Офсетний друк

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ КОЛЬОРОВОГО ДРУКУ ТА КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Важливим етапом друкарського процесу є виготовлення пробних ба­гатокольорових відбитків, за якими можна визначити якість кольоро - подільних операцій та затвердити для друкування тиражу еталонні зраз­ки. Протягом багатьох років кольоропробу здобували на спеціальних пробо-друкарських верстатах, умови виготовлення відбитків на яких (швидкість і тиск друку, нанесення фарби та зволоження) істотно відрізняються від умов друкування тиражу. Для уникнення цих недоліків останнім часом на спеціалізованих підприємствах кольорового друку застосовують дво - та чотирифарбові верстати з термостатуванням. Од­нак вони теж мають певні недоліки.

Широке використання знаходять методи здобуття кольоропроби без друкування, зокрема спеціальні цифрові системи дають змогу виготов­ляти кольоропробу на основі інформації, переданої з банку даних. При цьому сканована інформація переробляється в автоматизованій системі підготовки «інформації» або в комп’ютерно-видавничій системі, а потім, перш ніж виводити її на кольороподілювачі фотоформи, візуалізується на екрані відеогермінального пристрою (ВТП), причому в кольорах, близьких до тих, які будуть на відбитках тиражу, чи у вигляді кольороп­роби на папері. Лише після коригування записуються фотоформи.

При цьому цифрові методи, на відміну від аналогових, дають змогу з більшою імовірністю відтворити умови майбутнього друкування ти­ражу: оптичну густиною фарбових шарів, тип ЗМ та його властивості.

Фірма «СпкШсІ» (Великобританія) розробила ВТП для попередньої оцінки результатів кольорокоригування, який працює в автоматичному режимі. Оскільки оператор на екрані ВТП може завчасно оцінити ре­зультати кольорокоригування та ретушування, процес виготовлення ко­льороподілених фотоформ став більш ефективним, підвищилася якість фотоформ. Робота в автономному режимі дає змогу проглядати наступ­ний оригінал під час сканування попереднього. Тому стало можливим підвищити продуктивність кольорокоректора на 50. ..90%. Коли роботу на ВТП завершено, вся інформація заноситься на гнучкий диск, який потім уводиться в кольорокоректор і керує його роботою. Крім функцій попереднього перегляду, ВТП виконує роль пристрою для здобуття проб­них зображень до передачі їх на головну консоль системи.

Фірма «Du Pont» розробила комплект «сухої» кольоропроби «Cromalin», в якому для виготовлення пробних відбитків використо­вуються не друкарські фарби, а сухі пігменти, що застосовуються в них. Пробний відбиток, виготовлений за цією технологією, наближається як­існо до тиражного, оскільки при цьому точно враховуються спотворен­ня растрової точки, які виникають під час копіювання та від розтиску­вання при друкуванні. Вважається, що кольоропроба «Cromalin» більше відповідає тиражному відбитку, ніж відбиток, виготовлений на офсет­ному прободрукарському верстаті.

Більш досконалими є системи для передачі кольорових зображень замовникам, які територіальне віддалені від виконавця. Так, у Лондоні на репротехнічному підприємстві «Addplales» працює комплекс, що скла­дається з передавального пристрою, відеоекранів, телефонів і прий­мального пристрою, встановленого в замовника. Передавальний пристрій приймає ілюстраційну інформацію з кольорового монітора і через телефонну мережу в оцифровонаму вигляді спрямовує у прий­мальний пристрій. Протягом двох хвилин зображення передається на екран замовника, після чого експерти оцінюють якість кольороподілу, а замовник його затверджує.

Якщо на друкарському відбитку кольори відтворюються чотирма фарбами (жовтою, пурпурною, блакитною і чорною), то на екрані вони формуються червоною, зеленою і синьою; тому для забезпечення відпо­відності кольоропроби на екрані друкарському відбитку перша система електронне трансформується в другу. Хоча цифрові системи кольоро­проби перебувають на початковій стадії свого розвитку, деякі з них вже знайшли практичне застосування. Наприклад, систему фірми «Stork» (Голландія) створено на основі використання електрофотографії. Вона забезпечує відтворення лініатури растра до 70 см-1 з п’ятьма різними формами растрових елементів. Кожний колір можна здобута в 265 града­ціях. Точність суміщення — 1 мкм. Роздільна здатність — від 40 до 100 см-1. Зображення за допомогою рідких тонерів може бути нанесене на паперову основу масою до 250 г/м2. Виготовлення кольоропроби займає 18... 28 хв.

Струминна прободрукарська система ІРІС 3024 призначена для виго­товлення кольоропроби з цифрових масивів даних автоматизованої си­стеми підготовки інформації. Вона забезпечує виведення у форматі до 842х 1189 мм. У системах термоперенесення фарби ступінь нагрівання термоголовки впливає на кількість фарби, що переноситься з полімер­ного носія на папір. Крім зазначених засобів здобуття відбитків, в циф­ровій кольоропробі використовують принципи сублімації, мікрокапсу - лювання, фотополімеризації та спеціального лазерного експонування.

Для оцінки якості кольорового друку створені значну кількість при­строїв і систем, призначених для визначення тих або інших параметрів зображення від тесг-об’єктів, шкал і електронних луп до електронних систем вимірювання кольору. Новітні розробки в галузі систем кольоро - пробного контролю, наприклад «Heidelberg СРС-23», дають змогу виз­

Начити й коригувати спотворення за будь-якою з точок відбитка або по всьому його полю.

Більш докладно про кольоропробні системи та контрольно-вимірю­вальні прилади див. у навчальному посібнику «Офсетний друк», кн. 1 «Технологія та обладнання додрукарських процесів» (К.: УкрНДІСВД: ХаГар, 2000.—467 с.).

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua