Металеві конструкції

ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ

Для визначення навантаження від власної маси покрівлі в декількох місцях вирізають покрівлю, обчислюють товщину і масу всіх її шарів. Прак­тичні дані свідчать, що фактичне навантаження значно відрізняється від навантаження, перед­баченого проектом. За наявності мостових кранів визначають їх масу та вантажність.

Під час обстеження виявляють дефекти і по­шкодження конструкцій, які виникають при ви­готовленні, монтажі та експлуатації будівель і мо­жуть бути причиною зменшення їх несучої здат­ності.

Одним з характерних пошкоджень є корозія поверхні сталевих конструкцій (особливо нижніх частин стержня колони), а також механічні по­шкодження решітки та верхньої частини колони внаслідок ударів під час експлуатації будівлі.

У фермах покрівлі трапляються зігнуті стерж­ні, різні дефекти у вузлах та зварних швах (не­рівномірність швів, неякісне зварювання тощо). У виробничих будовах з агресивним середовищем пошкодження елементів ферм виникають за ра­хунок корозії.

У підкранових балках пошкодження найчасті­ше з'являються в поясних швах кріплення стіни до верхнього поясу балки. Тріщини, які виника­ють у зварних швах, часто поширюються на ос­новний метал, особливо біля таких характерних місць, як опори та стики підкранових рейок.

Можливі дефекти, недоліки і в інших елемен­тах каркаса. Слід звернути особливу увагу на до­тримання проекту та наявність вертикальних зв'язків між колонами і зв'язків покриття.

Всі дефекти і пошкодження враховують надалі при перевірковому розрахунку, наприклад екс­центриситет передачі опорного тиску ригеля на колону, а викривлення стержня ферми вимагає розрахунку його як позацентрово-стисненого еле­мента.

Перевірковий статичний розрахунок попереч­них рам й інших конструкцій виконують з ура­хуванням фактичного навантаження, визначеного при обстеженні, і фактичних поперечних пе­
рерізів елементів конструкцій та фізико-механіч - них властивостей сталей.

На основі аналізу результатів обстеження (де­фектних відомостей), перевіркового розрахунку, а в деяких випадках — випробування конструкцій складають технічний висновок про стан конст­рукцій металевого каркаса і його несучу здатність. У технічному висновку зазначають недостатність несучої здатності конструкцій або наявність її ре­зерву.

Резерви несучої здатності можуть бути отри­мані за рахунок більш точного визначення фак­тичної міцності сталі, що дає змогу підвищити розрахунковий опір сталі порівняно з проектним; визначення реального навантаження від власної маси, а при необхідності заміни важкого покриття легким для зменшення обсягу робіт щодо підси­лення металевих конструкцій; точнішого визна­чення атмосферного та технологічного наванта­ження; визначення реальних умов експлуатації мостових кранів та навантаження від них; обчис­лення поперечних рам, беручи до уваги реальні уточнення коефіцієнтів просторової роботи, які приймають з деяким запасом.

Одержані резерви несучої здатності сталевого каркаса дають змогу зменшити обсяг робіт щодо підсилення конструкцій, а в деяких випадках зняти потребу в їх підсиленні. Це дуже важливо, оскільки підсилення конструкцій пов'язане з по­рушенням нормальних умов експлуатації цеху.

У технічному висновку подають пропозиції конструктивного рішення для підсилення окремих елементів або каркаса в цілому.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.