СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

ШКІДНИКИ НА ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ

На теренах колишнього СРСР було зареєстровано більше 77 видів комах, які шкодять соняшнику. Але не всі вони завдають куль­турі однакової шкоди. Склад загрозливих шкідників залежить від географічної широти вирощування культури та біоцеяологічних і метеорологічних умов, що склалися. Більшість шкідників поліфаги, тому їх часто розглядають і як шкідників інших культур.

За типом ураження шкідники соняшнику розділяють на три групи:

1) шкідники сходів;

2) шкідники листків та стебел;

3) шкідники кошиків та сім’янок.

Шкідники сходів. В період сходів найбільшу загрозу станов­лять личинки хрущів, капустянок, гусені совок. Загрозу представ­ляє собою і багатоїдний шкідник - південний сірий довгоносик, жуки якого живляться листям і стеблами соняшника. При наявності двох і більше жуків на 1 м2 сходи соняшника можуть бути по­вністю знищені.

Крім того, сходам можуть зашкодити звичайний, сірий буря­ковий та чорний довгоносики, кукурудзяний і піщаний медляки. Вони об’їдають сім’ядольні та справжні листки, вигризають порож­нини в стеблах і черешках, що може викликати загибель рослин та зрідження посівів. На окремих ділянках, які межують із неорними землями, сходи інколи пошкоджуються жуком кравчиком. Пізнім посівам може зашкодити гусінь озимої совки. В роки масового розмноження загрозу може становити лучний метелик, гусінь яко­го з’їдає м’якуш листка і скелетує його.

* Родина Ковалики - Elateridae

На півдні Лісостепу та в Степу поширені ковалик посівний, к. степовий та к. смугастий. Шкоди посівам завдають личинки — дротяники (рис. 14). Строки піднімання дротяників у більш верхні шари ґрунту залежать від температури. Як правило, вони співпада­ють із початком проростання насіння соняшника. Масовий вихід личинок і живлення сходами соняшника починається при темпера­турі ґрунту 20’С. В цей час соняшник утворює першу пару справжніх листків. Тривалість живлення дротяників на соняшнику повністю залежить від перезволожений ґрунту і його температури.

Сходами соняшника живляться личинки всіх вікових груп, але найбільшої шкоди завдають особини останніх вікових груп. З’являються ці личинки пізніше личинок середнього віку, тому в роки з вологою весною шкода, яку наносять ці шкідники, значно більша у зв’язку з більш тривалим періодом живлення. В міру збільшення чисельності, темп зростання шкодочинності зменшуєть­ся. Пояснюється це тим, що високі щільності заселення зустріча­ються в стадіях, більш сприятливих для розвитку дротяників і тому ппсодочинність їх падає. Особини, які опинились в менш сприятли­вих умовах, більш шкідливі.

ШКІДНИКИ НА ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ

Рис. 14. Ковалик посівний (Agriotes sputator L.): 1 ■ імаго; 2 - личинка.

Степовий ковалик (A. qurqistanus L.): 1 ■ імаго; 2 • личинка

1

2

4

• Родина Чорниші — Tenebrionidae

Піщаний мідляк - широко розповсюджений шкідник (рис. 15). Жуки з’являються з місць зимівлі досить рано - в першій половині квітня. Ця комаха - ксерофіт, тому в масі з’являється після посуш­ливих років. До появи культурних рослин живиться бур’янами, а потім сходами культурних рослин. З багатьох видів сільськогоспо­дарських рослин жуки надають перевагу соняшнику. Сходам со­няшника шкодять саме жуки. Вони залізають на рослини й обгриза­ють сім’ядолі, виїдають точку росту до стебла. Жуки живляться вночі, але і вдень їх можна побачити на сходах або поблизу них [87].

* Родина Довгоносики - Curculionidae

Шкоди завдають чорний і сірий довгоносики. Особливу загро­зу становлять для рослин соняшника в ранній період росту сходів. Жуки об’їдають сім’ядольні листки, перегризають стебла, пошкод­жують проростки, які ще не вийшли на поверхню ґрунту.

Сірий буряковий довгоносик розповсюджений досить широ­ко. Жуки бурого кольору, вкриті густими волосками. Одне поколі­ння розвивається 2-3 роки.

Чорний буряковий довгоносик - розповсюджений у півден­них районах Лісостепу та Степу (рис. 15,2.). Жук чорного забарв­лення, живе 2-3 роки. Личинки живляться на коренях соняшника

Рис. 15. Мідляк кукурудзяний (Blaps femoralis L.): 1 - імаго та по­шкодження сходів личинкою.

Довгоносик буряковий чорний (Psalidium maxillosum F.): 2- імаго (збільшено), пошкодження дорослими жуками сходів соняшника.

й інших культур (рис.15.). При чисельності довгоносиків 5-5,3 ек­земпляри на 1 м2 ушкоджується до 15,5% рослин, в посушливі роки - 19-21%.

* Родина Совки - Noctuidae

Озима совка - загрозливий шкідник багатьох сільськогоспо­дарських культур, в тому числі соняшника (рис. 16). Літ совки починається у другій половині травня. Самки відкладають яйця на нижній бік листа бур’янів. Гусінь живе відкрито на рослинах, потім йде в поверхневий шар ґрунту. Шкідник уражується грибними й бактеріальними захворюваннями, його ентомофаги - жужелиці, жуки карапузики.

* Родина Совки - Noctuidae

Люцернова совка розповсюджена по всій країні, в Криму. Зи­мує совка в стадії гусені. Літ починається в травні. Метелики першо­го покоління розвиваються на бур’янах, другого - на соняшнику. Яйця відкладають на верхній бік листків. Гусінь першого поколін­ня ушкоджує листки соняшника, другого покоління - кошики.

Шкідники листків та стебла. В період листоутворення й ак­тивного росту рослин посіви соняшнику ушкоджуються луговим метеликом, совками, попелицями, соняшниковим вусачем, стебло­вим метеликом, павутинним кліщем.

ШКІДНИКИ НА ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ

Рис. 16. Озима совка (Scotia segetum Schiff): 1 метелик; 2-3 - гусениця. Лучний метелик (Pyrausta stieticaiis L.): 4 - метелик; 5 - гусениця. Вогн­івка соняшникова (Homoeosoma nebulella Hb.): 6 метелик; 7 - гусениця

• Родина Вогнівок - Pyralididae

Луговий метелик - широко розповсюджений. Літ метеликів відбувається в травні. Розповсюдженню сприяють вітри. Живлять­ся метелики на квітучих рослинах. Плодовитість самки залежить чід нектароносних рослин. Посушлива погода й відсутність некта­ру викликають безпліддя метеликів. Гусінь молодших вікових груп тримається на листках під тонкою павутинкою.

Гусінь старшого віку прогризає в листках отвори, залишаючи головні жилки, а при масовому розмноженні знищує рослини по­вністю, завдаючи посівам великої шкоди. На яйцях лугового мете­лика паразитує тільки трихограма. Личинки лялечки та імаго ура­жуються грибними та бактеріальними хворобами.

Соняшникова вогнівка (міль) розповсюджена в усіх зонах ви­рощування соняшнику. Дорослі комахи живляться нектаром ай­стрових рослин (рис. 16). Літ молі співпадає з цвітінням соняшни­ка. Самка відкладає яйця на внутрішні стінки пиляків. Гусінь пер - шої-другої вікових груп живиться частинами квітки, потім сім’ян­ками. Частина популяції дає наступне покоління, інші лялечки вступають у діапаузу.

* Підряд попелиці - Aphidinea

Бурякова попелиця - господарями е бересклет, калина. Самки з’являються на цих рослинах в останній декаді квітня. Перші осо­бини попелиці з’являються в другій половині травня. Спостеріга­ються на горохові, соняшнику, буряку, квасолі, гарбузі. На соняш­нику комаха поселяється на нижньому боці молодих листків, а пізніше - на кошиках. В кінці серпня - на початку вересня з’явля­ються крилаті попелиці, які знову перелітають на чагарники і на­роджують там безкрилих самок та самців.

Акацієва (люцернова) попелиця - широко розповсюджена. Зи­мує на акації та люцерні. Весною на люцерні розмножується до пер­шого укосу, потім перелітає на інші культури. Ушкоджує верхні ли­стки соняшнику, які зморщуються й звертаються. В результаті уш­коджень життєздатність рослин соняшнику дуже послаблюється.

' Родина Вусачів - Cerambicidae

Соняшниковий вусач - розповсюджений в усіх зонах вирощу­вання соняшнику. Зимують личинки в підземній частині стебла. Вихід жуків - в кінці травня - на початку червня. Живиться шкідник на бур’янах родини айстровнх і соняшнику, вигризаючи в листках отвори. Яйця відкладає в стебло. Личинка живиться все­редині стебла, поступово прогризаючи хід від місця відкладення яєць до коренів. У пошкоджених рослин спостерігається відста­вання в рості, а стебла інколи ламаються.

Шкідники кошиків та сім’янок. Кошики і сім'янки соняшни­ка ушкоджуються соняшниковою міллю, люцерновою совкою, кло­пами, попелицями.

* Напівжорсткокрилі — Hemiptera

Соняшник ушкоджують близько 20 видів клопів [90]. Шкода від комах цієї родини полягає в тому, що вони висмоктують клітин­ний сік листково! обгортки кошика, язичкових, трубчастих квіток і вміст сім’янок соняшника. В місцях проколів з’являються дрібні білі цятки відмираючої тканини. В подальшому вони зливаються, жовтіють, набувають бурого забарвлення і починають засихати. При ушкодженні насіння на сім’ядолях зародка утворюються глибокі некротичні плями. Вони різні за розмірами і залежать від ступеня ушкодження сім’янок, яке, у свою чергу, обумовлене періодом жив­лення клопів та їх видовим складом. Сім’янки соняшника, ушкод­жені на початку формування, гинуть, зсихаючись у тоненьку плас­тинку. При більш пізньому ушкодженні насіння життєздатність зберігається, хоча і дещо послаблюється. У сім’янок, ушкоджених клопами, значно зменшується маса 1000 штук та їх щільність [86]. Олійність також знижується на 3-8%, а кислотне число олії підви­щується в 10-20 разів. Найбільшої шкоди завдають ягідний, польо­вий та люцерновий клопи.

* Родина Щитників - Pentatomidae

Ягідний клоп розповсюджений досить широко. Комаха бага - тоїдна, шкодить соняшнику, гірчиці, коноплям, льонові, озимій пше­ниці. Зимують імаго під рослинними залишками, опалим листям. Яйця відкладають на листки рослин.

* Родина Сліпняки - Miridae

Польовий клоп - зимує під рослинними рештками. З місць зимівлі виходить рано весною. Самки відкладають яйця в тканини квітконіжок, черешків, пагонів, в жилки листків. Живляться сім’ян­ками соняшника.

Буряковий клоп - зимує в стеблах і черешках багаторічних трав і бур’янів. Яйця самка відкладає в пагін, черешок або жилку. Стримують накопичення клопа яйцеїди, паразитичні бараконіди, кліщі тощо.

Люцерновий клоп - зимує в стадії яйця в стеблах багаторічних бобових рослин. Дає за літо два покоління. Крім основних кормових рослин ця комаха уражує багато інших, зокрема соняшник.

СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ ІЗ СОНЯШНИКУ

Виробництво олії - досить важлива галузь харчової промис­ловості. Олія використовується не тільки для харчових потреб, але має і технічне значення. При переробці насіння соняшнику отри­мують, крім олії, також білки харчового …

Сушарки для насіння соняшнику

Для сушіння насіння соняшнику використовують сушарки шахтного і барабанного типу, якщо вологість насіння перевищує 16%. Насіння середньої сухості підсушують, застосовуючи різне об­ладнання, яке дозволяє знизити вологість насіння шляхом вен­тилювання. Для …

Способи та режими сушки насіння

Для проведення сушки насіння соняшнику існують різні спо­соби проведення цього процесу при відповідних режимах. Найбільш відомі з них такі: 1. Конвективне сушіння з постійним підводом теплоносія в щільному шарі, який …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua