Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК КРОКВЯНОЇ ФЕРМИ

Розраховуємо ригель рами — ферму з паралель­ними поясами (рис. 6.65). Матеріал ригеля — сталь марки 09Г2С-12, що постачається за ГОСТ 19282-73. Коефіцієнт надійності щодо призначен­ня уп = 0,95.

Визначення розрахункових навантажень. На ригель рами діють навантаження, прикладені до ригеля (від маси покриття і несучих конст­рукцій, снігового навантаження) і до колон рами (вертикальний тиск коліс крана, горизонтальне гальмування візочка крана, вітрове навантаження).

Постійне навантаження проілюстроване на рис. 6.66, а.

Розрахункове розподілене лінійне наванта­ження від маси покрівлі і несучих конструкцій

Приймають з розрахунку рами:

0,2-1,05 = 1,74 кН • м. = 1,74-12-3 = 62,62 кН;

Q = 1,95 кН/м2; те ж саме без урахування маси ліхтаря: Я' = Я ~ <Ї2 * п = 1,95 - п і. і пс _ , „TJ. ~2 Вузлові сили: Fl = F2 = F3 = q'-B-d

Д'-В-d q-B-d З- 1,95-12 2 + 2 2 +

3-1,74-12

66,4 кН;

F5 = F6 = q-B-d= 1,95 -12-3 = 70,2 кН.

Сили F0 і FJ прикладені до колон і в розрахунках ферми їх не беруть до уваги. Снігове навантаження становить (рис. 6.71, б, е): для варіанта 1

С, = 0,8; с2 = 1 + 0,1о/Ь = 1 + 0,1 -12/12 = 1,1;

/V,

Ві

А?---------

Для варіанта 2

С з = 1+0,6-jr - = 1+0,6 - 12/3,5 = 3,06; .Ьф

С4 = 1+0,4-^- = 1+0,4 • 12/3,5 = 2,37 < 2,5. ■Ьф

Приймаємо с4 = 2,37. Тут S^ = ііф = 3,5 м.

Запишемо розподілене лінійне навантаження від

Розрахункового снігового навантаження на різних

Ділянках:

Для варіанта 1

S = 8,4 кН/м;

Sj = s-cі = 8,4-0,8 = 6,72 кН/м; s2 = 8,4-1,1 = 9,24 кН/м; s3 = 8,4-3,06 = 25,7 кН/м; s4 = 8,4-2,37 = 19,91 кН/м.

Снігове навантаження для варіанта 2 врахо­вується тільки під час розрахунку стояків, до яких прикладене навантаження, в інших випад­ках використовують варіант 1. Вузлові сили: варіант 1

Fu = F2s = F3s = s2- d = 9,24 • 3 = 27,72 кН;

F4s = s2 • 1,5 + Sj-1,5 = 6,72-1,5 +

+ 9,24 • 1,5 = 23,94 кН;

F5s = F6s = F7s = sr 3 = 6,72-3 = 20,16 кН;

Варіант 2

Fu =F2s = s ■ 3 = 8,4 • 3 = 25,2 кН;

F'3s = s • 1 + s3 • 2 = 8,4 + 25,3 ■ 2 = 59 кН;

F'is = s3 ■ 1,5 = 25,3 • 1,5 = 37,95 кН;

F^s = F'es = F'ls = 0;

F'Bs = s4.1,5 = 19,91 • 1,5 = 29,8 кН;

Fgs = s4 • 2,0 + s • 1 = 19,91 • 2 + 8,4 = 48,22 кН;

Fm = F{ls = 25,2 КН.

Опорні моменти (від кожного з навантажень) і нормальні сили приймають з розрахунку рами: Від маси покриття і несучих конструкцій:

Мтв = Мпр = -915,7 кН-м; N = -60,2 кН.

Від снігового навантаження:

Млів = Мпр = -329,3 кН-м; TV = -22,3 кН.

Від вертикального тиску коліс крана:

Млів = 22,1 кН-м; Мпр = -139,0 кН-м;

І=1,5%

РОЗРАХУНОК КРОКВЯНОЇ ФЕРМИ

Рис. 6.65. Схема ферми.

Bill 0.5м

С2=1.1

Cj-40,1 9/to

С2 =0,.

Перший варіант

РОЗРАХУНОК КРОКВЯНОЇ ФЕРМИ

*ір

ГВр'

ІЇТГ

Ар

Рис. 6.66. До прикладу розрахунку ферми: а — схема постійного навантаження; б, в — схеми снігового навантаження.

NMiB = -116 кН; Nnp = -59,4 кН. Від поперечного гальмування:

-136,4 кН-м; М,

-90,9 кН-м; -11 кН.

Від вітрового навантаження:

Від снігового навантаження (1 варіант):

Кл, = Fu + F2s + F3s + F4s + F5s + 0,5F6s =

= 27,72 + 27,72 + 27,72 + 23,94 + 20,16 + + 0,5-20,16 = 137,34 кН.

Від снігового навантаження на половині прольоту

Fls ■ 2,5+F, s ■ 5,5+F:)s ■ 8,5+F4s • ll,5+F5s • 14,5+0,5 • 17,5 • F6s

Й/ъ,-

35

Максимальна гнучкість прийнятого стержня така:

I f

Ху = = 300/6,34 = 47,32 < [120]. гу

За табл. 1 додатка 8 приймаємо (pmjn = 0,834. Перевіряємо стійкість стержня: Yn' N 0,95-1420-10

= 330 МПа <

Фтіп • А 0,834-53,4

27,72 • 2,5 + 27,72 • 5,5 + 27,72 • 8,5 + 23,9 • 11,5 35

20,16- 14,4 + 0,5 -20,16- 17,5

35

R„, =

27,72(32,5 - і- 29,5 + 26,5) + 23,9 • 23,5 + 20,16(20,5 + 0,5 • 17,5) 35

= 102,99 КН.

Від одиничного опорного моменту (М = 1) на опорі

А...

М _ J_ L ~ 35

-Ra = Rb = — = — = -0,02857 кН.

Від одиничного моменту (+М = 1) на правому

Стояку:

Ra = -RB = -J- = —^r = -0,02857 кН.

Визначаємо зусилля в стержнях ферми окремо від кожного виду навантаження за допомогою діаграми Максвелла-—Кремони (рис. 6.67, г, 6.68) і заносимо їх значення в табл. 6.15.

Визначення розрахункових довжин. У фермах з гнутозварних замкнених профілів з без - фасоновими вузлами як в площині, так і з пло­щини ферми приймають, що коефіцієнт зведення довжини для поясів і опорних розкосів дорівнює 1,0; для інших елементів — 0,9. Геометричні до­вжини стержнів у площині ферми для верхнього поясу становлять 3, для нижнього — 6 м, для стержнів решітки — відстані між вузлами ферми (табл. 6.16).

Підбір перерізів стержнів ферми. У фермі є центрово-стиснені і центрово-розтяг - нені стержні. Підбір перерізів починаємо зі стержня 9-В (див. рис. 6.65). Розрахункове зусил­ля становить 1420 кН, розрахункові довжини — h-[,x = hi. у = И ' 'г< ом = 1 ' 300 = 300 см. Приймаємо переріз із гнутозамкнених зварних прямокутних профілів. Приблизно визначаємо потрібну площу перерізу (приймаємо Ry = 330 МПа).

Yn • N _ 0,95 • 1420 - 10 _

(0,6-0,9) VYc О'75-330'1

= 54,5 см2.

За даними табл. 1 додатка 9 приймаємо гнутий замкнений зварний профіль 200x160x8 з геомет­ричними характеристиками:

= 34,31 кН;

А = 53,4 см2; іх = 7,54 см; іу = 6,34 см.

< Yc Ry = 1-330 = 330 МПа.

Добираємо переріз розтягненого стержня 8—Н (див. рис. 6.65). Розрахункове зусилля N — = 1375,0 кН. Тоді

Аіаі —

Yn ' N = 0,95 • 1375 • 10 _ 1-330-0,95

41,67 CM",

A-Ry - Yc

Де а — коефіцієнт ослаблення стержня отворами під болти приймають для зварних конструкцій рівним 1.

За таблицями 2 додатка 9 приймаємо переріз 160x7:

А = 41,6 см2; іх — іу — 6,2 см.

Перевіряємо гнучкість стержня у вертикаль­ній площині:

Хх = 600/6,2 = 96,8 < [250].

Визначаємо напруження

Yn' N 1375-10-0,95

314,0 МПа =

41,6

= Yc 'Ry = 314 МПа.

Аналогічно підбираємо перерізи інших стержнів. При доборі слід максимально повно використо­вувати метал. При недонапруженні сталі пере­різу першої проби переріз необхідно зменшити і знову перевірити напруження. Перерізи стерж­нів з малим навантаженням можуть лімітуватися граничною гнучкістю, а не напруженням. При кінцевому виборі перерізів стержнів треба мати на увазі, що з умови виготовлення ферм залежно від прольоту допускається 5-6 типорозмірів про­філів. Кінцеві результати вибору перерізів стержнів, перевірки гнучкості та напружень у них наведені в табл. 6.16.

Розрахунок вузлових з'єднань у фер­мах із гнутозварних замкнених профілів. Опорний вузол 1. Прикріплення стержня 1=2,

_ 2 = -654,9 кН.

Довжина швів

Lw = 2Ь + 2h/cos а = 2 • 16,0 + 2 '1 ^jf8'2 =

= 81,7 см.

Несуча здатність кутових швів (kf = 4 мм) Р/ • kf ■ lw ■ Ywf ■ Rwf = 0,9 - 0,4 ■ 81,7 ■ 0,85 x x 280-10^ = 700 кН > 654,9 кН.

РОЗРАХУНОК КРОКВЯНОЇ ФЕРМИ

Рис. 6.67. Діаграми зусиль: від постійного навантаження; б — від снігового навантаження; в — від снігового навантаження на половині прольоту.

РОЗРАХУНОК КРОКВЯНОЇ ФЕРМИ

0.0285 7

0.327J>

/7777

0.321

(

2 0.3034 5 0.2474 8 0.1914 ё 0,1354 5' 0.0794 2 0.023Н

РОЗРАХУНОК КРОКВЯНОЇ ФЕРМИ

В. А.1

Рис. 6.68. Розрахункова схема (а) і діаграма зусиль (б) від одиничного моменту.

Б.1

Розрахункові зусилля в стержнях наскрізного ригеля рами

Таблиця 6.15

Короткочасні навантаження

Навантаження одиничного моменту

Від

М = 1

Від рамних моментів при навантаженні

Розрахункові зусилля, кН

Короткочасному

Номери наванта­жень, що

Позна­чення

Постійне наванта­ження

Від

Від снігу

Від сніго­вих

На лівій опорі

(за годин­нико­вою стріл­кою)

На

Лівій

Постійному від маси конструкцій М = = -915,7 кН-м, N = —60.2 кН

& 11

При невигідному

Поєднанні інших

Навантажень = 0,9

Елемент ферми

Снігу по

Правій опорі

І пра­вій

Від снігу по всьш прольоту М = = -329,3 кНм N = -22.3 кН

Навантаження 2, 5, 7

Навантаження 4, 5, 8

Ня

Кон­струкцій

Всьо­му про­льо­ті

Поло­вині про­льоту

Ків" (II ва­ріант для снігу)

(за годин­нико­вою стрілкою)

Опо­рах при одно­знач­ній дії

К £

S

Я £

II -- о

Її 1

§ II

И Я

(X) - СІП «

S і • §11 *

«

Н

ПІ

К

О.

Сі

S

>>

О

К к

Af

Ез

|> s" |Т?

£ и к

S

Я К

II ю-

Ю

IS S 11

К «

Rt К О, rt £

О

У

Поєднання

+

Верхній пояс

1-Ві

3- Вг

4- Вз

6- В4

7- Bs 9-Ве

0

-552 -552 -991 -991 -1028

0

-217 -217 -350 -350 -392

0

-156 -156 -222 -222 -196

-0,327 —0,276 -0,276 -0,220 -0,220 -0,163;

0

-0,051 -0,051 -0,107 -0,107 -0,1635

-0,327 -0,327 -0,327 -0,327 -0,327 -0,327

299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4

107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7

-219,1 -184,9 -184,9 -147 4 -147,4 -109,6

0 30,1 30,1 63,1 63,1 96,1

-219,1 -154,8 -154,8 -84,3 -84,3 -13,5

259,7 219,2 219,2 174,7 174,7 129,9

0

-23,7 -23,7 -49,8 -49,8 -76,1

259,7 195,5 195,5 124,9 124,9 53,8

1'; 2'; 6 1; 2а; 5 1; 2'; 5 1; 2'; 5 1; 2'; 5 1; 2

655,8

-902,1 -902,1 -1390,3 -1390,3 -1420

Нижній пояс

2-Н

5-Н 8-Н

278

761 994

110

297 381

82

202 219

0,304

0,248 0,192

0,023

0,077 0,135

0,327

0,327 0,327

-359,6

-359,6 -359,6

-130,0

-130,0 -130,0

-70,4

-70,4 -70,4

203,7

166,2 128,6

-13,6

-46,6 -79,6

119,7

47,4 -17,4

-115,1

-117,0 -118,9

-241,5

-197,0 -152,5

10.7

36.8 62,8

-345,9

-277,2 -208,6

1; 2'; 5 (1; la; 2'; 2'а; 5) 1; 2'; 5; 6 1; 2

496,7

1075 7 1375,0

-445,5

Розкоси і стояки

1-2

2- 3

3- 4

4- 5

5- 6

6- 7

7- 8

8- 9

9- 9

-449 394 -62,6 -305 217 -66,4 -124

46 -70,2

-177 153 -27,7 -116 77 -23,9 -44 14 -20,2

-133 106 -27,7 -67 28 -23,9 5

-33 -10,1

-25,2 37,95

0,037 -0,04Р 0

+0,04 -0,04 0

0,04 -0,04 0

0,037 0,04 0

-0,04 0,04 0

-0,04 0,04 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

24,8 -26,8 0 26,8 -26,8 0 26,8 -26,8 0

21,8 -23,6 0 23,6 -23,6 0 23,6 -23,6 0

46,6 -50,4 0 50,4 -50,4 0 50,4 -50,4 0

-29,4 31,8 0

-31,8 31,8 0

-31,8 31,8 0

-17,2 18,6 0

-18,6 18,6 0

-18,6 18,6 0

-46,6 50,4 0

-50,4 50,4 0

-50,4 50,4 0

1; 2'; 6 1; 2'; 6 1; 2 1; 2'; 6 1; 2'; 6

1; 4 1; 2'; 6 (1; 3'; 5) 1; 2

582,1 336,7 109,0

-654,9

-89,9 -459,8

-104,1 -214,0 -34,4 -90,4

Номери наван­

1

2(2')

З(З')

4

1, а

2а (2'а)

5

6

Тажень

Таблиця 6.16

Підбір перерізів стержнів ферм із гнутозварних замкнених профілів

Елемент ферми

Позначення

Розрахункові зусилля, кН

Переріз, мм

Площа перерізу, см2

Розрахункова довжина, см

Радіус інерції, см

Максимальна гнучкість

Фтіп

Розрахун­кове

Г*

Іу

Іх

Ч

А,

у

Напружен­ня, МПа

Верхній пояс

1-Ві 3-В2, 4-Вз, 6-В4, 7-В5 9-В6

655,8 -902,1 -1390,3 -1420

140x100x5 160x6 200x160x8 200x160x8

23,1 36,0 53,4 53,4

250 300 300 300

250 300 300 300

5,17 6,21 7,54 7,54

4,90 6,21

6,34 6,34

48,31

62,5 48,31 47,3 47,3

0,828 0,834 0,834

0,95 1,0 1,0 1,0

269,7 289,0

296,6 303

Нижній

2-Н 5-Н 8-Н

496,7 (-445,5) 1175,6 1375,0

160x4 160x6 160x7

24,6

36

43

550 600 600

550 1200 1200

6,32 6,21 6,15

6,32 6,21 6,15

87

193,2 195,1

0,523

1,0

0,95

0,95

329,0 298,8 319,8

Розкоси і стояки

1-2

2- 3

3- 4

4- 5

5- 6

6- 7

7- 8

8- 9

9- 9

-654,9 582,1 -89,9 -459,8 336,7 -104,4 -214,0 109,0 (-34,1) -90,4

160x5

140x60x6

100x60x3

160x4

100x60x4

100x60x4

140x100x4

120x80x4

100x60x3

30,4 22,8 9,27 24,6 12,3

12.3 18,6

15.4

9,27

388 380 267 380 380 267 390 380

267

388 380 267 380 380 267 380 380

267

6,29 4,68 3,64 6,34 3,56 3,56 5,24 4,33

3,64

6,29 2,4

2.4 6,34 2,38 2,38

4.5 3,16

2,4

61,7 59,9

158.3

111.4

160

112.3 93,8

120

111.4

0,748

0,362 0,763

0,357 0,484

0,362

1,0 0,8

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

0,8

273,6 303 318 291 325 282 282 84

320

Прикріплення стержня 2—Н, N2-h = 496,7 кН. Довжина швів

2-16-388,2

L, = 2b + 2-h -

Sin а 297

Несуча здатність кутових швів (kf = 4 мм)

Р/ • kf ■ lw ■ ywf ■ Rwf = 0,9 • 0,4 • 73,8 - 0,85 x

X 280 • 10~' = 632,3 kH > 496,7 кН.

Вузол 2. Прикріплення стержня 2—Н, N^-н ~ = 496,7 кН. Довжина швів, що прилягають до вертикальної діафрагми (зліва і справа):

Гю = 2(Ьл + Ю = 2(16 + 16) = 64 см;

Гю = 2(b„ + hn) = 2(16 4- 16) = 64 см.

Несуча здатність стикових швів при фізичних методах контролю за якістю швів:

0,95 • А • Ruy = 0,95 • 24,6 • 0,85 • 330 • 10"1 =

= 665,5 кН > 496,7 кН.

Тут Rwy = 0,85%

Несуча здатність кутових швів (к{ = 4 мм):

(if - kf - lw - Rnf • уwf = 0,9 • 0,4 • 64 - 0,85 • 280 x

X 10-1 = 548,4 kH > 496,7 кН.

Прикріплення стержня 2—3, N2—з = 582,1 кН. Довжина швів

Іш=2Ь + 2-^—=2-14+ 2' 6:Q3788'6 = 43,7 см. sin а 297

Несуча здатність стикових швів при фізичних методах контролю за якістю шва:

0,95 • 22,8 - 0,85 • 330 ■ 10"1 =

= 607,5 H > 582,1 кН.

Прикріплення стержня 3—4, N:, 4 = —87,8 кН. Довжина швів, що прилягають до горизонталь­ного листа,

Lw = 2(Ь + h) = 2(10 4- 6) = 32 см.

Несуча здатність кутових швів (kf = 3 мм):

Р/' kf • lw • уwf ■ Rwf = 0,9 • 0,3 • 32 • 0,85 x

Х280-10"1 = 250,6 kH > 87,8 KH.

1

73,8 см.

2-16,0

Прикріплення стержня 4—5, N4_5 = -459,8 кН. Довжина швів

Lw=2b + 2—^— = 2 - 16 + 2 ' ЦІ" 422 = 77,5 см. sin а 2У /

Несуча здатність кутових швів (kf = 4 мм):

Рfkflw - ywf ■ RWf = 0,9 • 0,4 - 77,5 • 0,85 х

Х 280 • 10"1 = 664 кН > 459,8 кН.

Розрахунок монтажного з'єднання фер­ми (нижній пояс). Вузол 3. Знаходимо потрібну несучу здатність одного болта на розтяг: JV8_H = 1375,0 кН, кількість болтів — вісім;

М NS_H 1375 _ „

8

8

N

■"•ВП-ПР J^

ДО*™ =—^— = г: = 171,9 кН.

* в. пр

Потрібна площа болта

171,9-10 . _„ 2

400 = 4-30 см ■

4t

Де Rbt = 400 МПа — розрахунковий опір болтів за табл. 6 додатка 6.

Приймаємо болти діаметром 27 мм з площею по­перечного перерізу (одного) АЬп = 4,59 см. Роз­раховуємо катет шва, який кріпить торець гну­того профілю до фланця:

N•10 171,9-10_______

К,=

Рf-lw - Rwf ■ УШ/ ■ 0,95 • 0,9 • 64 • 280 • 10"' = 1,12 см.

Приймаємо катет шва kf = 8 мм (зварювання на­півавтоматичне при d = 1,4...2,0 мм), компенсація шва за рахунок приварених ребер.

Графічна частина до прикладу. Крес­лення розроблені на основі розрахунку конструк­цій сталевого каркасу поперечної рами однопо­верхової однопролітної промислової споруди. Вони подаються на трьох аркушах формату А-3, тобто:

1) аркуш № 1 (рис. 6.69) — план цеху, зв'язки по верхніх поясах ферми, зв'язки по нижніх по­ясах ферми, поперечні та поздовжні перерізи, схема торцевого фахверку;

2) аркуш № 2 (форзац на початку підручника) — загальний вигляд колони, розробка вузлів та еле­ментів бази і з'єднання надкранової і підкранової частин (на форзаці);

3) аркуш № 3 (форзац наприкінці підручника) — геометрична схема ферми, відправний елемент ферми, вузли, специфікація металу на відправ­ний елемент (на форзаці).

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.