КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Проектно-конструкторські фактори технологічності

Вияв потреби і її точне визначення (ідентифікація) - основні операційні еле­менти процесу задоволення громадських й індивідуальних потреб. Проблема ідентифікації потреб є основою планування і проектування в масштабах галузі і народного господарства. Отже, першим операційним елементом є проектуван - ня — процес створення зовнішнього вигляду виробу з його ергономічними, есте­тичними й експлуатаційними властивостями. Результатом першого етапу роботи дизайнера є проект - зображення зовнішнього вигляду виробу графічно або в кольорі, що дає змогу зробити його візуальну оцінку. Вже на цьому першому етапі в проект мають бути закладені конструктивна і технологічна основи. Отже, кон­струювання - другий операційний елемент, що передбачає спосіб матеріалізації проекту. Таким чином, конструктор, на відміну від проектувальника, повинен розробити чітку однозначну основу для подальшої діяльності виготовлювачів.

Дизайнер і конструктор мають завжди пам’ятати, що кінцева оцінка їх робо­ти визначається рівнем оцінки споживача. За конструюванням іде виготовлення, операційною основою якого служить конструкція.

Реміснича продукція характеризується тим, що традиційний ремісник є одно­часно дизайнером і виготовлювачем, при цьому процес проектування фіксується в обрисі виробу. 1, насамкінець, процес задоволення потреб завершується експлу­атацією. Таким чином, маємо замкнуту систему етапів задоволення потреб [25] (рис. 2.14).

Процес проектування (стадія ескізного проекту) має два принципово різних підходи, що впливають на майбутній процес виготовлення; чи це одиничне (ін­дивідуальне) замовлення, чи вироби, призначені для масового випуску індуст­ріальним способом. При проектуванні перших може застосовуватися багато ручної праці, ціна таких меблів висока. Другі - меблі масового виробництва - за всіма параметрами повинні відповідати вимогам високої технологічності. Отже, дизайнер меблів має чітко усвідомлювати, розуміти і поєднувати питання проектування і конструювання, тільки тоді може бути досягнута поставлена мета — реалізувати проект у виробничі умови і гарантувати якісні експлуатаційні показники.

І Потреба І ►' II Проектування і ""►j III Конструювання^----------------------------------------

Vi Утилізація ----------------------- 1 V Експлуатація н*------ j IV Виготовлення -*•—

L _______________ і :_____________________________ L________________ І

Рис. 2.14. Замкнута система етанів задоволення потреб

На базі технічного завдання на проектування, технічної пропозиції і опрацю­вання ескізного проекту дизайнер повинен враховувати такі фактори, що впли­вають на технологічність меблевих виробів:

а) використання плитних матеріалів зменшеної товщини 12-14 мм. Навіть часткова заміна окремих елементів у виробі на тонші, замість традиційної тов­щини 16,18 мм, сприяє економії цих матеріалів на 5-^10 %. Економії плитних ма­теріалів можна досягнути, проектуючи пристінні шафи без здвоєння стінок сек­цій - універсально-збірні меблі;

б) брускові деталі доцільно використовувати тільки нормалізованих пере­різів. Ширше використовувати переклеєні в перерізі і зрощені по довжині заго­товки, що сприяє використанню кускових відходів виробництва, не знижуючи, а часто покращуючи їх міцність. Використання ефективних замінників недере - винних конструкційних матеріалів - металу, полімерних матеріалів тощо. Особ­ливу увагу необхідно звернути на конструювання криволінійних елементів, про­понуючи раціональний спосіб їх виготовлення - гнуття цільної деревини після торцевого пресування, гнуття з одночасним гнуттям тонких шарів матеріалу або використання методу формування таких елементів під тиском зі стружково - клеєвої суміші;

в) форма і розміри окремих деталей і вузлів впливають на технологічність їх механічного оброблення, личкування і опорядження. Прямолінійність і площин­ність елементів сприяє виготовленню їх на високопродуктивного обладнанні. Криволінійність, випуклість, увігнутість (сферичність) поверхонь елементів ви­робів значно ускладнюють їх виготовлення, вимагають при цьому спеціальних інструментів і пристроїв або спеціального обладнання з програмним управлін­ням. З іншого боку, криволінійність елементів меблів для сидіння і відпочинку значно підвищує їх комфортність і естетичність. Саме у цьому випадку доцільно використовувати нетрадиційні матеріали - замінники цільної деревини, з яких порівняно легко формувати каркаси складних форм;

г) використання типових клеєвих і безклеєвих з’єднань, раціональне вико­ристання столярних з’єднань на клею значно спрощує технологічний процес, зменшується трудомісткість складання.

КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Широкий ассортимент кресел-мешков по цене производителя

Каждый человек стремится к тому, чтобы сделать свой быт уютнее. Одним из практичных и новомодных способов, позволяющих обустроить свое

Розроблення технічного проекту

У виконанні деяких курсових проектів опрацювання конструкції меблів ве­деться на стадії «Технічний проект» {див. п. 2.1.) і включає таку номенклатуру графічних і текстових конструкторських документів: габаритне креслення виро­бу (ГК), архітектурне …

Зображення з’єднань умовні та спрощені

На кресленнях вигляду загального і складальних одиниць кріпильні деталі і меблеву фурнітуру в з’єднаннях меблів можна зображувати спрощено або умов­но, що залежить від масштабу і призначення креслення. Спрощене і умовне …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.