Офсетний друк

Механізми вирівнювання аркушів

Від вирівнювання аркуша залежить якість відбитка, особливо при друкуванні багатоколірної продукції за кілька прогонів аркуша через машину. Розбіжність різних фарб у них на 0,05 мм може призвести до браку надрукованої продукції. Тому перед подачею до ДА всі аркуші вирівнюються по двох передніх й одному бічному упорах на накладному столі самонакладу; упори мають бути встановлені в строго заданому положенні відносно друкарської форми. Схему вирівнювання аркушів показано на рис. 5.1, а. Тасьмами самонакладу аркуш 3 підводиться до двох передніх упорів 2, за якими відбувається вирівнювання по передній кромці, а після підтягування до бічного упора 1 — по бічній крапці. Передні упори розміщують симетрично середини аркуша на відстані а = (0,2... 0,25)5 від країв, де В — довжина передньої кромки. Бічний упор встановлюється на відстані Ь = 5... 12 мм від межі кромок потоку аркушів, які подаються

Механізми вирівнювання аркушів

Самонакладом. Відстань середини бічного упора від лінії передніх упорів т = (0,2...0,3)L, де L — довжина аркуша в напрямку його руху.

На рис. 5.7, б показано конструкцію і розташування передніх упорів, розроблених фірмою «Heidelberg» для АРМ, а на рис. 5.7, в — схему механізму бічного вирівнювання аркушів.

На всіх АРМ, розроблених фірмою «Heidelberg», прийнято нижнє розташування передніх упорів і прихилювачів як найоптимальніший варіант для швидкісної машини (див. рис. 5.7, б). Кількість передніх упорів 2 залежить від формату машини і всі вони мають індивідуальне ручне регулювання позиціювання відносно стола. Для забезпечення більш чіткої взаємодії передньої кромки аркуша з упорами в нижній частині стола розташовано вузькі щілини 4, крізь які відсмоктується повітря, що створює розрідження під аркушем, тим самим сприяючи вирівнюванню його передньою кромкою (ефект «Venturi»).

Після вирівнювання аркуша по передній кромці здійснюється його вирівнювання по бічній кромці механізмом бічного вирівнювання. Він побудований за принципом підтягування аркуша до бічного упора 10, розташованого на важелі 12, що покочується, з роликом 11 (див. рис. 5.7, в). Аркуш притискується роликом 11, який опустився, до тягнучої планки 9, внаслідок чого він підтягується до упора. Налагоження на формат здійснюється мікрометричним гвинтом 8, сила притиснення ро­лика регулюється гвинтом 7 і контриться гайкою 6. Фіксування в по­трібному положенні здійснюється стопором 5. З урахуванням перекосу аркуша по бічній кромці можливе налагодження кута розміщення бічного упора відносно аркуша.

У друкарських машинах, що мають високий ступінь автоматизації, налагодження передніх і бічних упорів здійснюється автоматично через систему СРС після подачі в неї всіх необхідних повідомлень про майбутній тираж. З цією метою кожний упор оснащено індивідуальним двигуном, за допомогою якого здійснюється налагодження положення упорів.

До механізму переднього вирівнювання аркушів (рис. 5.8) входять передні упори 1 і прихилювачі 2. Останні запобігають перескакуванню аркуша 3 через упори або загинанню його передньої кромки. За принци­пом розміщення відносно площини накладного стола 4 розрізняють такі з’єднання упорів і прихилювачів: верхні упори і прихилювачі (рис. 5.8,

А, г); нижні упори і верхні прихилювачі (рис. 5.8, б, є); нижні упори і прихилювачі (рис. 5.8, в, д).

Розміщення прихилювачів та упорів впливає на умови вирівнювання аркушів. Так, за схемами а і г верхні упори та прихилювачі можуть опуститися тільки після того, як задня кромка попереднього аркуша зійшла з лінії передніх упорів. При цьому скорочується час, який залишається за циклограмою на підхід аркуша до передніх упорів, заспокоєння і вирівнювання його по передній та бічній кромках. Ці схеми використовуються лише в тихохідних машинах. За схемою в упори і прихилювачі можуть стати у вихідне положення до виходу аркуша 5 зі стола; тоді може й початися вирівнювання наступного аркуша 3. За цією схемою збільшується час на вирівнювання аркуша.

Схема е застосовується тільки в плоскодрукарських стопциліндрових машинах, де подача аркуша відбувається в період вистоювання ДЦ. Схеми г, д забезпечують суміщення упорів і прихилювачів в одному пристрої—упорі з козирком, що значно спрощує конструкцію механізму.

Механізми вирівнювання аркушів

Рис. 3.8. Схеми з’єднань упорів і прихилювачнів у механізмі переднього вирівнювання

Аркушів

Для усунення перекосу аркушів і зменшення швидкості їх при підході до передніх упорів використовуються механізми завчасного переднього вирівнювання аркушів.

При переміщенні зі сталою швидкістю аркуш 5 (рис. 5.9) доганяє рухомі упори З і підштовхується до них, внаслідок чого відбувається завчасне вирівнювання аркуша по передній кромці. Присоси 4, здійсню­ючи реверсивний рух, подають передню кромку аркуша під козирки рухомих упорів 3. До передніх упорів 2 з прихилювачами 1 основного механізму вирівнювання кромка підходить зі швидкістю рухомих упорів (не більш як 0,2 м/с). Останні, переходячи за лінію попереднього вирівнювання, при повороті напрямної 6 навколо осі О опускаються і повертаються назад у вихідне положення для піднімання та зустрічі наступного аркуша, переміщуючись під площиною стола. Своїми козирками вони трохи піднімають верхній аркуш, утворюючи щілину між столом і козирком для надійного перехоплення передньої кромки аркуша, що його доганяє.

Механізми вирівнювання аркушів

Рис. 5.9. Схема механізму завчасного переднього вирівнювання аркушів

Після вирівнювання аркуша по передній кромці відбувається його вирівнювання по бічній кромці механізмом бічного вирівнювання (рис.

5.10, аг). Аркуш 4, притиснутий роликом 5, що опустився, до тягнучого елемента 3, під дією сил тертя переміщується з ним до бічного упора з козирком 2. Сила натиску ролика створюється і регулюється пружиною

І. Тягнучий елемент може бути виконаний у вигляді: планки (див. рис.

5.10, а), сектора (рис. 5.10, б), ролика ( рис. 5.10, в). У схемі г ексцентричний ролик 5, що весь час обертається, здійснює один оберт

Механізми вирівнювання аркушів

Рис. 3.10. Схеми механізмів бічного вирівнювання аркушів

За цикл. Своїм полем макси-мального радіуса він притискує аркуш до ролика 3, вільно посадженого на осі, і переміщує його до бічного упора

2. В деяких швидкохідних машинах аркуш зміщується вбік вакуумною планкою без механічного притиснення.

Бічне вирівнювання аркуша складніше, ніж переднє, оскільки до бічного упора аркуш підводиться примусово. При вирівнюванні по передній кромці аркуш проходить останні 4...5 мм шляху вільно (або притиснутий до стола легкими кульками), а якість вирівнювання зале­жить від швидкості підходу аркуша до передніх упорів і фізико-меха - нічних властивостей паперу. Оскільки положення бічного упора відносно передніх не регулюється, плече прикладання тягового зусилля відносно центра тяжіння аркуша залежить від формату друкованої продукції. Ураховуючи, що бічне вирівнювання відбувається після переднього, на механізми бічного вирівнювання покладається не тільки якісне вирівню­вання аркуша по бічній кромці, а й збереження виконаного вже перед­нього вирівнювання.

Вирівнювання аркуша по передній кромці не порушується під час роботи механізму бічного вирівнювання тоді, коли ролик опускається на тягнучий елемент, що перебуває в стані спокою, а швидкість руху аркуша до бічного упора зменшується плавно до нуля. З цього погляду найкращими є схеми а, б на рис. 5.10. У схемах в і г ролики 3, 5 мають сталу частоту обертання; тому початок переміщення аркуша супровод­жується ривком, що часто призводить до відведення аркуша від передніх упорів. У схемі г немає механізму для вертикального переміщення ролика, що спрощує конструкцію механізму.

Сила притиснення ролика до тягнучого елемента регулюється так, щоб запобігти проковзуванню аркуша. Швидкість його підходу до бічного упора не повинна перевищувати 0,2...0,3 м/с.

Механізми вирівнювання аркушівНа рис. 5.11 зображено схему механізму бічного вирівнювання аркушів. У момент проходження аркуша 2 по накладному столу ролик 1 притискного елемента піднімається над тягнучими рейками 34уі аркуш вільно підходить до передніх упорів. Після вирівнювання аркуша перед­німи упорами на нього опускається під пружинений ролик 1, який притис­кує аркуш до рейки 3. Зворотно-поступальний рух рейки забезпечується зубчастим колесом 6. Рейка З переміщується впоперек накладного стола й доводить бічну кромку аркуша до планки 8 бічного упора. Положення планки можна регулювати залежно від формату аркуша. Рух рейки можуть здійснювати різні меха­нізми, наприклад кулачковий меха­нізм з пружиною 5 і ланцюгом 7.

Рейка 4 призначена для функціо­нування іншого симетрично розмі­щеного механізму бічного вирівню­вання, ЯКИЙ ПОЧИНаЄ працювати під Рис. 5.11. Схема механізму бічного вирів - час друкування на зворотному боці нювання аркушів

Аркуша. «Вірний» бік аркуша при переході з лицьового друкування на зворотне знаходиться на протилежному боці накладного стола. Працює завжди тільки один механізм бічного вирівнювання, інший тим часом зсувається по валу в крайнє неробоче положення і фіксується.

Схему механізму піднімання стапельного стола разом із механізмом щупа-сопла показано на рис. 5.12. Щуп 3 здійснює складний рух від кулачка 7, установленого на головному валу головки самонакладу. З витратою паперу рівень стопи зменшується і, нарешті, стає меншим від допустимої межі. Тоді важіль 4 натискує на шток 5, який, піднімаючись вгору, відкриває клапан у циліндрі б, верхня й нижня порожнини якого сполучаються. Завдяки розрідженню шток 12 циліндра ІЗ переміщується праворуч і вводить собачку 11 в зачеплення з зубом храповика 10. Від храпового механізму 10, 11 через черв’ячну передачу 8,14 приводяться в рух ведучі зірочки 9 з ролико-втулковими ланцюгами 2, піднімаючи стопу. Регулювання рівня стоїш відбувається підніманням й опусканням циліндра зі штоком 6 за допомогою рейки 1. Замикання храпового механізму в новітніх самонакладах виконується за допомогою електро - перемикачів.

Механізми вирівнювання аркушів

Насоси. У пневматичних самонакладах використовуються насоси двох типів: лопатеві та пластинчасті. Схему лопатевого насоса зобра­жено на рис. 5.13, а. В корпусі 1 ексцентрично встановлено на валу 4 ротор 2 з лопатями 3. При обертанні ротора лопаті під дією відцентрових сил притискуються до стінок корпуса. Повітря між лопатями всмокту­ється крізь отвір 5. Зміна тиску повітря відбувається внаслідок зміни об’єму відсіків між лопатями при обертанні ротора. Стиснене повітря виходить крізь отвір б.

А 6

Рис. 5.13. Схеми повітряних насосів

Схему пластинчастого насоса показано на рис. 5.13, б. Замість лопатей у насосі використовують рухомі плоскі пластини. В насосі є статор 1, в якому обертається ротор 2 зі встановленими в ньому пластинами 4. При обертанні ротора пластини відцентровою силою притискуються до внутрішньої поверхні статора. Завдяки ексцен­тричному зміщенню ротора відносно статора утворюються різні об’єми робочих камер. Внаслідок цього в нижній частині насоса створюється вакуум, а у верхній — тиск. Крізь отвір 3 повітря надходить із всмокту­вальної магістралі. Під дією атмосферного тиску крізь отвір 5 і клапани стиснене повітря виштовхується в нагнітальну магістраль 6.

Пластинчасті насоси продуктивніші від лопатевих, до того ж вони мають менші габаритні розміри й масу.

Регулювання ступеня стиску та розрідження повітря, а також його витрат залежно від швидкості роботи друкарської машини і техноло­гічних характеристик продукції, що випускається (формат, сорт паперу та ін.), здійснюється клапанами, дроселями, золотниками, кранами. Робота пневматичної системи контролюється за допомогою манометрів і вакуумметрів.

Механізми вирівнювання аркушівКонвеєри. Аркуш від самонакладу до механізмів вирівнювання пода­ється конвеєрами, які можуть рухатися зі сталою або змінною швидкістю. В тихохідних машинах конвеєри рухаються зі сталою швидкістю, а в швидкохідних — зі змінною. Змінна швидкість забезпечується за допо­могою еліптичних зубчастих коліс, а також кулачково-важільних або кривошипно-коромислових приводів з диференціальними зубчастими меха­нізмами. Щоб запобігти зібганню передньої кромки аркуша або відска­куванню її від передніх упорів, швид­кість конвеєра в цей момент не повин­на перевищувати 0,3...0,4 м/с. Схему кривошипно-коромислового приводу з диференціальним механізмом зобра­жено на рис. 5.14. Рис. 5.14. Схема диференціального меха-

Ведучу ШеСТІрнЮ 9 механізму вста - иізму приводу тасьмового конвеєра

Новлено на валу 10 ексцентрично. Її зачеплено з зубчастим колесом 6, центр якого зв’язаний з центром шестірні 9 важелем 8. Шестірню б з’єднано з шестірнею 5 важелем 7. При обертанні шестірні 9 шестірня б коливається на важелях 7 і 8 відносно центрів шестерень 9 та 5. У момент збігу напрямку обертання шестерень з напрямком коливання важелів швидкості шестерень віднімаються, і частота обертання шестірні 5 зменшується. В противному разі відбувається прискорення обертання шестірні 5. Від шестірні 5 обертання через шестерні 3 і 4 передається на шестірню 2 приводу тасьмового конвеєра 1.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.