РОСЛИННИЦТВО

Ріст і розвиток зернових культур

Нормальний життєвий цикл зернових культур, як і всіх вищих рослин, складається із ряду періодів, які характеризуються якісними змінами біохімічних реакцій, фізіологічних функцій і органоутворюючих процесів. В розвитку рослин можна виділити два основних періоди: формування

вегетативних органів (коріння, стебел, листя), який характеризує кількісні зміни; утворення генеративних органів (суцвіть, квіток, подів, насіння), який характеризує якісні зміни. Ріст рослин - це збільшення їх маси (кількісні зміни), а розвиток - якісні зміни, які відбуваються в процесі життя рослин від проростання до утворення насіння.

Зернові культури протягом вегетації проходять такі фенологічні фази росту: проростання, сходи, кущіння, вихід в трубку, колосіння або викидання волоті, цвітіння, формування і достигання зерна.

Проростання насіння це складний біологічний процес, який складається із послідовних фізіологічних і біохімічних перетворень і закінчується появою сходів. Для проростання необхідні вода, тепло, повітря. Для проростання зерно поглинає з ґрунту таку кількість води (% від повітряно-сухої маси насіння): пшениці, тритикале, ячменю, жита - 48-55, вівса 55-60, кукурудзи, рису - близько 40, проса і сорго - 25-30.

Проростання насіння значною мірою залежить від температури. Так, насіння зернових першої групи найактивніше проростає при встановленні оптимальної температури 17-230С, другої - 25-300С. Мінімальна температура проростання насіння хлібів першої групи - 1-20С, кукурудзи і проса - 7-80С, рису і сорго - 11-120С. Надто високі температури (35-400С) спочатку затримують, а згодом припиняють проростання насіння.

Проростання розпочинається з бубнявіння зерна. В набубнявілому зерні під дією ферментів запасні поживні речовини ендосперму зернівки перетворюються на прості, внаслідок поглинання яких починається ріст зародкового коріння і листків. З появою на поверхні ґрунту першого справжнього листка рослини переходять у фазу сходів.

Сходи. Швидкість появи сходів залежить від особливостей культури, енергії проростання насіння, вологості, температури, щільності ґрунту, глибини сівби. Мінімальна температура появи сходів хлібів першої групи -

2- 50С, другої - 10-120С, оптимальна - відповідно 20-250С і 25-300С. При оптимальній температурі сходи з'являються на 6-8 день після сівби.

Кущення це процес утворення бічних пагонів і вторинних (вузлових) коренів на підземному вузлі, який знаходиться ближче від поверхні ґрунту. Цей вузол називається вузлом кущення і є важливим органом рослини(рис. 7). При його пошкодженні і відмиранні рослина гине. Глибина залягання вузла кущення залежить від інтенсивності освітлення. При недостатньому освітленні, що часто буває в загущених посівах, він залягає ближче від поверхні ґрунту. Глибина його залягання залежить від глибини загортання насіння, сорту, особливостей ґрунту і температури. Від глибини його залягання залежить морозостійкість. При більш глибокому заляганні озимі культури переносять більші морози, підвищується стійкість рослин до вилягання. Починається кущення після утворення 3-4 листків. Дружне кущення спостерігається при температурі 10-150С за умови достатнього зволоження, забезпечення поживними речовинами та оптимальної площі живлення.

Кожна рослина може утворити кілька пагонів - до 5-10 і більше. Пагони, на суцвіттях яких утворюється виповнене зерно, називаються продуктивними. У озимих хлібів продуктивних пагонів буває 3-6, у ячменю і вівса - 2-3, у ярої пшениці не більше 2.

Посіяні в оптимальні строки озимі культури кущаться при сприятливій температурі і вологості в основному восени.

При надмірному і недостатньому кущенні врожайність погіршується: в першому випадку внаслідок можливого вилягання рослин, у другому - через незначну кількість продуктивних пагонів. Оптимальною вважається густота продуктивних пагонів зернових культур першої групи 500-700шт/м.

Вихід в трубку. Ріст стебла починається з нижнього міжвузля, що знаходиться над вузлом кущіння і подовжується 10-15 днів. Одночасно видовжується друге міжвузля. Після закінчення його росту інтенсивно видовжується третє і наступні міжвузля. В зв’язку з тим, що кожне міжвузля росте нижньою частиною, такий тип росту називається вставним (інтеркалярним). Початком фази трубкування вважається період, коли стебловий вузол першого міжвузля піднімається на висоту 3-5 см від поверхні ґрунту. В цій фазі інтенсивно ростуть листя, стебла, формуються репродуктивні органи суцвіття.

Колосіння та викидання волоті - це період, коли в результаті інтенсивного росту стебла, особливо його верхнього міжвузля, з листкової трубки назовні з'являється колос (пшениця, жито, ячмінь, тритикале), або волоть (овес, просо, сорго, рис, чоловіче суцвіття кукурудзи).

Період від виходу в трубку до колосіння (викидання волоті) дуже важливий в розвитку зернових культур. В цей час інтенсивно ростуть стебла і листя, формується колос і генеративні органи, в результаті чого рослини вимогливі до наявності в ґрунті вологи і поживних речовин.

Цвітіння у більшості зернових культур настає слідом за колосінням і викиданням волоті. Ячмінь зацвітає ще до повного колосіння, лише у жита ця фаза починається через 8-10 днів після колосіння. Залежно від характеру цвітіння зернові культури діляться на самозапильні (ячмінь, пшениця, просо, сорго, рис) і перехреснозапильні (жито, кукурудза, сорго), у яких пилок переноситься на приймочки маточок вітром. У колосових культур цвітіння починається з колосків середньої частини колоса, через що тут утворюється більш крупніше зерно з кращими насіннєвими якостями. У хлібів, які мають суцвіття волоть, цвітіння починається з верхньої частини суцвіття, де утворюється і краще зерно.

Формування і достигання зерна. Після запліднення починається формування зерна. В цей період в зерні багато води і мало сухих речовин. Маса 1000 зернин 8-12 г. Після формування настає налив зерна, який характеризується накопиченням крохмалю в ендоспермі і вологістю зерна 37-40%.

В молочній стиглості зерно за товщиною і шириною набуває типового розміру, в ньому ще не закінчились процеси накопичення поживних речовин.

Консистенція зерна нагадує молоко, в йому накопичується біля 50% сухої речовини від маси дозрілого насіння.

Дозрівання починається з закінченням надходження в зерно пластичних речовин. У восковій стиглості зерно за консистенцією нагадує віск, стає типовим за кольором, легко ріжеться нігтем, вологість його зменшується до 30%. Тривалість фази 3-6 днів.

Повна стиглість - це кінцевий етап вегетації рослин. У цій фазі ендосперм затвердіває, на перерізі борошнистий або скловидний, забарвлення типове, вологість зерна в залежності від зони знижується до 15-20% і воно втрачає зв’язок з материнською рослиною.

Етапи органогенезу. Життєвий цикл зернових культур складається з періодів, які характеризуються відповідними кількісними і якісними змінами (біохімічними, фізіологічними), що протікають у рослинах при формуванні вегетативних і генеративних органів. Ф. М. Куперман розрізняє в онтогенезі рослин дванадцять етапів органогенезу (табл. 8).

Таблиця 8. Етапи органогенезу (за Ф. М. Куперман)

Етапи

органогенез

у

Основні процеси органогенезу

Фенологічні

зв’язки

Елементи продуктивності

І

Стебловий пагін недиференційований, конус наростання має вигляд горбика

Проростання насіння, сходи

Г устота стояння рослин

ІІ

Початок інтенсивного росту і диференціація конуса наростання. Закладка стеблових вузлів і міжвузль.

Третій листок, формування вузла кущення

Кількість листків, коефіцієнт кущення, зимостійкість

ІІІ

Витягування верхньої частини і диференціація нижньої частини конуса наростання, закладка зачаткового суцвіття і колоскових горбочків

Кущення

Кількість члеників колосового суцвіття

І V

Формування колоскових горбочків і сегментів конуса наростання, закладка квіткових горбочків

Початок виходу в трубку

Кількість колосків у суцвітті, посухостійкість

Продовження таблиці 8

V

Формування квіткових горбочків (археспорогенез)

Стеблування

Кількість квіток у колосках

VI

Формування пиляків і маточки (мікро і макроспорогенез)

Середина фази стеблування

Фертильність квіток, жаростійкість

VII

Закінчення формування яйцеклітини і пилку, інтенсивний ріст суцвіття (гаметогенез)

Набухла піхва останнього листка

Теж саме

VIII

Закінчення формування і достигання всіх органів квітки (гаметогенез)

Колосіння, викидання волоті

Теж саме

IX

Запилення, запліднення, формування зиготи (зиготогенез)

Цвітіння

Озерненість колоса

X

Формування зернівки (ембріогенез)

Формування зернівки, перед молочний етап

Розмір зернівки

XI

Нагромадження поживних речовин в зернівці

Молочний і тістоподібний стан зернівки

Маса зернівки

XII

Перетворення рухомих поживних речовин у зернівці в запасні

Воскова і повна стиглість зернівки

Теж саме

Знання етапів органогенезу має велике практичне значення. По них визначають оптимальні строки внесення азотних добрив, строки поливів при зрошенні та ін.

РОСЛИННИЦТВО

Укісне використання травостою

Строки і частота скошування травостоїв значною мірою впливають на довголіття і урожайність природних та сіяних кормових угідь. Багаторазове скошування травостою в ранні строки призводить до зниження життєдіяльності рослин, що негативно …

Створення та раціональне використання культурних пасовищ

Значення пасовищ і пасовищного корму для тварин. Зелений пасовищний корм є основним кормом при літньому утриманні більшості видів сільськогосподарських тварин. Частка його в літньому раціоні великої рогатої худоби, залежно від …

Система докорінного поліпшення сіножатей і пасовищ

Докорінне поліпшення сіножатей і пасовищ проводиться тоді, коли поверхневим поліпшенням не досягається необхідний рівень їх продуктивності. Докорінне поліпшення - це система заходів, спрямованих на перетворення низькопродуктивних природних кормових угідь у …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua