Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК РАМ З УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРОВОЇ РОБОТИ КАРКАСА

Рами одноповерхових будинків з однаковим кро­ком колон розраховують як плоскі системи, бе­ручи до уваги просторову роботу каркаса лише на вплив місцевих зосереджених навантажень — сил від поперечного гальмування кранів (Т) і кра­нових моментів, що виникають від позацентрово прикладених вертикальних навантажень (Dmax, Dnlin).

Просторова робота конструкцій каркаса забез­печується поздовжніми зв'язками (покрівля по прольотах) або жорстким диском покрівлі з за­лізобетонними панелями.

Горизонтальне зміщення найбільш завантаже­ної рами, яка входить у просторовий блок, змен­шується внаслідок виникнення пружного відпору Fvm поздовжніх зв'язків або жорсткої покрівлі. Пружний відпор (реактивна сила суміжних рам, втягнутих в роботу зв'язками або жорстким дис­ком покрівлі) спрямований у протилежний бік очі­куваному зміщенню. Розвантажувальний вплив пружного відпору можна виразити коефіцієнтом просторової роботи апр, який обчислюється за формулами:

А) для жорсткої покрівлі

Р

(6.49)

21 af

SFfc-y+ZF, c•y' + ZFh•y" IF„

Шення всього кранового навантаження на блок до навантаження на раму, яка враховує збіль­шення зміщення її внаслідок завантаження су­міжних рам. При однакових кранах

Іу

Таблиця 6.10

Значення коефіцієнтів пружного відпору зв'язків

Коефіцієнт

С

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,1

0,15

0,2

0,5

А а'

0,86 -0,14

0,77 -0,20

0,73 -0,22

0,71 0,24

0,69 0,25

0,67 0,25

0,62 0,26

0,58 -0,26

0,56 0,26

0,46 -0,25

Щ — кількість коліс двох зближених кранів з одної сторони; ус = (1—0,8) — коефіцієнт умов роботи, значення якого залежить від типу по­крівлі, кроку і кількості основних рам; £у — сума ординат ліній впливу опорного тиску для обчислення Dmax, Т; пр — кількість рам у блоці; а2 — відстань між рамою, яка розраховується, і рамою, симетрично віддаленою відносно осі си­метрії блока; а2 — сума квадратів відстаней си­метрично віддалених рам;

Б) для блока з поздовжніми зв'язками (не жорстка покрівля),

Апр = 1 - а - а' (3 - 1), (6.50)

Де а, а' — коефіцієнти пружного відпору з'єд­нань відповідно для завантаженої рами і суміжних з нею рам як функції параметра с (табл. 6.10).

(6.51)

Значення параметра с обчислюють за форму­лою

Bp Z(W)

Ф

С > ■ h3

ZIr

Де Bp — крок рам; h — висота колон рами; £(/! • d) — сума зведених моментів інерції колон перемінного перерізу, які входять до складу ра­ми; її — момент інерції нижньої частини колони; d — коефіцієнт зведення моменту інерції колони; І-^г. ф — сума моментів інерції горизонтальних поздовжніх зв'язкових ферм.

Коефіцієнт d для рами з жорстким при­кріпленням ригеля до колони знаходимо за фор­мулою

D = l2'

(6.52)

Де kg — див. табл. 2 додатка 4 при одиничному горизонтальному зміщенні верху колони, а також за формулою

D

4 ■ (1 - X ■ р) (1 + X3 ■ р) - 3(1 + X2 • р)2 '

Де X = hB/h; р = Іі/І2 — 1- Для рами з шарнір­ним приєднанням ригеля з колоною коефіцієнт d:

D =

1 + X • р

(6.53)

(6.54)

4(1 + Л3р)"

Відношення моментів інерції колон до суми мо­ментів інерції поздовжніх зв'язків ферм у (6.51) для одно - і двопролітних цехів з двома поздовж­німи зв'язковими фермами орієнтовно приймають у межах

Zh/ІІгф =1/2-1/4.

Момент інерції з'єднаної ферми можна обчисли­ти, задавшись площею поперечного перерізу роз­пірки А, за формулою

/г. ф = 3/8 - Ahl (6.55)

Де h0 — висота зв'язкової ферми.

При розрахунку поперечної рами методом сил або на ЕОМ краще обчислити пружний відпір FBin від поздовжніх зв'язків (жорсткої покрівлі) і при­класти його до рами як зовнішнє навантаження FB,„ = (1 - ОСпр) * Feк, (6-56)

Де FeK — еквівалентна сила, при якій горизон­тальне зміщення рами дорівнює зміщенню цієї рами від зовнішніх навантажень.

Для рами з жорстким прикріпленням ригеля до колони під дією Dmax, Dmin, (М^ах,

Fok = fee * «х - ACin)h, (6.57)

При навантаженні Т

FeK = k'B-T, (6.58)

Де к'в — див. табл. 2 додатка 4 для відповідних навантажень.

Для рами з шарнірним прикріпленням ригеля до колон

3(1 - хг) м;;рх - щріп_

(6.59)

(1 -Х)2(2 + А) 2с

Тут с = 1 + Х2[(і1/і2) - 1]; X = hB/h.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.