Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК ФЕРМ

Розрахунок балкових ферм виконують у такій послідовності: встановлення розрахункової схеми ферми; визначення та збір навантаження; виз­начення розрахункових зусиль в елементах фер­ми; підбір поперечних перерізів розтягнених та стиснених елементів; складання загальної таб­лиці зусиль, поперечних перерізів і напружень в елементах ферми; розрахунок вузлових з'єд­нань ферми, в тому числі монтажних стисків.

Розрахункова схема ферми має вигляд осьових ліній стержнів, вузлові з'єднання яких умовно шарнірні. З'єднання у вузлах жорстке, проте, якщо відношення висоти поперечного перерізу

, 1

Стержня до його довжини п/І < —, додаткові на­пруження, зумовлені жорсткістю вузла, можна не враховувати.

8 4е1-'

Навантаження. Кроквяні ферми розрахову­ють на такі види навантажень, які передаються у вигляді зосереджених сил у вузлах ферми:

Постійне навантаження від маси покрівлі та власної маси конструкцій;

Тимчасове навантаження від снігу, вітру, під­вісного підйомнотранспортного обладнання.

Більшість цих навантажень рівномірно розпо­ділені. їх підраховують спочатку на один квад­ратний метр, потім визначають площу наванта­ження, яка припадає на один вузол, і вже після цього знаходять зосереджену силу, прикладену у кожному вузлі.

Види навантажень, їх значення та коефіцієнти надійності для найбільш поширених типів покрі­вель наведені в табл. 6.2.

, сумісних з вузлом; Ь — крок ферми; q — розрахункове рівномірно, розподілене наванта­ження на 1 м2; а — кут нахилу верхнього поясу ферми.

Розрахункове навантаження від маси снігу на 1 м2 знаходимо за формулою

S = Y/SoP, (6.2)

Таблиця 6.2

РОЗРАХУНОК ФЕРМ

Нормативне навантаження. кН/м2

Розрахун­кове наван­таження, кН/м2

Навантаження від маси конструкцій покрівлі

Вид навантаження

Огороджувальні елементи покрівлі

Гравійний захист (15—

20 мм)

0,3—0,4

1,3

0,4—0,52

Гідроізоляційний килим

З трьох-чотирьох шарів

Руберойду

0,15—0,2

1,3

0,2—0,36

Асфальтова або цемен­

Тна стяжка (20 мм)

0,4

1,3

0,52

Утеплювач* товщиною і

Питомою вагою:

Пінобетон р = 6 кН/м

1,3

Мінераловатні плити

Р = 1—3 кН/м3

1,3

Пінопласт р =

= 0,5 кН/м3

1,2

Пароізоляція з одного

Шару руберойду або

Фольгоизолу

0,5

1,3

0,065

Несучі

Елементи покрівлі

Профільований настил

(08—1 мм)

0,13—0,16

1,05

0,14—0,17

Хвилясті листи:

Азбестоцементні

0,2

1,1

0,22

Сталеві (1—1,75 мм)

0,12—0,21

1,05

0,13—0,22

Плоский сталевий на­

Стил (3—4 мм)

0,24—0,32

1,05

0,25—0,34

Залізобетонні панелі з

Тяжкого бетону (з за­

Ливними швами) розмі­

Рами:

3x6 м

1,6

1,1

1,75

3x12 м

1,8

1,1

2,0

Металеві

Конструкції

Покрівлі

Прогони:

Суцільні довжиною

6 м

0,05—0,08

1,05

0,055—0,085

Суцільні довжиною

12 м

0,10—0,15

1,05

0,105—0,16

Решітчасті

1,07—0,12

1,05

0,075—0,125

Каркас сталевої панелі

Розмірами:

3x6 м

0,10—0,15

1,05

0,105—0,16

3x12 м

0,15—0,25

1,05

0,16—0,26

Кроквяні ферми**

0,10—0,40

1,05

0,105—0,42

Підкроквяні ферми**

0,05—0,1

1,05

0,055—0,105

Каркас ліхтаря

0,08—0,12

1,05

0,085—0,125

Зв'язки покриття

0,04—0,06

1,05

0,042—0,065

* Необхідну товщину утеплювача визначають тех­нологічним розрахунком.

** Менше значення приймають для будинку про­льотом ї = 24 м і легкої покрівлі; більше — для І = 36 м і важкої покрівлі.

Де уу — коефіцієнт надійності завантаження для покрівлі, визначається співвідношенням норма­тивного постійного навантаження від маси по­крівлі з нормативним сніговим навантаженням; s0 — нормативне значення снігового наванта­ження, яке залежить від району будівництва (карта 1 додатка 1 і приймається згідно з буді­вельними нормами СНиП 2.01.07-85); р — пере­хідний коефіцієнт від навантаження на рівні землі до навантаження на 1 м2 горизонтальної покрівлі; при нахилі покрівлі а < 25° р = 1, при а > 60° р = 0, а в інтервалі 25° < а < 60° значення р визначається лінійною інтерполяцією (табл. 1 додатка 1).

У цьому випадку треба також приймати і не­рівномірне однобічне навантаження ферми снігом, що спричиняє зростання зусиль у середніх роз­косах і, що найважливіше,— зміну знака зусилля. При легких покрівлях частка снігового наванта­ження досягає 60...70 % розрахункового наванта­ження і це треба брати до уваги.

Зосереджене навантаження на вузол ферми від снігу також знаходять, перемножуючи роз­рахункове снігове навантаження на площу, що стосується даного вузла.

Від вітрового навантаження зусилля в елемен­тах ферми найчастіше мають протилежний знак порівняно зі зусиллям від власної маси покрівлі та снігу. У зв'язку з цим вітрове навантаження треба враховувати тільки тоді, коли його значення перевищує навантаження від покрівлі.

Інші навантаження враховують згідно з тех­нологічним завданням, і це додаткове наванта­ження прикладається у вигляді зосереджених сил до вузлів ферми.

Визначення розрахункових зусиль у стержнях. Використання ЕОМ дає змогу роз­раховувати практично будь-яку схему ферми. ЕОМ при заданому навантаженні визначає роз­рахункові зусилля в стержнях з урахуванням по­єднання навантажень, а також може підібрати пе­рерізи стержнів.

При відсутності ЕОМ зусилля в стержнях ста­тично визначених ферм доцільно визначати гра­фічним методом — побудовою діаграм Максвел­ла — Кремони. Причому для кожного виду на­вантаження доцільно будувати окрему діаграму.

У фермах з простими схемами, наприклад, з паралельними поясами, а також з невеликою кількістю стержнів простіше використати аналі­тичний спосіб.

Будуючи діаграми Максвелла — Кремони, для позначення стержнів застосовують цифри і літе­ри. Далі визначають аналітичним способом опорні реакції і будують багатокутник сил від зовнішніх, а потім і від внутрішніх навантажень (рис. 6.9).

При наявності шпренгельної решітки окремо будують діаграму для основної схеми, в якій зо-

Середжені сили з вузлів шпренгельної решітки розподіляються на основні вузли, а вже потім бу­дують діаграми для шпренгельних решіток. Після цього обчислюють зусилля в цих стержнях ме­тодом додавання.

На основі визначених зусиль від різних типів навантаження складають загальну таблицю роз­рахункових зусиль з урахуванням коефіцієнта поєднання для верхнього та нижнього поясів, а також елементів решітки — стояків і розкосів.

При безпрогонному рішенні покрівлі у верх­ньому поясі ферм, крім стиску, може виникати місцевий згинальний момент від позавузлового опирання на ферму плит чи прогонів. У даному випадку верхній пояс ферми розглядають як не- розрізну балку на пружноподатливих опорах, якими є вузли ферми. Оскільки розвантажуваль­ний вплив опорних моментів на момент у середині панелі невеликий, то в першій панелі довжиною d/ момент від місцевого навантаження Floc, при­кладеного посередині панелі, можна визначити, як у розрізній балці:

У інших панелях розвантажувальний вплив обчислюється введенням коефіцієнта 0,9. З прак­тики відомо, що вигідніше застосовувати додат­кові шпренгельні решітки, ніж допускати роботу поясів на місцевий згин.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.