Офсетний друк

Принцип роботи фарбових апаратів та їхні конструктивні особливості

І, На нинішньому етапі розвитку технології ОПД відомо багато варі­антів виконання ФА офсетних машин. їхня конструкція залежить від Традицій фірми-виробника.

% Принцип роботи ФА грунтується на традиційному відокремленні в ‘Початковий момент від загальної маси фарби шару значно більшої тов - ЧВДини, ніж потрібно для нанесення на форму. Потім цей шар розкочується,
зменшуючись за товщиною до потрібного значення, після чого накочується на форму. Ці процеси послідовно виконуються живиль­ною (І), розкочувальною (II) та накочуваль - ною (III) групами, що входять до складу ФА (рис. 3.1).

Принцип роботи фарбових апаратів та їхні конструктивні особливостіВідомо два варіанти побудови ФА: із класичною, дискретною подачею фарби (з передавальним валиком);

З безперервною подачею фарби (плів­ковою).

В апаратах із передавальним валиком З останній передає утворений регулювальними гвинтами профіль фарби на фарбовий валик Рис. 3.1. Типова схема ФА 4 від беЗСТуПІНЧаСТОГО керованого ДукТОрнОГО

Періодичної ди циліндра 2 (див. рис. 3.1). Фарба заповнює

Ящик, утворений ножем 1 і дукторним циліндром 2.

У групі живлення відбувається регулювання кількості фарби, що подається в розкочувальну групу.

Група розкочування призначена для забезпечення тонкого рівномір­ного шару фарби, вона складається з певної кількості валиків і циліндрів.

Група накочування складається з валиків, які наносять фарбу безпо­середньо на друкарську форму. До цієї групи входять також пристрої для регулювання зусиль притиснення валиків до циліндрів розкочування

І до друкарської форми та пристрої для відведення накочувальних валиків від форми.

У плівкових ФА профіль (шар) фарби неперервно передається через передавальний валик /, фарбовий валик 2 і далі через групу розкочування

3..

Рис. 3.2. Схема плівкового ФА

подпись: 
рис. 3.2. схема плівкового фа
. б, 11 і 12 надходить на накочувальні валики

8.. . 10 (рис. 3.2).

Перехід фарби з передавального на накочу­вальні валики неоднаковий, як це показано на рис. 3.3, але сумарно ці три валики забезпечу­ють досить рівномірне нанесення фарби на форму. Обертання накочувальних валиків відбувається фрикційно від розкочувальних циліндрів б і 11. У разі контакту накочувальних валиків з розкочувальним циліндром і друкар­ською формою спостерігається підвищене спрацювання форми, можливе виникнення затінення і, навіть, незадовільне накочування фарби, при якому оптична густина зображення знижується.

Внаслідок багаторазового розгалуження фарбового шару і неперервного обертання фарби на еластичній обгортці валиків ФА підвищується температура (приблизно на 6°С

На Діпяніті розгалуження без теплообміну st, s

60

S*

І*

9-

•о

•g»

•а

.4

«

10

подпись: 10

8 Валиш

подпись: 8 валишЗ навколишнім середовищем). Одночасно у ФА потрапляє ЗР, плівка якого поглинає частину теплоти і віддає її як пару.

Як показує практика, надмірне сприй­няття ЗР фарбою призводить до зміни її властивостей. При цьому нормальне розгалуження фарбового шару і розкочу­вання у ФА утруднюються.

' Часто це пояснюється властивостями фарби та її компонентів. Тип пігменту, зв’язувальних речовин І розчинника, а та - Рис - ^-3. Нерівномірність перенесення

фарби на накочувальні валнки

Юж їх кількісне співвідношення впливають т v 1

На спроможність фарби сприймати ЗР.

Дослідження інституту «FOGRA» показали, що різні фарби за однакових умов не тільки сприймають різну кількість розчину, а й потребують різного часу для досягнення рівноважного стану. Як випливає з рис. 3.4, при друкуванні фарбою З баланс «фарба—ЗР» досягається протягом 1 хв, а при друкуванні фарбою 1 — протягом

3.. .4 хв, оскільки вона сприймає велику кількість ЗР. У фарбі 2 після тривалої роботи машини було виявлено ЗР, кількість якого постійно підвищувалася. Звичайне регулювання ЗА не дало задовільних результатів.

При однаковій подачі ЗР фарби 2 і 1 сприймають значно більшу кіль­кість розчину, ніж фарба 3. Високий ступінь сприйняття розчину фарбою

2 Призвів до поступового зниження якості відбитків у процесі друкування тиражу і спричинив простої машини.

Тривалість друкуйання, хб

Рис. 3.4. Емульгування фарб залежно від тривалості роботи машини

подпись: 
тривалість друкуйання, хб
рис. 3.4. емульгування фарб залежно від тривалості роботи машини
Якщо на розкочувальних циліндрах порушується розгалуження фар­би внаслідок занадто високого сприйняття ЗР, то на накочувальних вали­ках 8... 10 (див. рис. 3.2) через різну віддачу фарби утворюється фарбовий рель’єф з ділянками великої і малої інтенсивностей. Це веде до шаблону­вання фарби, тобто до появи на відбитку із сталим періодом темних і світлих ділянок. Валики 7 для досяг­нення ліпшого сприйняття фарби мають вирівнювати цей фарбовий рельєф перед новим контактом з розкочувальними циліндрами б і 11.

Як відомо з теорії поділу шару фарби, за однакових температур фар - бовіддавальної і фарбосприймальної поверхонь поділ шару відбувається Приблизно посередині між ними. При відсутності різниці температур в’яз­кість фарби також не змінюється.

Якщо температура розкочувального циліндра завдяки підсиленню охолодження виявляється нижчою за температуру накочувальних валиків, то на холоднішому розкочувальному циліндрі після передачі фарби наночувальним валиком залишається більша кількість фарби, ніж переданої на валики.

У зв’язку з тим, що фарбу треба наносити тонким шаром, у ФА офсетних машин збільшують кількість валиків, через що збільшується поверхня її розкочування. Сучасні ФА в АРМ нараховують більш як 20 валиків і циліндрів. Накочувальні валики мають різні діаметри, що забезпечує більш рівномірне нанесення фарби на друкарську форму. В останніх конструкціях машин фарбові валики, проходячи над западиною ФЦ, спочатку піднімаються, а потім плавно опускаються на пластину друкарської форми. ФА оснащуються пристроями для перемішування фарби в ящику для того, щоб підтримувати сталу в’язкість фарби, і, крім того, пристроями для механізованого змивання її. Більшість машин оснащуються механізмами для вимикання ФА і ЗА (піднімання накочувальних валиків, припинення подачі фарби і ЗР) у разі зупину машини. Розширюється використання системи регулювання ФА і ЗА на ходу машини за допомогою ручного кнопкового керування.

Зараз поряд з ФА традиційних конструкцій в машини офсетного друку часто вбудовуються ФА, конструкцію яких орієнтовано на використання мінімально можливої кількості робочих ланок. Наприклад, ФА типу «Еквалінк» і «Дальгрен», які мають по одному накочувальному валику великого діаметра, що забирає фарбу з дукторного циліндра (апарат «Еквалінк») або безпосередньо з фарбового ящика (апарат «Дальгрен»), оснащено спеціальними дозувальними елементами.

Перехід до конструкції ФА високошвидкісних машин, що містить мінімально можливу кількість робочих елементів, обумовлений двома обставинами: зменшенням дії інерційних сил, які особливо проявляються

Рис. 3.5. Схема проходження фарби через зону контакту:

1 — еластичний валик; 2 — мета­левий циліндр; А/ і — Ц товщи­на шару фарби відповідно на вали­ку й циліндрі перед входженням у контактну зону, к" — те саме, але після проходження зони кон­такту; при цьому ^ ~ И" +

+ де /*," < а /і' < Щ

подпись: 
рис. 3.5. схема проходження фарби через зону контакту:
1 — еластичний валик; 2 — металевий циліндр; а/ і — ц товщина шару фарби відповідно на валику й циліндрі перед входженням у контактну зону, к" — те саме, але після проходження зони контакту; при цьому ^ ~ и" +
+ де /*," < а /і' < щ
При великих швидкостях друку, а також прагненням зменшення інерційності при зміні подачі фарби.

У табл. 3.1 показано зв’язок між кількістю елементів ФА та призначенням АРМ.

