Офсетний друк

Лакувальні машини

Сучасні лакувальні машини призначені для нанесення покриттів з розчинів лаку або розплавів. Вони працюють за схемою, зображеною на рис. 11.1. і

Т/

-—ъ

□□

подпись: □□

И=

подпись: и='-V"'

Рис. 11.1. Схема сучасної лакувальноїмашини: ]—самонаклад; ’— лакувальний пристрій; і — сушильна камера; 4 — охолоджувальна зона; 5 — приймальний пристрій

Аркушеживильний пристрій 1 подає аркуші в захоплювачі опорного циліндра, який під час обертання проводить аркуш під валиком лакуваль­ного апарата 2, що наносить лак. Полаковані аркуші подаються на конвеєр, який переміщує їх через сушильну камеру 3. Під час сушіння розчинник лаку інтенсивно випаровується і на поверхні відбитка утворю­ється прозора плівка.

Пари розчинника видаляються за допомогою вентиляційної уста­новки. Потім відбитки надходять у зону охолодження 4 і приймальний пристрій 5.

У державному Московському університеті друку створено лакувальну машину для двобічного лакування аркушевої продукції (рис. 11.2). Аркушеживильний пристрій І, лакувальний апарат 2-2'-2" і переда­вальний ланцюговий конвеєр 3 аналогічні пристрою лакувальної

Лакувальні машини

Рис. 11.2. Схема машини для двобічного лакування аркушевої продукції: ] — самонаклад; 2 — лакувальний пристрій; З — конвеєр виведення; 4 — приймальний конвеєр; 5 — камера сушіння; 6 — пристрій для охолодження; 7 — стапель

Машини, схему якої показано на рис. 11.1. Проте в ланцюгового конвеєра З' тут інше призначення: він слугує для виведення відбитків з лакуваль­ного апарата та підвішування їх на приймальний конвеєр 4. Після сушіння аркушів у камері 5 та обдування їх повітрям в охолоджувальному пристрої 6 вони викладаються в стапель 7.

Одним із найефективніших оздоблювальних процесів є УФ лаку­вання. Для нанесення УФ лаку на аркушеву друковану продукцію існує кілька технологій і використовуються різні види спеціалізованого або модернізованого обладнання. Одним із ефективніших видів спеціалізо­ваного обладнання для УФ лакування аркушевої друкованої продукції є УФ лакувальні аркушеві машини. Існує два основних конструктивних принципи побудови цих машин: лакувальні лінії беззахоплювального типу і лакувальні лінії захоплювального типу.

У лакувальних машинах беззахоплювального типу аркуш транспор­тується за допомогою вакуумного стрічкового конвеєра. В машинах захоплювального типу проведення аркуша здійснюється так само, як і в офсетній друкарській машині, тобто за допомогою захоплювачів, що утримують аркуш за передню кромку.

Розрізняють два види лакування: суцільне та вибіркове. При суціль­ному лакуванні лак наноситься на всю поверхню паперового аркуша, а при вибірковому—тільки на ті ділянки аркуша, де це потрібно. Суцільне лакування можна здійснювати як на машинах беззахоплювального типу, так і на машинах захоплювального типу. Вибіркове лакування здійсню­ється тільки на машинах захоплювального типу.

Лакувальні лінії беззахоплювального типу. Лінія такого типу (рис.

11.3, а) має модульний принцип побудови.

У повній конфігурації вона складається із семи основних функціо­нальних секцій (рис. 11.3, б).

Як зазначено вище, транспортування аркуша здійснюється за допомо­гою вакуумного стрічковою конвеєра, яким обладнано всі секції. Модуль­ний принцип побуцови дає змогу легко підібрати необхідну конфігурацію лінії залежно від особливостей конкретного виробництва. Наприклад, у випадку повної конфігурації (всі сім секцій) можна здійснювати спочатку лакування вододисперсійним лаком з наступним 14 сушінням, а потім УФ лакування з наступним УФ сушінням за один прохід аркуша. Такий порядок лакування використовується для декоративного оздоблення пакувального картону невисокої якості, де для досягенння високого глянцю перед УФ лакуванням потрібне попереднє грунтування поверх­ні аркуша. Можливість лакування або УФ, або вододисперсінимии лаками без будь-якого переналагодження лінії дає змогу гнучко засто­совувати цей тип обладнання для лакування картону і паперу прак-тично будь-якої якості та з будь-якою площею задрукованої продукції.

Модульний принцип побудови лінії дає можливість конструктивно реалізувати найефективніший спосіб видалення протизабруднювального порошку. Порошок і пил видаляються з поверхні аркуша нагрітим каландром із наступним його очищенням ротаційною щіткою.

Схему лакувальної секції показано на рис. 11.4. Нанесення лаку на

Лакувальні машини

■£*>•&•"} • •-•’У

Й ;-: ■Г:;> 4ЬЛ*<; 8‘"

подпись: ■£*>•&•"} • •-•’у
й ;-: ■г:;> 4ьл*<; 8‘"
Лакувальні машини

419

подпись: 419А


Лакувальні машини

Б

Рис. 11.3. Загальний вигляд (я) та конфігурація (б) лакувальної лінії беззахоплювального типу: / пнеома-іимнип аркушевий слмпнакл. и: 2

Секція видалення протиіабрудтональноіо порошку: .? • секція /ия нанесення грунтового лаку; 4 ................... секція 14 сушарки; секція нанесення УФ лаку; 6 секція УФ сушіння;

7 — приймально-сгапелювальннй пристрій.

Поверхню аркуша здійснюється накочувальним валиком 1, що має спеціальне полімерне покриття. Разом із нижнім металевим валом

9 Накочу вальний валик утворює транспортну пару для проведення аркуша в момент нанесення лаку. Регулювання кількості лаку здійс­нюється зміною зазорів між нако­чувальним валиком 1 і металевим дозувальним валом З, а також зміною зазору між дозувальними валами 3 і 7. Останні мають інди­відуальний привід з можливістю зміни частоти та напрямку обер­тання. Подача лаку в лакувальну секцію здійснюється через насадку 5 у зазор між дозувальними валами З та 7. Кожний з валів оснащено спеціальними ракелями: для очищення поверхні вала слугують ракелі 2, б і 8, а для регулювання товщини шару лаку на поверхні вала — ракель 4. При такій конструкції лакувальної секції є можливість регулювання товщини шару лаку в широких межах

Із великою точністю, можна також використати лаки з різними реологіч­ними характеристиками.

Рис. 11.4. Схема лакувальної секції

подпись: 
рис. 11.4. схема лакувальної секції
Здебільшого УФ лакувальні лінії беззахоплювального типу поділя­ються на два типи: для роботи з матеріалами масою понад 100 г/м2 і для роботи з матеріалами масою понад 250 г/м2. Справа в тому, що через велику липкість УФ лаку тонкий аркуш прилипає до вала, що наносить лак, у секції лакування і закручується ним у напрямку обертання. Щоб запобігти цьому ефекту, на лініях, призначених для роботи з матеріалами масою понад 100 г/м2, установлюється спеціальна повітряна пушка 11 (див. рис. 11.4). В момент закручування аркуша на валик 1, що наносить клей, подається сигнал від фотоелектричного датчика 10, і повітряна пушка струменями стисненого повітря, які надходять із кількох сопел по всій довжині твірної валика 1, відбиває передній край аркуша в бік конвеєра. Для матеріалів з масою понад 250 г/м2 встановлення в лакувальній секції пристрою для відбиття аркуша непотрібне, оскільки через велику масу аркуша його закручування на вал не відбувається.

Максимальна швидкість роботи УФ лакувальних ліній беззахоплю­вального типу становить 80 м/хв, що дає змогу залежно від формату аркушів досягти продуктивності до 10 тис. аркушів/год.

УФ лакувальні аркушеві машини захоплювального типу. Конструктивно така машина складається із восьми основних пристроїв (рис. 11.5)

Конструкція лакувальної секції аналогічна конструкції лакувальних секцій офсетних друкарських машин і побудована за двоциліндровою схемою: містить формний та друкарський циліндри. Суцільне лакування здійснюється з офсетного полотна, встановленого на ФЦ. У разі вибір­кового лакування на ФЦ установлюється алюмінієва офсетна пластина

З попередньо наклеєними на неї флексографічними гнучкими дру­карськими формами. Подача лаку на робочу поверхню форми здійс­нюється валиками лакувального апарата з ємності з лаком. Сис­тема подачі лаку може мати два- чсггири валики.

Рис. 11.5. Схема УФ лакувальної аркушевої машини захоплювального типу: І —

Пневматичний аркушевий самонаклад із накладним столом; 2,3 — лакувальні секції; 4 — 14 сушарка; 5 — УФ сушарка з системою повіт­ряного охолодження; б, 7 — приймальио- стапелювальний пристрій; 8 — ланцюгова система прведення аркуша.

подпись: 
рис. 11.5. схема уф лакувальної аркушевої машини захоплювального типу: і —
пневматичний аркушевий самонаклад із накладним столом; 2,3 — лакувальні секції; 4 — 14 сушарка; 5 — уф сушарка з системою повітряного охолодження; б, 7 — приймальио- стапелювальний пристрій; 8 — ланцюгова система прведення аркуша.
Усі дозувальні вали мають індивідуальні приводи і можли­вість регулювання зазору між ними. Регулювання кількості лаку, що подається, здійснюється змі­ною швидкосей взаємного обертання дозувальних валів і зміною робочих зазорів між ними. Ракелі, установлені на дозувальних валах, призначені також для регулювання подачі кількості лаку в машину.

Для лакування вододисперсійним лаком у конструкції машини перед­бачено встановлення довгохвильової 14 сушарки 4.

Велике поширення на поліграфічних підприємствах дістали УФ лаку­вальні машини «Colibri» фірми «Steinemann» (Швейцарія), призначені для лакування паперу і картону з наступним сушінням. Технічні дані машини «Colibri 72», що експлуатується в ЗАТ «Видавництво «Бліц - Інформ» (м. Київ), такі:

Формат аркуша, мм:

Максимальний

1020x720

Мінімальний

280x210

Маса паперу, г/м2:

Мінімальна

80

Максимальна

600

Максимальна продуктивність при довжині аркуша

1020 мм, аркушів/год:

З двома УФ лампами

3300

З трьома — « —

4800

Максимальна продуктивність при довжині аркуша

520 мм, аркушів/год:

З двома УФ лампами

5800

З трьома — « —

8700

Максимальна продуктивність без обдуву (з трьома УФ

Лампами), тис. аркушів/год (м/хв)

10 (90)

Максимальна продуктивність з обдувом,

Тис. аркушів/год (м/хв)

7(70)

В УкрНДІСВД виготовлено лакувальну лінію ЛКЛ-100, призначену для лакування поліграфічної продукції дисперсійними та УФ лаками.

Лінія (рис. 11.6) складається з кількох автономних секцій, що мають індивідуальний привід, але працюють синхронно: пневматичного са­монакладу каскадного типу 1... 10 лакувальної 11...21, УФ сушильної 22...26,

14 сушильної 27...30, охолоджувальної 31...33 секцій; укладальника стопи

34...38.

Рис. 11.6. Схема лакувальної лінії ЛКЛ-100

У лакувальній секції лак подається насосом з бачка (на рисунку не показано) в лакувальну ванну 15, в якій «купається» погумований циліндр 14. Подача лаку на відбиток регулюється притисненням у ЗК між циліндром 14 й АВ 16. Шар лаку на аркуш паперу наноситься погу - мованим накочувальним валом 17, який обтягнуто декелем завтовшки

2,5 мм.

Вал 17 закріплено в нерухомих опорах, а регулювання притиснення у всіх контактних зонах досягається переміщенням опор циліндрів 13, 16, 17 за. допомогою спеціальних механізмів.

Поданий самонакладом аркуш паперу фіксується і вирівнюється на передніх упорах 12, потім подається валиками 11 та 15 в захоплювачі 13 ’ опорного циліндра 13, проходить ЗК 13... 17, перехоплюється захоп­лювачами 19, 20 ланцюгового конвеєра 18, викладається на пасовий конвеєр 21 і далі на пасові конвеєри інших секцій лінії.

Ураховуючи те, що аркуші вирівнюються в друкарській машині тільки по передній кромці, для запобігання переходу лаку з опорного циліндра 13 на зворотний бік аркуша при бічному несуміщенні рекомендується використовувати піддекельний матеріал на 5... 10 мм коротшим відпові­дно по двох бічних і задній кромках тиражного аркуша.

В УФ сушильній секції розміщено три опромінювачі 24 з рефлекто­рами 26 та УФ лампами 25, кожна з яких може працювати в робочому або черговому режимі.

Аркуш паперу постійно утримується на конвеєрі 22 за допомогою вакууму, створюваного пристроями 23. Такими самими пристроями 28 і 32 обладнано 14 сушильну й охолоджувальну секції. УФ та 14 сушильні секції мають регульовану припливно-витяжну вентиляцію.

Решта позицій на рис. 11.6 розшифровується так: 1 — стіл самонак­ладу; 2 — задні роздувачі; 3 — щуп-сопло; 4 — аркушевідокремлю - вальні присоси; 5 — аркушетранспортувальні присоси; 6 — притискні ролики; 7— папероведучий циліндр; 8, 10 — вантажні ролики; 9 — стрічковий конвеєр; 27,31 — пасові (сітчасті) конвеєри; 29 —14 опро­мінювачі; 30, 33 — охолоджувальні колектори; 34, 35 — транспорту­вальні ролики; 36 — аркуш паперу; 37 — амортизаційний упор; 38 — аркушеукладальник

У лінії передбачено ряд блокувань:

Зупин лакувальної секції при неподачі та перекосі аркуша;

Подачу двох або більше аркушів;

Зім’ятгя аркушів перед УФ сушильною секцією;

Вимикання УФ ламп у разі зупину конвеєра 22 УФ сушильної секції.

Технічна характеристика лінії така:

3600

подпись: 3600Максимальна продуктивність, аркушів/год Формат аркушів, мм:

1020x720

420x350

подпись: 1020x720
420x350
Максимальний

Мінімальний Мінімальний розмір переднього поля аркуша без покриття, мм

Висота стопи максимальна, мм:

TOC o "1-5" h z самонакладу 800

Приймання 500

Діапазон регулювання температури нагрівання в 14 сушильній камері, °С (40... 100)±5

Діапазон регулювання швидкості, циюгів/год (500...3600)±60

Споживана потужність, кВт 63,2

Габаритні розміри, мм 13200x1830x1656

Маса, т 8

Лакування продукції у спеціальних лакувальних машинах посту­пово згортається через необхідність виконання двох окремих операцій, тобто друкування й лакування. Крім того, лакувальні машини потре­бують значних площ і капіталовкладень, більш енергоємні.

Сьогодні аркуші можна лакувати не тілки на окремих машинах, а й за допомогою:

Зволожувальної системи в офсетних машинах, що дає змогу здійсню­вати як вибіркове лакування, так і лакування всього аркуша;

Самостійних лакувальних секцій, які знаходяться в офсетній машині, розрахованих на вибіркове і суцільне лакування.

При лакуванні продукції на офсетних машинах одержують тонші шари лаку, ніж в окремих машинах, але їхньої товщини, як правило, вистачає для здобуття бажаного результату. Пристрої «Апііох» дають змогу наносити лак у кількості 20 см3/м2.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.