СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

Способи та режими сушки насіння

Для проведення сушки насіння соняшнику існують різні спо­соби проведення цього процесу при відповідних режимах. Найбільш відомі з них такі:

1. Конвективне сушіння з постійним підводом теплоносія в щільному шарі, який рухається; в розпушеному шарі, який рухаєть­ся; в шарі насіння, що падає, в умовах пневмотранспорту; при ком­бінованому стані шару насіння.

2. Конвективне сушіння з осцилюванням і переривчасте: ре - циркуляційне, імпульсне, з проміжним відлежуванням.

3. Сушіння з комбінованим підводом теплоносія: конвектив - но-кондуктивне, конвективно-високочастотне.

4. Сорбційне сушіння із застосуванням твердих вологопогли­начів.

5. Конвективне сушіння з попереднім підігрівом і сушіння комбіноване з попереднім підігрівом насіння і його рециркуля­цією.

В Україні для сушіння насіння соняшнику найчастіше засто­совується конвективне сушіння в щільному нерухомому, рухомому, падаючому шарах та під час пневмотранспортування.

Під режимом конвективного сушіння звичайно розуміють су­купність параметрів матеріалу, який висушують, агента сушіння і тривалості їх взаємодії. Параметри вибирають з врахуванням ви­хідних і кінцевих якостей насіння стосовно конкретного способу й засобу сушіння.

Основною особливістю конвективного сушіння є передача теп­ла насінню соняшника від газового теплоносія, який торкається поверхні насіння. Газовим теплоносієм звичайно є суміш повітря з пічними газами або нагріте в калорифері повітря. Теплоносій не тільки переносить тепло, що використовується на нагрівання на­сіння соняшнику і випаровування з нього вологи і а також видаляє одночасно із шару насіння пару. Крім того, теплоносій також очи­щує насіння від домішок і виконує транспортні функції. Тому в процесі сушіння насіння газовий теплоносій, який використовуєть­ся в сушарках, часто називають агентом сушіння.

Конвективне сушіння насіння соняшнику в щільному нерухо­мому шарі застосовують у камерних сушарках і купах при актив­ному вентилюванні. При цьому способі напрямок агента сушіння на протязі всього процесу залишається без змін або діє почергово - зверху вниз і знизу вгору. В обох випадках тривалість продування в одному напрямку значна, більше години, а інколи навіть більше доби. Недоліком сушіння в камерних сушарках є те, що в процесі сушіння створюються сприятливі умови для активізації фермента­тивної діяльності мікробіологічних процесів. Отже, сушіння в ка­мерних сушарках може сприяти зниженню якості насіння.

При сушінні активним вентилюванням шару насіння товщи­ною в межах 4 м його підігрівають теплим і обезвоженим по­вітрям. Цей спосіб менш ефективний у порівнянні з сушінням в камерних сушарках.

Найбільш ефективним способом сушіння насіння є розміщен­ня його щільним шаром в шахтних сушарках. В залежності від конструкції сушарки рух насіння в шахті може бути постійним або переривчастим. Проте періоди нерухомості насіння не повинні перевищувати двох хвилин. Відносно невелика тривалість кон­такту насіння з теплоносієм, а також перемішування насіння під час руху дозволяє застосовувати теплоносії з більш високою тем­пературою.

В результаті зазначених особливостей способу сушіння в рухо­мому шарі ефективність процесу значно вища, ніж при сушінні в нерухомому. Цей спосіб знайшов широке застосування в сільсько­му господарстві.

Одноступеневий режим сушіння в одноступеневих сушарках, де температура теплоносія на рівні 160°С, швидкість насіння - 0,2-0,3 м/сек.

При двоступеневому сушінні сушильна камера розділяється на дві зони. Температура в першій зоні - 130‘С, в другій - 160’С.

Гранично допустима температура нагрівання насіння стано­вить 60”С незалежно від вихідної вологості насіння.

Режими сушіння, що застосовуються в сушарках, не врахову­ють вихідні показники якості насіння, їх вологість, швидкість теп­лоносія і тривалість температурного впливу в шахті, що є істотним недоліком.

За даними багатьох дослідників збільшення температури агента сушіння призводить до збільшення кислотного числа олії. Для збе­реження якості насіння рекомендується застосовувати температу­ру теплоносія в першій зоні сушильної камери 120’С, у другій - 80°С; температура нагрівання насіння не повинна перевищувати 65-70*0. Спосіб сушіння насіння в падаючому шарі використовується в камерах рециркулярних сушарок.

Спосіб сушіння з осцилюючим тепловідводом ґрунтується на по черговості циклів нагрівання, відлежування і охолодження на­сіння. Цей спосіб знайшов поширення в рециркулярних сушарках.

Спосіб сушіння з попереднім підігріванням насіння до гра­нично допустимої температури позитивно впливає також на якість олії, що міститься в насінні та інтенсивність сушіння.

Комбінований спосіб сушіння з попереднім підігріванням на­сіння рекомендується для насіння соняшнику з високою вологі­стю. Цей спосіб сушіння насіння широко використовується на хлібоприймальних підприємствах України.

СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ ІЗ СОНЯШНИКУ

Виробництво олії - досить важлива галузь харчової промис­ловості. Олія використовується не тільки для харчових потреб, але має і технічне значення. При переробці насіння соняшнику отри­мують, крім олії, також білки харчового …

Сушарки для насіння соняшнику

Для сушіння насіння соняшнику використовують сушарки шахтного і барабанного типу, якщо вологість насіння перевищує 16%. Насіння середньої сухості підсушують, застосовуючи різне об­ладнання, яке дозволяє знизити вологість насіння шляхом вен­тилювання. Для …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua