Офсетний друк

Машини «Ultraset Junior» (РО 62) та «Ultraset 72» (РО 72)

Машина «Ultraset Junior» (РО 62) призначена для друкування неве­ликими тиражами газет, журнальної і книжкової продукції, реклами, плакатів, каталогів. ДА побудовано за трициліндровою схемою з одна­ковими діаметрами формного, офсетного й друкарського циліндрів. Машина може мати від одного до трьох сгрічкоживильних пристроїв, від однієї до шести друкарських секцій, дво - або тризгинний фальцю­вальний апарат, а також може комплектуватися аркушевим або рулон­ним приймальним пристроєм. Довжина відрубуваного аркуша стано­вить 440 мм.

На рис. 8.5 показано схему машини «Ultraset Junior» (РО 62) з одним стрічкоживильим пристроєм 4, шістьома друкарськими секціями 1 та аркушевим приймальним пристроєм 2. Фальцювальний апарат і рулон­ний приймальний пристрій — приставній Паперову стрічку для друку­вання із зворотного боку повертають штанги 3.

Можливі такі варіанти роботи машини:

1) з одним сгрічкоживильним пристроєм, двома друкарськими секц­іями, поворотними штангами можна виготовляти однофарбові відбит­ки у вигляді аркушів, задрукованих з обох боків, а без поворотних штанг

— у дві фарби з одного боку;

Машини «Ultraset Junior» (РО 62) та «Ultraset 72» (РО 72)

2) з одним сгрічкоживильним пристроєм, чотирма друкарськими сек­ціями і аркушевим приймальним пристроєм можна випускати чотири - фарбову однобічну (етикетки, плакати) або двобічну продукцію фарбо - вістю 3+1, 2+2, 1+3. При встановленні рулонного приймального при­строю можна виготовляти рулони паперу, задруковані з одного боку до чо­тирьох фарб, пакувальної продукції, яка далі йде в пакувальні автомати;

3) з використанням приставного фальцювального апарата можна ви­пускати двозгинні зошити (перший поздовжній згин на лійці, а другий поперечний — клапанним механізмом), сфальцьовані в 1/8 частку ар­куша форматом 62x88 см, а з використанням ударного механізму для третього поздовжнього згину — зошити, сфальцьовані в 1/16 частку аркуша. Підбирання аркушів у фальцювальному апараті не передбаче­но, а збільшення обсягу зошитів можна досягти накладанням надруко­ваних стрічок на лійці (табл. 8.3) залежно від кількості сгрічкоживиль - них пристроїв. При цьому накладання трьох паперових стрічок у разі випуску зошитів, сфальцьованих в 1/16 частку аркуша, в машині не передбачено. Кількість фарб друкованої продукції визначається кількістю друкарських секцій та сгрічкоживильних пристроїв і може змінюватися від 1+1 до 4+2.

Друкарські апарати машини «Ultraset 72» (РО 72) побудовано за чо­тирициліндровою схемою, в якій паперова стрічка друкується відразу з обох боків. Машина може випускатися в різних модифікаціях: з одним сгрічкоживильним пристроєм, однією друкарською секцією та одним фальцювальним апаратом, а також із двома сгрічкоживильними при­строями, п’ятьма друкарськими секціями й одним або двома фальцю­вальними апаратами. Машина може комплектуватися також аркушевим приймальним пристроєм.

На рис. 8.6 показано схему машини з двома сгрічкоживильними при­строями 1, чотирма друкарськими секціями 2 й одним фальцювальним

Таблиця 8.3. Обсяги зошитів залежно від кількості стрічкоживильниі пристроїв у машині «Шішеї .Іипіог» (РО 62), стор.

Кількість стрічкожквипьких пристроїв, пгг.

Частка аркуша

1/8

1/16

1

8

16

2

16

32

3

24

Апаратом 3, яка може випускати зошити, сфальцьовані в 1/8, 1/16 і 1/32 частки аркуша. Оскільки довжина кола ФЦ дорівнює 1012 мм, у фаль­цювальному апараті передбачено підбирання нарубаних аркушів для збільшення обсягу зошитів. Збільшувати обсяг зошитів у машині мож­на також накладанням надрукованих стрічок при роботі з двома сгрічко - живильними пристроями. Обсяги зошитів та їх кількість наведено в

Машини «Ultraset Junior» (РО 62) та «Ultraset 72» (РО 72)

Рис. 8.6. Схема машини «икгагеї 72» (РО 72)

Т аб лиця 8.4.0бсяги зошитів та їх кількість залежно від режиму роботи машини

«иИгазеІ 72» (РО 72)

Режим роботи

Частка аркуша

1/8

1/16

1/32

При роботі 3 одним стрічко - живильним пристроєм: без підбирання аркушів

З підбиранням аркушів

При роботі з двома стрічко - живильними пристроями: без підбирання аркушів

З підбиранням аркушів

Два 8-сторінкових зошити

Один 16-сторінко - вий зошит

Два 16-сторінко - вих зошити Один 32-сторінко - вий зошит

Два 16-сторінко - вих зошити Один 32-сторіико - вий зошит

Те саме

Чотири 16-сторін - кових зошити Два 32-сторінко - вих зошити

Чотири 32-сторін - кові зошити

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай