ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Технологічний розрахунок пристроїв дозування поршневого типу

Вихідними даними для технологічного розрахунку пристроїв дозування в’язкої продукції здебільшого є: технічна продуктивність Z, доз/хв; величина дози W, см3 (мм3); динамічна в’язкість продукції jit, Па*с висота стовпа продукції в бункері Н, м тиск повітря в надрідинному просторі бункера Ръ Па; геометричні параметри дозувального циліндра D, м; каналу насадки d0 і каналу крана. Розрахункова схема поршневого дозатора наведена на рис. 3. 110.

Технологічний розрахунок пристроїв дозування поршневого типу

Рис. 3.110. Розрахункова схема поршневого дозатора: 1 — бункер; 2 — дозувапьний циліндр; 3 — поршень; 4 - кран; 5 — насадка; 6 - важіль привода

Тривалість кінематичного циклу роботи поршневого дозатора можна визначити як суму тривалостей:

Тк = tH + teun + 2 • tm,, (3.127)

де tH — тривалість наповнення дозувального циліндра продукцією; him — тривалість випорожнення дозувального циліндра від про­дукції;

tm — тривалість включення і спрацювання запірної арматури на наповнення і випорожнення дозувального циліндра.

Тривалість кінематичного циклу визначається із заданої про­дуктивності:

Тк — — - 60, с (3.128)

Z

Якщо прийняти припущення, що в’язка продукція в режимі

формування дози може характеризуватися як ньютонівська рідина, то

тривалість формування дози визначається:

(3.128)

Технологічний розрахунок пристроїв дозування поршневого типу

де feijl — ефективна площа поперечного перерізу каналу крана, для

Технологічний розрахунок пристроїв дозування поршневого типу

круглого перерізу

/і0 — коефіцієнт втрат швидкості переміщення продукції в дозаторі, на проектному етапі розрахунків можна приймати //„ в межах 0,6-0,8; g — гравітаційна стала, 9,81 м/с2;

АР — додатковий напор переміщення продукції, створений різницею тисків у надрідинному просторі бункера і ступенем розрідження в дозувальному циліндрі, ЛР=Р] Р2

Р{ — тиск в надрідинному просторі бункера;

Р2 — тиск розрідження, створюваний поршнем у дозувальному циліндрі;

р — питома маса продукції.

Для кранової запірної арматури teKJl ~ 0,5...0,6 с. Визначивши і прийнявши значення t„ і teKJI із формули (3.127) визначають тривалість випорожнення дозувального циліндра від продукції:

(3.129)

Технологічний розрахунок пристроїв дозування поршневого типу

Якщо одержане значення teun є від’ємним, то здійснюють пошуки технічних рішень для зменшення tH. Деякі із них: підвищують тиск Рх збільшують до можливих значень [,ф, збільшують Н. У випадку, коли перераховані заходи не призводять до позитивного результату, приймають рішення про встановлення кількох дозаторів.

Якщо одержане значення teun є додатнім, то визначають необхідне зусилля, з яким буде діяти поршень на продукцію на стадії випорожнення дозувального циліндра.

п _ (Р3-Р4)-<4 128 • ju ■ І

Врахувавши прийняте припущення, що в’язка продукція на стадії фасування характеризується як ньютонівська, і додатково припустивши, що с/, ~ d0 та режим витікання є ламінарним, то можна використати формулу Пуазейля, яка функціонально зв’язує пропускну здатність насадки з тиском поршня на продукцію:
де Ръ — тиск на продукцію з боку поршня в дозувальному циліндрі;

Р4—тиск навколишньої о середовища, куди переміщається продукція, здебільшого приймають Р4 = 0,1 МПа;

/и — динамічна в’язкість продукції;

/ — довжина насадки.

Для визначення функціональної залежності між Р3 і tH прирівняємо пропускну здатність каналу насадки і дозувального циліндра.

гт

П2=—-и0, (3.131)

де П2 — пропускна здатність дозувального циліндра;

и0 — середня швидкість переміщення поршня на стадії випорожнення

S 4W дозувального циліндра, v0 = ;

вин

Кш ' t.

4 • W

S — хід поршня, визначається S =----------- .

тЮ2

(3.132)

W (Р3-Р4)-^(

Кш 128 • /л • /

звідки

128 ■ и ■ I - W

рз= ^ - + /Y (3.133)

Я ' &0 ’ Km

Зусилля на штоку поршня, що з відповідним припущенням дорівнює зусиллю на штоку пневмоприводу або важеля електромеханічного приводу, визначимо:

Технологічний розрахунок пристроїв дозування поршневого типу

(3.134)

R = Р

т£>2 тЮ2 (128fjlW Л

+ г4

У випадку застосування пневмоприводу, при заданому тиску повітря в магістралі, можна визначити, а потім по каталогах підібрати пневмоциліндр:

леї;

звідки

R=-^(PM-PJ, (3.135)

dn = J —----------- ,------------------- (3-136)

ШР.-Ра)

де dn — внутрішній діаметр пневмоциліндра;

Рм — тиск повітря в магістралі, здебільшого Рм = 0,5-0,6 МПа;

Ра — атмосферний тиск, приймають Ра~ 0,1 МПа.

У випадку застосування електромеханічного приводу доцільно визначати витрати електроенергії:

128 flW „

+ Р,

W

N = Rv=~—

Лоо Л

(3.137)

t.

ndU.

вип 0 віт J

На стадії визначення витрат енергії для випорожнення дозувального циліндра може також виникати потреба у прийнятті рішення щодо зменшення teu„ або встановлення кількох дозувальних пристроїв.

Точні розрахунки, або перевіркові, здійснюють за значно склад­нішими математичними моделями, в яких враховані фізико-механічні характеристики продукції, конструктивні виконання каналів пере­міщення продукції; точність руху виконавчих механізмів тощо. Такі розрахунки є спеціальними і їх методика приведена в наукових працях дослідників.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Характерним прикладом машини із лінійною компоновкою може бути машина ВЕМ. Ця машина має вакуум-барабанний етикетопереносник (рис. 4.82, а). Машина ВЕМ складається із: конвеєра 1; шнека 2; пристрою нанесення клею 3 …

Механізми подачі клею

Холодний клей до клейового ролика може подаватись із відкритої ємності через систему роликів. Таким способом досить складно регулювати рівнотовщинність шару клею на клейовому ролику. Поряд із цим велика Рис. 4.81. …

Пристрої для перенесення етикеток

Ці пристрої є одними із основних складових етикетувальних машин. Залежно від конструктивного виконання вони бувають: важільні; барабанні; роликові. Важільні механізми бувають двох виконань: з коливальним коромислом та з диском, що …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.