Процес проходження фарби у ФА склада­ється з кількох етапів: надходження фарби з ящика, розкочування, нанесення на накочу­вальні валики; передавання на друкарську форму. Неперервне надходження фарби з ящика до форми супроводжується послідов­ним утворенням і розгалуженням шару фарби в кожній контактній зоні валик-циліндр (рис. 3.5). Завдяки багаторазовому розчепленню початкової порції фарба, яка подається у ФА, розкочується і надходить до накочувальних валиків у вигляді тонкого суцільного та локально рівномірного шару.

Фірма-виробник

Країна

Марка

Призначення (за формулю­ванням проспекту)

Формат, мм

Принцип роботи живильної групи

Кількість валиків і циліндрів у ФА, шт.

Кількість иакочувальних валиків, пгт.

Кількість потоків фарби у накочувальній групі

Наявність автоматизова­но! системи змивання

Наявність автоматизова­ної системи попереднього налагодження

«Akiyama»

Японія

«Bestechx40»

Високоякісна продукція

720x1020

Класичний

28

4

2

+

_

Те саме

Те саме

«Bestechx32»

Те саме

585x820

Те саме

28

4

2

+

-

— « —

— « —

«Bestechx28»

— « —

520x720

— « —

28

4

2

+

-

«Heidelberg»

Німеччина

«Speedmaster 102»

Високоякісна кольорова продукція

720x1020

— « —

22

4

2

+

+

«Komori»

Японія

«Lithrone26/28»

Різноманітна продукція

520x720

Плівковий

22

4

2

+

-

«Heidelberg»

Німеччина

«Speedmaster 74»

Високоякісний різнома­нітний друк

520x740

Класичний

22

4

2

+

+

Те саме

Те саме

«S - Offset»

Швидкий високоякісний друк

720x1020

Те саме

21

4

2

+

+

— « —

— « —

«Speedmaster CD»

Друкування на паку­вальних матеріалах

720x1020

— « —

21

4

2

+

+

«Haschimoto»

Японія

«Impulse 26»

Високоякісна продукція

508x660

— « —

21

4

2

+

-

«Sakurai»

Те саме

«01iver-210EPII»

Кольорова продукція

720x1030

Плівковий

21

4

2

+

Те саме

— « —

«01iver-272EII»

Високоякісна кольорова продукція

520x720

Те саме

21

4

2

«Ryobi»

— « —

«Ryobi3302M»

Оперативний друк

450x340

Класичний

21

4

2

-

«Sakurai»

— « —

«01iver-466EDII»

Кольорова продукція

483x660

Плівковий

19

4

2

+

+

«Ryobi»

— « —

«Ryobi520»

Високоякісний кольоро­вий друк

365x520

Класичний

19

4

2

+

+

«Sakurai»

— « —■

«OHver-258EII»

Кольорова продукція

450x580

Плівковий

19

4

2

-

-

«Hamada»

— « —

«RS34M VS34M»

Одно - і багатофарбовий різноманітний друк

450x340

Те саме

19

3

2

«Ryobi»

— « —

«Ryobi660»

Високоякісний друк

508x660

Класичний

19

4

2

-

-

«KBA-Planeta AG»

Німеччина

«Varimat M»

Багатофарбовий друк на жерсті

1000x1200

Плівковий

19

4

2

+

Фірма-внробннк

Країна

Mapica

Призначення (за формулю­ванням проспекту)

Формат, мм

Принцип

Роботи

Живильної

Групи

Кількість валиків і циліндрів у ФА, шт.

Кількість накочувала них валиків, шт.

Кількість потоків фарби у накочуваль - ній групі

Наявність автома­тизованої системи змивання

Наявність автоматизо­ваної системи поперед­нього налагодження

«Adast»

Чехія

«Dominant7x5»

Високоякісна продукція

485x660

Класичний

19

3

2

_

_

DST

Те саме

«Polly»

Те саме

485x660

Те саме

19

4

2

+

+

«MAN-Roland»

Німеччина

«Roland 800»

Великоформатна акци­

1200x1600

— « —

18

4

2

+

+

Дентна та пакувальна

Продукція

«Sakurai»

Японія

«OHver-58EII»

Кольорова продукція

450x580

Плівковий

18

4

2

-

-

«KBA-Planeta AG»

Німеччина

«Rapida 72»

Кольорова різноманітна

520x720

Класичний

17

5

1

-

+

Продукція

Те саме

Те саме

«Varimat 127»

Великоформатна високо­

1200x1620

Те саме

17

4

2

+

Якісна акцидентна і паку­

Вальна продукція

«Heidelberg»

— « —

«Speedmaster 52»

Високоякісна багато-

370x520

-— « —

17

4

2

+

+

Фарбова продукція

«Multigraph»

Індія

«Shiva 66»

Високоякісна продукція

520x660

Плівковий

17

4

2

+

+

«Machineryco»

«Hashimoto»

Японія

«Impulse 22»

Те саме

400x560

17

4

«Hamada»

Те саме

H-234

Багатофарбова різнома­

450x340

Класичний

17

3

2

+

Нітна продукція

«Hashimoto»

Японія

«Impulse 20»

Високоякісна продукція

365x520

17

4

«РЫБИНСК-

Росія

50M

Багатофарбова продукція

560x760

Класичний

16

4

1

ПОЛИГРАФМАШ»

«Rvobi»

Японія

«Ryobi 510»

Одиофарбовий друк

365x510

Те саме

16

3

2

+

«MAN-Roland»

Німеччина

«Roland 900»

Великоформатна акци­

1000x1400

Плівковий

16

4

2

+

+

Дентна та пакувальна

Продукція

«Komori»

Японія

«Sprint 1126/28»

Різноманітна продукція

508x660

Те саме

16

4

2

+

«MAN-Roland»

Німеччина

«Roland 700»

Акцидентна, пакувальна

720x1040

— « —

16

4

2

+

+

Та спеціальна продукція

Те саме

Те саме

«Roland 300»

Різноманітна продукція

530x740

— « —

16

4

2

+

+

«Ryobi»

Японія

«Ryobi 512Н»

Двофарбовнй друк

365x520

Класичний

16

3

2

«KBA-Planeta AG»

Німеччина

«Rapida 105»

Друкування комерційної

720x1050

Те саме

16

5

1

+

+

Та пакувальної продукції

360x520

«Heidelberg»

Те саме

GTO 52

Різноманітна продукція

— « —

16

4

2

---

«Itekgraphix»

США

«Itek 3980»

Високоякісна кольорова

438x330

16

3

--

Продукція

450x340

Класичний

«Ryobi»

Японія

«Ryobi 3304Н»

Багатофарбовий опера­

16

3

2

--

Тивний друк

365x480

«Hamada»

Те саме

C248

Високоякісна кольорова

Те саме

15

3

2

+

---

Продукція

365x480

Плівковий

Те саме

_ « _

C48

Високоякісна продукція

15

3

2

---

«Tokyoaircraft

--- << --

«Toko R2»

Виконання растрових

470x340

15

3

+

--

Instruments»

Плашковнх кольорових

Робіт

Плівковий

«Hamada»

--- « ----

«RS34M VS34M»

Одно - і багатофарбовий

470x340

15

3

2

---

Різноманітний друк

520x740

«MAN-Roland»

Німеччина

«Roland 200»

Універсальне застосу­вання

Те саме

15

4

2

+

+

«KBA-Planeta AG»

Те саме

«Rapida 104»

Різноманітна продукція

720x1040

Класичний

15

5

1

+

+

«Sakurai»

Японія

«Oliver-5 2Е»

Оперативний якісний

Друк

360x520

Плівковий

15

4

2

---

---

«Ab dick»

США

«Ruby 3500»

Високоякісна кольорова

451x343

14

3

Продукція

470x340

«Tokyoaircraft

Японія

«Toko R1A»

Виконання кольорових

14

3

+

--

Instruments»

Робіт

«Hamada»

Те саме

«SuperB 47»

Високоякісна продукція

365x470

Плівковий

14

3

2

---

---

«MAN-Roland»

Німеччина

«Roland-Practica»

Високоякісна продукція

360x520

Те саме

14

3

1

---

Малими тиражами

365x520

Плівковий

«Hamada»

Японія

B52L

Високоякісна продукція

14

3

2

---

---

«KBA-Planeta AG»

Німеччина

«Rapida 72К»

Кольорова різноманітна

520x720

Класичний

14

4

1

Продукція

Плівковий

«Heidelberg»

Те саме

«Printmast QM46»

Високопродуктивний високоякісний друк

460x340

13

3

2

+

---

«Tokyoaircraft

Японія

«Toko 1800 AWD»

Оперативна растрова

432x305

13

2

1

--

--

Instrument»

Продукція

390x280

Класичний

«Heidelberg»

Німеччина

«Т-Offset»

Малоформатна універ­сальна продукція

12

1

1

Фірма-внробник

Країна

Марка

Призначення (за формулюванням проспекту)

Формат, мм

Принцип

Роботи

Живильної

Групи

Кількість валиків і цилі­ндрів у ФА, шт.

Кількість иакочуваль - них валиків, шт.

Кількість потоків фар­би у иакочуваяьній групі

Наявність автомати­зованої системи зми­вання

Наявність автомати­зованої системи попе­реднього налагод­ження

Те саме

Те саме

«(Зшсктазіег Э1»

Малотиражна високо­якісна продукція

460x340

Те саме

12

3

2

+

+

«Натасіа»

Англія

«11470 св-гс»

Безмежні формуляри

470x431

— « —

11

2

1

_

_

Те саме

Японія

Е47

Одно - і багатофарбова різноманітна продукція

365x470

— « —

11

2

1

«А(іа8Ь>

Чезія

«ІІота]ог 314»

Оперативний текстовий друк

360x500

— « —

11

3

2

___

«Натасіа»

Японія

600С

Одно - і багатофарбова бланкова продукція

432x300

— « —

11

2

1

Те саме

Те саме

«500СОА555СОА»

Те саме

365x264

-— « —

11

2

1

_

_

— « —

— « —

ОШ4

Однофарбова різнома­нітна продукція

450x340

— « —

10

2

2

+

— « —

Англія

«ТорІІиппег II»

Однофарбова бланкова продукція

364x261

— « —

10

2

2

«Токуоаігсгай

ІпзІгитепЬ)

Японія

«Токо 820]820Ь>

Виконання штрнховнх і плашкових робіт

379x295

10

2

1

«ЯуоЬі»

Те саме

«ІІуоЬі3200»

Однофарбовнй опера­тивний друк

450x340

Класичний

9

2

2

«ОооБап МасЬіпег Со»

Корея

«Боозап 45008»

Комерційна продукція

460x340

Те саме

9

2

1

При експлуатації ФА треба точно встановити всі його валики і циліндри один відносно одного, а накочувальні валики, крім того, — ще й відносно друкарської форми. Необхідно забезпечити також оптимальне зусилля притиснення еластичних валиків до контактуючих з ними твердих поверхонь. За цих умов відбуватиметься нормальне, без проковзування та без надмірно великого тертя розгалуження шару фарби. Порядок, методи і засоби виконання такого регулювання регламенту­ються відповідною технічною документацією. Як правило, регулювання здійснються переміщенням руханих опор еластичних валиків у двох взаємно перпендикулярних напрямках (металеві циліндри, зокрема й дукторний, закріплено в нерухомих опорах).

Регулюючи притиснення фарбових валиків до циліндрів і друкарської форми, слід обов’язково враховувати можливі відхилення діаметрів валиків від номінальних значень, зумовлені різними причинами: набу­ханням еластичної оболонки, що пов’язано з недостатньою стійкістю її до дії змивних та інших робочих розчинів; місцевим ущільненням оболонки, що є наслідком неохайного поводження з валиками у процесі експлуатації, а також зберігання їх та ін.

Недоліком ФА зі сталим обертанням дукгорного циліндра (плівкового апарата) є схильність до значного емульгування ЗР у фарбі на краях циліндра через відсутність поділу ЗР на дукторному циліндрі.

Фарбовий ніж сучасних ФА складається з окремих секторів, які мають індивідуальні приводи. Цим забезпечується оперативне і точне регулювання кількості фарби на окремих зонах. Для регулювання кращими є важельки, оскільки вони на відміну від гвинтів дають змогу візуально оцінити профіль фарбового шару, що подається на форму.

Ефективним засобом для зменшення часу на підготовку ФА є системи дистанційного цифрового керування зональною подачею фарби. При цьому сектори ножа мають автоматизований привід, найчастіше через крокові електродвигуни.

Цікавою для практиків є пропозиція фірми «МАК-Ііоіапсі» про застосування змінних фарбових ящиків, які дають змогу економити фарби і полегшують обслуговування ФА.

' При регулюванні фарбоживильної групи треба створити умови для Мінімальної «подачі» фарби на дуктор, а потрібну кількість фарби забезпечувати збільшенням кута повороту дуктора. Тому попередній розрахунок подачі фарби на зони за допомогою електронної обчислю­вальної машини (ЕОМ) є надзвичайно результативним.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua