Офсетний друк

Аркушеприскорювальні пристрої

Ці пристрої використовують для прискорення швидкості руху аркуша з метою його розгону до колової швидкості ДЦ.

Прискорення руху аркуша здійснюється за допомогою форгрейферів і виштовхувальних роликів. Вони призначені для плавного розгону вирів­няного аркуша і передачі його до захоплювачів аркуша передавального або друкарського циліндра. Прискорення руху аркуша виконується також аркушеприскорювальними циліндрами. Вони забезпечують прискорене зняття аркуша з накладного стола з метою збільшення часу на вирівню­вання наступного аркуша.

Форгрейфери (рис. 5.15) класифікують: за характером руху — коливні (о, в, г) й обертальні (б); за принципом захоплення кромки аркуша — механічні та пневматичні',

За розміщенням осі обертання відносно площини накладного стола

— верхні (б, в, г) й нижні (а);

Аркушеприскорювальні пристрої

За конструктивними ознаками — з нерухомою віссю (а, б, в) та рухомою віссю (г), нерухомою головкою (а, б, г) і рухомою головкою (в).

Верхні форгрейфери 4 передають аркуш ДЦ 1, а нижні З — передавальному циліндру 2, який потім передає його ДЦ 1. Принципова відмінність між роботою нижніх та верхніх форгрейферів аналогічна відмінності між роботою верхніх і нижніх передніх упорів: вона полягає в умовах повернення головок до накладного стола.

Верхній форгрейфер з нерухомими віссю і головкою (рис. 5.16, а) може повертатися до накладного стола тільки тоді, коли він не стикається з робочою поверхнею ДЦ б, тобто проходить повз його виїмки. Це веде до прискореного зворотного ходу та більших динамічних навантажень, а також скорочує час вистоювання біля накладного стола, потрібний для заспокоєння пружних коливань форгрейфера і захоплювачів.

Аркушеприскорювальні пристрої

Рис. 3.16. Схема верхнього форгрейфера, що коливається (а), і графік зміни його колової

Швидкості (б)

НижНій форгрейфер (див. рис. 5.15, о) може почати зворотний рух відразу після робочого, оскільки діаметр передавального циліндра мен­ший, ніж друкарського. При нижньому розміщенні форгрейфера можна оптимізувати закон його руху, поліпшивши динаміку механізму. Викори­стання нижнього форгрейфера можливе лише при наявності в машині передавального циліндра.

Щоб захоплювачі верхнього форгрейфера під час зворотного руху не зачіплювали ДЦ, застосовують або форгрейфер з рухомою головкою (рис.

5.15, в), який відхиляється при зворотному русі, або вал форгрейфера встановлюють на підшипниках з ексцентричними втулками 5 (рис.

5.15, г).

Використання форгрейфера, що обертається (рис. 5.15, б), поліпшує динаміку механізму, але збільшує габаритні розміри пристрою, чим пояснюється його рідке застосування в сучасних машинах.

Пневматичні форгрейфери простіші за конструкцією, ніж механічні, але менш надійні. Точність роботи їх зменшується з підвищенням швид­кості роботи машини.

Схему верхнього форгрейфера показано на рис. 5.16, от. Кулачково - важільний механізм передає рух важелям 1, на яких закріплено штангу зі стояками 2 і рухомими захоплювачами 5. На графіку рис. 5.16, б відображено діаграму зміни колової швидкості Уф форгрейфера залежно від кута повороту ер головного вала. На рис. 5.16 літерами А, Б, Е позначено межі характерних положень важелів 1 і відповідних фаз кінематичного циклу руху форгрейфера: А, Б — вистоювання для затушовування пружних коливань, затиснення захоплювачами кромки аркуша 3, вирівняного на столі 4; Б, В — плавний розгін форгрейфера до циліндра в точці В, де збігаються колові швидкості захоплювачів; В, Г — фаза перехоплення кромки аркуша, який переходить від форгрейфера на циліндр при збігу колових швидкостей захоплювачів; Г, Д— вибіг форгрейфера; Ц, Е—вистоювання у верхньому положенні; Е, А — повернення форгрейфера до вихідного положення з відкритими захоплювачами. Привід форгрейфера працює від кулачково-важільного механізму, кулачки якого для підвищення точності встановлено на валу циліндра, що приймає аркуш від форгрейфера.

На рис. 5.17 зображено дві схеми механізму приводу нижнього фор­грейфера 8 із захоплювачами 5, який працює від кулачка 1 через ланки

З, 9, 10. Допоміжний кулачково-важільний механізм (ланки 2, 4, б, 7) забезпечує сталість довжин і зусилля замикальної пружини б, що суттєво подовжує термін її служби і збільшує надійність машини. Пружина б забезпечує компенсацію зазорів у шарнірах та підвищує точність роботи форгрейфера. На схемі а рис. 5.17 показано механізм з пружиною стиску, а на схемі б — з пружиною розтягування.

Аркушеприскорювальні пристрої

9

Рис. 5.17. Схеми механізму приводу форгрейфера

У безфоргрейферних аркушеприскорювальних пристроях зі впггов - хувальними роликами аркуш спочатку вирівнюється звичайним спо­собом по передніх упорах і (рис. 5.18) і по бічному упору. Ролики 7 під аркушем під час вирівнювання нерухомі, а індивідуально підпружинені ролики б трохи підняті.

На етапі підходу до стола передніх упорів 2, розміщених на ДЦ 1, натискні ролики б опускаються на нижні ролики 7, що приводяться в рух від кулачкового механізму, швидкість яких трохи перевищує колову швидкість ДЦ 1. Аркуш дістає таку саму швидкість, а його кромка

Наздоганяє упори 2 і приштовхуєгься до них. При цьому аркуш вигинається на висоту, обмежену колодкою 4. Після вирівнювання аркуша захоплювачі З притискують передню кромку аркуша до стояка 8. Потім ролики б піднімаються і аркуш виводиться захоплювачами циліндра 1 зі стола. Гвинти 9 призначені для мікрометричного регулювання поло­ження упорів 2 ДЦ.

Рис. 5.18. Схема безфоргрейферного аркушеприскорювального пристрою

подпись: 
рис. 5.18. схема безфоргрейферного аркушеприскорювального пристрою
Перевагами подачі аркушів вштовху - вальними роликами є: простота прист­рою; малі динамічні навантаження в приводі; відсутність вібрацій, які характерні для форгрейферної системи; невеликі габаритні розміри і металомісткість.

Пристрої для прискореного виведення задньої кромки аркуша з накладного стола встановлюють на передавальних циліндрах, які використовуються для передачі аркуша від захоплювачів нижнього форгрейфера до захоплювачів ДЦ. На рис. 5.19, а зображено переда­вальний циліндр з лопатями 5, які відкриваються і призначені для приско­реного знімання вирівняного аркуша зі стола з метою економії часу для вирівнювання наступного аркуша.

Рис. 5.19. Схема пристрою для при­скореного виведення задньої кромки аркуша з накладного стола (а) та схе­ма роботи ротаційного форгрейфера в машинах серії «Ргіпітавіег Э(3 74/ 102» (б): 8, 13 — передача аркуша; 9,10 — розворот вала захоплювачів; 11 — зустрічний рух захоплювачів;

12 — фіксація аркуша

подпись: 
рис. 5.19. схема пристрою для прискореного виведення задньої кромки аркуша з накладного стола (а) та схема роботи ротаційного форгрейфера в машинах серії «ргіпітавіег э(3 74/ 102» (б): 8, 13 — передача аркуша; 9,10 — розворот вала захоплювачів; 11 — зустрічний рух захоплювачів;
12 — фіксація аркуша
На циліндрі встановлено захоплювачі 7, які приймають в точці А передню кромку аркуша від форгрейфера, що коливається навколо осі О, проводять його і передають на ДЦ у точці Б. Захоплювачі відкри­ваються від кулачка б, який закріплено на стінці машини, і закриваються пружиною 1. Прискорене виведення кромки аркуша з накладного стола

Аркушеприскорювальні пристрої

Здійснюється поворотом лопатей 5, які відкриваються від нерухомого пазового кулачка 2, що передає рух за допомогою зубчастих секторів 3 і 4. Коли машина працює з великою швидкістю, лопаті створють шум, а якщо між циліндри потрапляють зім’яті аркуші, то вони деформуються або руйнуються. Тому в конструкціях високошвидкісних ротаційних машин передавальні циліндри не мають лопатей, а їхні опори роблять ексцентричними.

Зміщення циліндра завдяки ексцентриситету опор також сприяє при­скореному зніманню задньої кромки з накладного стола; сам циліндр має менший радіус порівняно з радіусами опорних поверхонь захоплювачів, які дорівнюють радіусу ДЦ.

На рис. 5.19, б показано різноманітні фазові положення захоплювачів передавального циліндра відносно ДЦ машини серії «Printmaster SO 74/ 102» фірми «Heidelberg», де використано верхній ротаційний фор - грейфер, кінематично зв’язаний зубчастим зачепленням з ДЦ. Викори­стання ротаційного фор грейфера дало змогу створити компактну систему аркушепередачі, вилучивши одну передачу аркуша порівняно з тради­ційною схемою нижнього форгрейфера, продуктивність якої становить

12 тис. відбитків/год.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.