ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ ІЗ СОНЯШНИКУ

Виробництво олії - досить важлива галузь харчової промис­ловості. Олія використовується не тільки для харчових потреб, але має і технічне значення. При переробці насіння соняшнику отри­мують, крім олії, також білки харчового …

Сушарки для насіння соняшнику

Для сушіння насіння соняшнику використовують сушарки шахтного і барабанного типу, якщо вологість насіння перевищує 16%. Насіння середньої сухості підсушують, застосовуючи різне об­ладнання, яке дозволяє знизити вологість насіння шляхом вен­тилювання. Для …

Способи та режими сушки насіння

Для проведення сушки насіння соняшнику існують різні спо­соби проведення цього процесу при відповідних режимах. Найбільш відомі з них такі: 1. Конвективне сушіння з постійним підводом теплоносія в щільному шарі, який …

Сушіння насіння соняшнику

Особливості насіння соняшнику як об’єкта сушки, зумовлені анатомічними особливостями, хімічним складом і фізичними вла­стивостями. Головна особливість полягає в тому, що запасні поживні речовини, які використовуються зародком для проростання, відкла­даються в …

ПІСЛЯЗБИРАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК ТА ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ

Зберігання насіння розпочинається після того, як воно вивільни­лося з кошика. Спочатку воно зберігається в бункері комбайна, а потім на току, після очищення, сортування та калібрування - в зерносхови­щах. Процес зберігання …

вип казино

СОНЯШНИК ЯК ОБ’ЄКТ ЗБИРАННЯ

Культура соняшнику за час вегетації формує значну вегета­тивну масу. В залежності від сорту (гібриду), зони вирощування вона становить 200 -350 ц/га. Особливості будови стебла та суцві­ття соняшника обумовлюють значну механічну …

ЗАХИСТ ПОСІВІВ СОНЯШНИКА ВІД ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ ТА БУР’ЯНІВ

Соняшник належить до культур із досить високою конкурен­тною здатністю та інтенсивністю росту. При цьому більшість су­часних сортів і гібридів мають імунітет проти основних збудників хвороб та ряду шкідників. При дотриманні …

ШКІДНИКИ НА ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ

На теренах колишнього СРСР було зареєстровано більше 77 видів комах, які шкодять соняшнику. Але не всі вони завдають куль­турі однакової шкоди. Склад загрозливих шкідників залежить від географічної широти вирощування культури …

Бактеріальні та вірусні хвороби

Бактеріальне в’янення. Збудник - Erwinia cartovora (Johnes) Holland. Ознаки хвороби можна побачити на рослинах у фазу 3-4 пар справжніх листків. У хворих рослин верхня частина стебла зсихається й перекручується, набираючи …

ХВОРОБИ СОНЯШНИКУ

Хвороби соняшника підрозділяють на грибні, бактеріальні та ві­русні. Найбільших збитків завдають хвороби грибного походження. Несправжня борошниста роса - широко розповсюджена хво­роба. Найбільш сильне ураження відзначається в лісостеповій, і в степовій …

СІВБА ТА ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ

Способи посіву. В сучасних умовах соняшник в усіх зонах висівають пунктирним способом, в основному, за допомогою сіва­лок СІІЧ-6 та СУПН-8 із шириною міжрядь - 70 см. Технологія вирощування соняшнику пунктирним …

ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ

За статистикою, кожний четвертий житель земної кулі задо­вільно харчується завдяки внесенню мінеральних добрив під по­сіви сільськогосподарських культур. Добрива, при їх правильному використанні, підвищують вміст поживних речовин, позитивно впли­вають на поглинальну …

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

Обробіток ґрунту під соняшник поділяють на основний і пе­редпосівний. Його потрібно проводити з врахуванням попередників, забур’яненості і наявності вологи в ґрунті. При основному обробіт­ку ґрунту головна роль приділяється зяблевій оранці, …

МІСЦЕ В СІВОЗМІНІ

Перш ніж розглянути питання про місце соняшника в сівозміні, необхідно зупинитися на терміні “родючість ґрунту”. Родючість - це основна специфічна властивість ґрунту. Під родючістю розумі­ють властивості ґрунту, необхідні для життєдіяльності …

ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВИХ ПОСІВІВ

Посіви для одержання високоякісного насіння повинні розмі­щуватися на полях з високим рівнем забезпеченості поживними речовинами. При вирощуванні соняшнику на насіння необхідне чітке виконання всіх технологічних операцій. Слід зауважити, що основний …

НАСІННИЦТВО

Сучасна система насінництва соняшника передбачає щорічне сортопоновлення, яке дозволяє швидко впроваджувати у виробниц­тво нові, продуктивніші сорти і поліпшити районовані. За існую­чою системою насінництва науково-дослідні установи-оригінатори сорту вирощують насіння супер-супереліти і …

СОРТИ СОНЯШНИКУ ДЛЯ ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССЯ

Харківський 3. Сорт створений методом індивідуального до­бору біотипів, стійких до вовчка, з синтетичної популяції на фоні штучного зараження різними расами вовчка. Сорт належить до різновидності сіро-смугаста та чорновугіль - на. …

УСПАДКУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК У СОНЯШНИКА

При вивченні успадкування ознак у соняшника встановлено, що: 1. При схрещуванні високорослих форм силосного соняшника (висота стебла більше 4 м) з карликовими формами (висота стебла 60-70 см) гібриди першого покоління …

СЕЛЕКЦІЯ САПОЗАІШЛЕНИХ ЛІНІЙ

Вихідний матеріал. Як вихідний матеріал для створення са­мозапилених ліній найчастіше використовують гібриди соняшни­ка. Весь генофонд старих сортів потрібно зберегти в колекціях, ос­кільки ними завжди можна скористатися для виведення нових ліній. …

ВИКОРИСТАННЯ ГЕТЕРОЗИСУ У СЕЛЕКЦІЇ СОНЯШНИКУ

Використання ефекту гетерозису в селекції соняшника досить перспективне, оскільки не тільки збільшує врожайність цієї куль­тури, але й відкриває більш широкі можливості селекції на стійкість до хвороб і шкідників. Гетерозисне гібридне …

СЕЛЕКЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАСІННИЦТВА СОНЯШНИКУ

Завдання селекції соняшника обумовлюються біологічними та генетичними особливостями цієї культури, вимогами, які ставлять­ся до нього сільськогосподарським виробництвом та різними га­лузями промисловості. Соняшник використовується головним чином як олійно-білко­ва культура, яка дає …

ЕТАПИ ОРГАНОГЕНЕЗУ СОНЯШНИКА

Рослини соняшника на різних етапах життєвого циклу по - різному реагують на зміни довкілля. Існує кілька підходів до роз­поділу життєвого циклу на періоди, етапи та стадії. Етапи органо­генезу соняшника за …

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАСІННЯ

Слід відзначити, що запліднення зав’язі і формування сім’я­нок залежить не тільки від запилення квіток бджолами або вітром (в цьому випадку недорозвинені квітки розташовані по всьому ко­шику), але й при дефіциті …

БІОЛОГІЯ ЦВІТІННЯ ТА ЗАПИЛЕННЯ

Соняшник - типова ентомофільна рослина. Упродовж трива­лого часу вважалося, що цей вид - облігатний перехреснозапилю - вач. Серія дослідів дозволила одержати нову інформацію щодо при­роди запилення цієї культури. При ізоляції …

ВІДНОШЕННЯ СОНЯШНИКА ДО ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ СЕРЕДОВИЩА

На сьогодні культура соняшнику існує у формі сортів та гібридів, які можуть мати досить суттєві відмінності у нормах реакції на чин­ники зовнішнього середовища. Разом з тим культура зберігає за­гальні характеристики …

ЕКОЛОГІЧНІ АДАПТАЦІЇ РОДУ HELIANTHUS

Еволюція соняшника як культурної рослини мала місце й на теренах колишнього СРСР. Екологічно культурний соняшник є степовим видом. Здатність утворювати придаткові корені з гіпоко - тіля є пристосуванням для перенесення …

ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНОГО СОНЯШНИКУ

Вважають, що культурний соняшник Н. annuus походить від примітивного Н. lenticularis, який культивували в давнину індійці. Цю гіпотезу підтримав відомий монограф роду Helianthus - Хей­зер (Heiser Ch.) [133]. Але з …

СИСТЕМАТИКА РОДУ HELIANTHUS

Соняшник належить до великої родини Айстрових (Astera - ceae L.) роду Helianthus. Рід Helianthus - великий та поліморфний. Бентам (Bentham) і Хукер (Hooker) у свій час описали 50 видів; Уотсон …

НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ

Соняшник - головна олійна культура, яка вирощується в Ук­раїні. Посіви соняшника почали поширюватись в Україні в кінці XIX - на початку XX століття. Соняшникова олія - цінний харчовий продукт із …

СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

В. І. ТРОЦЕНКО Соняшник займає важливе місце в харчуванні людей. Високий вміст олії у насінні соняшнику характеризує його як високоолійну культурну рослину. В групі олійних культур соняшник за площею посівів …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua