Офсетний друк

ДРУКАРСЬКІ МАШИНИ ЦИФРОВОГО ДРУКУ ФІРМИ «Indigo»

Ізраїльська фірма «Indigo», утворена в 1977 p., займається науковими дослідженнями та конструктивними розробками в галузі технологій елек­тронного друку. Найбільш важливішим її винаходом стала технологія «Electronik», в основі якої лежать рідкі фарби зі спеціальними властиво­стями, що дають змогу здійснювати 100%-не перенесення зображення з офсетного ГП на папір при високій швидкості друку. В 1990 p. «Indigo» випустила перший пристрій на основі цієї технології — графопобудовник «Platter 536».

Перша в історії цифорва повноюольорова машина «Indigo E-Print 1000», випущена в 1993 p., була представлена на виставці «ІРЕХ-93» в Англії.

В офсетних друкарських машинах фірми «Indigo» використано процес електронного друку, що дістав назву «Digital Offset Color», який поєднує якість і високу продуктивність офсетного способу друку з універсаль­ністю та простотою принтера. Застосована в машині «E-Print 1000» технологія «Electrolnk» дає змогу друкувати багатоколірну продукцію, яка не поступається за якістю відбиткам, одержаним традиційним офсет­ним способом. Формування зображення за технологією «Electrolnk» відбувається так.

Формний циліндр заряджається за допомогою скоротрона до потен­ціалу - 800 В. ФЦ — це провідний барабан, укритий шаром полімерної речовини, яка має властивість змінювати під впливом світла свою провід­ність. У цілковитій темряві його провідність є мінімальною, тому поверх­ня цього шару може зберігати заряд статичної електрики. Лазерний експонувальний пристрій засвічує ділянки, що формують приховане зображення, при цьому розряджаючи на них фотоформу до потенціалу

- 100 В.

Для формування видимого зображення (проявлення) фарба подається між ФЦ, який містить приховане зображення, і проявним циліндром, зарядженим до потенціалу - 400 В. Через різницю потенціалів заряджені частинки фарби переміщуються в напрямку більшого потенціалу, тобто на ділянках прихованого зображення — до ФЦ (від - 400 до - 100 В), а на пробільних ділянках — до проявного циліндра (від - 800 до - 400 В). Після цього на ФЦ утворюється видиме проявлене зображення, яке може бути перенесене на папір.

Перенесення зображення на папір виконується майже аналогічно тра­диційному офсету і складається з двох етапів. На першому етапі воно здійснюється з ФЦ на ОЦ завдяки різниці потенціалів між офсетним ГП і ділянками на ФЦ, що містять зображення. Для підвищення ефектив­ності його перенесення циліндри злегка притиснуті один до одного. У технології «Indigo» ОЦ — це нагрітий до 140 °С металевий барабан, вкритий електропровідним офсетним ГТІ. На другому етапі перенесення зображення здійснюється з ОЦ на папір (через мінімальну адгезію фарбової плівки до поверхні ОЦ відбувається повний перехід фарби на задруковану поверхню).

Друкарська фарба «Electolnk». Рідка друкарська фарба «Electrolnk», яку виготовляє фірма «Toyolnk» (Японія), здатна утримувати статичний заряд, даючи змогу друкувати зображення з високою роздільною здат­ністю і високоякісним кольоровідворенням. У фарбі «Electrolnk» викори­стовуються пігменти, ідентичні до застосовуваних у традиційних офсет­них фарбах. Частки пігменту мають високий ступінь однорідності за розмірами і дрібнодисперсні.

Порівняно з традиційним офсетом використання фарби «Electrolnk» забезпечує:

Чіткіше відтворення штрихів;

Повне перенесення фарби на ЗМ, завдяки чому не потрібно очищати офсетне ГП;

Миттєве закріплення фарби на відбитку, що дає змогу почати ігіслядру - карське оброблення відразу після друкування тиражу і не витрачати час на сушіння.

Відсутність зволоження зменшує деформацію паперу. Одержуване зображення відзначається доброю частотно-контрастною характеристи­кою і відсутністю розтікання фарби. Точка на відбитку має винятково чіткі краї, тому що розтискування її цілком відсутнє.

Основні компоненти машини «E-Print 1000+». Схема цієї машини (рис. 6.30) практично не відрізняється від схеми традиційної аркушевої офсетної машини: пневматичний самонаклад із бічними роздуваннями; формний, офсетний і друкарський циліндри; механічний пристрій перевороту аркуша; приймальний лоток.

На ФЦ закріплено форму (Photo Imaging Plate). Лазерний експону - вальний пристрій при кожному оберті ФЦ створює на одній і тій самій формі нове зображення. На ФЦ міститься нагріте офсетне ГП, яке «знімає» фарбу з форми і прогріває її до здобуття еласичного шару.

Друкарський циліндр за допомогою клапанів захоплює папір і притискає його до ОЦ. У цей момент фарба з офсетного ГП повністю переходить на аркуш. Він залишається на ДЦ стільки обертів, скільки потрібно для нанесення всіх фарб. Так, для друкування в чотири фарби аркуш утримується на ДЦ чотири оберти. Далі надрукований аркуш спрямовується в приймальний лоток або в лоток перевороту аркуша (для двобічного друку).

Система керування на основі комп’ютера «SUN Spare 20» синхронізує й узгоджує роботу всіх компонентів «E-Print 1000+». Основні ресурси

9 1

ДРУКАРСЬКІ МАШИНИ ЦИФРОВОГО ДРУКУ ФІРМИ «Indigo»

5 4

Рис. 6.30. Схема офсетної машини цифрового друку«Е-Ргіт 1000+»: 1 — растровий процесор; 2 — локальна мережа (введення даних); З — лоток із папером; 4 — шостий колір; 5 — п’ятий колір; б— надруковані аркуші; 7 — буклети; 8 — інжектор (перемикач фарбн); 9 — лазерний експонуваль - ннй пристрій; 10 — ФЦ; 11 — стример; 12 — ОЦ; 13 —ДЦ

Вмонтованого комп’ютера «SUN Spare 20» використовуються для растрування PS-файлів.

Технологічні можливості машини «E-Print 1000+». Мінімум технологічних операцій та оперативність. На відміну від традиційної, система цифрового офсету не потребує кольороподілених плівок і друкар­ських форм, виключаються операції виготовлення кольоропроби, сумі­щення і регулювання подачі фарби і ЗР тощо. Як результат—знижуються фіксовані витрати. Значно зменшуються трудомісткість і матеріало­ємність. Зображення в цифровому вигляді імпортується в машину, і одразу ж здійснюється друк потрібного тиражу продукції. Один раз оброблений оригінал-макет може багаторазово і в будь-який момент бути використаний для виготовлення продукції або редагування. Таким чином, власник цифрової машини може створювати бібліотеку готових замовлень, працювати з ними будь-коли і зберігати скільки завгодно без утрати якості й особливих додаткових матеріальних витрат.

Тираж. Мінімальний тираж для цифрового офсету — один примір­ник. Оптимальний максимальний тираж — до 1000 примірників, зведених до формату A3. Цей факт визначається фіксованими витратами (які не залежать від тиражу продукції) на витратні матеріали, що станов­лять приблизно 0,14...0,16 дол. СІЛА на один відбиток (без урахування витрат на ЗМ), що є істотно нижчим при випуску аналогічної продукції за традиційною технологією на основі офсетного способу друку. Друк тиражу понад 1000 примірників є доцільним за вимоги особливої опера­тивності випуску продукції, а також її специфіки, у першу чергу — потреби персоналізації відбитків.

Персоналізація. Унікальна можливість цифрового офсету— персона - лізація. Ця функція дає змогу доповнювати кожний примірник тиражу унікальним текстовим, а також ілюстративним матеріалом. Продуктив­ність машини при цьому не змінюється.

Різноманітність матеріалів. Друкарські машини фірми «Indigo» можуть друкувати на звичайному або крейдовному папері, папері з тис­ненням, кальці, самоклейкому етикетковому папері й легкому картоні форматом від A4 (297x210 мм) до АЗ+ (464x320 мм), а також на самоклейкій, прозорій або матовій плівці. Можливий друк при масі 1 м2 паперу від 80 до 300 г. Швидкість закріплення фарби і стійкість фарбової плівки до зовнішніх діянь на перелічених матеріалах практично однакова. Друк здійснюється без додаткових переналагоджень машини в процесі друкування під вид ЗМ. Паперовивідну систему машини сконструйовано так, що вона малочутлива до «різносортиці». Система суміщення паперу потребує для його захоплення по 10 мм з кожного боку аркуша.

Конфіденційність. Мінімальна кількість технологічних операцій створює унікальні умови для забезпечення конфіденційності викону­ваних робіт, оскільки у виробництві відсутні проміжні матеріальні носії інформації (фотоформи і друкарські форми).

Виробничі площі. Машина «E-Print 1000+» займає лише 3,8 м2 вироб­ничої площі, не потребуючи спеціально підготовлених виробничих при­міщень.

Додаткові можливості. Пристрій для двобічного друку. Цей пристрій дає змогу автоматично задруковувати обидва боки друкарського аркуша без ручного перевороту паперу і заряджання стапеля.

Підвищення лініатури. Опція HDI (High Definition Imaging) дає змогу підвищити лініатуру до 250 Ірі (98 ліній/см).

П'ята і шоста фарбові секції. Ці секції дають змогу за один прохід друкувати п’яти - і шестифарбовому продукцію; на машині з переворотом

— у 5+5 або 6+6 фарб.

Повноколірна персоналізація. Цифрова технологія друку, реалізована в «E-Print 1000+», дає змогу друкувати повноколірні персоніфіковані видання за один прохід — одночасно постійну і змінювану частини.

Під час друкування персоніфікованих робіт «E-Print 1000+» опрацьо­вує елементи публікації і завантажує їх в оперативну пам’ять: зображення окремо — не у вигляді готових сторінок, а у вигляді банку даних. Різноманітні варіанти публікації збираються «на льоту», безпосередньо в процесі друкування.

Зовнішній растровий процесор Е-ШР. Він скорочує час растрування, виконуючи попереднє оброблення завдань. Існує кілька варіантів E-RIP на основі комп’ютера «SUN Spare 20» (один, два або чотири процесори), які різняться продуктивністю.

Мережна підтримка, організація потоків даних. Мережні можливості машини «E-Print 1000+» визначаються специфікою опера­ційної системи «Solaris» (версія операційної системи UNIX), що викори­стовується в комп’ютерах «SUN Microsystems». Додаткові можливості надає програма «Xinet».

Операційна система «Solaris 2.4» підтримує стандартні мережні протоколи TCP/IP, NPS/ «SunLink OSI», DCE, IPX/SPX, MHS. За допомогою додаткових програм підтримується протокол «AppleTalk».

З погляду користувача «E-Print 1000+» виглядає як звичайний мереж- ний принтер або принт-сервер. Відповідно користуватися ним нескладно. Завдяки додатковим програмам він може працювати сумісно з ОРІ-серве - рами (Open Prepress Interface).

Формати даних. Машина «E-Print 1000+» працює з даними у форматі «Adobe PostScript Level 2» (файли PS і EPS) і «Scitex Handshake» компо­ненти CT і LW).

Приймаються стандартні файли «PostScript», створені з застосу­ванням фірмових файлів опису принтера PDF/PPD. Допускається застосування будь-якого програмного забезпечення, що створює файли формаїу «Post-Script Level 2»: «QuarkXPress», «Aldus PageMaker», «Adobe Illustrator», «Aldus FreeHand» тощо.

Нові моделі друкарських машин. Нову «E-Print Pro» заявлено як найдешевшу цифрову кольорову офсетну друкарську машину на ринку. Власне, це — стандартна «E-Print» без жодних опцій. Її часто називають «Моя перша E-Print», їй бракує таких опцій, як друк змінних даних та автоматичний двобічний друк, але це може бути додане в майбутньому, аж до повної «E-Print Turbo Stream». Однак більшість компаній, які виходять на ринок із цією моделлю, скоріше купуватимуть іншу, потуж­нішу машину для виконання складніших друкарських робіт, аніж модернізуватися в майбутньому.

Мета появи моделі Pro — знизити вартісну планку входу в цифровий друк. Із введенням машини низького рівня Pro фірма «Indigo» забезпечує простіший вхід у цифровий кольоровий друк для компанії, яка поки що сумнівається щодо виходу на ринок. У «Turbo Stream» використовується та сама технологія, що у моделі «E-Print», але систему керування контролю повністю змінено. Попередня система контролю, керування і растеризації грунтувалася на комп’ютері «SUN Microsystems», де всі дані мають бути расгровані у внутрішню пам’ять ємністю 640 Мбайт перед друком. Якщо обсяг роботи займає більше, ніж 640 Мбайт, вона має розподілятися на множину робіт, означаючи, що вони не можуть виконуватися в неперервному режимі. В машині застосовується «Turbo Stream» — система контролю, керування растеризації, що грунтується на комп’ютері «Pentium Pro» (замість комп’ютера SUN із шиною PCI). Базова конфігурація містить масив із двома дисками на 8 Гбайт, але система може бути розширена до ЗО Гбайт.

Машина «Omnius» призначена для задруковування з рулону на рулон полімерних матеріалів (полістиролу, поліетилену, поліпропілену, полі - естеру, фольги тощо) завтовшки 10...3000 мкм. Максимальна ширина рулону становить 333,3 мм; діаметр рулону — до 420 мм при стандартній (76 мм) втулці. Продуктивність машини — 1000 чотирифарбових відбитків (307x437 мм) за годину (з одного боку) або 665 шестифарбових. При цьому точність суміщення фарб становить ±0,25 мм.

Нова модель «Omnius Cardpress» призначена для друкування кредит­них, ідентифікаційних або телефонних карток. За один прохід виходить аркуш пластику формату 307x437 мм із 21 карткою (85,72x53,97 мм) завтовшки 350 мкм. Продуктивність машини — 1000 чотирифарбових аркушів за годину (з одного боку) або 665 шестифарбових. Персоні­фіковані дані мажуть містит змінний текст, цифрові дані, нумерацію, штрих-коди і власні методи кодування. Як п’ята або шоста фарба може використовуватися спеціальна магнітна фарба (для магнітних карток).

Машина «Omnius WebStream» призначена для нанесення багатофар - бових зображень з офсетного ГП на ЗМ за один прогін. Така технологія називається «ONE SHOT». Завдяки її використанню досягається абсо­лютна точність суміщення фарб при друкуванні на будь-якому типі ЗМ (папір, плівка, пластик, металізовані поверхні, тонкі та нестабільні матеріали).

Призначення машини «Omnius WebStream»:

Виготовлення спеціальних пакувальних засобів малим тиражем;

Друк етикеткової продукції зі штрих-кодом;

Друк пакувальної продукції з елементами персоналізації при проведенні рекламних компаній;

Друк неперервних постерів для зовнішньої реклами, оформлення виставкових стендів, вітрин і т. д.

Продуктивність машини за годину — 4000 однофарбових однобічних аркушів формату A3 або 1000 повнокольорових. Габаритні розміри — 1050x1950x1760 мм, маса— 1450 кг.

Кількість фарб — 4+0 CMYK/5+0/6+0; роздільна здатність — 812 точок/дюйм; лініатура 144 ліній/дюйм; максимальний формат друку — 307x436 мм.

Машина «Ultrastream» забезпечує вдвічі більшу швидкість друку порівняно з «E-Print 1000+»або «Tuibo Stream» завдяки подвоєному діа­метру ФЦ і, відповідно, удосконаленим лазерному контролеру, фарбової системи і механізму подачі паперу. Подвоєння діаметра циліндра дає змогу машині задрукувати вдвічі більшу ділянку за кожен оберт циліндра, що дає можливість надрукувати або додаткову сторінку, або додатковий колір за кожен оберт. Інші нововведення — це здатність друкувати сім кольорів замість шести й об’єднувати окремі фарбові секції на противагу фарбовій системі з шістьма лініями подачі фарби в «Turbo Stream». Опція сьомого кольору дає змогу комбінувати шестифарбовий друк «Indi - Chrome» зі спеціальним spot-кольором або одержувати три спеціальних кольори разом зі CMYK-кольорами.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.