 2/3 висоти рослин)

Алмаз

VG

вище

7

RHA 400, Вранац

Е4

13.

Стебло: опушеність верхі-

відсутня або дуже

QN

вки (останні 5 см)

слабка

1

F1

слабка

3

RHA 271

помірна

5

RHA 273, Харківський

7, Символ

сильна

7

HA 303, Дарій, Сап­

фир

дуже сильна

9

Вранац

1

2

3

4

5

14.

Час цвітіння

дуже ранній

1

HA 302, Завіт

(*)

VG

ранній

3

RHA 273, Скоростиг-

(+)

лий, Дарій

QN

середній

5

RHA 274, Символ

пізній

7

RHA 271, Харківський

7

7

дуже пізній

9

RHA 361, Армавірський

3497, Місцевий 4

15.

Язичкові квітки: за щіль­

нещільні

3

HA 385

QN

ністю

середньої щільності

5

HA 89, Дарій, Символ

VG

щільні

7

Вранац, Сапфир

F 3.2

16.

Язичкові квітки: за фор-

веретеновидні

1

H 52.9.1.1, Донбас

(+)

мою

вузькояйцевидні

2

RHA 274, Дарій, Вра­

PQ

VG

нац, Сапфир

F 3.2

широкояйцевидні

3

HA 821, Ант, Бєлград

округлі

4

17.

Язичкові квітки: за поло­

плескаті

1

HA 89, Олівер 90

QL

женням

зігнуті за довжиною

2

HA 850, Дарій, Сап­

VG

фир, Захват

F 3.2

хвилясті (закручені)

3

HA 234, Бєлград

дуже зігнуті у напря-

мку кошика

4

CM 592

дуже загнуті до зад-

ньої сторони кошика

5

18.

Язичкові квітки: за дов­

короткі

3

RHA 361

QN

жиною

середні

5

HA 89, Фрагмент

MS

довгі

7

H 52.6.3, Вранац

F 3.2

19.

Язичкові квітки: за кольо-

жовтувато-білі

1

(*)

ром

світло-жовті

2

PQ

VS

помірно жовті

3

HA 89, Харківський 7,

F 3.2

Дарій

оранжево-жовті

4

RHA 361,

Місцевий 1

оранжеві

5

CM 587, RHA 295

пурпурові

6

червоно-коричневі

7

строкаті

8

20.

Трубчасті квітки: за ко­

жовті

1

Харківський 7, Дарій

PQ

льором

оранжеві

2

HA 89, АК 0324

VS

пурпурові

3

F 3.2

1

2

3

4

5

21.

(+)

Трубчасті квітки: ан - тоціанове забарвлення

відсутнє

1

HA 89, Вранац, Сап­фир, Символ

QL

приймочки F 3.2, VS

наявне

9

H 55.9.2.1.1., HA 348, Дарій

22.

Трубчасті квітки: інтенсив­

слабка

3

HA 290, HA 394, Дарій

(+)

ність антоціанового забар-

помірна

5

HA 60, HA 291

QN

влення приймочки F 3.2, VS

сильна

7

RHA 348

23.

Трубчасті квітки: проду­

відсутнє

1

QL

кування пилку F 3.2, VS

наявне

9

Дарій, Вранац

24.

Зовнішні листки обгортки:

чітко видовжені

1

НА 379,

(+)

за формою

Харківський 7

PQ

VS

також чітко видовже­

F 3.2

ні, але й чітко округлі

2

НА 292, Дарій

чітко округлі

3

RHA 801, АК 0324, Скоростиглий

25.

Зовнішні листки обгортки:

коротка

3

RHA 273, RHA 361,

(+)

QN

довжина верхівки MS F 3.2

середня

довга

5

7

Завіт

HA 302, Сапфир HA 292, HA55.9.2.1.1, Дарій, Вранац

дуже довга

9

H 52.6.3, Президент

26.

Зовнішні листки об­

світлий

3

H 52.9.1.1, Завіт

QN

гортки: інтенсивність зе­

помірний

5

HА 850, Дарій, Вранац

леного кольору зовніш-

темний

7

HА 303, Олівер 90

нього боку

F 3.2, VS

27.

Зовнішні листки обгортки:

не охоплює або злег-

QL

положення відносно ко-

ка охоплює

1

H 52.9.1.1, Сапфир

шика

злегка охоплює

2

HA 337, HA 343, Дарій

М0, VS

дуже охоплює

3

RHA 234, Донбас

28.

Рослина: за природною

дуже низька

1

HA 379

(*)

висотою

низька

3

HA 291

(+)

QN

MG

М0

середня

5

RHA 801, Скоростиглий

висока

7

H 52.9.1.1, Дарій

29.

Рослина: галуження (за

відсутнє

1

HA 89, Харківський 7,

(*)

винятком галуження, ви-

Дарій, Вранац

QL

кликаного умовами сере­довища)

М0-М2

VG

наявне

9

RHA 271

1

2

3

4

5

30.

Рослина: тип галуження

лише біля основи

1

RHA 295

(*)

(як для 29)

переважно біля осно-

(+)

VG

ви

2

QL

М0-М2

за всією висотою

3

RHA 273

переважно біля верхі-

вки

4

RHA 271

лише на верхівці

5

RHA 294

31.

Рослина: природне поло-

нижче

1

RHA 361

QL

ження найвищого бічного

на рівні

2

RHA 857

кошика відносно централь-

вище

3

RHA 274

ного кошика

М0-М2, VG

32.

Кошик: положення

горизонтальне

1

(*)

М3

нахилене

2

(+)

VG

вертикальне

3

RHA 395, Стиль

QL

напівобернене донизу

разом із прямим стеб-

лом

4

Донбас

ніпівобернене донизу

разом із стеблом

5

Захват, Загадка

обернене донизу ра­

зом із прямим стеб-

лом

6

Сапфир, Символ

обернене донизу ра-

зом із легким викрив-

ленням стебла

7

Президент, Олівер 90

обернене донизу ра-

зом із сильним ви-

кривленням стебла

8

Вранац

дуже обернене

9

Дарій, Завіт

33.

Кошик: за розміром

маленький

3

RHA 273

(*)

MG

середній

5

RHA 271, Дарій,

QN

М3

Постолянський 6

великий

7

H 52.9.1.1, АК 0324,

Харківський 7

34.

Кошик: форма з боку

дуже увігнута

1

(*)

сім’янок

злегка увігнута

2

(+)

М3

плеската

3

RHA 273, Дарій

PQ

VG

злегка випукла

4

HA 89, Символ

сильно випукла

5

CM 400, Вранац

деформована

6

RHA 271

35.

Сім’янка: за розміром

дрібна

3

RHA 801, АК 0324

QN

MG

середня

5

HA 89, Дарій, Сапфир,

М4

велика

7

HA292, Вранац, Сяйво

дуже велика

9

HA 316

1

2

3

4

5

36.

Сім’янка: за формою

видовжена

1

HA 60, Скоростиглий

(*)

VG

вузькояйцеподібна

2

RHA 271, Дарій, Хар-

(+)

М4

ківський 7

PQ

широкояйцеподібна

3

HA 89, Вранац, Сим-

вол, Донський 60

округла

4

CM 447, Воронезький

439

37.

Сім’янка: за товщиною

тонка

3

RHA 274, Трудовий,

QN

відносно ширини

Захват, Президент

MS

середня

5

RHA 271, Дарій, Вра-

М4

нац, Харківський 7

товста

7

Донський 60

38.

Сім’янка: за основним ко-

біла

1

Місцевий 4

(*)

льором

біло-сіра

2

(+)

VS

сіра

3

TRISUN 860, Восход

PQ

М4

світло-коричнева

4

Дарій, Фрагмент

помірно коричнева

5

RHA 273

темно-коричнева

6

чорна

7

HA 89, Харківський 7,

Вранац, Сапфир

пурпурова

8

39.

Сім’янка: смугастість на

відсутня або дуже

(*)

краях

слабка

1

RHA 273, Сапфир

(+)

VS

слабка

2

H 52.9.1.1, Вранац

QN

М4

дуже сильна

3

HA 89, Дарій

40.

Сім’янка: смугастість між

відсутня або дуже

(*)

краями

слабка

1

RHA 273, Дарій

(+)

VS

слабка

2

RHA 293, Анонс

QN

М4

дуже сильна

3

HA 89, Флокс

41.

Сім’янка: колір смужок

білий

1

RHA 295

PQ

М4

сірий

2

HA 89, Донской 60,

VS

Дарій, Вранац

коричневий

3

HA 292

чорний

4

Narval 30

42.

Сім’янка: плямистість пе-

відсутня

1

Дарій, Вранац

QL

рикарпію

наявна

9

VS

М4

43.

Стійкість до вовчка (Oro-

стійкий

1

Jara

QL

banche cumana, раса E),

толерантний

2

VS

сприйнятливий

3

44.

Стійкість до Plasmopara

відсутня

1

Peredovick

QL

Halstedii, VS

наявна

9

8. Пояснення до Таблиці ознак сортів соняшника

Коди фаз розвитку рослин сорту, в які слід робити спостереження

Проростання - поява сходів (А)

А1

А2

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

Поява гіпокотилю у вигляді хрес­та

Поява сім’ядолей і перших видимих листочків

Стадія росту (В)

В3-В4

Поява другої пари супротивних лист­ків, які приблизно 4 см завдовжки; внизу видно сім’ядолі

Стадія розкриття бутона (Е)

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

Е2

Брунька чітко виражена, оц­вітина явно видна, діаметр її збільшується від 0,5 до 2 см.

Е1

Листкова брунька у стадії “зі­рочки”.

Е4

Брунька повністю відокремлюється від листків, діаметр її збільшується від 5 до 8 см, залишається горизонтальною. Одна частина оцвітини розгорнута.

Цвітіння (F)

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

F3.2

Три зовнішні рядки трубчастих квіток мають пиляки та розгор­нуті рильця приймочки.

Квіткова брунька нахиляється; язичкові квітки виходять за ме­жі диску.

Язичкові квітки відпадають. З тиль­ного боку кошик має зелений колір.

Достигання (М)

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

Достигання (M)

M2

З тильного боку кошик жовтіє. Оцвітина на % має коричневий колір. Вологість насіння приб­лизно 20-25%.

М3

З тильного боку кошика з’являються коричневі плями. Оцвітина коричнева. Стебло починає всихати. Вологість насіння майже 15%.

М4

Всі органи рослини стають тем­но-коричневими. Вологість на­сіння майже 10%.

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

До 6. Листок: зубці.

1

Окремі або дуже дрібні

3

дрібні

5

помірні

7

грубі

9

дуже грубі

Поперечний

переріз

До 7. Листок: форма у поперечному перерізі.

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

1

Сильно

увігнута

2

слабко

увігнута

3

плеската

4

слабко

випукла

5

сильно

випукла

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

До 8. Листок: форма верхівки.

1 3 5

Ланцетна вузькотрикутна широкотрикутна

8

загострена

9

округла

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

1

Відсутні або дуже малі

3

малі

5

помірні

7

великі

9

дуже великі

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

До 10. Листок: крила.

1

2

3

сильно виражені

Відсутні або слабко виражені слабко виражені До 11. Листок: кут між найнижчими бічними жилками.

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

1

Г острий

2 3

прямий або близький до прямого тупий

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

До 12. Листок: висота верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки.

3

Нижче

5

на рівні

7

вище

До 14. Час цвітіння.

Час цвітіння обліковують, коли 50% рослин мають розкриту квітку. Рослина вважа­ється квітучою, коли вона має хоча б одну розкриту та забарвлену квітку.

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

1

2

3

широко-яйцевидні

4

округлі

Веретеновидні вузько-яйцевидні

До 17. Язичкові квітки: за положенням

2

зігнуті за довжиною

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

1

Плескаті

3

хвилясті

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

4 5

дуже зігнуті у напрямку кошика сильно загнуті до задньої сторони кошика

До 21 і 22. Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки.

Антоціанове забарвлення спостерігають на приймочках у центральній третині ко­шика, як тільки на верхівці пиляків з’являється пилок.

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

До 24. Зовнішні листки обгортки: за формою.

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

1

Чітко видовжені

2

також чітко видовжені, але й чітко округлі

3

чітко округлі

До 25. Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки.

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

Верхівка починається там, де напрямок вигину змінюється

До 28. Рослина: за висотою.

Різні екологічні умови вимагають окремих ділянок для ліній, гібридів та вільно за­пилюваних сортів.

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

До ЗО. Рослина: тип галуження.

1

Лише біля основи

2

переважно біля основи

3

за всією висотою

4

переважно біля верхівки

5

лише на верхівці

До 32. Кошик: положення.

1

Горизонтальне

2

нахилене

3

вертикальне

5

ніпівобернене донизу разом із стеблом

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

6

обернене донизу разом із прямим стеблом

4

напівобернене донизу разом із прямим стеб­лом

7

обернене донизу разом із легким викривленням сте­бла

8

обернене донизу разом із сильним викривлен­ням стебла

9

дуже обернене

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

До 34. Кошик: форма з боку сім’янок.

1

Дуже

увігнута

2

злегка

увігнута

3

плеската

4

злегка

випукла

5

сильно

випукла

6

деформована

До 36. Сім’янка: Форма.

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

12 3 4

Видовжена вузькояйцеподібна широкояйцеподібна округла

До 38. Сім’янка: основний колір.

Основний колір сім’янки - це колір, який забарвлює більшу її поверхню. У випадку сумніву, найтемніший колір - основний.

До 39 і 40. Сім’янка: смугастість.

Г рупування сортів для експертизи на відмінність

На краях між краями

Додаткова ідентифікація гібридів

Додаток містить перелік ознак, отриманих за використання електрофорезу і мето­дики його використання. UPOV вирішив занести ці ознаки у додаток до методики прове­дення експертизи, але зараховує їх до спеціальної категорії ознак тому, що більшість чле­нів UPOV вважають за неможливе стверджувати відмінність лише ґрунтуючись на показ­никах електрофорезу, що стримує цей метод. Такі ознаки слід використовувати лише як доповнення до прийнятих морфологічних та біологічних ознак. UPOV бере до уваги ці ознаки, але їх може бути недостатньо для встановлення відмінності. Їх не слід використо­вувати як шаблон, але можна пропонувати за погодженням із Заявником сорту-кандидата.

Ознаки, отримані за використання електрофорезу

Сорти-еталони

43

Вираження алелі у локусі Ме1

(+)

Г енотип 2/2

HA 89

1

Г енотип 4/4

RHA 274

2

Г енотип 2/4

Florence

3

44

(+)

Вираження алелі у локусі Pgd1 Г енотип 2/2 Г енотип 4/4 Г енотип 2/4

RHA 274 HA 850 Santafe

1

2

3

45

Вираження алелі у локусі Pgi2

(+)

Г енотип 2/2

RHA 274

1

Генотип 4/4

H559211

2

Г енотип 2/4

Santafe

3

46

Вираження алелі у локусі Shdh1

(+)

Г енотип 2/2

HA 89 RHA 856

1

Г енотип 4/4

Florence

2

Генотип 2/4

3

47

Вираження алелі у локусі Pgm4

(+)

Г енотип 2/2

RHA 274

1

Г енотип 4/4

HA 89

2

Генотип 2/4

Florence

3

Опис використаного методу

Соняшник

Обгрунтування ефективності ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ТОВАРНОГО СОНЯШНИКУ

Ефективність виробничо-комерційної діяльності аграрного підприємства, як було зазначено вище, визначається не лише результатами застосування тієї чи іншої системи технологій, а, в першу чергу, результативністю реалізації готової продукції. Використовуючи окреслений вище …

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Мілютін, Старобельський …

ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Відок, Мілютін, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай