Офсетний друк

СУЧАСНІ МОДЕЛІ РУЛОННИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН. КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНІ МАШИНИ . Машини фірми КВА

Уже протягом багатьох років фірма «Albert Frankenthal AG», яка вхо­дить у групу КВА, є одним із провідних постачальників рулонних оф­сетних ротаційних машин для акцидентного друку, друкування журналів

І газет одинарної ширини, книжок та телефонних довідників.

З появою типоряду «Compacta» фірма КВА одержала у своє розпо­рядження широкий асортимент найсучаснішої рулонної офсетної техні­ки з кількістю сторінок готової продукції від 8 до 48. Восьмисторінкові машини «KBA-Compacta 101» і «KBA-Compacta 106» були розроблені для акцидентного друку високої якості, але через те, що потреба в них була невелика, вони серійно вже не випускаються.

Для випуску журнальної і комерційної продукції обсягом до 16 сто­рінок і високоякісного акцидентного друку пропонується шість різних типів машин «Compacta» моделей від 213 до 215. ДЦ діаметром від 546 до 630 мм забезпечують виконання широких індивідуальних вимог до формату друкованої продукції.

Машина «Compacta 215», що випускається з 1997 p., є сучасною ру­лонною офсетною машиною середнього класу з численними вузлами автоматизації для скорочення часу переналагодження. Нова концепція безвального приводу й впровадження мінтол-технології на формному та офсетному циліндрах створюють високий комфорт обслуговування з високою якістю друку при одночасній значній економії паперу.

Ця машина призначена для друкування високоякісної журнальної та комерційної продукції малими й середніми тиражами. У ній втілено цілу низку конструктивних нововведень, завдяки яким іі можна вважати од­нією з найдосконаліших та економічно ефективних машин свого класу. Конструктивні особливості формного й офсетного циліндрів у поєднанні з новим безграфейковим фальцювальним апаратом дають змогу зали­шати незадрукованим поле завширшки лише б мм. Таким чином, дов­жину кола циліндра для друкування продукції можна зменшити з 630 до 620 мм. У машині використовуються системи напівавтоматичної чи автоматичної зміни форм.

«Compacta 215» — перша рулонна офсетна машина для друкування комерційної продукції, в якій використано привід без головного вала. Рулонне заряджання, друкарські секції, охолоджувальні циліндри, па - перопровідні пристрої та основні модулі фальцювального апарата пус­каються в хід індивідуальними серводвигунами змінного струму.

Функції головного вала виконує керуюча система CLC. Ця конст­рукція, названа «KBA-Drivertronic», має такі переваги, як простота в експлуатації, економія електроенергії, повністю закриті трифазові дви­гуни та ін. Через відсутність головного вала, який генерує вібрації, хід машини досить плавний, внаслідок чого підвищується якість друку. Нова система суміщення завдяки електронній компенсації змін у натягуванні паперового полотна забезпечує високу точність, скорочує відходи па­перу.

Точне натягування паперового полотна забезпечується в чотири­секційній версії «Compacta 215» електронним пристроєм, умонтованим у рулонне заряджання. У восьмисекційній друкарській машині, що пра­цює з двох рулонів, пристрій для точної подачі паперового полотна встановлюється після рулонного заряджання і після четвертої друкарсь­кої секції.

У разі обриву паперового полотна монітор на фотодіодах умикає відсікач полотна, запобігаючи виходу з ладу машини.

Замість традиційної схеми налагодження офсетного ГП використа­но і металеву основу, до якої надійно приклеєно згадане ГП. Загнуті під пев ним кутом краї металевої основи вставляються в паз ОЦ і затиску­ються. Таке нововведення зменшує незадруковану смугу паперу. У стан­дартно му виконанні в «Compacta 215» використовується 14-валиковий ФА, який гарантує оптимальну якість друку. Головний компонент ФА

— фарбовий ятщик «Colortronic» з електронною системою керування. Вимірювальні елементи мають карбідні контакти. Дукторні вали з кера­мічним покриттям «Colortronic» виключають розтікання фарби у фар­бових зонах. Відстань між гвинтами ФА дорівнює 32 мм. Контроль за температурою фарби дає змогу застосовувати машину «Compacta 215» для друкування екологічно чистим способом «сухого» офсету. За спеці­альним замовленням постачається автоматична система подачі фарби.

Зволожувальний апарат призначений для прямого й непрямого зво­ложення. При непрямому зволоженні накочувальний валик контактує з розподільним валиком, а при прямому безспиртовому зволоженні— з розкочувальним валиком, який може переміщатися по осі в межах 0...14 мм.

У стандартному виконанні фальцювальний апарат робить перший поперечний фальц, подвійний паралельний фальц, дельтаподібний фальц із взаємоперпендикулярним двозгинним фальцюванням або без нього, перфорацію по довжині і ширині. Настроювання фальцювально­го апарата займає максимум 2 хв.

Вдруковувальний пристрій «Compacta 215» дає змогу робити про­цес вдруковування додаткової інформації на повній робочій швидкості. Кожен вузол друкарської машини «Compacta 215» має інтегроване де­централізоване керування, зв’язане з панеллю керування через комп’ю -

Тер. У «Compacta 215» реалізовано модульну автоматизовану систему керування «KBA-OPERA», що складається з таких модулів: панелі керування «Ergotronic»;

Дистанційного регулювання подачі фарби і ЗР «KBA-Colortronic»; сканера для плівок і друкарських форм, призначеного для поперед­нього настроювання ФА «KBA-Scantronic»;

Децентралізованої системи приводу «KBA-Drivertronic»; дворівневої системи керування продукцією «KBA-Logotronic». «KBA-Compacta 215» вперше була представлена на святкуванні сто­річчя концерну «КВА Planeta», а на виставці «ІРЕХ-98» була визнана однією з кращих рулонних журнальних машин.

Вона відрізняється новітньою унікальною системою «Minihep» для кріплення офсетних пластин і ГП, а також застосуванням новітніх грей­ферних фальцювальних апаратів, завдяки чому при максимальній про­дуктивності та роботі в три зміни можлива річна економія паперу на суму близько 350 тис. DM (на відміну від інших машин зі звичайною системою кріплення і традиційними фальцювальними апаратами).

Технічні характеристики рулонної офсетної друкарськоїмашини «KBA-Compacta 215»:

SHAPE \* MERGEFORMAT СУЧАСНІ МОДЕЛІ РУЛОННИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН. КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНІ МАШИНИ . Машини фірми КВА

50

8,6

620

1000

420

36...130 (до 200»)

подпись: 50
8,6
620
1000
420
36...130 (до 200»)
Максимальна робоча швидкість, тис. об/год швидкість паперового полотнища, м/с довжина кола ДЦ, мм максимальна ширина полотнища, мм мінімальна ширииа полотнища, мм маса 1 м2 матеріалів, г

Під замовленні

Решта особливостей машини — це:

Уперше застосовано в рулонному акцидентному друці сервоприводи; грейферний фальцювальний апарат БЗ, що автоматично перенала­годжується;

Децентралізована система керування технологічними операціями на агрегатному рівні;

Можливість підключення машини до цифрової мережі через систему «КВА-Іх^оігопіс»;

Плівкові ФА з виключно низьким ступенем нерівномірності; можливість додаткового температурного контролю розкочувального циліндра ФА (для «сухого» офсету);

Автоматична заміна друкарських форм;

Сушильний агрегат з можливістю інтеграції системи допалювання. Додатково машина може комплектуватися секцією для встановлен­ня різного виду пристроїв з метою допоміжного оброблення продукції.

На виставці «Е)гара-2000» фірмою КВА було представлено новинку

— єдину на сьогодні машину для друку високоякісних 64-сторінкових журналів — рулонну офсетну друкарську машину «КВА-Сотрайа 818».

На рис. XXIV, а (див. кольорову вклейку) показано загальний виг­ляд цієї машини.

Фірма випускає машини «ОЛотап», «ЛсЛотап» і «ЬШютап» для дру­кування ілюстраційної книжково-журнальної продукції.

Машина «ОЛотап» (рис. 8.1, о) має один або два стрічкоживильних пристрої 1 з механізмом підіймання рулону, нагромаджувачем 2 (який забезпечує зміну рулону без зупину машини), секцію стабілізації натягу паперової стрічки З, друкарської секції 4,5 і фальцювальний апарат 11.

Паперова стрічка проходить через друкарську секцію 4 та 5, причо­му секція 4, побудована за п’ятициліндровою схемою, може перенала­годжуватися для чотирьох варіантів друкування на паперовій стрічці (рис. 8.1, б...д). Секцію 5 побудовано за чотирициліндровою схемою. Залежно від кількості фарб кількість друкарських секцій 5 може бути від 1 до 4. Поряд із друкарськими секціями вмонтовано пристрій 6 для затримання паперової стрічки в разі її обриву. Після друкування паперова стрічка подається в сушильний пристрій 7 й охолоджувальну секцію 12.

Машина комплектується нумераційним апаратом 13, пристроєм 14 для нанесення на паперову стрічку силіконового препарату, перфорато­ром 8, клеєвим апаратом 9. Якщо необхідно, то стрічка може проходити через поворотні штанги 10. Фальцювання паперової стрічки здійснює три-згинний фальцювальний апарат 11 лійкового типу. Машина друкує на стрічці завширшки 660 мм. Довжина відрубуваного аркуша дорів­нює довжині кола ФЦ і становить 452 мм. Максимальна частота обертан­ня ФЦ — 50 тис. об/год.

Машини «Локипап» і «ЬШютап», побудовані на основі чотирицилі­ндрових секцій, містять стрічкоживильні пристрої з нагромаджувачами паперової стрічки для її автоматичного склеювання, секції стабілізації натягу стрічки, сушильні й охолоджувальні секції, мають різні схеми суміщення та оброблення паперової стрічки.

Фальцювальний апарат тризгинний і може здійснювати поздовжній згин стрічки на лійці, а також два поперечних згини. Машини мають високу ступінь автоматизації, комплектуються системами автоматизо­ваного керування.

На рис. 8.2, а показано схему машини «Яошшап С», а на рис. 8.2, б

— схему машини «ЬШютап М». Деякі технічні дані книжково-журналь­них машин фірми «МАК-Ііоіапсі» наведено в табл. 8.1.

Т аблиця 8.1. Деякі технічні дані книжково-журнальних машин фірми «МАІЧ-Коіапсі»

Показник

«Осїошап»

«К. о№тап»

«ЬШіотап М»

Номінальний формат (розгортка ФЦ), см Ширина рулону, мм Довжина відрубуваного аркуша, мм Найбільша частота обертання ФЦ, тис. об/год Кількість відрубаних аркушів за один оберт ФЦ, шт.

Кількість фарб друкованої продукції Можлива кількість паперових стрічок, шт.

66 (60)х45,2 660, 600 452 50 1

Від 1+1 до 4+4 1,2

96,5 (90)х63 965, 900 630 55 1

Від 1+1 до 4+4 1, 2, 3, 4

132x83,2 (99) 1320 832, 990 45 1

Від 1+1 до 4+4 1,2,3

Рис. 8.1. Схема машини «ОЛотап»

327

подпись: 327СУЧАСНІ МОДЕЛІ РУЛОННИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН. КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНІ МАШИНИ . Машини фірми КВА

S

 

A

 

Й

 

It if

 

СУЧАСНІ МОДЕЛІ РУЛОННИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН. КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНІ МАШИНИ . Машини фірми КВА СУЧАСНІ МОДЕЛІ РУЛОННИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН. КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНІ МАШИНИ . Машини фірми КВА

СУЧАСНІ МОДЕЛІ РУЛОННИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН. КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНІ МАШИНИ . Машини фірми КВА

Рис. 8.2. Схеми машин: a — «Rotoman С»; 6 — «Lithoman М»

#

Фірма випускає такі журнальні друкарські машини: М-600, «Sunday 4000».

Машина М-600. Це 16-сторінкова журнальна друкарська машина, модельним рядом якої є машини М-600 А24, М-600 В24 і М-600 SRW (табл. 8.2).

Досконалий монтаж форм дає змогу здійснювати точне регістрове суміщення, а високий ступінь автоматизації машини М-600 і велика кількість допоміжних пристроїв дають можливість працювати з про­дуктивністю до 55 тис. відбитків/год.

Під час роботи машини М-600 один оператор може здійснити заряд­жання друкарських форм у касети системи «Autoplate». Згодом з пульта керування він може зупинити машину і провести автоматичну заміну друкарських форм. Аналіз витрат (у розрахунку на одну тисячу при­мірників друкованої продукції) при застосуванні цієї системи (порівня­но з традиційною заміною форм) показує її високу рентабельність, особ­ливо для малих та середніх тиражів.

Таблиця 8.2. Модельний ряд машин М-600

Моделі

Довжина рубання, мы

П родуктивність, тис. відбитків/год

Вид офсетного друку

Фальцювальний

Апарат

М-600 А24

546, 578, 630

40

Традиційний

JF-44

М-600 В24

546, 578, 598, 630

50

Те саме

JF-50/JF-44/JF-50 ST

М-600 SRW

578, 598, 630

40

<Сухий» офсет

JF-50/JF-55

Основними відмітними особливостями модельного ряду друкарсь­ких машин М-600 є:

Наявність індивідуальних приводів друкарських секцій; автоматичне позиціювання ФЦ під час заміни форм системою «АЩорІаІе»;

Наявність ЗА, що переналагоджується з плівкового на емульсійний тип зволоження;

Наявність ФА, який працює в режимах 100-0-0 або 80-20-20; наявність холодильного агрегату для ЗР;

Наявність притискного валика на останньому накочувальному валику, наявність ЗА з електронним регулюванням балансу «фарба—ЗР»; швидка заміна валиків без потреби додаткового юстування; додаткова можливість з’єднання та роз’єднання фарбового і зволо­жувального апаратів;

Автоматичне мащення механізмів з боку приводу та з операційного боку;

Охолодження мастила; контроль рівня фарби;

Можливість підключення до централізованих систем подачі фарби, ЗР і повітря;

Наявність відкидних платформ з пневмоприводом між друкарськи­ми секціями.

До складу друкарських секцій цих машин входять: секція вдруковування;

Автоматична система заміни друкарських форм «Heidelberg Autoplate»; насосна станція для фарби та пристрої для визначення кількості ви­користання фарби;

Пристрої для визначення температури ФА; пристрій автоматичного змивання офсетного ГП.

Машина «Sunday 4000». Це 48-сторінкова журнальна друкарська машина, яка використовується для виробництва широкого спектра ба­гатосторінкової продукції великими тиражами. Два нововведення да­ють змогу домогтися високої рентабельності виробництва навіть при малих та середніх тиражах. Це система автоматичної заміни форм «Autoplate®» і система автоматичного заправляння паперового полотна від рулонної установки до фальцювального апарата. Машина «Sunday 4000» працює зі швидкістю друку до 13 м/с і поєднує в собі всі переваги технології «Sunday». Це робить її однією з найпродуктивніших друкарсь­ких машин з високою якістю друку.

СУЧАСНІ МОДЕЛІ РУЛОННИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН. КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНІ МАШИНИ . Машини фірми КВАДрукарські секції мають одноплощинне розташування циліндрів з використанням безканальних офсетних гільз. Машина містить систему незалежних електроприводів секцій без використання спільних при­відних валів. Серед усіх нововведень технології «Sunday» слід відзначи­ти клапанний безграфієчний комбінований фальцювальний апарат РСС-

2 (рис. 8.12). Співвідношення діаметрів фальцювально-ножового І і кла­панного 2 циліндрів апарата 5:4. Безграфієчна технологія, а також безканальні ОЦ дають змогу зав­дяки зменшенню обрізного поля значно скоротити кількість маку­латурних відходів.

«Sunday 4000» є високотехно - логічною друкарською машиною, яка ввібрала в себе всі нововве­дення фірми «Heidelberg» і стала взірцем нових стандартів. На рис. XXIV, б (див. кольорову вклей­ку) показано загальний вигляд Рис. 8. 12. Схема комбінованого фальцювального цієї машини

Апарата РСС-2 ОСНОВНИМИ ВІДМІТНИМИ ОСОб-

Ливосгями друкарських секцій машини «Sunday 4000» є: незалежний привід без спільних валів;

Наявність системи керування машиною «HG Control™» та системи контролю якості друку PCQ II;

Наявність системи автоматичного заряджання паперового полотна «Autoweb UP™»;

Повна автоматизація процесів проведення паперового полотна та пе­реналагодження фальцювального апарата; наявність безканальних ОЦ;

Відсутність биття від каналів в ОЦ, шаблонування та незадрукова - них смуг;

Відсутність контактНих кілець; співвідношення діаметрів циліндрів 2:2; лінійне розташування циліндрів; наявність ФА плівкового типу; стандартний розподіл фарби 100/0/0; наявність безспиртового ЗА «Duotrol™» плівкового типу; розмір накочувального зволожувального валика повністю відпові­дає формату друку;

Наявність системи автоматичної зміни форм «Autoplate».

Рис. 8.4. Залежність вартості обслуговування друкарських машин від тиражу

подпись: 
рис. 8.4. залежність вартості обслуговування друкарських машин від тиражу
При малих і середніх тиражах треба часто змінювати друкарські фор­ми, що потребує додаткових фінансових витрат на машину та значних затрат часу. Під час заміни форм і заправляння паперового полотна ма­шина простоює до 30 хв. Система «Autoplate» дає змогу максимально спростити та скоротити цю не­продуктивну ручну роботу завдя­ки одночасній повністю автома­тичній заміні всіх форм.

Максимально вузький затиск­ний канал, повністю автоматизо­вана система закріплення форм і позиціювання циліндрів дають змогу встановлювати ГП з най­більшою точністю. Завдяки розта­шуванню замінних касет з форма­ми поза друкарськими секціями під час друкування доступ до всіх елементів друкарської секції завжди вільний. Процесом заміни всіх форм керує дистанційно один друкар, так що менш як за 5 хв друкарська ма­шина «Sunday 4000» готова до виконання нової роботи.

Для порівняння на рис. 8.4 зображено залежність вартості обслуго­вування друкарських машин від тиражу, де лінія 1 відповідає 4 8-сто­рінковій журнальній друкарській машині з традиційною системою зам­іни форм, а крива 2 — машині «Sunday 4000» з системою «Autoplate».

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай