Офсетний друк

Машини виробництва Росії

Машини ПОК70-2 і ПОК70-4. Машина ПОК70-2, призначена для випуску однофарбової книжкової продукції форматом 70(60)х92 см, сфальцьованої в 1 /16 частку аркуша, має дві друкарські секції (рис. 8.12, а). На машині ПОК70-4 можна друкувати двофарбову книжкову про­дукцію такого самого формату. Вона складається з чотирьох друкарсь­ких секцій (рис. 8.12, б).

Перевертають паперову стрічку перед друкуванням зворотного боку

Машини виробництва Росії

Рис. 8.12. Схеми машин ПСЖ70-2 (а) і ПСЖ70-4 (б)

Рис. 8.13. Схема фальцювального апарата машин типу П01С-70

подпись: 
рис. 8.13. схема фальцювального апарата машин типу п01с-70
Поворотні штанги 9 (див. рис. 8.12, а). Стрічкоживильний пристрій 1 має двопроменевий безшпиндельний пристрій з осьовим гальмом, сис­тему автоматичного натягу паперової стрічки, механізм автосклеюван - ня, пристрій для відсмоктування пилу і стабілізатор 2 натягу стрічки, встановлений перед першою друкарською секцією. ДА побудовано за трициліндровою схемою з друкарським 7, офсетним 6 і формним 4 ци­ліндрами. Спільний привід механізму вмикання та вимикання натиску працює на дві друкарські секції. Подача фарби регулюється у ФА 5 зав­дяки зміні часу вистоювання передавального валика біля дукгорного циліндра, який весь час обертається, і зміні щілини між дукторним ци­ліндром та фарбовим ножем за допомогою гвинтів. ЗР у ЗА З на форму подається за допомо­гою дукгорного циліндра, який приводиться в рух від окремо­го електродвигуна.

У фальцювальному апараті

8 Рубальний, фальцювально- ножовий і клапанний цилінд­ри за діаметром дорівнюють діаметру ФЦ, а підбиральний циліндр має діаметр у два рази менший.

Перший поздовжній згин паперової стрічки здійснюєть­ся на лійці 1 (рис. 8.13), фор­мується напрямними валиками
14, обтискується паперопровідни ми циліндрами 2. Сфальцьована вздовж стрічка захоплюється графейками 8 фальцювально-ножового циліндра

9 І підводиться до клапанного циліндра 7. У мо­мент зближення фальцювального ножа 11 із фаль­цювальним клапаном 6 графейки 8 відпускають аркуш, відрубаний перед цим ножем ІЗ рубаль - ного циліндра 12. Зошит після першого попереч­ного згину фальцювальним ножем II та фальцю­вальним клапаном 6 виводиться на конвеєр 3 і подається під фальцювальний ніж 4, який спря­мовує його між фальцювальними валиками 5, де відбувається другий поздовжній згин зошита.

Вання зошитів на машинах типу ПОК-70

подпись: 
вання зошитів на машинах типу пок-70
Таким чином, за один оберт ФЦ фальцюваль­ний апарат випускає два однакових 16-сторінко - вих зошити, сфальцьовані в 1/16 частку аркуша (рис. 8.14, а).

Для збільшення обсягу зошитів запускають у роботу підбиральний циліндр 10 з графейками, а на фальцювально-ножовому 9 і клапанному 7 циліндрах вимикають по одному фальцювальному ножу 11 і фаль­цювальному клапану б. Тоді за один оберт ФЦ фальцювальний апарат випускає один 32-сторінковий зошит, сфальцьований в 1/16 частку ар­куша (рис. 8.14, б). Сфальцьовані зошити виводяться на приймально - пресувальний пристрій.

Технічні характеристики книжкових машин Г10К70-2 і ГЮК70-4 на­ведено в табл. 8.8.

Машини ПОК75, ПОК84 і 2ПОК84. Машини ПОК75 формату 75(70,60)х91,6см (з припуском 2...8 мм на шлейф), ПОК84 половинно­го формату 84(75, 70)х54,6 см (зприпуском 6 мм) і 2ПОК84 одинарного формату 84(75, 70)х 109,2 см (з припуском 26 мм) призначені для друку­вання високоякісної книжково-журнальної одно - та багатофарбової про­дукції з точністю суміщення фарб 0,1 мм.

Друкарські апарати всіх цих машин побудовані за чотирициліндро­вою схемою. Проте в машинах ПОК75 і 2ПОК84 діаметри формних та офсетних циліндрів однакові, а довжини кіл циліндрів відповідно дорі­внюють 916 і 1092 мм. Діаметри ФЦ машин ПОК84 зроблені вдвоє мен­шими відносно діаметрів ОЦ, довжина кола ФЦ дорівнює 546 мм. Дов­жина відрубуваного аркуша у фальцювальному апараті машин ПОК84 і 2ПОК84 становить 546 мм, а машини ПОК75— 458 мм. Кожна з цих машин випускається в кількох модифікаціях, до складу яких входять (рис. 8.15): один або два стрічкоживильних пристрої І; шість, п’ять, чотири, три, дві або одна друкарські секції 2, двокамерний 3 або одно­камерний 5 сушильні пристрої та фальцювальний апарат 4. Кожна мо­дифікація машин може випускатися в двох варіантах: стрічкоживиль - ний пристрій розміщується на одному рівні з машиною — лінійна побу­дова або нижче рівня машини — балконна побудова.

У позначенні модифікацій машин ПОК75,2ПОК84 і ПОК84 перша цифра

Таблиця 8.8. Технічні характеристики книжково-журнальних машин ПОК70-2, ПОК70-4, ПОК75, ПОК84, 2ПОК84

Показник

ПОК70-2

ГПОК70-4Ї

ПОК75

ПОК84

2ПОК84

Номінальний формат (роз - гортка поверхні ФЦ), см

70x92

75(70,60)х91,6

84(75,70)х 54,6

84(75,70)х 109,2

Ширина рулоиу, м

600, 700

750, 700, 600

840, 750, 700

840, 750, 700

Довжина відрубуваного ар­куша, мм

460

458

546

546

Кількість відрубуваних ар­кушів за один оберт ФЦ, шт.

2

2

1

2

Найбільша частота обертан­ня ФЦ, тис. об/год

15

25

30

25

Максимальна робоча швид­кість за оптимальних умов

Див. табл. 8.9

Днв. табл. 8.13

Див. табл. 8.15

Експлуатації, тис. об/год Фарбовість друкованої про­

1 + 1

Днв. табл. 8.11

Днв. табл. 8.11

Днв. табл. 8.11

Дукції

Найменування друкованої

(2+2)

Зошити в 1/8 і

Днв. табл. 8.12

Днв. табл. 8.12

Продукції

Номінальний формат сфаль­цьованих зошитів до обрізу­вання, мм:

Зошити в 1/8 частку аркуша прн ширині рулону 840 мм: зі шлейфом

1/16 частку аркуша

269x420

269x420

Без шлейфа

273x420

269x420

При ширині рулоиу 750 мм: зі шлейфом

_

233x375

269x375

269x375

Без шлейфа

229x375

273x375

273x375

Прн ширині рулону 700 мм: зі шлейфом

233x350

269x350

269x350

Без шлейфа

229x350

273x350

273x350

При ширині рулону 600 мм: зі шлейфом

_

233x300

_

_

Без шлейфа

229x300

--

__

Зошити в 1/16 частку арку­ша:

При ширині рулону 840 мм — «— 750 мм

191,5x229

206x269

206x269

— « — 700 мм

179x229

183,5x269

183,5x269

— « — 600 мм

154x229

171x269

171x269

Зошити в 1/32 частку арку­ша:

Прн ширині рулоиу 840 мм

175x230

150x230

132,5x210

132,5x210

— « — 750 мм

132,5x187,5

132,5x187,5

— « — 700 мм

—.

132,5x175

132,5x175

Загальна потужність, кВт

32(47)

Див. табл. 8.10

Див. табл. 8.14

Днв. табл. 8.16

Потужність основного елек­тродвигуна, кВт

19(32)

_

Те саме

_

Габаритні розміри, м: довжина

9,9 (13)

Див. табл. 8.10

— « —

Днв. табл. 8.16

Ширина

3,6

5,5

5,682

5,8

Висота

2,6

4,3

Див. табл. 8.14

4,05

Маса машини, т

28,32(37,2)

Див. табл.8.10

Те саме

Днв. табл. 8.16

Обслуговуючий персонал, чол.

4(5)

Те саме

— « —

Те саме

Вказує на кількість друкарських секцій, а друга — на кількість стрічкоживильних секцій, літери Л і Б означають лінійну або балконну побудову. Останні дві цифри по­значають: 01 —наявність у машині сушиль­них й охолоджувальних пристроїв або 02 —їх відсутність. Таким чином, модифікації І і VI машин ПОК84 у лінійному вико­нанні (див. рис. 8.15) мають позначення ГЮК84-62Л-01 і ГЮК84-31Л-01.

І о о

подпись: і о о

И.

подпись: и.

Рис. 8.15. Модифікації машин типів ПОК75 і ПОК84

подпись: рис. 8.15. модифікації машин типів пок75 і пок84Стрічкоживильні пристрої 1 мають трипроменеві безшпиндельні рулонні вуз­ли й оснащені двома системами автома­тичного регулювання натягу паперової стрічки: периферійним гальмом з нескін­ченним рухомим пасом та осьовим галь­мом, яке працює під час заміни рулону, коли пас відходить від нього. Крім того, є вузли автоматичного склеювання стрічки, вентилятори для відсмоктування пилу, нейтралізатори статичної елект­рики та стабілізатори натягу паперової стрічки.

До складу друкарської секції 2 входять: два ФЦ і два ОЦ, між якими здійснюється друкування з обох боків. У машинах ПОК84, які мають більше двох друкарських секцій, при роботі з двох рулонів можлива зміна напрямку руху стрічки в другій друкарській секції, завдяки чому на ній здійснюється друкування однією фарбою між верхнім формним й оф­сетним циліндрами і між ОЦ іншою фарбою з того самого боку. При цьому на верхньому ФЦ встановлюється форма із дзеркальним зобра­женням і, таким чином, здійснюється прямий плоский друк («ді-літо»). Формні й офсетні циліндри змонтовано на прецизійних роликових чотирирядних підшипниках. При насадженні такого підшипника на ко­нічний вал завдяки можливості регулювання його осьового переміщен­ня вибирають радіальний зазор підшипника, внаслідок чого створю­ються умови для високоточного суміщення фарб і забезпечення високої чіткості зображення при тривалій експлуатації устаткування. Суміщен­ня форм по колу і в осьовому напрямку здійснюється електродвигуна­ми, керованими кнопками з пульта. Керування можливе також при діа­гональному суміщенні форм. Умикання та вимикання натиску накочу - вальних і передавального валиків ФА, накочувальних валиків ЗА відбу­вається від гідроциліндрів. ФА дукторного типу мають три накочуваль­них валики. Розкочувальні циліндри можуть мати водяне охолодження. Регулювання подачі фарби здійснюється зміною часу вистоювання пе­редавального валика біля дукторного циліндра, а також гвинтами фар­бового ящика, керування якими здійснюється з центрального пульта або безпосередньо біля друкарської секції. Для приводу всіх гвинтів вико­ристовується спільний електродвигун, який обертає вал, а від нього передається рух окремим гвинтам через електромагнітні муфти.

Зволожувальні апарати складаються з ванни, гладкого або пелюст­кового дукгорного циліндра, одного хромованого розкочувального цил­індра, одного накочувального валика в машинах ПОК84 і двох накочу - вальних валиків у машинах ПОК75 і 2ПОК84. Кожний дукторний циліндр приводиться в рух від індивідуального регульованого електродви­гуна з кнопковим керуванням із пульта секції або з центрального пульта.

Максимальна кількість накладених одна на одну фарб — не більше чотирьох. У шести - і п’ятисекційних машинах продукція може друкува­тися накладанням чотирьох фарб на одних зображеннях і відповідно двох та однієї фарби на інших зображеннях на тому самому боці стрічки. Кількість фарб, якими можна друкувати на лицьовому і зворотному бо­ках паперової стрічки при роботі з одного або з двох рулонів для різних модифікацій машин, варіанти яких показано на рис. 8.15, зазначено в табл. 8.11.

Сушильні пристрої забезпечують сушіння фарби на паперовій стрічці з обох боків гарячим повітрям, яке нагрівається безпосередньо в сушиль­ному пристрої полум’ям газових пальників. В однорулонних машинах застосовують однокамерні сушильні пристрої, у дворулонних — двока­мерні. За сушильними камерами розміщуються пристрої для охолод­ження паперової стрічки і прискореного твердіння фарби після сушін­ня. Охолоджувальні пристрої складаються з трьох циліндрів, розміще­них майже на одній лінії по горизонталі для забезпечення найбільшого обхвату їх паперовою стрічкою. Регулювання натягу стрічки забезпечує безступінчастий варіатор у приводі циліндрів. Вода, що проходить між внутрішньою і зовнішньою оболонками циліндрів, інтенсивно охолод­жує стрічку. Між останньою друкарською секцією і сушильним при­строєм встановлено стрічковловлювальний пристрій для запобігання на­мотуванню обірваної стрічки на циліндри друкарського та фарбового апаратів. Для запобігання перетисну фарби на фальцювальній лійці машин ПОК84 і 2ПОК84 надруковані стрічки після охолодження об­прискуються в спеціальній камері силіконовим препаратом.

Фальцювальний апарат забезпечує випуск книжкових і журнальних зошитів. У ньому передбачено: пристрої для поперечної і поздовжньої перфорацій, піддування на бортах лійки з метою запобігання перетиску фарби, пристрій для уловлювання паперового пилу із зони рубання па­перової стрічки, блокувальний пристрій для запобігання забиванню папе­ром апарата. Перед фальцювальною лійкою встановлено центрувальний вузол для вирівнювання паперової стрічки відносно середини лійки. Для комплектування, пресування й обв’язування пачок зошитів машини поста­чаються з приймально-комплектувальними зошитовими пристроями.

Технічні характеристики машинПОК75, ПОК84 і 2ПОК84 наведено в табл. 8.8...8.16. Можливу фарбовість друкованої продукції зазначено в табл. 8.11.

Розглянемо виробничі можливості цих машин.

Машини ІІОК75. Ці машини випускають зошити, сфальцьовані в 1/8 і 1/16 частки аркуша без підбирання або з підбиранням відрубаних аркушів. Фальцювальний апарат машин ПОК75 побудовано за схемою,

Частка аркуша

1/8

1/1«

Кількість рулонів

3 одного

3 одного

Із двох

3 одного

3 одного

Ь двох

Рулону без

Рулону 3

Рулонів без

Рулону без

Рулону 3

Рулонів без

Підбирання

Підбиранням

Підбирання

Підбирання

Підбиранням

Підбирання

Кількість сторінок у

Зошиті

8

16

16

16

32

32

Кількість зошитів, які виходять за один оберт ФЦ, шт.

2

1

2

2

1

2

Максимальна

Частота обертання ФЦ, тис. об/год

Маса 1 м2 паперу, г:

50...60

22,5

18

18

15,0

15

15

60...70

22,5

20

20

17,5

18

18

70...90

25,0

18

18

15,0

15

15

90...120

17,5

15

15

12,5

12

12

Таблиця 8.10. Технічні дані машин ПОК75

Модифікапія

Обслуговуючий персонал, чол.

Загальні потужність, кВт

Довжина машини, м

Маса машини, т

ПОК75-11Л-01

2

122,0

16,425

58

ІЮК75022Л-01

3

191,5

22,265

88

ПОК75-42Л-01

4

247,5

28,265

120

Таблиця 8.11. Фарбовість друкованої продукції на машинах ПОК75, ПОК84 і 2ПОК84

Модифікація машни (див. рис. 8.4)

При друкуванні з одного рулону

При друкуванні з двох рулонів иа першій і другій паперових стрічках

І

6+6

3+3 і 3+3; 4+4 і 2+2; 5+5 і 1+1; 6+4 і 1+1*

Її

5+5

3+3 і 2+2; 4+4 і 1+1; 5+3 і 1+1*

Їїї

4+4

2+2 і 2+2; 3+3 і 1+1; 4+2 і 1+1*

IV

4+4

V

3+3

2+2 і 1+1; 3+1 і 1+1*

VI

3+3

VII

2+2

1+1 і 1+1

VIII

2+2

IX

1 + 1

* Стосується тільки машин ПОК84 при зміні напрямку руху паперової стрічки в другій друкарській секції.

Аналогічною схемі фальцювального апарата машин 2ПОК84 (див. рис. 8.18). Тільки в першому відсутній малий фальцювальний циліндр 15. При випуску зошитів, сфальцьованих в 1/8 частку аркуша, перший

Поздовжній згин утворюється на лійці 1, після чого здійснюються ру­бання між рубальним З і фальцювально-ножовим 17 циліндрами, попе­речне фальцювання між фальцювально-ножовим і клапанним 9 цилін­драми та виведення зошитів викладувачем 8 на конвеєр 7. При випуску зошитів, сфальцьованих в 1/16 частку аркуша, після першого поздовж­нього і першого поперечного згинів (як і при випуску зошитів, сфальць­ованих в 1/8 частку аркуша) зошит спрямовується на тасьмовий кон­веєр 13, де ударний механізм 12 здійснює другий поздовжній згин і вик - ладувач 11 подає зошити на вивідний конвеєр. Підбирання при випуску зошитів збільшеного обсягу здійснюється на фальцювально-ножовому циліндрі 17 так само, як і в машині 2ПОК84. Кількість сторінок у зоши­тах і технічні дані машин ПОК75 наведено в табл. 8.9 та 8.10.

Машини ПОК84. Оскільки в цих машинах ФЦ має довжину кола 546 мм, не можна підбирати аркуші у фальцювальному апараті. Збільшу­вати обсяг зошитів можна накладанням двох надрукованих стрічок на лійці апарата при роботі з двома стрічкоживильними пристроями.

Фальцювальний апарат машин ПОК84 побудований за такою самою схемою, що й машини 2ПОК2-84-111, але без підбирального циліндра 9 (див. рис. 8.16, о і рис. 8.17, б) і може випускати зошити, сфальцьовані в 1/8, 1/16 та 1/32 частки аркуша.

При випуску книжкових зошитів, сфальцьованих в 1/32 частку ар­куша, фальцювальний апарат здійснює один поздовжній і два попереч­них згини. Зошити з фальцювального апарата виходять двійниками (ла - генами), які розрізають по лінії Р2Р2 (див. рис. 8.16, б). Перший по­здовжній згин по лінії ФіФі (див. рис. 8.16, а), здійснюється на лійці 1, складена вдвічі стрічка формується напрямними валиками 2 і ведеться папероведучими циліндрами 3 до фальцювально-ножового циліндра 7, де наколюється на графейки 6. Між циліндром 7 і рубальним цилінд­ром 4 відбувається поперечне рубання стрічки ножем 5 по лінії Р^Р. До початку рубання графейки б проводять край стрічки до положення, діа­метрально протилежного місцю рубання. Фальцювальний ніж 8 вво­дить аркуш під фальцювальний клапан 12 великого фальцювального циліндра 13, утворюючи перший поперечний згин по лініях Ф2Ф2. Після цього зошит беруть захоплювачі 15 малого фальцювального циліндра

16 І фальцювальний ніж 17 проштовхує його під фальцювальний клапан

14 Великого фальцювального циліндра 13, утворюючи другий поперечний згин по лініях Ф3Ф3. Фальцювальний клапан відкривається і лаген спря­мовується в кишеню викладувача 11, аз нього — на вивідний конвеєр 10.

При випуску зошитів, сфальцьованих в 1/8 або 1/16 частку аркуша, вимикаються захоплювачі 15 і фальцювальний клапан 17 малого фаль­цювального циліндра 16.

Випуск журнальних зошитів, сфальцьованих в 1/16 частку аркуша (див. рис. 8.17, б), здійснюють так. Після першого поздовжнього згину ФіФі на лійці 1 Сдив. рис. 8.17, а) стрічка наколюється на графейки 6 фальцювально-ножового циліндра 7. Між рубальним 4 і фальцюваль - но-ножовим 7 циліндрами ніж 5 рубає стрічку по лінії Р^Р, а фальцю­вальний ніж 8 вводить відрубані аркуші під фальцювальний клапан 12

Машини виробництва Росії

Рис. 8.16. Схема фальцювання книжко - Рис. 8.17. Схема фальцювання журналь-

Вих зошитів на машнні ПОК84 ннх зошитів на машині ПОК84

Циліндра 13, згинаючи аркуш по лінії Ф2Ф2. Далі містком зошит спря­мовується на стрічковий конвеєр 20, де ударний механізм 19 здійснює другий поздовжній згин зошита по лінії Ф3Ф3.

Характеристики зошитів, які можуть випускати машини ПОК84, на­ведено в табл. 8.12.

За один оберт ФЦ фальцювальний апарат машини ПОК84 випускає один зошит, сфальцьований в 1/8 чи 1/16 частку аркуша або один зо - шит-двійник (лаген), сфальцьований в 1/32 частку аркуша. Кількість сторінок у зошитах і максимальну робочу швидкість за оптимальних умов експлуатації машин ПОК84 зазначено в табл. 8.13, а технічні дані цих машин наведено в табл. 8.14.

Машини 2ПОК84. Ці машини можуть випускати зошити збільшен - ного обсягу як накладанням двох надрукованих паперових стрічок на лійці, так і підбиранням аркушів на фальцювально-ножовому циліндрі. Тому на таких машинах можна випускати зошити обсягом до 64 сто­рінок при роботі з двох рулонів або обсягом у 32 сторінки при роботі з

Таблиця 8.12. Найменування та розміри друкованої продукції на машинах

ПОК84, 2ПОК84

Розміри продукції

подпись: розміри продукціїНайменування

Прсяухца

SHAPE \* MERGEFORMAT Машини виробництва Росії

700...840

Ф

Зошити в 1/8 частку ар­куша з правим шлейфом ^ або без нього ■'3-

Фг

Ф,

<р3 <р, ф,

І

І

Н~

І

І

І

І

—і— і і

Ф,

Машини виробництва Росії

%

Фг

Ф*

подпись: %
фг
ф*

Ф,

подпись: ф,

Зошити в 1/16 частку аркуша з лівим або правим шлейфом

подпись: зошити в 1/16 частку аркуша з лівим або правим шлейфом

Зошити-двійиики (ла - гени) в 1/32 частку ар­куша з лівим шлейфом

подпись: зошити-двійиики (ла- гени) в 1/32 частку аркуша з лівим шлейфом% % %

Фі

Ф3

....

17 !

1 1 1 і 1

Ф,

Одного рулону, завдяки чому полегшуються умови обслуговування ма­шини. У фальцювальному апараті машин 2ПОК84 (рис. 8.18) співвідно­шення діаметрів формного, рубального, фальцювально-ножового, клапан­ного і другого фальцювально-ножового (малого) циліндрів таке: 2:2:3:2:1.

На лійці І стрічка згинається вдвоє, обтискується напрямними ва­ликами 18 і ведеться циліндрами 2. На фальцювально-ножовому циліндрі

17 Є три системи графейок 6 і три фальцювальні ножі 5. На рубальному циліндрі 3 є два рубальних ножі 4, якими здійснюється рубання паперо­вої стрічки. До початку рубання графейки 6 наколюють стрічку і прово­дять її край до клапанного циліндра 9. При підході фальцювальний ніж 5 вводить відрубаний аркуш під фальцювальний клапан 10 клапанного циліндра 9, утворюючи перший поперечний згин. Після цього зошит

Частка аркуша

1/8

1/16

1/32

Кількість рулонів, шт.

1

2

1

2

1

2

Кількість сторінок у

Зошиті

8

16

16

32

16

32

Кількість зошитів

За один оберт ФЦ, шт.

1

1

1

1

2

2

Максимальна частота обертання ФЦ, об/год

Маса 1 м3 паперу, г:

40...50

ЗО

ЗО

28

28

20

28

50...60

ЗО

ЗО

ЗО

ЗО

28

24

60...70

ЗО

ЗО

28

28

24

24

70...90

ЗО

26

26*

24*

24

90... 120

20

20

20*

_

18

120... 140

16**

* Спостерігається утворення згорток.

** 3 розрізуванням паперової стрічки перед лійкою.

Таблиця 8.14. Технічні дані машин ПОК84

Модифікація

Машин

Обслуговуючий персонал, чол.

Загальна потужість, кВт

Потужність основ­ного електродвигу­на, кВт

Довжина машини, м

Висота машини, м

О

* (9 ©

Ц

Л И

О 5

Маса, т

Машини

Рулонних

Установок

ПОК84-62Л-01

7

232

125

31,43

3,80

_

103

_

ПОК84-62Б-01

7

232

125

23,86

3.80

7,64

83

20

ПОК84-52Л-01

6

229

125

29,48

3,80

91

ПОК84-52Б-01

6

229

125

21,91

3,80

7,64

71

20

ПОК84-42Л-01

6

201

100

28,53

3,80

85

_

ПОК84-42Б-01

6

201

100

19,96

3,80

7,64

65

20

ПОК84-41Л-01

6

169

100

23,59

3,18

65

ПОК84-41Б-01

6

169

100

19,96

3,18

3,82

55

10

ПОК84-32Л-01

5

174

75

25,58

3,80

76

ПОК84-32Б-01

5

174

75

18,01

3,80

7,64

56

20

ГЮК84-31Л-01

5

141

75

21,64

3,18

66

ПОК84-31Б-01

141

75

18,01

3,18

3,82

56

10

Г10К84-22Л-01

5

151

55

21,93

3,80

67

ПОК84-22Б-01

5

151

55

14,31

3,80

7,64

47

20

ІЮК84-21Л-01

5

118

55

17,99

3,18

57

Г10К84-21Б-01

5

118

55

14,36

3,18

3,82

47

10

ПОК84-11Л-01

4

103

42

16,29

3,18

48

ПОК84-11Б-01

4

103

42

12,80

3,18

3,82

38

10

Беруть захоплювачі 14 малого фальцювального циліндра 15 і фальцніж 16 проштовхує його під відповідний фальцювальний клапан клапанно­го циліндра 9, утворюючи другий поперечний згин. При подальшому обертанні фальцювальний клапан відкривається, зошит спрямовується
у викладувач 8 і подається на вивідний конвеєр 7. З одного аркуша номінального формату виходять два однакові 16-сто - рінкові зошити-двійники (лаге - ни), сфальцьовані в 1/32 част­ку аркуша. Для розрізування ла - генів слугують дискові ножі, які встановлюють біля папероведу- чих циліндрів 2.

Машини виробництва Росії

,12

подпись: ,12

(5>о ✓

Ь^р)

(о)<г"

-=44

44

■=■ 10

подпись: (5>о ✓ 7й
ь^р)
(о)<г"
-=44 44 ■=■ 10
Машини виробництва Росії

Рис. 8.18. Схема фальцювального апарата машин 2ПОК84

подпись: рис. 8.18. схема фальцювального апарата машин 2пок84Для випуску зошитів, сфальцьованих в 1//8 частку аркуша, вимикають захоплю­вачі 14 і фальцювальний ніж 16 малого фальцювального цилін­дра 15. Виконавши поздовжній згин на лійці 1 і поперечний згин між фальцювально-ножо - вим 17 і клапанним 9 цилінд­рами, зошити, сфальцьовані в 1/8 частку аркуша, викладувачем 8 подають на вивідний конвеєр 7. При випуску зошитів, сфальцьованих в 1/16 частку аркуша, як і при випус­ку зошитів, сфальцьованих в 1/8 частку аркуша, фальцювання зошитів відбувається при вимкнених захоплювачах 14 і фальцювальному ножі

16, Але зошит із двома згинами спрямовується не у викладувач 8, а на тасьмовий конвеєр 13, де ударним механізмом 12 здійснюються третій поздовжній згин зошита та подача його викладувачем 11 на вивідний конвеєр. При випуску зошитів збільшеного обсягу на фальцювально- ножовому циліндрі 17 здійснюється підбирання відрубаних аркушів. Для цього фальцювальні ножі 5 вводять через раз два аркуші під клапани

10, А графейки б відповідно їх відпускають. Ведучи перший аркуш, гра - фейки 6, проходячи біля клапанного циліндра 9, його не відпускають, а проводять до рубального циліндра 3, де приймають другий аркуш, здійснюючи їх підбирання. Подальше фальцювання зошитів провадиться так, як і при роботі без їх підбирання.

Кількість сторінок у зошитах і максимальну частоту обертання ФЦ за оптимальних умов експлуатації машин 2ПОК84 зазначено в табл. 8.16, а технічні дані цих машин наведено в табл. 8.15.

Таблиця 8.15. Технічні дані машин 2ПОК84

Модифікація

Обслуговуючий персонал, чол.

Загальна потужність, кВт

Довжина машини, Ы

Маса машини, т

2ІЮК84-11Л-01

2

122,0

16,590

64,0

2ПОК84-11Л-02

2

72,5

9,785

42,5

2ПОК84-21Б-О1

3

178,0

16,875

84,0

2ПОК84-22Л-02

3

130,0

15,725

65,5

2ПОК84-42-01

4

327,5

30,225

126,0

Частка аркуша

1/8

І/іб

1/32

Кількість рулонів,

2

1

1

Шт.

Кількість сторінок

У зошиті

8

16

16

32

16

32

32

64

16

32

32

64

Кількість зошитів,

Які виходять за

Одии оберт ФЦ, шт.

2

1

2

1

2

1

2

1

4

2

4

2

Максимальна частота обертання ФЦ,

Тис. об/год

Маса 1 и2 паперу, г:

40...50

25

25

25

22

18

18

15

15

16

20

16

20

50...60

25

25

25

25

20

18

18

15

16

20

16

20

60...70

25

25

25

25

17

17

17

15

16

20

16

20

70...90

22

22

22

22

15

15

15

14

14

14

90... 120

16

16

16

12

12

120...140

12

Машини ПОК2-75-111, ПОК2-75-121, ПОК2-84-2-111 і ПОК2-84- 2-121. Машини ПОК75, ПОК84 і 2ПОК84 мають складну конструкцію, різноманітні автоматичні й допоміжні пристрої, великі габаритні розм­іри і високу вартість, внаслідок чого їх застосування економічно вигід­но тільки для друкування багатофарбової та високоякісної продукції на високоякісному папері. Для випуску масових книжково-журнальних ви­дань, які друкуються в одну-дві фарби, призначені машини ПОК2-75- 111, ПОК2-75-121, ПОК2-84-2-111 і ПОК2-84-2-121. Вони мають спро­щену конструкцію, менші габаритні розміри та порівняно невелику вартість. Точність суміщення фарб на цих машинах становить 0,2 мм.

Машини ПОК2-75-121 і ПОК2-84-2-121 маюпгь по одному стрічко - живильному пристрою 4, по дві друкарські секції 1 і по одному фаль­цювальному апарату 5 (рис. 8.19).

Машини виробництва Росії

У машинах ПОК2-75-111, ПОК2-84-2-111 є по одній друкарській секції. Стрічкоживильний пристрій має двопроменевий безшпиндель - ний вузол для кріплення рулону, автоматичну систему регулювання натягу паперової стрічки, вузол для очищення паперу від пилу; перед ДА встановлено стабілізатор натягу стрічки, до складу якого входять папероведучий циліндр 2 і притискний еластичний валик 3. Валик до папероведучого циліндра притискується гідроциліндрами. ДА мають таку будову, як і в машині 2ПОК84 з формними й офсетними циліндра­ми однакового діаметра.

Фарбові апарати маюпгь менше валиків, ніж у машинах 2ПОК84. Ке­рують гвинтами на машинах безпосередньо біля друкарської секції. ЗА має дукгорний циліндр з гумовим покриттям і тканинною оболонкою, хромований циліндр та один накочувальний погумований валик, обтяг­нутий тканинною оболонкою. Дукгорний циліндр обертається від інди­відуального регульованого електродвигуна. Фальцювальний апарат, по­будований за схемою аналогічних апаратів машин 2ПОК84, забезпечує фальцювання продукції в 1/16 і 1/32 частку аркуша з підбиранням або без підбирання аркушів. Він має пристрої для поперечної та поздовж­ньої перфорацій, відсмоктування пилу із зони рубання, блокування для запобігання забиванню папером.

Технічні характеристики машин ПОК2-75 і ПОК2-84-2 наведено в табл. 8.17

Машини ІЮК90-1И і ІЮК90-221. Машини ПОК90 призначені для друкування одно - і двофарбової книжкової продукції форматом 90(84)х59,4 см з фальцюванням зошитів в 1/16 частку аркуша з одним поздовжнім та двома поперечними згинами зошитів-двійників обсягом в 16 і 32 сторінок, а також одинарних зошитів обсягом у 32 сторінки.

У машині ПОК90-221 (рис. 8.20) є дві друкарські секції 3 і 5, два вмонтованих стрічкоживильних пристрої 2 та 4 і фальцювальний апа­рат б, який має механізми поздовжньої та поперечної перфорацій і

Машини виробництва Росії

Рис. 8.20. Схема машини Г10К90-221 353

Т аблиця 8.17. Технічні характеристики книжково-журнальних машин ПОК2-75-111, ПОК2-75-121, ПОК2-84-2-111, ПОК2-84-2-121 і ПОК90-111, ПОК90-221

Показник

ПОК2-75-111

(ПОК2-75-121)

ПОК2-84-2-111 (ПОК2-84-2-121)

ПОК90-111

(ПОК90-221)

Номінальний формат (розгортка по­

Верхні ФЦ), см

75 (70, 60)х91,6

84(75, 70)х 109,2

90 (84)х59,4

Ширина рулону, мм

750,700,600

840, 750, 700

900, 840

Довжина відрубуваного аркуша,

Мм

458

546

594

Кількість відрубуваних аркушів за

Одни оберт ФЦ, шт.

2

2

1

Найбільша частота обертання

ФЦ, тис. об/год

15

15

24

Фарбовість друкованої продукції

1+1, (2+2)

1+1, (2+2)

1+1, (2+2)

Номінальний формат сфальцьова­них зошитів до обрізування, мм: зошити в 1/8 частку аркуша при ширині рулону 750 мм:

Зі шлейфом

233x375

Без шлейфа

229x375

При ширині рулону 700 мм:

Зі шлейфом

233x350

Без шлейфа

229x350

При ширині рулону 600 мм:

Зі шлейфом

233x300

Без шлейфа

229x300

Зошити в 1/16 частку аркуша з лівим або правим шлейфом при

Ширині рулону, мм: 900

150x225

150x210

840

750

191,5x229

206x269

700

179x229

183,5x269

600

154x229

171x269

Зошити в 1/32 частку аркуша з лівим шлейфом при ширині рулону, мм:

840

132,5x210

750

132,5x187,5

700

132,5x175

Загальна потужність, кВт

30,5 (43,5)

34 (53)

23 (ЗО)

Потужність основного електро­

Двигуна, кВт

18,5(30)

22(37)

15 (22)

Габаритні розміри машЛи, м:

Довжина

6,9(9)

6,8(9)

5 (7,2)

Ширина

4,4

5,8

4,7

Висота

3,1

3,2

3,2

Маса, т

25,5

28

19

(35,5)

(38)

(28)

Обслуговуючий персонал, чол.

2(3)

2

2(3)

Панними механізмами. У фальцювальному апараті є також блокування від забивання папером і пристрої для відсмоктування пилу із зони рубання.

Машина ПОК90-111 має один стрічкоживильний пристрій, одну дру­карську секцію й один фальцювальний апарат, побудований за анало­гією і з використанням елементів конструкції машин ПОК84. Зошити збільшеного обсягу на цих машинах можна виготовляти тільки підби­ранням надрукованих стрічок; підбирання аркушів у фальцювальному апараті немає. При друкуванні з двох рулонів у двох друкарських секц­іях і спрямуванні стрічок на одну фальцювальну лійку виговляють зо - пшти-двійники обсягом у 32 сторінки; при друкуванні з одного рулону в одній або двох друкарських секціях — зошити-двійники обсягом у 16 сторінок. Для виготовлення зошита обсягом у 32 сторінки при друку­ванні з одного рулону в одній або двох друкарських секціях слугують поворотні штанги І (див. рис. 8.20). Перед ними встановлено паперове - дучий циліндр, на якому надрукована стрічка розрізається посередині й обидві її половини, проходячи через поворотні штанги, зміщуються в середину машини так, що на носику лійки фальцюються дві вузькі стрічки, після рубання і двох поперечних згинів яких виходить один зошит обягом у 32 сторінки. В машинах застосовують приймально-ком­плектувальні зошитові пристрої.

Технічні характеристики машин ПОК90-111 і ПОК90-121 наведено втабл. 8.18.

Таблиця 8.18. Порівняльні показники книжково-журнальних машин

Модель

Номінальний формат (розгортка ФЦ), см

Довжина відрубува­ного аркуша, мм

Кількість відруба­них аркушів за один оберт ФЦ, шт.

Частка

Аркуша

Ширина

Рулону.

Мы

Формат зошитів до обрізування, мм

Найбільша часто­та обертання ФЦ, тне. об/год

Кількість сто­рінок у зошиті

Найбільша кіль­кість зошитів,

ТИС. ШТ./ГОД

ІЮК90-111 ІЮК90-121

90x59,4

594

І

1/16

900

840

150x225

150x210

24

24

16; 32 16; 32

24

24

1/8

840

750

700

269x420

269x375

269x350

ЗО

8; 16

Зо

ПОК84

84x109

546

І

1/16

840

750

700

206x269

183,5x269

171x269

ЗО

16; 32

Зо

1/32

840

750

700

132,5x210

132,5x187,5

132,5x175

ЗО

16; 32

56

1/8

840

750

700

269x420

269x375

269x350

28

8; 16 16; 32

50

25

2ПОК84

84x109,2

546

2

1/16

840

750

700

206x269

183,5x269

171x269

25

16; 32 32; 64

40

20

1/32

840

750

700

132,5x210

132,5x187,5

132,5x175

20

16; 32 32; 64

72

36

Модель

Номінальний формат, см

Довжина відрубу* ваного аркуша, ым

Кількість відруба­них аркушів за один оберт ФЦ, шт.

Частка

Аркуша

Ширина

Рулону,

КМ

Формат зошитів до обрізування, кк

Найбільша часто­та обертання ФЦ, тне. об/ год

| Кількість сто - | рінок у зошиті

Найбільша кіль­кість зошитів, тис. шtJ год

ПОК2-84-2-111

ПОК2-84-2-121

84x109,2

546

2

1/16

840

750

700

206x269

183,5x269

171x269

18

16

32

Зо

15

1/32

840

750

700

132,5x210

132,5x187,5

132,5x175

15

16

32

60

ЗО

ПОК75

75x91,6

458

2

1/8

750

700

600

233x375

233x350

233x300

15

8; 16 16

50

25

1/16

750

700

600

191,5x229

179x229

154x229

25

16; 32 32

36

18

ПОК2-75-111 ПОК2-75-121

75x91,6

458

2

1/8

750

700

600

233x375

233x350

233x300

18

8

16

ЗО

15

1/16

750

700

600

191,5x229

179x229

154x229

15

16

32

ЗО

15

ПОК70-2

ПОК70-4

70x92

460

2

1/16

700

600

175x230

150x230

15

16; 24

ЗО

15

«икгаэе! Липіог» (РО 62)

62x88

440

1

1/8

662

600

220x310

220x300

15

16; 32

15

1/16

620

600

155x220

150x220

15

16; 32

15

1/8

660

600

226x330

226x300

52

16; 32

52

«гігсоп вирп 660» (РО 660)

66x90

452

1

1/16

660

600

165x226

150x226

52

8; 16

52

1/32

660

600

113x165

113x150

52

16; 32

104

«иигавеї 72» (РО 72)

72x101,2

506

2

1/8

720

700

600

253x360

253x350

253x300

20

8; 16 16; 32

40

20

Моделі

Номінальний формат (розгортка ФЦ), см

Довжина відрубува - [ного аркуша, ьш

Кількість відруба­них аркушів за один оберт ФЦ, пгг.

Частка

Аркуша

Шнрииі

Рулону.

Ми

Формат

ЗОШИТІВ до

Обрізування,

Ми

Найбільша часто­та обертання ФЦ тис. об/год

Кількість сто­рінок у зошиті

Найбільша кіль­кість зошитів,

ТИС. ШТ./Г0Д

«Ultraset 72» (РО 72)

72x101,2

506

2

1/16

720

700

600

180x253

175x253

150x253

20

16; 32 32

40

20

1/32

720

700

600

126,5x180

126,5x175

126,5x150

20

16; 32 32

80

40

«Coroset 850» (РО 85)

«Goss Commu­nity»

85x109

546

1

1/16

840

700

210x273

175x273

40

16; 32

40

1/32

840

700

136,5x210

136,5x175

40

16; 32

80

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.